Rekonstrukce žst. Ostrava, 1. část Ostrava Hrušov - Bohumín Vrbice

Propustky : 2

Železniční spodek a svršek

V rámci rekonstrukce je kolejiště mezistaničního úseku přizpůsobeno požadavkům průjezdného průřezu a ložné míry Z-GC. V mezistaničním úseku jsou koleje navrženy v minimální osové vzdálenosti 4,1 m s přechodem na osovou vzdálenost ve stanicích minimálně 4,750 m. V rámci jednotlivých objektů železničního svršku a spodku bude provedeno:

  • Snesení stávající koleje č. 2
  • Rekonstrukce železničního svršku, sanace železničního spodku včetně zřízení funkčního odvodnění stávající traťové koleje č. 1 a 0. Bude vložen svršek tvaru UIC60/B91 s pružným  bezpodkladnicovým upevněním a zřízena bezstyková kolej
  • Osazení respektive doplnění nové výstroje trati v celém úseku rekonstrukce
  • Sneseni nepotřebných betonových základů

Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5 t pro třídu zatížitelnosti D4.

Mostní objekty

V řešeném úseku se nachází celkem 2 stavební objekty - propustky. Pod jedním objektem protéká stálá vodoteč. Vzhledem k současné vymezené funkci obou propustků a v souladu se závěry hydrotechnického posouzení lokality, závěry projednání s vodohospodářem OKD a. s., posouzení vlivu stavby na životní prostředií, souhlasu zástupců investora se provede zrušenít trubního propustku v km 271,033.

Pozemní objekty a protihluková opatření

Vzhledem ke změně technologie v žst. Ostrava Hrušov dojde na stavědle k přemístění  technologického zařízení z místnosti v 2. N.P. do bývalé rozvodny 6kV v přízemí.

Rozsah protihlukových opatření oproti předchozímu stupni projektové dokumentace byl snížen na základě přímého akustického měření provedeného 27. března 2008 v Ostravì Hrušově a Bohumíně Vrbici. Na základě hodnot získaných akustickým měřením byl zpřesněn výpočtový model.

V obci Vrbice nad Odrou (Bohumín) je určeno k úpravě individuálními protihlukovými opatřeními 8 objektů. V obci Ostrava-Hrušov je k úpravě navrženo 5 bytových domů.

Silnoproudá zařízení, rozvody a osvětlení

Stávající venkovní osvětlení bude demontováno včetně stožárů JŽ a osvětlovacích věží a bude nahrazeno osvětlením umístěným na trakčních podpěrách, napájeným z rozvodny nízkého napětí v budově stavědla v Ostravě Hrušově a ovládaného z řídícího stavědla. V žst. Ostrava Hrušov bude v rámci rekonstrukce trati Ostrava Hrušov - Bohumín Vrbice vybudováno dálkové ovládání a monitoring venkovního osvětlení stanice.

Trakční vedení

V rekonstruovaném úseku bude provedenar ekonstrukce TV koleje č. 1 a 0 (nově č..2). TV koleje č. 2 bude demontováno. Rekonstrukce spočívá ve vybudování nových trakčních podpěr a montáže nové troleje a nosného lana. Stávající zesilovací vedení bude převěšeno na nové podpěry. Na obou koncích rekonstruovaného úseku bude vybudováno nové elektrické dělení TV. Z důvodu směrového vyrovnání kolejí budou přeloženy trakční podpěry v úseku trati km 271,350 až 271,750.

V obvodu Bohumín Vrbice budou provedeny úpravy TV vyvolané vytvořením kusé koleje č. 604b. Některé trakční podpěry na straně žst. Ostrava hl.n., obvod Hrušov a žst. Bohumín, obvod Vrbice budou využity pro upevnění svítidel a zařízení venkovního osvětlení.

TV je navrženo dle sestavy "J" pro rychlost do 160 km/hod. Stožáry TV budou převážně patkové na monolitických základech s kotevními svorníky. Ochrana neživých částí TV a kovových konstrukcí bude provedena individuálním ukolejněním s použitím opakovatelných průrazek. Součástí stavebního objektu ukolejnění je dále kontrola zajišěìní vodivé cesty zpětného trakčního proudu podle ČSN 341530.

Staniční zabezpečovací zařízení

V traťovém zabezpeèovacím zařízení úseku Ostrava H rušov - Bohumín Vrbice. Stavební činností budou dotčeny i stávající staniční zabezpečovací zařízení v žst. Ostrava Hrušov a Bohumín Vrbice. Obě přilehlé žst. jsou vybaveny staničním zabezpečovacím zařízením 3 .kategorie dle TNŽ 342620 typu ESA 11. Navazující traťový úsek do Bohumína Vrbice je vybaven traťovým
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 342620, oboustranným trojznakovým autoblokem  typu ABE-1.

Traťové zabezpečovací zařízení

Stávající traťové zabezpečovací zařízenbí bude vypnuto současně při provádění stavebních prací  na rekonstrukci kolejiště a následně upraveno a zapnuto zpět do provozu. Po skončení stavebních prací  budou osazeny nové venkovní prvky autobloku a provedeny potřebné přesuny stávajících zařízení.

Sdělovací zařízení

Z důvodu realizace nových směrových poměrů kolejí, vzhledem k realizaci systému odvodnění železničního spodku a vzhledem k nové poloze základů stožárů TV je navržena přeložka trasy DOK profil 12 vláken. Celková délka překládky 2 490 m a TK - profil
20XN0,8 - překládá se v celkové délce 1 828 m.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC