Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

duben 2016

Dne 1.4. byla dokončena aktivace staničního a traťového zabezpečovacího zařízení (zab.zař.) Celý měsíc probíhaly střídavě denní výluky kolejí především z důvodu pokračující rekonstrukce trakčního vedení, měření průjezdného průřezu, měření geometrických parametrů kolejí a definitivní úprava volných schůdných prostor (stezek). Od začátku měsíce do 18/19.4. probíhaly noční výluky určené pro broušení kolejnic, následovaly noční výluky od 22/23.4. do 28/29.4. určené pro demontáž provizorních nástupišť v zastávkách Rostoklaty, Tuklaty, Klánovice a stanicích Úvaly a Běchovice. V ŽST Úvaly proběhly technické prohlídky a přejímky osvětlení podchodu Pražská – Husova, spojovacího chodníku a přístupového chodníku. Byla dokončena a zprovozněna rekonstruovaná dopravní kancelář. V obvodu stanice byly provedeny drážní stezky. Vně koleje č.6 probíhala výstavba zpevněné plochy. Byla zahájena úprava komunikací po stavbě. V úseku Úvaly – Běchovice Blatov probíhaly práce na opravách návěstních lávek, demontáž a definitivní zpětná montáž návěstidel dle závěrů situační komise. Proběhla výměna skříní 6 kV a byly provedeny úpravy kabelového vedení 6 kV. Ve všech úsecích stavby proběhlo broušení kolejnic, osazení definitivní výstroje trati, regulace troleje a nosného lana, montáž a demontáž věšáků troleje, revize a zkoušky. Dále montáž ukolejnění, měření dotykových napětí, montáž kolejových propojek.

březen 2016

Od 1.3. do 18.3.2016 a od 29.3. do 31.3.2016 probíhaly střídavě denní výluky kolejí především z důvodu pokračující rekonstrukce trakčního vedení. Od 29/30.3. navíc probíhaly noční výluky určené pro broušení kolejnic, které jsou plánované do 18/19.4. Celý měsíc pokračovaly práce na aktivaci definitivního staničního a traťového zabezpečovacího zařízení (zab.zař.) s plánovaným ukončením dne 1.4.2016. Z důvodu aktivace zab.zař. byl ve dnech 3.-11.3. uzavřen železniční přejezd v Úvalech pro veškerou silniční dopravu a pro pěší. V ŽST Úvaly probíhaly funkční zkoušky vnitřní části zab.zař. za účasti odborné komise a pokračovala montáž venkovních prvků definitivního staničního zab.zař. Na objektech sdělovacího zařízení probíhaly funkční dodavatelské zkoušky. Na objektech elektro pokračovaly práce na revitalizaci osvětlovacích věží, bylo provedeno doplnění svítidel do podchodu na nástupiště dle požadavku správce. Bylo provedeno základní broušení zbývajících výhybek č.12 a 14 až 23. Na objektu nástupiště proběhly dokončovací terénní úpravy a založení trávníku u nástupiště č.1A. Na zast. Klánovice byly provedeny drobné dokončovací práce na nástupištích. V obvodu Běchovice – Blatov byly dokončeny práce na EOV. Na trakční měnírně Běchovice (TM) pokračoval zkušební provoz a proběhlo napojení na dispečerské zařízení. Proběhly funkční zkoušky dálkového ovládání. Bylo provedeno základní broušení zbývajících výhybek č.1, 3, 4, 5, 6, 9, 10. V úseku Blatov – Běchovice pokračovaly práce na trakčním vedení, především tažení a regulace troleje.

únor 2016

Od 1.2. do 16.2.2016 a od 24.2. do 29.2.2016 probíhaly střídavě denní výluky kolejí především z důvodu pokračující rekonstrukce trakčního vedení. Od 17.2. byly zahájeny práce na aktivaci definitivního staničního a traťového zabezpečovacího zařízení (zab.zař.) s plánovaným ukončením dne 1.4.2016. V ŽST Úvaly byly prováděny funkční zkoušky vnitřní části zab.zař. za účasti odborné komise a pokračovala montáž venkovních prvků definitivního staničního zab.zař. Na objektech sdělovacího zařízení probíhala montáž informačního zařízení, rozhlasu, sdělovacího zařízení a kamerového systému. Na objektech elektro byla dokončena montáž venkovní výstroje EOV a zahájeny funkční zkoušky. Pokračovaly práce na revitalizaci osvětlovacích věží. V traťovém úseku Úvaly – Běchovice Blatov byla dokončena montáž informačního, sdělovacího zařízení a kamerového systému na zast. Klánovice. Dokončeny definitivní úpravy venkovních prvků zab. zař. u návěstních bodů. V obvodu Běchovice Blatov dokončena pokládka kabelizace rozvodů nn, zahájena montáž NV 50, zahájena montáž ovládání DOO a montáž EOV, dokončena montáž osvětlení. Na trakční měnírně Běchovice (TM) proběhlo přepojení druhého přívodního kabelu 22 kV – PRE, odpojení převozné TM. Proběhly kompletní zkoušky a postupné uvádění do provozu rekonstruované TM Běchovice. Na všech stavebních úsecích pokračovaly práce na trakčním vedení, především tažení a regulace troleje.

leden 2016

Dne 2.1.2016 byla ukončena technologická zimní přestávka. Od 3.1.do 31.1.2016 probíhaly střídavě denní výluky kolejí především z důvodu pokračující rekonstrukce trakčního vedení. V ŽST Úvaly byly provedeny funkční zkoušky vnitřní části zabezpečovacího zařízení za účasti odborné komise a pokračovala montáž venkovních prvků definitivního zab.zař. Na objektu trakčního vedení (SO 5101) proběhla výměna trolejového drátu a nosného lana (3078m), včetně věšáků, propojů a spojek. V traťovém úseku Úvaly – Běchovice Blatov pokračovaly práce na trakčním vedení (SO 5201) -  výměna nosného lana(1065m), včetně věšáků, propojů a spojek.

prosinec 2015

Dne 4.12.2015 byla ukončena výluka staničních kolejí č.1 a 3 v ŽST Úvaly a současně ukončena výluka 1.traťové koleje Běchovice Blatov - Úvaly. Od 5.12. do 22.12.2015 probíhaly denní výluky kolejí z důvodu pokračující rekonstrukce trakčního vedení. Od 23.12.2015 do 2.1.2016 byly stavební práce přerušeny a proběhla zimní technologická přestávka. V ŽST Úvaly na „pražském zhlaví“ byla dne 4.12.2015 uvedena do provozu kolej č.1 v km 388,750 - 389,000, vč. nově vložené bet. výhybky č.22 a kolejové spojky výhybek č.20-22. V oblasti profese zab.zař. byla zahájena montáž venkovních prvků definitivního SZZ, zahájeno zkoušení vnitřní části SZZ – dodavatelem. U objektů sdělovacích zařízení pokračovaly práce na montáži informačního zařízení, rozhlasu, sdělovacího zařízení a kamerového systému. Z profese elektro byla dokončena montáž venkovní výstroje EOV a zahájeny funkční zkoušky. Pokračují práce na revitalizaci osvětlovacích věží. Na objektu trakčního vedení (SO 5101) proběhla výměna trolejového drátu a nosného lana(1688m). V traťovém úseku Úvaly – Běchovice Blatov byla dokončena montáž informačního a sdělovacího zařízení a kamerového systému na zast. Klánovice. Dále proběhly definitivní úpravy venkovních prvků zab.zař. u návěstních bodů. Pokračovaly práce na trakčním vedení (SO 5201) ve 2.traťové koleji - výměna trolejového drátu (1065m) a zesilovacího vedení (4116m). V úseku Běchovice Blatov - ŽST Běchovice byla dokončena pokládka kabelizace rozvodů nn a montáž osvětlení, zahájena montáž NV 50, zahájena montáž ovládání DOO a montáž EOV. Na objektu trakční měnírny Běchovice byl zahájen zkušební provoz na jeden přívod kabelu 22 kV. Na trakčním vedení (SO 5401) proběhla v k.č.2 výměna trolejového drátu (850m), zesilovacího vedení a nosného lana (1800m).

listopad 2015

Dne 9.11.2015 byla ukončena výluka staničních kolejí č.0 a 2 v ŽST Úvaly a současně ukončena výluka 0.traťové koleje Úvaly – Běchovice Blatov. Dne 10.10.2015 byla v ŽST Úvaly zahájena nepřetržitá výluka staniční koleje č.1 a 3 a 1.traťové koleje Běchovice Blatov - Úvaly. Pro potřeby návozu, odvozu materiálů a prací na trakčním vedení probíhaly krátkodobé noční výluky se zastavením provozu. V ŽST Úvaly na „pražském zhlaví“ byla dne 9.10.2015 uvedena do provozu kolej č.0 v km 388,300 – 389,000 a kolej č.2 v km 388,320 – 388,527, vč. vložených nových bet. výhybek č.18,19,20 a 21. Byly zprovozněny kolejové spojky výhybek č.17-19 a 21-23. Dne 10.11.2015 byla zahájena rekonstrukce žel.spodku a svršku na „pražském zhlaví v k.č.1 v km 388,750 - 389,000. Po snesení žel.svršku a odtěžení štěrkového lože byly provedeny práce na odvodnění žel.spodku. Po provedení stabilizace zemní pláně byly zřízeny konstrukční vrstvy žel.spodku a svršku a položen nový svršek UIC/B91 vč. vložení bet. výhybky č.22. Dále byla propojena kolejová spojka výhybek č.20-22. Bylo provedeno svaření kolejí a výhybek vč. zřízení bezstykové koleje. Byly dokončeny drobné úpravy nástupišť. V oblasti profese zab.zař. bylo zahájeno zkoušení vnitřní části SZZ a aktivace provizorního zab.zař. - pražského zhlaví. U sdělovacího zařízení byla zahájena montáž a zkoušky informačního zařízení, rozhlasu, sdělovacího zařízení a kamerového systému. Z profese elektro byla zahájena montáž EOV a zahájeny funkční zkoušky. Pokračují práce na revitalizaci osvětlovacích věží. Na objektu trakčního vedení (SO 5101) pokračovala výměna trolejových drátů a nosných lan, výměna kotvení, pevných bodů, bleskojistek, regulace TV, demontáž stožárů a bran, bourání patek, odvoz zeminy a sutě. Na objektu ukolejnění ocel. konstrukcí (SO 5910) probíhala výměna ukolejnění, měření dotyk.napětí a pospojování s PHS, montáž symetrizačních tlumivek. V traťovém úseku Úvaly – Běchovice Blatov proběhly definitivní úpravy venkovních prvků zab.zař. u návěstních bodů. V zastávce Klánovice byly dokončeny drobné úpravy nástupišť. V úseku Běchovice Blatov - ŽST Běchovice pokračovaly stavební úpravy na objektu trakční měnírny (TM), dále byly zahájeny dodavatelské zkoušky vnitřní technologie bez zátěže, provedeno propojení TM Běchovice optickým kabelem na dispečerské pracoviště Křenovka. Byla dokončena montáž sdělovacího zařízení, EPS, EZS a kamerového systému na TM Běchovice.

říjen 2015

Dne 2.října 2015 byla ukončena výluka staničních kolejí č.2 a 4 v ŽST Úvaly a současně výluka 2.traťové koleje Úvaly – Běchovice Blatov. Dne 3.10.2015 byla v ŽST Úvaly zahájena nepřetržitá výluka staniční koleje č.0, včetně 0.traťové koleje Úvaly – Běchovice Blatov. Uvnitř stanice byla vyloučena kolej č.2 mezi výhybkami 9 a 16. Pro potřeby návozu, odvozu materiálů a prací na trakčním vedení probíhaly krátkodobé noční výluky se zastavením provozu. V ŽST Úvaly na „pražském zhlaví“ byla dne 2.10.2015 uvedena do provozu kolej č.2 od km 388,527 do km 389,200, vč. vložených nových betonových výhybek č.16,17 a 23. Dále kolej č.4 od km 388,290 do km 388,527, vč. vložené regenerované dřevěné výh.č.13 a koleje vlečky „Batelka“ od km 388,340 do km 388,400. Dne 3.10.2015 byla zahájena rekonstrukce žel. spodku a svršku na „pražském zhlaví“ v koleji č.0 v km 388,300 – 389,000 a v koleji č.2 v km 388,320 – 388,527. Po snesení žel.svršku a odtěžení štěrkového lože byly provedeny práce na odvodnění žel.spodku. Po provedení stabilizace zemní pláně byly zřízeny konstrukční vrstvy žel.spodku a svršku a položen nový svršek UIC/B91 vč. vložení bet. výhybek č.18,19,20 a 21. Dále byly propojeny kolejové spojky výhybek č.17-19 a 21-23. Bylo provedeno svaření kolejí a výhybek vč. zřízení bezstykové koleje. Z mostních objektů pokračovaly práce na sanaci spodní stavby mostu Výmola (SO 2100), u podchodu pro pěší (SO 2101) probíhaly úpravy okolo schodiště – osazení záhonových obrubníků a u podchodu na nástupiště (SO 2102) byla dokončena vnitřní sanace, položen litý asfalt v tubusu podchodu a provedeny úpravy kolem vstupního schodiště ze zahradních obrubníků. Podchod na nástupiště byl uveden do provozu dne 12.10.2015. Probíhaly práce na SO 9112 – ŽST Úvaly, úprava kanalizace Na Spojce - Foersterova. V oblasti profese zab.zař. byla dokončena montáž venkovních prvků provizorního zabezpečovacího zařízení, byla dokončena montáž vnitřních prvků SZZ a zahájena montáž venkovních prvků definitivního SZZ. Na sdělovacím zařízení byla dokončena montáž kabelizace. V oblasti elektro byla dokončena pokládka kabelizace na DOO, EOV a osvětlení na pražském zhlaví.  Na objektu trakčního vedení (SO 5101) pokračovala výměna trolejových drátů a nosných lan, výměna kotvení, pevných bodů a bleskojistek, montáž odtahu, regulace TV, odvoz zeminy a sutě. Na objektu ukolejnění ocel. konstrukcí (SO 5910)  pokračovala výměna ukolejnění a demontáž ochranného lana. V traťovém úseku Úvaly – Běchovice Blatov byla v zastávce Klánovice provedena demolice zbývající části starého podchodu pod kolejí č.0. Dokončena pokládka a propojení traťového kabelu (TK) v rámci sdělovacího zařízení. Zahájena montáž informačního a sdělovacího zařízení a kamerového systému na zast.Klánovice. Na trakčním vedení (SO 5201) pokračovala výměna trolejových drátů a nosných lan, posun SIKů, regulace TV, odvoz zeminy a sutě. V úseku Běchovice Blatov - ŽST Běchovice pokračovaly stavební úpravy na objektu trakční měnírny (TM), dále byla dokončena montáž vnitřní technologie, přepojen první přívod 22 kV z převozné TM do zrekonstruované TM. Dále byla dokončena sanace spodní stavby mostu SUEZ (SO 2401).

 

září 2015

V měsíci září 2015 pokračovala výluka staničních kolejí č.2 a 4 a současně výluka 2.traťové koleje Úvaly – Běchovice Blatov. Pro potřeby návozu, odvozu materiálů a prací na trakčním vedení probíhaly krátkodobé noční výluky se zastavením provozu. Dne 15.9.2015 byla ukončena silniční uzavírka žel. přejezdu v Úvalech v km 387,453.

V ŽST Úvaly na „pražském zhlaví“ byly dokončeny práce na rekonstrukci železničního svršku a spodku koleje č.2 od km 388,527 do km 389,200, vč. vložení nových betonových výhybek č.16,17 a 23. Dále koleje č.4 od km 388,290 do km 388,527, vč. vložení regenerované dřevěné výh.č.13 a koleje vlečky „Batelka“ od km 388,340 do km 388,400. V koleji č.2 byla osazena pryžová konstrukce přejezdu v km 387,453 a byly dokončeny povrchy ze živice a zámkové dlažby. Z mostních objektů probíhaly práce na sanaci spodní stavby mostu Výmola, dále práce v podchodu na nástupiště – především na vstupním rameni u výpravní budovy, vč. montáže zastřešení a probíhaly dokončovací práce na podchodu pro pěší u přejezdu. Pokračovaly práce na SO 01 – Město Úvaly: Dešťová kanalizace a SO 9111 – ŽST Úvaly, úprava kanalizace Pražská-Smetanova. Byly zahájeny práce na SO 1112 – ŽST Úvaly, spojovací chodník pro pěší. V oblasti profese zab.zař. proběhlo dokončení pokládky kabelizace definitivního zab.zař., montáž vnitřních prvků RZZ definitivního zab.zař., montáž venkovních prvků def. zab.zař., montáž a oživení prvků provizorního zab.zař v rámci ukončení jednotlivých stavebních postupů. V oblasti rozvodů kabelů NN byla dokončena pokládka kabelizace, probíhá  montáž a zkoušky osvětlení na OV, dokončena montáž osvětlení na pražkém zhlaví na TP, zahájena montáž ohřevu výměn a dálkového ovládání odpojovačů. Z objektů trakčního vedení (SO 5101) a ukolejnění (SO 5910) probíhala výměna trolejových drátů a nosných lan, výměna kotvení, výměna pevných bodů, výměna bleskojistek, regulace TV, odvoz zeminy a sutě, výměna ukolejnění a demontáž ochranného lana.

V traťovém úseku Úvaly – Běchovice Blatov v koleji č.2 v km 389,2 – 393,5 (mimo oblast Klánovických nástupišť) bylo dokončeno sypání štěrkového lože, následné podbití a zřízení bezstykové koleje. Vně koleje č.2 probíhaly dokončovací práce na odvodnění žel. spodku a ochraně svahů pomocí zatravňovacích rohoží. V zastávce Klánovice byla provedena demolice části starého podchodu pod kolejí č.2 a dokončeno odvodnění přístřešků. Dále probíhala zpětná montáž  venkovních prvků zab.zař. v rámci ukončení výluky TK a zkoušení zařízení. Na SO 5201 probíhala výměna trolejových drátů a nosných lan, posun SIKů, regulace TV, odvoz zeminy a sutě.

V úseku Běchovice Blatov - ŽST Běchovice pokračovaly stavební úpravy na objektu trakční měnírny (TM), byl dokončen návoz technologie, probíhala montáž technologických celků, montáž vnitřní technologie a montáž vnitřní kabelizace. Probíhala montáž dálkového ovládání odpojovačů a kabelizace návěsti 50. Dále pokračovala sanace spodní stavby mostu SUEZ. Na objektu SO 5911 byla provedena demontáž ukolejnění. V k.č.2 v km 395,300 byly vevařeny LISy pro připojení kabelů vedení zpětných trakčních proudů.

 

srpen 2015

V měsíci srpnu 2015 pokračovala výluka „liché“ staniční skupiny v ŽST Úvaly, vč. staniční koleje č.0, která byla ukončena 17.8.2015. Dále pokračovala nepřetržitá výluka traťové koleje č.1(1.TK) v úseku Běchovice Blatov – Úvaly a ukončena dne 7.8.2015. Současně s výlukou 1.TK pokračovala výluka 0.traťové koleje Běchovice Blatov – Úvaly, která byla ukončena současně s lichou staniční skupinou v ŽST Úvaly dne 17.8.2015. V období od 25.7. do 7.8.2015 tak probíhaly jízdy veškeré kolejové dopravy pouze jednokolejně po koleji č.2. Dne 18.8.2015 byla v ŽST Úvaly zahájena výluka staničních kolejí č.2 a 4 a současně výluka 2.traťové koleje Úvaly – Běchovice Blatov,

V ŽST Úvaly v „liché kolejové skupině“ byly dokončeny práce na rekonstrukci železničního svršku kolejí č.0,1 a 3. Dne 17.8.2015 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná kolej č.0 od km 387,063 do km 388,300, dále kolej č.1 od km 387,030 do km 388,750 a kolej č.3 od km 387,717 do km 388,466 vč. odbočující vlečky „Votava“. Do provozu byly uvedeny výhybky č.10,12,14 a výh.č.15, která zůstává uzamčena v přímém směru. Byly zprovozněny krajní nástupiště č.1. a 1A u kolejí č.1 a 3 vč. přístřešku, orientačního systému a mobiliáře. Zprovozněn byl též podchod pro pěší u železničního přejezdu. V ŽST Úvaly dále probíhaly práce na sanaci spodní stavby mostu Výmola. Dne 18.8.2015 byla zahájena II.etapa prací na rekonstrukci podchodu na nástupiště, především vstupního schodiště a výtahové šachty u výpravní budovy a práce na sanaci stávajícího tubusu. V oblasti zab.zař. a elektro probíhala montáž venkovních prvků provizorního zab.zař. dle stavebních postupů, montáž vnitřní technologie definitivního zab.zař., montáž výstroje osvětlovacích věží na pražském zhlaví, pokládka kabelizace - odpojovače, EOV. Z objektů trakčního vedení a ukolejnění probíhala demontáž patek, demontáž stožárů, demontáž převěsů, SIKů a závěsů. Demontáž spojek a věšáků, demontáž kotvení, demontáž TD a NL, demontáž děličů, odpojovačů a bleskojistek. Montáž SIKů a konzol,  převěšování sestavy TV, montáž spojek a propojek, montáž PB, montáž kotvení, tažení NL a TD.

V traťovém úseku Úvaly – Běchovice Blatov byla dne 7.8.2015 uvedena do provozu zrekonstruovaná kolej.č.1 a dne 17.8.2015 kolej č.0. Poté proběhla rekonstrukce žel.spodku technologií bez snášení kolejového roštu ve zbývající koleji č.2 v km 389,0 – 393,5 (mimo oblast Klánovických nástupišť). Byl použit sanační stroj RPM 2002. Následně proběhla ve stejném úseku obnova žel. svršku pomocí obnovovacího stroje Matisa 95 SR. V zastávce Klánovice byla mezi k.č. 0 a 2 provedena demontáž a zpětná montáž provizorního nástupiště z důvodu průjezdu sanačního a obnovovacího stroje. Pokračovaly práce na zpevněných plochách nástupišť v oblasti vstupů/výstupů z nového podchodu. Pokračovala aktivace traťového zab zař. a montáž venkovních prvků zab.zař. dle stavebních postupů. Probíhala demontáž patek trakčního vedení (TV), úpravy a regulace stávajícího TV, demontáž a montáž ukolejnění dle zpracovaného KSU.

V oblasti ŽST Běchovice pokračovaly stavební úpravy na objektu trakční měnírny (TM), návoz vnitřní technologie, montáž kabelových roštů, pokládka kabelizace vnitřních propojů .

 

červen 2015

V měsíci červnu 2015 pokračovala výluka „liché“ staniční skupiny v ŽST Úvaly, vč. staniční koleje č.0. Dále probíhaly nepřetržité výluky traťové koleje č.1 a staničních kolejí č.1, 1a, 101, 101a v ŽST Běchovice. Dne 29.6.2015 byla uvedena do provozu staniční kolej č.1 v ŽST P.Běchovice. V ŽST Úvaly v „liché kolejové skupině“ pokračovaly práce na rekonstrukci železničního spodku k.č.1 a 0 v oblasti od železničního přejezdu po rekonstruovaný most Výmola. Na železničním svršku byly realizovány koleje č.0 (km 387,500-338,300), kolej č.1 (km 387,500-388,750) a kolej č.3 (km 387,717-388,466), vč. vložení nových bet. výhybek č.10, 12, 14 a 15. Pokračovaly práce na výstavbě kabelovodu. Na nástupišti č.1 a 1A probíhaly dokončovací práce – přístřešky na nástupištích, palisádové zídky, osazování zábradlí, odvodňovací kanálky a povrchové úpravy ze zádlažby. Dále pokračovala II.etapa výstavby mostních objektů – most „Výmola“, podchod pro pěší, podchod na nástupiště a most „Na Spojce“. Pokračovala výstavba PHS podél staničních kolejí č.1 a 3. V úseku Úvaly – P.Běchovice probíhaly v rámci rekonstrukce odvodnění žel.spodku pokládky příkopových a UCB žlabů podél koleje č.1. V zastávce Praha Klánovice byla provedena demolice stávajícího pochodu pod k.č.1 a u kanalizace SO 1202.1 byl dokončen vtokový a výtokový objekt. Dále probíhaly dokončovací práce na 1. nástupišti v oblasti vstupní rampy do podchodu. V úseku odbočka Blatov a Blatov – P. Běchovice byla v koleji č.1, 1a, 101a dokončena rekonstrukce žel.spodku a svršku. V rámci žel. svršku byly na Blatově vloženy nové bet. výhybky č.1,9,10 vč. kolejových spojek 1-3 a 6-9 a regenerované odvratné výh.č.11. Pokračovala výstavba PHS podél kolejí č.1 a tzv. výhledového stavu PHS podél koleje č.101. Byly dokončeny hlavní práce na mostních objektech „SUEZ“ a „Mladých Běchovic“.Na všech úsecích stavby probíhaly demontážní a montážní práce na objektech trakčního vedení a z oblasti železničního zabezpečovacího zařízení probíhaly práce na staničním zab.zař, v ŽST Úvaly a Běchovice.

 

květěn 2015

V měsíci květnu 2015 pokračovala výluka „liché“ staniční skupiny v ŽST Úvaly, vč. staniční koleje č.0. Dále probíhaly výluky traťové koleje č.0 a staničních kolejí č.0, 0a, 1a v ŽST Běchovice, které byly ukončeny a koleje předány do provozu dne 18.5.2015. Dne 19.5.2015 byla zahájena výluka 1.traťové koleje Úvaly – P.Běchovice a staničních kolejí č.1, 1a, 101, 101a v ŽST P.Běchovice.

V ŽST Úvaly pokračovaly práce na rekonstrukci železničního spodku, zejména odvodnění, stabilizace zemní pláně a zřizování konstrukčních vrstev. Na nástupišti č.1 probíhaly dokončovací práce před výpravní budovou - palisádová zídka, osazení části zábradlí, odvodňovací kanálky a část zádlažby. Byla postavena koncová nástupištní zídka, směr Praha. Současně s výstavbou nástupiště č.1 probíhala výstavba kabelovodu od výpravní budovy směrem k žel. přejezdu. Na nástupišti č.1A byly osazeny další části zábradlí a položena zámková dlažba kolem vstupní rampy. Dále probíhala II.etapa výstavby mostních objektů pod kolejemi č.1 a 0 – most „Výmola“, podchod pro pěší a pod kolejemi č.0,1 a 3 – podchod na nástupiště a most „Na Spojce“. Pokračovala výstavba PHS podél staničních kolejí č.1 a 3. Při výstavbě kanalizace v ulici Na Spojce se pokračovalo ve výkopových pracích, pokládce potrubí a usazování šachet v místě křižovatky ulic Na Spojce a Mánesova. Dále byly prováděny přípravné a montážní práce pro osvětlení nástupiště č.1 a 1A, montáž kabelových rozvodů, montáž osvětlovacích stožárků ABATEC a probíhala renovace osvětlovacích věží 1 a 2,  demontáž stávajících rozvaděčů, montáž nových rozvaděčů a vystrojení věží novými svítidly .

V úseku Úvaly – P.Běchovice probíhalo v rámci rekonstrukce žel.spodku odtěžení svahů, příkopů a pokládka betonových žlabů podél koleje č.1 v km 392,550-393,221. Dle projektové dokumentace se vybudovaly opěrné zídky z gabionu pro rozšíření drážní stezky v celkové délce 123m. V zastávce Praha Klánovice byl dne 5.5.2015 dokončen a uveden do provozu nový podchod pro pěší, vč. jeho odvodnění, zastřešení, orientačního systému, rozvodů nn a osvětlení. Následně byla dopoložena poslední část kanalizace SO 1202.1, kde zbývá dokončit vtokový a výtokový objekt. Byla zahájena demolice vstupů do původního podchodu a pokračovala demontáž zbývající části nástupiště u koleje č.1, směr Praha.

V úseku odbočka Blatov a Blatov – P. Běchovice byla v koleji č.0, 0a dokončena rekonstrukce žel.spodku a svršku. V rámci žel. svršku byly na Blatově vloženy nové bet. výhybky č.3,4,5,6 a dne 18.5.2015 zprovozněny spojky výh.č. 2–4 a 5–7 vč. koleje č. 0, 0a. Dne 19.5.2015 byla zahájena demontáž žel.svršku kolejí č. 1, 1a, 101, 101a. Následovala rekonstrukce žel. spodku a výstavba PHS podél kolejí č.1 a tzv. výhledového stavu PHS podél koleje č.101. Byly dokončeny hlavní práce na mostních objektech „SUEZ“ a „Mladých Běchovic“.

Bylo dobudováno osvětlení na trakčních podpěrách u liché koleje, probíhaly výkopové práce, pokládka kabelů a montáž rozvaděčů zpětného vedení, dále překopy lichých kolejí a přípravné práce (výkopy) pro pokládku zabezpečovací kabelizace a kabelizace nn ( EOV ,DOO,NV 50).

Na všech úsecích stavby probíhaly demontážní a montážní práce na objektech trakčního vedení.

V souvislosti s výstavbou mostních objektů je nutné zmínit nemalé potíže při realizaci II.–„liché etapy“ výstavby mostu „Výmola“.  Po snesení svršku a odtěžení štěrkového lože byla zjištěna podélná trhlina v kamenné klenbě K1 (1. klenba směr Č. Brod). Po posouzení statického stavu mostu a pilířů byla projektantem navržena dodatečná opatření a stanoven další postup výstavby, mající bohužel vliv na prodloužení etapy výluky „liché“ kolejové skupiny v ŽST Úvaly. Ve spolupráci s investorem, projektantem, zástupci pro organizování výluk a v neposlední řadě se zastupitelstvem města Úvaly, byly vzájemně navrženy a odsouhlaseny nové termíny zbývajících etap výstavby a dopravních uzavírek tak, aby stavební práce a především nepřetržité výluky skončily dle původního harmonogramu 4.12.2015.

 

duben 2015

V měsíci dubnu 2015 pokračovala výluka „liché“ staniční skupiny vč. koleje č.0 v ŽST Úvaly, dále v úseku Blatov – Úvaly výluka traťové koleje č.0 a v úseku Blatov – P. Běchovice výluka staničních kolejí č.0A, 1A.

V ŽST Úvaly probíhaly především práce na rekonstrukci žel. spodku, zejména odvodnění pomocí trativodů, žlabovek a „J“ žlabů. Pokračovala 2.etapa prací na mostních objektech (v „liché“ skupině) - mostu „Výmola“, podchodu pro pěší, podchodu na nástupiště a mostu „Na Spojce“. Na objektu mostu Výmola byla zjištěna podélná trhlina v klenbě K1 a stav byl označen za havarijní. Probíhají projekční návrhy řešení zajištění této klenby. Dále pokračovala výstavba protihlukových stěn (PHS) podél kolejí č.1 a 3. Pokračovala výstavba nástupišť 1 a 1A. Na nástupišti č.1 proběhla demolice zbývajících povrchů nástupiště a zpevněné plochy před výpravní budovou, odtěžování pro zbývající nástupištní bloky H-130, včetně jejich osazení. Dále proběhlo osazení obrubníků a částečné zadláždění (včetně vodící linie) a montáž odvodňovacího žlábku. Na nástupišti č.1A bylo provedeno osazení obrubníků, částečné zadláždění (včetně vodící linie), montáž zábradlí, výstavba zídky a rampy na začátku nástupiště směr Č.Brod. Pří výstavbě kanalizace v ulici Na Spojce se pokračovalo ve výkopových pracích, pokládce potrubí a usazování šachet v úseku mezi ulicemi Pod tratí a Sovova. Na stavebním objektu kabelovodu došlo k vyhloubení rýhy, a dalšímu uložení kolektorů a šachet v úseku od schodiště podchodu pro pěší až před výpravní budovu. Proběhlo také propojení multikanálů z šachty č.9 do výpravní budovy. V provozní budově probíhaly stavební úpravy pro technologii. Byla zahájena pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a kabelů nn do kabelovodu směr pražské zhlaví a v koordinaci s výstavbou úrovňových nástupišť byla zahájena montáž základů osvětlovacích a rozhlasových stožárků a stožárů informačního zařízení. Pokračují práce na repasi osvětlovacích věží – nátěry, demontáže původních rozvaděčů, montáž nové elektrovýzbroje – světlomety, kabelové rozvody, nové rozvaděče osvětlovacích věží. Pokračovala demontáž stávajících patek trakčního vedení.

V traťovém úseku Blatov – Úvaly probíhaly práce na trakčním vedení - demontáž patek, stožárů, převěsů, SIKů a pevných bodů. Montáž SIKů a převěšování TV. V zastávce Praha Klánovice pokračovaly dokončovací práce na obou nástupištích především v oblasti výstupních ramp z nového podchodu. V novém podchodě pokračovaly dokončovací práce na izolacích, provedeny úpravy podlahy tubusu – odvodnění a souvrství podlahy. Proveden litý asfalt na přístupových rampách a v tubusu. Probíhala montáž zábradlí a madel v tubusu.

V úseku Blatov – Běchovice pokračovaly především práce na žel. spodku - zřízení trativodního odvodnění, pokládka žlabovek TZZ5, odkop a následné sanace žel. spodku pomocí DOROSOL, zřízení konstrukční vrstvy z minerální směsi, pokládka antivibrační rohože na konci úseku koleje č.0a, 1a. Dále byly zřízeny přechodové oblasti u mostních objektů SUEZ a Mladých Běchovic. Pokračovala  2.etapa prací na mostních objektech „Suez“ a „Mladých Běchovic“ pod kolejemi č.0 a 1. Dále probíhala výstavba PHS podél k.č.1. V rámci objektů zab.zař. byla provedena montáž čelisťových závěrů, přestavníků trpasličích návěstidel a stožárového označníku na Blatově. Pro potřeby odvodu zpětného trakčního proudu byly zahájeny práce na pokládce kabelů zpětného vedení a montáži rozvaděčů zpětného vedení. Na trakčním vedení pokračovala demontáž patek, stožárů, bran, SIKů, spojek, kotvení. Montáž bran, SIKů, závěsů, spojek, kotvení, pevného bodu, tažení nosného lana.

 

březen 2015

V měsíci březnu 2015 pokračovala výluka „liché“ staniční skupiny v ŽST Úvaly. Dne 3.3.2015 byla ve stanici zahájena též výluka staniční koleje č.0. V tomto období proběhla demontáž koleje č.0 v km 387,063 - 388,300 a koleje č.1 v km 388,412 – 388,750. Dále byly demontovány výhybky č.3,4,5,6,25 a 28 a silniční přejezdová konstrukce v koleji č. 0 a 1. V uvedených úsecích bylo provedeno odtěžení štěrkového lože. Následně byly zahájeny práce na rekonstrukci žel. spodku, především na zřízení odvodnění „liché“ kolejové skupiny pomocí trativodů a bet. žlabovek. Současně probíhaly práce na demontáži stávajících nástupišť, přípravě podloží a montáži nových nástupištních hran z prefabrikátů H-130 u budoucí koleje č.1 a 3. Též byla zahájena 2.etapa prací na mostních objektech (v „liché“ skupině) - mostu „Výmola“, podchodu pro pěší, podchodu na nástupiště a mostu „Na Spojce“.

V zastávce Praha Klánovice pokračovaly injektážní a sanační práce v podchodu pro pěší, výstavba zpevněných ploch ze zámkové dlažby kolem vstupů do podchodu v rámci objektu nástupišť a odvodnění přístřešků nad podchodem..

V úseku  odbočka Blatov a Blatov - Běchovice byla dne 3.3.2015 zahájena výluka traťové koleje č.0 a staničních kolejí č.0A, 1A. Zde byla ve sledovaném období snesena kolej č.0,0A v km 393,500 – 396,067 a kolej č.1A v km 394,354 – 396,067, vč. výhybek č.3,4,5,6. V uvedeném úseku byla provedena demontáž kolejového lože a následně zahájeny práce na rekonstrukci žel. spodku. Dále byla zahájena 2.etapa prací na mostních objektech „Suez“ a „Mladých Běchovic“ pod kolejemi č.0 a 1.

V rámci PS 1011 v ŽST Úvaly byla provedena demontáž stávajícího zab.zař v releové místnosti technologické budovy a tato místnost byla předána pro stavební úpravy. Byly zahájeny výkopové práce pro montáž osvětlení na nástupištích a byly zahájeny práce na rekostrukci osvětlovacích věží. V průběhu měsíce byly prováděny překládky stávajících kabelových tras, které byly v kolizi s ostatní výstavbou. Na objektu trakční měnírny v Běchovicích bylo provedeno nové oplocení a zahájeny stavební úpravy v měnírně.

Na objektech trakčního vedení se prováděla demontáž patek na objektech SO 5101, SO 5301 a SO 5401, demontáž stožárů SO 5101 a SO 5201. Demontáž sestavy TV nad staniční kolejí č.0 v Úvalech, včetně kotvení, demontáže bran, závěsů, spojek a děličů. Montáž SIKů a ostrojování bran SO 5101 a SO 5201, montáž a demontáž ukolejnění SO 5101.

 

únor 2015

Mezi rozhodující výkony v měsíci  02/2015  patřily práce na montážích nového trakčního vedení ve všech úsecích stavby, pokračovaly práce na zabezpečovacím zařízení, objektech elektro a na trakční měnírně v Běchovicích. Dne 16. 2. 2015 byla zahájena nepřetržitá výluka „liché“ kolejové skupiny (k.č.1,3) v ŽST Úvaly. Během této výluky byly ve sledovaném měsíci zdemontovány koleje č.1 a 3, výhybky 1, 9, 11, 13, 14, 17 a částečně odtěženo štěrkové lože.

leden 2015

Mezi  rozhodující výkony v měsíci  01/2015  patřily práce na montážích nového trakčního vedení ve všech úsecích stavby a práce na zab. zař. V TM Běchovice byla dodána, osazena a zapojena převozná měnírna. V úseky Úvaly – Blatov pokračoval průřez porostu a na „Vysunutých spojkách“ bylo provedeno základní broušení výhybek č.1 – 8.

Detailnější popis vykonaných prací – viz. níže.

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0111           ŽST Úvaly, SZZ – část A, část B

                        V provozu kontejner  provizorního zab.zař – pronájem.

PS 0121          Úvaly – Praha Běchovice, TZZ část A, část B

                        Pokládka kabelizace EAB , spojkování  kabelů, montáž návěstidel na kabelové lávky

                        Dodávka a montáž ST.TR dt 075 , dodávka a montáž výstroje KO, montáž kabelových vedení,

                        měření kabelů, funkční zkoušky dodavatele.

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 211.3 ŽST Úvaly, sdělovací zařízení, TM Běchovice ,sdělovací zařízení

                        Provedeno připojení PTM optickým a metalickým kabelem pro zřízení telefonního spojení

                        a propojení na elektrodispečera.

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

PS 0447          TM Běchovice, převozná měnírna

                        Navezena převozná měnírna na připravenou zpevněnou plochu, usazení PTM, zapojení

                        vnitřního zařízení, připojování následných technologií pro přípravu funkčních zkoušek.

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1101         ŽST Úvaly, žel. svršek

Na „Vysunutých spojkách“ bylo provedeno základní broušení výhybek č.1 – 8.

SO 1202         Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek

                        V úseku Úvaly - Blatov bylo prováděno kácení stromů, odstranění křovin a pařezů.

E.3.1   Trakční vedení

SO 5101         žst. Úvaly, trakční vedení

                        Převěšení stávajícího TV na nové konstrukce a  regulace TV.

Montáž stožárů, bran, demontáž stožárů.

SO 5201         Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení

            Probíhaly práce na stávajícím vedení TV. Montáž spojek, pohyblivých kotvení, trolejového drátu, regulace TV. Demontáž stožáru, pevného bodu, pohyb.kotvení, spojky a TD.

SO 5411         TM Běchovice, připojení napájecího vedení

                        Demontáž stožárů, brány (portálu), odpojovače, lávky.

 

E.3.7               Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 5912         ŽST Praha Běchovice, rekonstr. ukolejnění ocelových konstr. a TP

Demontáž a montáž ukolejňování TP přes průrazku, dle KP stavby.

 

prosinec 2014

Mezi  rozhodující výkony v měsíci  12/2014  patřily práce na žel. svršku, trakčním vedení, ukolejnění a zab. zař. v „sudé skupině“ v ŽST Úvaly. V Úvalech dále pokračovala výstavba ostrovního nástupiště vč. jeho zastřešení a prodloužení podchodu na nástupiště. Dne 15.12. byla ukončena výluka kolejí č.2 a 4 a koleje byly uvedeny do zkušebního provozu.

Detailnější popis vykonaných prací – viz. níže.

 

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0111           ŽST Úvaly , SZZ – část A , část B

                        V provozu   kontejner  provizorního zab.zař – pronájem.

                        Provedena dodávka a montáž EMP výměny V15,V7a,SPJ V7a,dodávka a montáž návěstidel

                        Sc2,Sc4 , avv-mib6  do 2 a 4 koleje, dodávka a montáž výkolejky Vk3 , pokládka kabelů ,

                        Zhotovení kabelových  forem,montáž počítačů náprav

PS 0121          Úvaly – Praha Běchovice -,TZZ část A,část B

                        Výkop kabelové trasy EAB – km 389,180 – 393,590

                        Pokládka kabelizace EAB , spojkování  kabelů , montáž návěstidel na kabelové lávky

                        Dodávka a montáž kabelových objektů k návěstním lávkám

PS 0131           ŽST Běchovice - , SZZ – část A, část B

                        Výkopové práce, pokládka žlabů, kabelů, dodávka a montáž skříně KO a skříně EAB

                        Ve SÚ Běchovice

 

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1101         ŽST Úvaly, žel. svršek

Ve vlastní stanici bylo provedeno dosypání štěrkového lože do požadovaného tvaru o kubatuře 2 852,5m3 (kolej 2,4,6) a doplnění stezek mezi kolejemi 2,4,6 o kubatuře 1 071,925m3. Dále proběhlo svařování kolejí č.2,4,6 (144svarů) a výhybek 9 a 11 (30svarů). Do kolejí byly vevařeny lepenné izolované styky (LISy) v počtu: kolej č.2 – 8ks, kol.č.4 – 6ks, kol.č.6  – 2ks a výh.č.11 – 2ks. Za výhybku č.9 a 11 byly osazeny námezníky a na konci kol.č.6 bylo zřízeno kolejové zarážedlo ze zemní hrázky.

 

E.1.2   Nástupiště

SO 1111         ŽST Úvaly, nástupiště

Pokračovaly práce na ostrovním nástupišti. Byl proveden konečný zásyp nástupiště-577m3, hutněný po vrstvách, konečný zásyp plochy nástupiště kamenivem 0/32 a vyrovnávací vrstva z kameniva 4/8. Byla dopoložena zámková dlažba o ploše 382m2 a 80m2 dlažby s vodící linií.  Byly vybudovány obě čelní nástupištní železobeton. zídky, včetně jejich zásypu. Na obou zídkách osazeno zábradlí. Na nástupišti bylo připevněno 9ks oboustranných laviček a 9ks odpad. košů, 1ks opěrky na ruce a 1ks informační prosklené tabule. Po obou stranách nástupištní hrany byly natřeny vodící linie žlutým varovným pásem.

 

E.1.4   Mosty, propustky a zdi

SO 2102         ŽST Úvaly, most km 387,695 (podchod na nástupiště)

Podkladní betony, deska a povrchová úprava v prodlouženém podchodu (litý asfalt)

Tvrdá ochrana izolace desky pod kolejí 4.

Schodišťové stupně včetně obložení žulovým kamenem mezi kolejí 2 a 4.

Zábradlí na římsách okolo schodiště mezi kolejí 2 a 4 a schodišťová madla.

SO 2102.2      ŽST Úvaly, prodloužení podchodu - opěrná zeď

Osazení zábradlí.

SO 2103         ŽST Úvaly, most km 387,981 (ul. Na spojce)

Osazení zábradlí na římse u koleje 4 a na křídlech.

Dlažby z lomového kamene podél křídel u koleje 4.

SO 2920         Úpravy stáv. náv. lávek v km 385,475; 386,580; 388,347 vč. dot. zábran

Provedení úprav stávajících NL.

 

E.1.6   Potrubní vedení

SO 4111.1      ŽST Úvaly, přístřešky - odvodnění

                        Napojení přístřešku ostrovního nástupiště třemi svody do šachty v nástupišti č.K6 (SO1102)

 

E.2.4  Orientační systém

SO 4121         Zast. Úvaly, orientační systém

                        Na ostrovním nástupišti byly dodány a osazeny tabule orientačního systému.

 

E.3.1   Trakční vedení

SO 5101         žst. Úvaly, trakční vedení

                        Převěšení stávajícího TV na nové konstrukce a následná regulace TV.

Montáž prvků TV:  konzoly, spojky, děliče, pevný bod, pohyblivé kotvení, odpojovač, bleskojistka, montážní lávka, výstražné tabulky a číslování stožárů.

SO 5401         Běchovice Blatov - Běchovice, trakční vedení

                        Dokončení betonáže patek u 1TK, včetně odvozu zeminy.

SO 5411         TM Běchovice, připojení napájecího vedení

Demontáž stožárů, brány (portálu), kabelu. Montáž prvků TV na stožárech N1 až N5 : bleskojistky, kotevní lana, montážní lávky a číslování stožárů. Dál pokračovala sanace stávajících patek u 1TK a u přeložky, včetně nových hlaviček .

 

E.3.7               Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 5910         žst. Úvaly, ukolejnění ocel. konstrukcí a TP

Montáž ukolejňování TP přes průrazku, dle KP stavby. Měření dotykových napětí, aktualizace KSU, revizní zpráva. Demontáž ukolejnění u starých stožárů.

SO 5911         Úvaly - Praha Běchovice, ukolejnění ocelových konstrukcí a TP

            Montáž ukolejňování TP přes průrazku, dle KP stavby. Měření dotykových napětí, aktualizace KSU, revizní zpráva. Demontáž ukolejnění u starých stožárů.

SO 5912         žst. Praha Běchovice, rekonstr. ukolejnění ocelových konstr. a TP

Montáž ukolejňování TP přes průrazku, dle KP stavby. Měření dotykových napětí, aktualizace KSU, revizní zpráva. Demontáž ukolejnění u starých stožárů.

 

listopad 2014

Dokončení nepřetržité výluky 2.TK v úseku Úvaly – Běchovice
Pokračování nepřetržité výluky v žst Úvaly:

Výstavba ostrovního nástupiště
Výstavba podchodu u přejezdu
Rekonstrukce žel. svršku a spodku
Rekonstrukce mostů Na Spojce a Výmola

říjen 2014

Mezi  rozhodující práce v měsíci  10/2014  patřily práce na železničním spodku a svršku v „sudé skupině“ v Úvalech, ve 2.koleji v úseku Úvaly - Klánovice, 2.koleji na Blatově a 2.koleji v úseku Blatov – Běchovice. Pokračovala výstavba nového ostrovního nástupiště v Úvalech a nástupiště u 2.koleje v Klánovicích, vč. prací na zastřešení. Pokračovaly práce na všech mostních objektech ve 2.koleji od mostu „Výmola“ po most „Mladých Běchovic“. Na objektech trakčního vedení probíhala výstavba sloupů, bran a převěšování. Dále probíhaly práce na jednotlivých  úsecích  stavby. V celém úseku stavby byly osazeny břevna nových návěstních lávek – 5ks.

V celém měsíci pokračovala nepřetržitá výluka k.č.2 Úvaly – Běchovice a „sudé“ staniční skupiny v ŽST Úvaly.

 

září 2014

Mezi  rozhodující práce v měsíci  09/2014  patřily práce na železničním spodku v „sudé skupině“ v Úvalech, ve 2. koleji v úseku Úvaly - Klánovice, 2.koleji na Blatově a 2.koleji v úseku Blatov – Běchovice. Probíhala výstavba nového ostrovního nástupiště v Úvalech a nástupiště u 2.koleje v Klánovicích. Pokračovaly práce na všech mostních objektech ve 2. koleji od mostu „Výmola“ po most „Mladých Běchovic“. V ŽST Úvaly pokračovala výstavba kabelovodu. Na objektech trakčního vedení probíhala výstavba sloupů a bran.

 

srpen 2014

Dne 5.8.2014 byla zahájena výluka sudé skupiny v úseku Běchovice – Úvaly, během které bude provedena rekonstrukce mostů Výmola, Na Spojce, Suez a Mladých Běchovic.

Bude dokončen podchod pro cestující na zastávce Klánovice včetně nástupiště u 2.TK. V žst Úvaly bude vybudováno ostrovní nástupiště pro cestující včetně rekonstrukce podchodu.

Dne 6.8.2014 proběhlo předání staveniště pro první část akce „zastávka Běchovice střed“, zhotovitelem bude společnost VIAMONT DSP.

 

červenec 2014

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0111          ŽST Úvaly , SZZ – část A , část B

                        Ve sledovaném období probíhaly tyto práce :

                         Technologické přezkoušení kontejnerů provizorního zab.zař. U1 , U2.

Přezkoušení zařízení odbornou komisí

                        Příprava zařízení na aktivaci provizorního zařízení dle ROV č.65019

Vysunuté spojky - montáž definitivních návěstidel na lávky ,montáž přestavníkůV3 ,V4,V5aV6,montáž snímačů polohy SP 1 –V3,V4,V5aV6 ,montáž propojek srdcovek V3,V4,V5aV6

Montáž výměnových zámků – jednoduchých , odtlačných,  kontrolních V3,V4,V5aV6  provizorní stavy.

                        Montáž EZ do DK.

                        Demontáže stávajícího zab.zař. dle stavebních postupů.

                        Výkopy kabelových tras pro provizorní i definitivní SZZ a TZZ od km 387,700

                        do km 385,470

                        Pokládka provizorní i definitivní kabelizace v km 387,00 – 385,470

PS 0101         Český Brod – Úvaly , úprava TZZ

                        Výkop kabelové trasy – KS -1-návěstní lávka

                       Dodávka pokládka kabelů PB1,PB2,PB3

                       Montážní práce, regulace aktivace v RD 4

Přezkoušení,aktivace AB 3-88 Úvaly –Č.Brod pojednotlivých kolejích dle         RoVč.65019

PS 0121          ŽST Úvaly - Praha Běchovice, TZZ - část A,  část B

Založení chrániček do tělesa železničního spodku dle tabulky příčných

přechodů.

                        Výkopy kabelové trasy , pokládka kabelů u 1TK ,montáž reproduktorů

                        provizorní zprovoznění  v rámci ukončení výluky 1 TK ,založení chrániček do

                       tělesa žel spodku 0.TK – zatím nefakturováno

 

D.2 železniční sdělovací zařízení

PS 0223          Zast.Praha Klánovice , úprava rozhlasu pro cestující

                                    Výkopy kabelové trasy, pokládka kabelů u 1TK ,montáž reproduktorů

                        provizorní zprovoznění v rámci ukončení výluky 1 TK, založení chrániček do

                      tělesa žel spodku 0.TK – zatím nefakturováno

PS 0224          Zast.Praha Klánovice , kamerový systém

            Přípravné práce, založení chrániček do tělesa tubusu podchodu – zatím nefakturováno

PS 0221          Úvaly – P.Běchovice ,úprava traťového kabelu

                        Výkop kabelové rýhy km 385,470 – 386,605

                        Pokládka kabelu 25 Xn 0,8 , HDPE 40 mm/33mm

                        Záhrn , terénní úpravy

 

E1.5.Ostatní inženýrské objekty

SO 9801.1      Ochrana DK SŽDC

                      Přeložky uložení kabelů do žlabů TKK v km 395,5 Běchovice – Pilovská

                      392,100 Praha Klánovice – zatím nefakturováno

 

SO 9801.2      Ochrana kabelu ČD-T

                     Přeložky uložení kabelů do žlabů TKK v km 395,5 Běchovice – Pilovská

                     392,100 Praha Klánovice – zatím nefakturováno

 

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1101         ŽST Úvaly, žel. svršek

Na vysunutých spojkách byla provedena montáž, svaření a podbití  nového svršku k.č.2 v km 386,064 – 386,581 vč. vložení 2ks výhybek č.1 a 8 a zřízení izolovaných styků.

Dále v k.č.2 bylo zřízeno, pročištěno a doplněno štěrkové lože v místech zřízení nového svršku a v místech směrových úprav dle PD.

U vložených  výhybek  č.1 a 8 byly osazeny krátké a dlouhé pražce před a za výhybky, dále byly vybaveny žlabovými pražci, izolovanými styky, propojkami, perlitizovanými jazyky a opornicemi, námezníky.

V navazujících úsecích byly provedeny směrové a výškové úpravy stávající koleje v celkové délce 939,3m. Ve stávajících kol.polích byly vyměněny 3ks bet.pražců.

U výhybek č.1 a 8 bylo provedeno rozšíření drážní stezky.

Během prací v k.č.2 byly zřízeny a odstraněny 2ks dočasných dřevěných zarážedel.

SO 1102         ŽST Úvaly, žel. spodek

Na vysunutých spojkách podél k.č.1, na svahu nad betonovými odvodňovacími žlaby byla rozprostřena ornice, natažena zatravňovací rohož. Následně se provedlo osetí travním semenem. Tato úprava byla provedena dle PD v km 386,070-386,600

SO 1201         Úvaly – Běchovice Blatov, žel. svršek

Byla provedena zpětná montáž k.č.0 a zřízeno štěrkového lože v km 392,030 – 392,455 a na mostních objektech SO 2202 a 1231.

Dále byly v k.č.0 provedeny směrové a výškové úpravy a sníženo převýšení dle PD.

SO 1202         Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek

            Podél k.č.1, na svahu nad betonovými odvodňovacími žlaby byla rozprostřena ornice, natažena zatravňovací rohož. Následně se provedlo osetí travním semenem. Tato úprava byla provedena dle PD v km 392,030-392,090 a 392,125-392,150.

Dále byla vybudována část zpevněného příkopu z betonových žlabů za nástupištěm u k.č.1 v km 392,346-392,445, včetně svahování svahů nad ním.

 

SO 1302         Běchovice Blatov, žel. spodek

                        -----

E.1.2   Nástupiště

SO 1211         Zast. Praha Klánovice, nástupiště

Z důvodu směrových a výškových úprav k.č.0 byly v zast. Klánovice přemístěny provizorní nástupiště – 2 x 170m = 340m

 

E.1.4   Mosty, propustky a zdi

SO 1031         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, propustek km 386,533

provedení izolačního souvrství pod kolejí č.2

vybetonování nové římsy u koleje č.2

úprava a odláždění svahů u k.č.2

pokládka odvodňovacích žlabů v propustku

odstranění pažení

SO 2001         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, most km 386,821 (Škvorecká ul.)

provedení izolačního souvrství pod kolejí č.2

demolice stávajícího římsového nosníku a křídel u koleje č.2

sanační práce spodní stavby

odláždění svahů

montáž zábradlí u k.č.2

příčné odvodnění pod k.č.2

odstranění pažení

 

SO 2201         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 389,289

izolační souvrství pod k.č.0

vytahování štětovnic

SO 2202         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 390,220

izolační souvrství pod kolejí č.0

vytahování štětovnic

SO 2203         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 392,218 (podchod Klánovice)

vázání armatury přístupového chodníku podél k.č.1, částečně i u k.č.2

vytažení štětovnic podél tubusu v koleji č.0

montáž izolačních souvrství přístupových ramp

částečné odbednění vybetonované části  tubusu

montáž bednění stěny přístupového chodníku u k.č.2

betonáž stěny u k.č.2 v dilat. celku 2

izol. přizdívky

SO 2204         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 393,543

izolační souvrství pod kolejí č.0

příčné odvodnění pod kolejí č.0

úprava svahů a odláždění u k.č.1

vytažení štětovnic

SO 2301         Běchovice Blatov, most km 393,829 (Blatovský potok)

betonáž podkladních betonů a přechodové desky pod kolejí č.0

izolační souvrství pod kolejí č.0

úprava svahů a odláždění u k.č.1

SO 2920         Úpravy stáv. náv. lávek v km 385,475; 386,580; 388,347 vč. dot. zábran

úprava lávek na vysunutých spojkách nad kolejí č.2 – zatím nefakturováno

 

E.1.8   Pozemní komunikace

SO 2100.1      ŽST Úvaly, most km 387,144 (Výmola) - komunikace

Odtěženo neúnosné podloží, zemní pláň uhutněna a po vrstvách dosypána konstrukční vrstva ze štěrkodrti a pojezdová vrstva z asfaltového recyklátu.

 

E.1.9   Kabelovody, kolektory

SO 1171         ŽST Úvaly, kabelovod ve stanici

                        --------

E.1.10 Protihlukové objekty

SO 3401         Praha Běchovice, protihlukové stěny

-----------

E.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 4211         Zast. Praha Klánovice, přístřešky

---------

E.2.4 Orientační systém

SO 4221         Zast. Praha Klánovice, orientační systém

--------

 

E.3.1   Trakční vedení

SO 5101         ŽST Úvaly, trakční vedení

Pokračovala  montáž trakčních bran, osazování závěsů TV „SIK“, montáž děličů , křížení , proudových propojení a sjízdnost TV nad spojkami výhybek č.1. – 8. (Sp 1 – Sp 3), výměna vodičů (NL) systému 2.trať.koleje.

Probíhaly práce na demontážích nosného lana systému 2.trať. koleje včetně laníček a proudových propojení.

SO 5201         Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení

             Probíhaly práce na úpravě sjízdnosti nulté traťové koleje po odsunu koleje včetně pantografové zkoušky a revizní zprávy.

SO 5301         Běchovice Blatov, trakční vedení

Pokračovala výstavba  betonáže základů, osazování stožárů, montáž bran    včetně vyvěšení.

 

E.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 6102          ŽST Úvaly, úpravy osvětlení a rozvodů nn

Probíhaly práce na výkopech kabelových tras , tažení a pokládka kabelů k osvětlení výhybek č.1. – č.8. a mezi osvětlovacími věžemi č.10. – č.11.

SO 6103          ŽST Úvaly, DOO

Probíhaly práce na výkopech kabelových tras v km. 384,400 – 384,830 a 385,930 – 386,600, pokládka kabelů , kabelových žlabů či výstražné folie.

 

červen 2014

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0111          ŽST Úvaly , SZZ – část A , část B

                        Ve sledovaném období probíhaly tyto práce :

                         Technologické přezkoušení kontejnerů provizorního zab.zař. U1 , U2.

Přezkoušení zařízení odbornou komisí

                        Příprava zařízení na aktivaci provizorního zařízení dle ROV č.65019

Vysunuté spojky - montáž definitivních návěstidel na lávky ,montáž přestavníkůV3 ,V4,V5aV6,montáž snímačů polohy SP 1 –V3,V4,V5aV6 ,montáž propojek srdcovek V3,V4,V5aV6

Montáž výměnových zámků – jednoduchých , odtlačných,  kontrolních V3,V4,V5aV6  provizorní stavy.

                        Montáž EZ do DK.

                        Demontáže stávajícího zab.zař. dle stavebních postupů.

                        Výkopy kabelových tras pro provizorní i definitivní SZZ a TZZ od km 387,700

                        do km 385,470

                        Pokládka provizorní i definitivní kabelizace v km 387,00 – 385,470

PS 0121          ŽST Úvaly - Praha Běchovice, TZZ - část A,  část B

Založení chrániček do tělesa železničního spodku dle tabulky příčných

přechodů.

 

D.2 železniční sdělovací zařízení

PS 0221          Úvaly – Praha Běchovice, úpravy tra´tového kabelu

Výkop kabelové rýhy, pokládka kabelu 25XN0,8, pokládka HDPE 40/33mm od vjezdové lávky km 386,810 do 386,160.

PS 0223          Zast.Praha Klánovice , úprava rozhlasu pro cestující

                                    Výkopy kabelové trasy , pokládka kabelů u 1TK ,montáž reproduktorů

                        provizorní zprovoznění  v rámci ukončení výluky 1 TK ,založení chrániček do

                      tělesa žel spodku 0.TK

PS0224           Zast.Praha Klánovice , kamerový systém

                        Přípravné práce , založení chrániček do tělesa tubusu podchodu.

 

E1.5.Ostatní inženýrské objekty

SO 9801.1      Ochrana DK SŽDC

Definitivní uložení stávající kabelové trasy do tělesa mostu v km 386 , 281 most Škvorecká.

                     Přeložky uložení kabelů do žlabů TKK v km 395,5 Běchovice – Pilovská

                     392,100 Praha Klánovice .Pokračující práce

SO 9801.2      Ochrana kabelu ČD-T

Definitivní uložení stávající kabelové trasy do tělesa mostu v km 386 , 281 most Škvorecká.

                     Přeložky uložení kabelů do žlabů TKK v km 395,5 Běchovice – Pilovská

                     392,100 Praha Klánovice . Pokračující práce

 

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1101         ŽST Úvaly, žel. svršek

Na vysunutých spojkách byla provedena demontáž k.č.0 v km386,136 – 386,494 a demontáž k.č.2 v km 386,046 – 386,164 a v km 386,464 – 386,581.

Dále v k.č.0 bylo zřízeno, pročištěno a doplněno štěrkové lože v místech zřízení nového svršku, v místech vyjmutí/vrácení kol.polí a v místech směrových úprav dle PD. V k.č.0 v km 386,135 – 386,494 byl položen, svařen a podbit nový kol.svršek, vč. vložení 4ks bet.výh. č.3,4,5,6, krátkých a dlouhých pražců před a za výhybky a 4ks LISů. V km 386,020 – 386,135 a v km 386,494 – 386,620 byly položeny a podbity stávající kol.pole. Ve stávajících kol.polích bylo vyměněno 38 ks bet.pražců a vyměněny pryžové podložky. V navazujících úsecích byly provedeny směrové a výškové úpravy kolejí. Výhybky 3,4,5,6 byly vybaveny LISy, perlilitizovanými jazyky a opornicemi, žlab.pražci, propojkami a námezníky. Dále byl na mostě Škvorecká doplněn štěrk a provedeno směrové a výškové vyrovnání k.č.0 o délce 78m. Během prací v k.č.0 byly zřízeny a odstraněny 2ks dočasná dřevěná zarážedla.

SO 1102         ŽST Úvaly, žel. spodek

Na vysunutých spojkách v k.č.2 rozšíření drážní stezky u nově vložených výhybek č.1 a 8 za pomozí nízké gabionové zídky v km 386,061-386,149 a 386,479-386,525. Podél koleje č.1 vybudován zpevněný příkop z betonových tvárnic v km 385,987-386,528 ; 386,531-386,577 a 386,583-386,710. Dále byla vybudována podél koleje č.1 gabionová zídka v km 385,995-386,070

SO 1201         Úvaly – Běchovice Blatov, žel. svršek

Byla provedena demontáž k.č.0 a demontáž štěrkového lože v km 392,030 – 392,455 a na mostních objektech SO 2202 a 1231.

V k.č.1 v km 392,030 – 392,400 a na mostních objektech SO 2202 a 1231 bylo zřízeno nové štěrkové lože, vč. drážní stezky a byly zpětně vloženy kolejové pole. Na mostních objektech SO 2202 a 1231 byl v oblasti ZKPP v k.č.0 a 1 proveden odkop a zpětný zásyp zemní pláně. Dále byly v k.č.1 provedeny směrové a výškové úpravy a sníženo převýšení dle PD.

SO 1202         Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek

V k.č.0 v prostoru zastávky Klánovice (profily P58-P66)bylo provedeno odtěžení kamenné rovnaniny do výšky zemní pláně, úprava a zhutnění  zemní pláně žel.spodku.Zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie a geomříže. U podchodu zřízena zesílená přechodová konstrukce. Vybudováno odvodnění (Š8-Š15). Zřízena vrstva z minerální směsi do výšky PTŽS.

V k.č.0 v km 362,178 a 362,180 byla zřízena svodná potrubí vč.obetonování.

SO 1302         Běchovice Blatov, žel. spodek

Na mostních objektech SO 2301 a SO 2204 byly v k.č.0 zhotoveny zesílené konstrukce pražcového podloží z cementové stabilizace, minerální směsi a štěrkodrti.

 

E.1.2   Nástupiště

SO 1211         Zast. Praha Klánovice, nástupiště

Pokračovala  výstavba II.nástupišťě (u k.č.1) v Klánovicích.

Byly osazeny obrubníky, pokračovala pokládka zámkové dlažby a betonových dlaždic. Dále byly provedeny terénní úpravy rozprostřením ornice, žlaby z kačírku. Na nástupišti bylo dále osazeno zábradlí a doplňující  prvky (lavičky, koše…). V prostoru kolem přístřešku bylo provedeno odvodnění z Acodrainu a z bet. příkopových tvárnic vč.2ks vpustí. Na nástupišti bylo provedeno kontrastní značení.

 

E.1.4   Mosty, propustky a zdi

SO 1031         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, propustek km 386,533

provedení izolačního souvrství pod kolejí č.0

příčné odvodnění pod kolejí č.0 a zásyp přechodových oblastí drenážním betonem

demolice římsy u koleje č.2

částečně izolační souvrství pod kolejí č.2

SO 2001         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, most km 386,821 (Škvorecká ul.)

provedení izolačního souvrství pod kolejí č.0

zhotovení prefabrikovaných částí mostní kce (říms. nosník, křídla, úložné prahy)u koleje č.2

demolice/demontáž stávajícího římsového nosníku a křídel u koleje č.2

montáž prefabrikovaných kcí u koleje č.2

částečně izolační souvrství pod kolejí č.2

příčné odvodnění u koleje č.2

započaty sanační práce spodní stavby

SO 2201         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 389,289

provedeno odtěžení zeminy pro provedení izolačního souvrství pod kolejí č.0

betonáž podkladních betonů a přechodové desky pod kolejí č.0

izolační souvrství pod kolejí č.0

SO 2202         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 390,220

provedeno odtěžení zeminy pro provedení izolačního souvrství pod kolejí č.0

betonáž podkladních betonů a přechodové desky pod kolejí č.0

izolační souvrství pod kolejí č.0

SO 2203         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 392,218 (podchod Klánovice)

demontáž provizorního kolejového přemostění Dresden v koleji č.0

vázání armatury přístupového chodníku podél k.č.1, částečně i u k.č.2

betonáž stropní desky tubusu pod kolejí č.0 a 1

vytažení štětovnic podél tubusu v koleji č.1

montáž izolačních souvrství přístupových ramp a tubusu

částečné odbednění vybetonované části  tubusu

betonáž výplňového betonu rampy u k.č.2 a podél tubusu

SO 2204         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 393,543

izolační souvrství pod kolejí č.0

příčné odvodnění pod kolejí č.0

SO 2301         Běchovice Blatov, most km 393,829 (Blatovský potok)

provedeno odtěžení zeminy pro provedení izolačního souvrství pod kolejí č.0

betonáž podkladních betonů a přechodové desky pod kolejí č.0

izolační souvrství pod kolejí č.0

SO 2920         Úpravy stáv. náv. lávek v km 385,475; 386,580; 388,347 vč. dot. zábran

Provedena úprava lávek na vysunutých spojkách nad kolejí č.0.

 

E.1.8   Pozemní komunikace

SO 2100.1      ŽST Úvaly, most km 387,144 (Výmola) - komunikace

Odtěženo neúnosné podloží, zemní pláň uhutněna a po vrstvách dosypána konstrukční vrstva ze štěrkodrti a pojezdová vrstva z asfaltového recyklátu.

 

E.1.9   Kabelovody, kolektory

SO 1171         ŽST Úvaly, kabelovod ve stanici

Byla provedena část kabelovodu – šachty Š11 a 12.

 

E.1.10 Protihlukové objekty

SO 3401         Praha Běchovice, protihlukové stěny

Částečně přípravné práce – terénní úpravy a přístupové cesty

 

E.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 4211         Zast. Praha Klánovice, přístřešky

Byla provedena montáž přístřešku nástupiště u koleje č.1.

 

E.2.4 Orientační systém

SO 4221         Zast. Praha Klánovice, orientační systém

Na nástupišti č.II byly osazeny prvky orientačního systému. 2ks – T01, 2ks – T03, 2ks T07 vč. souvisejících dodávek. (zákl patky, sloupky)

    

E.3.1   Trakční vedení

SO 5101         ŽST Úvaly, trakční vedení

Pokračovala výstavba základů TV, osazování stožárů , montáž trakčních bran , výměna vodičů (NL) systému 0.trať.koleje.

Probíhaly práce na demontážích nosného lana systému 0.trať. koleje včetně laníček a proudových propojení.

SO 5201         Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení

            Pokračovaly práce na osazování břeven bran TV , závěsů , pevných bodů včetně  převěšování TV .

Probíhaly práce na demontážích uvolněných  závěsů , pevných bodů a kotvení .

SO 5301         Běchovice Blatov, trakční vedení

                        Pokračovala výstavba  osazování stožárů .

SO 5411         TM Běchovice, připojení napájecího vedení

                        Probíhaly práce na výstavbě základů TV .

 

E.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 6101          ŽST Úvaly, úpravy rozvodů 6kV

                        Probíhaly práce na překládce kabelů 6kV v km. 388,400 – 388,850  – výkop ,

                         pokládka žlabů a kabelu , zához .

SO 6102          ŽST Úvaly, úpravy osvětlení a rozvodů nn

                        Probíhaly práce na demontáži osvětlovacích stožárů JŽ .

SO 6202          Zast. Praha Klánovice, úpravy osvětlení a rozvodů nn

                        Probíhaly práce na zhotovení základů stožárků osvětlení B5 – B16 u koleje

č.1., montáž stožárků , svítidel , výkop kabelové trasy , pokládka kabelů , zához,

                        zapojení , revize el.zař.

SO 9622          Zast. Praha Klánovice, úprava rozvodů nn a osvětlení podchodu

                        Probíhaly práce na založení chrániček a krabiček do tubusu podchodu .

 

květen 2014

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0111          ŽST Úvaly , SZZ – část A , část B

                        Ve sledovaném období probíhaly tyto práce :

                        Osazení kontejnerů provizorního zab.zař. U1 , U2.

Propojení těchto kontejnerů kabelizací a HDPE , zafouknutí OK, montáž spojek.

                        Napojení kontejnerů na rozvody NN , propojení kontejnerů U1 – SÚ ,U 1 – DK

Vysunuté spojky - montáž definitivních návěstidel na lávky ,montáž přestavníkůV2 ,V7,montáž snímačů polohy SP 1 –V2,V7,montáž propojek srdcovek V2,V7.

Montáž výměnových zámků – jednoduchých , odtlačných,  kontrolních V2,V7 provizorní stavy.

                        Montáž EZ do DK.

                        Demontáže stávajícího zab.zař. dle stavebních postupů.

PS 0121          ŽST Úvaly - Praha Běchovice, TZZ - část A,  část B

Založení chrániček do tělesa železničního spodku dle tabulky příčných přechodů.

D.2 železniční sdělovací zařízení

PS 0223 Zast.Praha Klánovice , úprava rozhlasu pro cestující

                        Přípravné práce , založení chrániček do tělesa tubusu podchodu.

PS0224  Zast.Praha Klánovice , kamerový systém

                        Přípravné práce , založení chrániček do tělesa tubusu podchodu.

 

E1.5.Ostatní inženýrské objekty

SO 9801.1      Ochrana DK SŽDC

Definitivní uložení stávající kabelové trasy do tělesa mostu v km 386 , 281 most Škvorecká.

                     Přeložky uložení kabelů do žlabů TKK v km 395,5 Běchovice – Pilovská

                     392,100 Praha Klánovice.

SO 9801.2      Ochrana kabelu ČD-T

Definitivní uložení stávající kabelové trasy do tělesa mostu v km 386 , 281 most Škvorecká.

                     Přeložky uložení kabelů do žlabů TKK v km 395,5 Běchovice – Pilovská

                     392,100 Praha Klánovice.

 

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1101         ŽST Úvaly, žel. svršek

Na vysunutých spojkách v k.č.1 bylo zřízeno, pročištěno a doplněno štěrkové lože v místech zřízení nového svršku, v místech vyjmutí/vrácení kol.polí a v místech směrových úprav dle PD. V k.č.1 v km 386,132 – 386,495 byl položen, svařen a podbit nový kol.svršek, vč. vložení 2ks bet.výh. č.2,7 a 4ks LISů. V km 386,000 – 386,133 a v km 386,495 – 386,690 byly položeny a podbity stávající kol.pole. Ve stávajících kol.polích bylo vyměněno 27 ks bet.pražců a vyměněny pryžové podložky. V navazujících úsecích byly provedeny směrové a výškové úpravy kolejí. Výhybky 2 a 7 byly vybaveny LISy, perlilitizovanými jazyky a opornicemi, žlab.pražci a propojkami. V oblasti těchto výh.bylo zřízeno zapuštěné štěrkové lože.

Dále byl na mostě Škvorecká doplněn štěrk a provedeno směrové a výškové vyrovnání k.č.1. Během prací v k.č.1 byly zřízeny a odstraněny dočasná dřevěná zarážedla.

SO 1102         ŽST Úvaly, žel. spodek

Na vysunutých spojkách v k.č.1 v km 386,132 – 386,495 byla zřízena konstrukční vrstva ze štěrkodrti a z cementové stabilizace.

SO 1202         Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek

V k.č.1 v prostoru zastávky Klánovice (profily P57-P56)provedena úprava a zhutnění  zemní pláně žel.spodku.

V k.č.1 v km 362,178 a 362,180 byla zřízena svodná potrubí vč.obetonování.

Vně k.č.1 pokračovala výstavba zpevněného příkopu z bet.tvárnic o délce 79m.

V místě mostního pilíře silničního nadjezdu u k.č.1byl vybourán želbet žlab a osazeno odvodňovací potrubí DN400 o délce 30,150, vč.výkopu a zásypu.

SO 1302         Běchovice Blatov, žel. spodek

Na mostních objektech SO 2301 a SO 2204 byly v k.č.1 zhotoveny zesílené konstrukce pražcového podloží z cementové stabilizace, minerální směsi a štěrkodrti.

 

E.1.2   Nástupiště

SO 1111         ŽST Úvaly, nástupiště

Ve stanici Úvaly mezi k.č.3 a 5 bylo z důvodu výstavby kabelovodu zdemontováno a zpětně zřízeno nástupiště TISCHER v délce 170m.

Dále byly přemístněny 4 ks dřevěných přechodů v k.č.3 o celkové délce 9m.

SO 1211         Zast. Praha Klánovice, nástupiště

Pokračovala  výstavba II.nástupišťě (u k.č.1) v Klánovicích.

Byly odstraněny kryty zpevněných ploch, demolice bet.zídky stávajícího nástupiště a  provedena úprava povrchů.

Na upravenou a zhutněnou pláň osazeno 56m nástupištní „L“zídky a provedeny hutněné zásypy zídky. Zahájena montáž obrubníků. Na podkladní vrstvy z kameniva zahájena pokládka zámkové dlažby vč.dlažby s varovným pásem pro nevidomé.

Na konci II.nástupiště byla zhotovena koncová monolitická zídka vč.izolace.

Na konci II.nástupiště vlevo byl zhotoven trubní propust.

 

E.1.4   Mosty, propustky a zdi

SO 1031         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, propustek km 386,533

             zhotovení monolitické kce levé části propustku

       izolace, příčné odvodnění a zásyp přechodových oblastí  pod kolejí č.1

       montáž zábradlí na levé straně propustku

SO 1231         Úvaly - Běchovice Blatov, propustek km 393,228

             zhotovení ŽB kce levé části propustku vč. ochranného nátěru

             zpětný zásyp prodlouženého propustku

SO 2001         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, most km 386,821 (Škvorecká ul.)

      práce na levé straně (u k.č.1)

betonáž římsového nosníku

betonáž křídel

zhotovení příčného a podélného odvodnění

izolace

zásyp přechodových oblastí + vrstev pod kolejové lože

                  montáž zábradlí

SO 2201         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 389,289

práce na levé straně (u k.č.1)

betonáž římsového nosníku

betonáž desky pod izolaci

betonáž přechodových křídel

zhotovení příčného odvodnění

zásyp přechodových oblastí + vrstev pod kolejové lože

izolace

SO 2202         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 390,220

práce na levé straně (u k.č.1)

betonáž římsového nosníku

betonáž desky pod izolaci

betonáž přechodových křídel

zhotovení příčného odvodnění

zásyp přechodových oblastí + vrstev pod kolejové lože

izolace

SO 2203         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 392,218 (podchod Klánovice)

dokončení výkopových prací a montáže převázek

podkladní betony téměř v celé ploše podchodu (mimo části u stávajícího podchodu u k.č.2)

spodní izolace tubusu a ramp od tubusu

betonáž spodní nosné kce a stěn tubusu, betonáž vrchní části rámové kce tubusu pod kolejí č.1

montáž výztuže dna a stěn ramp u k.č.1, betonáž spodní nosné kce přístup. chodníku od tubusu směrem k nástupišti u k.č.1

izolace + izol. přizdívky stěn tubusu a částečně přístupových chodníků u k.č.1

částečné demontáže převázek

zhotovení části rampy pod přístupový chodník u k.č.1 (ve směru od nástupiště k původnímu podchodu)

zhotovení čerpacích šachet v přístupových rampách

SO 2204         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 393,543

práce na levé straně (u k.č.1)

betonáž pilířů a říms. nosníku

betonáž přechodových křídel

zhotovení příčného odvodnění

zásyp přechodových oblastí + vrstev pod kolejové lože

izolace

SO 2301         Běchovice Blatov, most km 393,829 (Blatovský potok)

                        práce na levé straně (u k.č.1)

zemní práce

zhotovení základů pod pilíře

vybetonování pilířů a říms. nosníku

zhotovení ŽB desky pod izolaci

izolace

příčné odvodnění

zásyp přechodových oblastí

SO 2901         Návěstní lávka km 389,180

SO 2902         Návěstní lávka km 389,415

SO 2903         Návěstní lávka km 390,425

SO 2904         Návěstní lávka km 391,440

SO 2905         Návěstní lávka km 392,475

montáž sloupů návětsních lávek u koleje č.1 (mimo SO 2905)

SO 2920         Úpravy stáv. náv. lávek v km 385,475; 386,580; 388,347 vč. dot. zábran

úprava lávek na vysunutých spojkách nad kolejí č.1

 

E.1.6               Potrubní vedení

SO 1202.1      Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek - kanalizace km 392,185 - 392,345

Provedeno odstranění stávajících krytů ploch, výkop, osazení potrubí DN600 a DN 100, obsyp potrubí a zásyp rýhy mezi šachtami 3 a VO. V úseku byly osazeny šachty č.2 a 3. Během výkopů byla provedena demontáž stávající roury DN600 a byla přečerpávána voda.

 

E.1.9   Kabelovody, kolektory

SO 1171         ŽST Úvaly, kabelovod ve stanici

Byla provedena část kabelovodu mezi šachtami 13 až 20 vč. osazení šachet 16,17,18,19,20.

 

E.1.10 Protihlukové objekty

SO 3401         Praha Běchovice, protihlukové stěny

částečně přípravné práce – terénní úpravy a přístupové cesty

 

E.2.5 Demolice

SO 4191         ŽST Úvaly, demolice

    

E.3.1   Trakční vedení

SO 5101         ŽST Úvaly, trakční vedení

Pokračovala výstavba základů TV, osazování stožárů , výměna vodičů (NL) systému 1.trať. , osazení odpojovačů do elektrického dělení včetně pohonů a obslužných lávek , číslování trakčních podpěr.

Probíhaly práce na demontážích nosného lana systému 1.trať. včetně laníček a proudových propojení.

SO 5201         Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení

            Pokračovaly práce na osazování břeven bran TV , závěsů , pevných bodů včetně kotvení , převěšování TV .

Probíhaly práce na demontážích uvolněných stožárů , závěsů , směrových lan , pevných bodů a kotvení .

SO 5301         Běchovice Blatov, trakční vedení

                        Pokračovala výstavba základů TV a osazování stožárů .

SO 5401         Běchovice Blatov - Běchovice, trakční vedení

                        Pokračovala výstavba základů TV a osazování stožárů .

SO 5910          ŽST Úvaly, ukolejnění ocel. konstrukcí a TP vč. vysunutých spojek

                        Probíhaly práce na ukolejnění konstrukcí nových TP , demontáž ukolejnění

                        starých TP .

 

duben 2014

 D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0111          ŽST Úvaly , SZZ – část A , část B

                        Ve sledovaném období probíhala montáž vnitřního zařízení kontejnerů A,B

                         provizorního zab.zař. montáž stojanů.

                       Výkop a pokládka žlabů a kabelizace pro provizorní zab.zař.

 

PS 0121          ŽST Úvaly - Praha Běchovice, TZZ - část A,  část B

Dodávka , aktivace , provoz a demontáž provizorní hlásky ve 2.TK (Klánovice)

Pokládka a demontáž kabelizace , montáž a demontáž návěstidel a upozorňovadel provizorní hlásky.

 

SO 9801.1      Ochrana DK SŽDC

                        Výkop a překládka kabelů do provizorní trasy v km 386 , 281 most Škvorecká.

