Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Jedná se o neveřejnou neliniovou dopravní stavbu. Účelem je transformace elektrické energie z distribuční sítě o napětí 22kV na parametry potřebné pro napájení trakčního vedení 3kV přilehlých tratí. Nová stavba a areál trakční napájecí stanice bude vybudován poblíž stávajícího zařízení. Výstavba nové TNS je nezbytná z důvodu zajištění napájení přilehlé tratě, neboť současně provozovaná PTNS (převozná), zde funguje jako provizórium již cca 20 let a její technologie je na hranici životnosti. V případě, že by nebyla stavba realizována, je zde reálné riziko, že nebude provoz na silně vytížené trati (zejména nákladní dopravou) moci být realizován v elektrické vozbě. Nová budova trakční měnírny, ve které bude osazena silnoproudá technologie, bude přízemní, částečně podsklepený zděný objekt, se sedlovou střechou. Půdorysná plocha 13,25 x 24,75 m. V objektu bude zřízena nová kabelizace, telekomunikční zařízení, elektrická požární a bezpečnostní signalizace. V žst. Albrechtice dojde ke zkrácení kusé koleje č. 8a v žst. Albrechtice v délce 84m, bude zde zřízen kabelovod pro vedení kabelů sdělovací a silnoproudé technologie. V těsné blízkosti trakční měnírny je navržena asfaltová zpevněná plocha a současně budou provedeny chodníky na okraji měnírny a při vjezdu do areálu TM. Areál měnírny bude oplocen.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Realizací projektu bude modernizováno stávající technologické zařízení, které již morálně i technicky zestárlo a pouze intenzivní údržbou je uchováno v provozu. Neplní nové požadavky na ekologickou ochranu, spolehlivost napájení trakčního vedení, bezpečnost osob, elektromagnetickou kompatibilitu, požadavky na komunikaci s elektrodispečinkem apod. Především však novým požadavkům již neodpovídá dimenzování zařízení a instalovaný výkon. Pokud by záměr nebyl realizován, bylo by ohroženo zajištění provozu v požadovaném rozsahu a plynulosti. Nová technologie bude navíc schopna plně dálkově komunikovat s pracovníky dohledu a případné mimořádnosti v jejím provozu budou obratem řešeny pracovníky údržby. Zprovoznění nové trakční napájecí stanice Albrechtice zvýší bezpečnost provozu, jelikož bude schopna v případě nouze díky propojenosti systému částečně zajistit i napájení tratí, které k měnírně přímo nepřiléhají a tím zajišťovat plynulost provozu páteřních sítí nadnárodního měřítka.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC