Čestné prohlášení

„Autor fotografie prohlašuje, že při pořizování snímku neporušil příslušná ustanovení zákona o drahách, zejména respektoval zákaz vstupu na místa veřejnosti nepřístupná. Autor dále prohlašuje, že se zdržel jednání, které by mohlo rušit nebo ohrozit provozování dráhy a drážní dopravy a nečinil nic, co by mohlo mít za následek vznik škody na součástech dráhy nebo na drážním vozidle, či co by mohlo narušit veřejný pořádek. Autor v rámci pořízení fotografie neohrozil svoji bezpečnost.“

Přihlášku je možné vyplnit zde.