 

SO 9801.2      Ochrana kabelu ČD-T

Výkop a překládka kabelů do provizorní trasy v km 386 , 281 most Škvorecká.

 

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1101         ŽST Úvaly, žel. svršek

                        Proběhla demontáž k.č.1 na vysunutých spojkách vč. odtěžení kol.lože.

V ŽST Úvaly zdemontovány zarážedla v k.č.3c,4a,4b,8, odtěženy zemní hrázky zarážedel v k.č. 3c,4a a provedena demontáž výkolejky v k.č.5.

V ŽST Úvaly zdemontována k.č.3c.

SO 1102         ŽST Úvaly, žel. spodek

Na vysunutých spojkách v k.č.1 poveden odkop zeminy na úroveň pláně žel. spodku, provedeno zřízení stupňů a dokončeno rozšíření tělesa žel.spodku.

Vně k.č.1probíhaly práce na výstavbě zpevněného příkopu, provedeno sejmutí drnů a ornice, zdemontovány staré žlabovky.

SO 1201         Úvaly - Běchovice Blatov, žel. svršek

                        V k.č.1 v prostoru zastávky Klánovice provedena demontáž koleje a kol.lože.

V k.č.0 a 2 v místě výstavby nového podchodu v Klánovicích bylo po osazení mostních provizorií provedeno směrové a výškové vyrovnání kolejí vč. doplnění štěrk.lože.

Na mostních objektech SO 1231 a SO 2202 v k.č.1 provedena demontáž koleje vč. štěrkového lože.

SO 1202         Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek

V k.č.1 v prostoru zastávky Klánovice provedeno odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně žel.spodku.

Vně k.č.1 probíhá výstavba zpevněného příkopu z bet.tvárnic.

SO 1302         Běchovice Blatov, žel. spodek

Probíhaly práce na odstraňování mimolesní zeleně.

SO 1402         Běchovice Blatov - Praha Běchovice, žel. spodek

            Probíhaly práce na odstraňování mimolesní zeleně.

E.1.2   Nástupiště

SO 1211         Zast. Praha Klánovice, nástupiště

Pokračovala  demontáž I.nástupišťě v Klánovicích.

Zahájena výstavba nástupištní „L“ zídky.

Bylo posunuto provizorní nástupiště mezi k.č.0 a 1 o 60m směr Praha.

E.1.4   Mosty, propustky a zdi

SO 1031         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, propustek km 386,533

Provedeny demoliční a výkopové práce, zhotovení základů levého čela propustku a zatlučení zápor mezi kolejí č.1 a 0

SO 1231         Úvaly - Běchovice Blatov, propustek km 393,228

Provedeny zemní práce a podkladní beton pod nové prodloužené potrubí propustku.

SO 2001         ŽST Úvaly - vysunuté spojky, most km 386,821 (Škvorecká ul.)

Provedeny práce u k.č.1 - montáž podpůrné kce pod římsový nosník, demolice stávající římsy, vybetonování úložných prahů pod nový římsový nosník, montáž výztuže římsového nosníku.

SO 2201         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 389,289

Provedeny práce u k.č.1 - demolice původní římsy, pažení, výkopové práce, zhotovení základů pod nové pilíře, kotevní trny do stávající kce, vybetonování nových pilířů.

SO 2202         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 390,220

Provedeny práce u k.č.1 - demolice původní římsy, pažení, výkopové práce, kotevní trny do stávající kce

SO 2203         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 392,218 (podchod Klánovice)

Provedeno zatlučení larsen pod k.č.0 a 1 a podél k.č.1 pro výkopové práce podchodu. Vloženo mostní provizorium v k.č.2 a 0. Částečně výkopové práce podchodu v celé ploše. Montáž převázek. Částečná betonáž podkladního betonu podchodu u k.č.2.

SO 2204         Úvaly - Běchovice Blatov, most km 393,543

Provedeno zatlučení zápor mezi kolejí č.1 a 0. Provedeny práce na levé straně (u k.č.1) - ubourání stávající římsy, pažení, výkopové práce a betonáž základu pod pilíř, osazení kotevních  trnů.

SO 2301         Běchovice Blatov, most km 393,829 (Blatovský potok)

                        Provedeno zatlučení zápor mezi kolejí č.1 a 0.

SO 2901         Návěstní lávka km 389,180

SO 2902         Návěstní lávka km 389,415

SO 2903         Návěstní lávka km 390,425

SO 2904         Návěstní lávka km 391,440

SO 2905         Návěstní lávka km 392,475

Na výše uvedených objektech byly zhotoveny základy návěstních lávek u 1. koleje.

E.1.9  Kabelovody, kolektory

SO 1171         ŽST Úvaly, kabelovod ve stanici

                        Byla provedena část kabelovodu mezi šachtami 19 až 23 vč. osazení šachet.

E.3.1  Trakční vedení

SO 5101         ŽST Úvaly, trakční vedení

Pokračovala výstavba základů TV, osazování stožárů, břeven, ramen, závěsů a bran TV.

Probíhaly práce na demontážích stávajících základů, sloupů, bran, trolejí, závěsů a věšáků na vysunutých spojkách.

SO 5201         Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení

            Pokračovaly práce na osazování stožárů, břeven a bran TV.

SO 5301         Běchovice Blatov, trakční vedení

                        Pokračovala výstavba základů TV.

SO 5411         TM Běchovice, připojení napájecího vedení

                        Pokračovala výstavba základů TV.

 

březen 2014

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0121           Úvaly - Praha Běchovice, TZZ - část A,  část B

Ve sledovaném období probíhaly přípravné práce v releových domcích – hláskách

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1101          ŽST Úvaly, žel. svršek

                        Proběhla demontáž k.č. 5 a 8

SO 1202          Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek

Probíhaly práce na odstraňování mimolesní zeleně.

SO 1302          Běchovice Blatov, žel. spodek

Probíhaly práce na odstraňování mimolesní zeleně.

SO 1402          Běchovice Blatov - Praha Běchovice, žel. spodek

Probíhaly přípravné práce – sondy podloží žel. spodku.

Zahájena výstavba odvodnění podél k.č.102(Suez)-příkopové žlabovky.

E.1.2   Nástupiště

SO 1111          ŽST Úvaly, nástupiště

                        Zhotoveno provizorní nástupiště mezi k.č.0 a 1 v ŽST Úvaly.

SO 1211          Zast. Praha Klánovice, nástupiště

Provedena dílčí demontáž nástupišť v Klánovicích v oblasti nově budovaného podchodu. Zhotovena provizorní nástupiště v ŽST Běchovice.

E.1.4   Mosty, propustky a zdi

SO 2201          Úvaly - Běchovice Blatov, most km 389,289

SO 2202          Úvaly - Běchovice Blatov, most km 390,220

SO 2204          Úvaly - Běchovice Blatov, most km 393,543

SO 2301          Běchovice Blatov, most km 393,829 (Blatovský potok)

Na výše uvedených objektech bylo provedeno zaberanění zápor (příprava pro pažení) mezi kolejemi 0 a 2 a provedeno odstranění náletových křovin.

SO 2203          Úvaly - Běchovice Blatov, most km 392,218 (podchod Klánovice)

Bylo provedeno zaberanění štětovnic larsen na straně u 2. koleje a v místě krčku až ke koleji 0. Dále byla provedena příprava pro vložení mostního provizoria (panelová rovnanina). Mostní provizorium v koleji č. 2 bylo vloženo 1. 4. 2014.

SO 2901          Návěstní lávka km 389,180

SO 2902          Návěstní lávka km 389,415

SO 2903          Návěstní lávka km 390,425

SO 2904          Návěstní lávka km 391,440

SO 2905          Návěstní lávka km 392,475

Na výše uvedených objektech byly zhotoveny základy návěstních lávek u 2. koleje.

E.2.5  Demolice

SO 4191          ŽST Úvaly, demolice

                        Došlo k demolici zastřešení ostrovního nástupiště, skladu a rampy u k. č. 5.

E.3.1  Trakční vedení

SO 5101          ŽST Úvaly, trakční vedení

SO 5201          Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení

SO 5301          Běchovice Blatov, trakční vedení

SO 5401          Běchovice Blatov - Běchovice, trakční vedení

Na všech objektech trakčního vedení probíhala výstavba základů a sloupů TV.

Všeobecný objekt

SO 9898          Všeobecný objekt

                        Osazeny 2ks bilboardů v ŽST Běchovice a Úvaly

 

únor 2014

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení

PS 0121           Úvaly - Praha Běchovice, TZZ - část A,  část B

Ve sledovaném období probíhaly přípravné práce v releových domcích – hláskách

E.1.1   Železniční  svršek a spodek

SO 1202          Úvaly - Běchovice Blatov, žel. spodek

Probíhaly práce na odstraňování mimolesní zeleně.

SO 1302          Běchovice Blatov, žel. spodek

Probíhaly práce na odstraňování mimolesní zeleně.

SO 1402          Běchovice Blatov - Praha Běchovice, žel. spodek

Probíhaly přípravné práce – sondy podloží žel. spodku.

E.2.5  Demolice

SO 4191          ŽST Úvaly, demolice

 

                        Došlo k demolici objektů „traťmistrovského okrsku“.

SO 4291          Úvaly - Běchovice Blatov, demolice

                        Došlo k demolici přístřešků nad podchodem v zast. Klánovice.

E.3.1  Trakční vedení

SO 5101          ŽST Úvaly, trakční vedení

SO 5201          Úvaly - Běchovice Blatov, trakční vedení

SO 5301          Běchovice Blatov, trakční vedení

SO 5401          Běchovice Blatov - Běchovice, trakční vedení

Na všech objektech trakčního vedení probíhala výstavba základů TV, na objektech 5102 a 5202 navíc výstavba stožárů.

 

Leden 2014

Do 6.1. technologická přestávka.

Od 7.1. do 16.1. denní výluky 2TK Úvaly – Praha Běchovice, od 17.1. do 26.1. denní výluky 1TK Praha Běchovice – Úvaly a od 27.1. denní výluky 2TK Český Brod - Úvaly pro výstavbu trakčních podpěr.

Pokračuje odstraňování mimo-lesní zeleně.

 

Prosinec 2013

Do 4.12.2013 pokračovaly denní výluky pro výstavbu základů trakčních podpěr u 1.TK Úvaly – Č. Brod. Od 6.12. do 13.12. denní výluky 2TK Úvaly – Praha Běchovice a od 16.12. do 22.12. denní výluky 1TK P.Běchovice – Úvaly pro výstavbu trakčních podpěr.

Do 13.12. pokračovaly noční výluky pro výstavbu provizorních nástupišť v zastávce Klánovice v rámci SO 1211. Byla zhotovena nástupiště o délce 170m pro umožnění výstupu cestujících z k.č.0 na obě strany. Taktéž bylo realizováno provizorní osvětlení těchto nástupišť v rámci SO 6202.

Pokračuje odstraňování mimolesní zeleně.

V termínu od 23.12.2013 do 5.1.2014 – přerušení prací, technologická přestávka.

 

Listopad 2013

Dne 30.10.2013 proběhlo předání a převzetí staveniště stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“.

Od 25.11. do 29.11. proběhla v nočních výlukách realizace provizorních nástupišť v zastávce Rostoklaty a Tuklaty v rámci SO 1111. Byla zhotovena nástupiště o délce 30m pro umožnění výstupu cestujících z k.č.0 na obě strany. Taktéž bylo realizováno provizorní osvětlení těchto nástupišť v rámci SO 6102.

Od 28.11. byly zahájeny denní výluky pro výstavbu základů trakčních podpěru 1.TK Úvaly – Č. Brod.

Od 29.11. v nočních výlukách zahájena výstavba provizorních nástupišť v zastávce Klánovice v rámci SO 1211.

Dále byly v měsíci listopadu zahájeny práce spojené s odstraněním mimo-lesní zeleně.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC