Optimalizace trati Beroun – Zbiroh

Výchozí situace
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Realizací tohoto projektu se přispěje k dosažení globálního cíle prioritní osy 1, což je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T a v souladu s tímto cílem se přispěje k zvýšení dopravní dostupnosti. Současně s přispěním k dosažení globálního cíle je realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je modernizace a rozvoj železničních tratí na síti TEN-T včetně železničních uzlů. Hlavním cílem stavby je zajištění parametrů koridorových tratí u všech rekonstruovaných objektů i provozních souborů. Po optimalizaci se zvýší maximální povolená rychlost ze současných 100 km/h (v některých úsecích však snížené pouze na 80 km/h) až na 160 km/h pro vlaky s naklápěcí skříní, a až 140 km/h pro klasické soupravy s nedostatkem převýšení I=130 mm, respektive až 130 km/h pro klasické soupravy s nedostatkem převýšení do I=100 mm. U nákladních vlaků bude povolená třída zatížení D4 (22,5 t/nápravu a 8 t/m) a ložná míra bude GC ("gabarit C" - definováno UIC pro přepravu kontejnerů a nákladních automobilů na vagónech). Optimalizovaná trať poskytne cestujícím vyšší standard služeb poskytovaných jednotlivými železničními operátory. Zvýšený standard bude charakterizován zejména zvýšenou bezpečností, pohodlím a rychlostí přepravy. Co se týče přepravy zboží, modernizace zvýší její efektivitu splněním parametrů AGC a AGTC. Pro obyvatele žijící v blízkosti trati bude mít projekt pozitivní přínos v omezení hlukové zátěže z provozu železnice. Projekt dále přispěje k zatraktivnění železnice a tedy i k upřednostňování kolejové dopravy před individuální automobilovou dopravou se všemi jejími negativními dopady na životní prostředí.


Cíle projektu
Projekt Optimalizace trati Beroun - Zbiroh je součástí Transevropské dopravní sítě a také jeho prioritního projektu č. 22 (železniční trať Athény - Sofia - Budapešť - Vídeň - Praha - Norimberk/Drážďany). Z hlediska dopravní politiky ČR je úsek Beroun - Zbiroh jednou ze staveb 3.tranzitního železničního koridoru (st. hranice NSR /ČR - Cheb - Plzeň - Praha - Česká Třebová - Přerov - Ostrava- Mosty u Jablunkova st.hranice ČR/SR ) a je součástí jeho klíčové větve Praha - Plzeň. Stávající stav tohoto traťového úseku je z dnešního pohledu technicky, ale především morálně zastaralý.Traťová rychlost se pohybuje mezi 80-100km/h, traťová třída zatížitelnosti je D3 (22,5 t/nápravu a 7,2 t/m, železniční svršek je převážně tvaru S49 z 80.let, ve stanicích neexistuje nástupiště s mimoúrovňovým přístupem. Trať je dvoukolejná, elektrizovaná střídavou napěťovou soustavou 25kV/50Hz.


Stručný obsah projektu:
Rozsah optimalizačních prací na tomto úseku zahrnuje kompletní rekonstrukci železničního svršku, zesílení nebo rekonstrukci železničního spodku včetně mostů a viaduktů, rekonstrukci odvodňovacího systému, obnovu trakčního vedení, rekonstrukce trakční transformovny a spínací stanice, obnovu traťového i staničního zabezpečovacího zařízení, obnovu řídícího a komunikačního vybavení. Z důvodu dosažení vyšší traťové rychlosti bude na několika místech opuštěno stávající vedení tratě a nahrazeno přeložkou s lepšími směrovými poměry. Celková délka úseků v nové stopě bude činit 7 510 m. Součástí jedné přeložky bude 324 m dlouhý tunel budovaný z otevřené stavební jámy. Kompletní rekonstrukcí projdou všechny zastávky a stanice. Budou zřízena nová nástupiště s hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice, u nových ostrovních nástupišť v žst. Zdice a Hořovice bude zřízen mimoúrovňový přístup podchodem. V souvislosti se snížením dopadu železničního provozu na životní prostředí budou zřízeny protihlukové zdi v celkové délce 6 442 m.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC