Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník

Stavba představuje úsek tratě mezi Roztoky u Křivoklátu a Městečkem u Křivoklátu, na kterém leží 7 mostních

objektů, 6 propustků, 1 opěrná zeď, které budou rekonstruovány společně se železničním svrškem, spodkem,

zastávkou Křivoklát a přeložkami inženýrských sítí, které jsou uložené v kolejišti. Součástí projektu je i

rekonstrukce mostu v km 31,595, který leží mimo zmiňovaný úsek Roztoky u Křivoklátu - Městečko u Křivoklátu.

V rámci této stavby budou na 2 mostních objektech vyměněny nosné konstrukce, protože neumožňují převýšení

koleje pro v130. Ostatní objekty budou rekonstruovány s cílem zajistit normovou průchodnost VMP 2,5 a

přechodnost D4/70.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. V rámci této stavby bude zkrácena jízdní doba mezi stanicemi Roztoky u Křivoklátu

- Městečko u Křivoklátu a to zvýšením traťové rychlosti z 50 km/h na 70 km/h. Na mostech bude zajištěna

normová prostorová průchodnost (VMP 2,5) a přechodnost (nové nosné konstrukce jsou navrženy na zatížení

LM71 s klasifikačním součinitelem alfa=1,1, stávající spodní stavby pak na zatížení D4).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC