Optimalizace trati Beroun – Zbiroh

Dne 25. května 2012 byla stavba slavnostně ukončena dle pravidel OPD v žst. Zdice, zároveň byla instalována pamětní deska a veřejnost byla informována v tisku.

 

1. 1. –  30. 4. 2012

Probíhaly úpravy zbývajících úseků trakčního vedení, demontáže optokabelu, demontáže trakčních podpěr. Proběhly napěťové zkoušky a rychlá pantografová zkouška. Postupně se odstraňovaly závady a nedodělky (budovy, vnitřní technologie) z dílčích přejímek. Probíhaly konečné přejímky jednotlivých objektů. Jednalo se o činnosti, které lze provádět v zimním období. Probíhaly závěrečné práce před ukončením stavby.

 

1. 7. –  31. 12. 2011

Pokračovaly práce dle stanoveného harmonogramu. V termínu byla ukončena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Hořovice – Zbiroh. Do provozu byly uvedeny železniční spodek a svršek 2. traťové koleje,16 mostních objektů, protihlukové stěny u 2. traťové koleje, nástupiště u 2. koleje v zastávce Cerhovice, přeložka komunikace na zastávce v Cerhovicích, trakční vedení nad 2. kolejí a rozvody nn a osvětlení zastávky Cerhovice.

Do zkušebního provozu bylo uvedeno technologické zařízení spínací stanice Osek, trafostanice 22/0,4 kV v trakční transformovně Zdice, staniční zabezpečovací zařízení v Hořovicích, traťové zabezpečovací zařízení Hořovice – Kařízek a dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení.

Rozhodující práce na této stavbě byly ukončeny. Příští rok byl zaměřen na dokončovací práce, odstranění vad, nedodělků a úklidy na staveništi.

 

 

1. 1. –  30. 6. 2011

Do zkušebního provozu byl uveden úsek Odbočka  Praskolesy kolej č. 1 km 52,783-52,991 a provizorního propojení u Stašova kolej č. 1 km 51,600-52,010 a související provozní a stavební objekty.

Práce probíhaly dle harmonogramu, výluka byla ukončena včas. Zhotovitel zahájil práce na další výluce od 27. 5. 2011 – 22. 6. 2011, v úseku Hořovice – Zbiroh 2. kolej. U tunelu u Oseka  – probíhaly práce na železničním spodku.

Byl spuštěn provoz pod mostem Harmonika; byl uzavřen most „u bezdomovců“ – prováděla se zde trysková injektáž. 

 

1. 7. –  31. 12. 2010

Ve sledovaném období byly provedeny následující práce (viz níže), které jsou popsány po jednotlivých úsecích stavby:

• úsek Beroun- Zdice – provádění terénních úprav, pokračování v individuálních protihlukových opatřeních (IPO) a ve výměně oken
typu „B“, úpravy komunikací

• ŽST Zdice – terénní práce, bourání objektu společnosti Omega - RZZ, doplnění informačního systému pro cestující, provádění IPO – výměny oken

• úsek Zdice – Praskolesy – kolej č. 2 – ukončení výluky k 27.8.2010 a zavedení zkušeb. provozu, na koleji č.1, kolejové úpravy před mostem Červený potok – přesunuté z důvodu klimatických podmínek v prosinci 2010 do roku 2011

• úsek Praskolesy – Hořovice - od 28.8.2010 nebyla zahájena výluka z důvodu opatření na vypracování úsporného dodatku č.5 SOD nařízeného MD, výluka koleje č.1 na úseku výhybna Praskolesy - Hořovice a liché skupiny v ŽST Hořovice, provádění podchodu a mostu v Praskolesích zahájena až za 20 dnů tj.17.9.2010 a od 2.12.2010 zkušební provoz koleje č.1 po přeložkách trati u Kotopek

• ŽST Hořovice – pokračování na výstavbě podchodu a výdejně jízdenek, výluka liché skupiny kolejí, výstavba ostrovního nástupiště s výtahem pro cestující a nástupiště u výpravní budovy- od 2.12.10 zkušeb.provoz na lichou část kolejí v ŽST

• úsek Hořovice- Zbiroh – pokračování na výstavbě tunelu u Oseka, přeložka trati u Cerhovic, příprava na přepojení komunikace pod mostem

 

1. 1. – 30. 6. 2010
Ve sledovaném období byly provedeny následující práce (viz níže), které jsou popsány po jednotlivých úsecích stavby:

• úsek Beroun - Zdice – dokončení UAB (univerzální autoblok), nové zabezpečení 4 úrovňových přejezdů – zavedení zkušebního provozu 29. 6.2010, úpravy PHS (protihluková stěna) u přejezdů z důvodu rozhledových poměrů, dokončovací terénní práce

• ŽST Zdice – dokončení přestavby ŽST vč. nástupišť, podchodu vč. prodloužení podchodu pro město Zdice z finančního příspěvku krajského úřadu Praha – uvedení do zkušebního provozu dne 26. 4. 2010, staniční zabezpečovací zařízení – zkušební provoz 29. 6. 2010, trakční transformovna – zkušební provoz od 19. 4. 2010

• úsek Zdice – Praskolesy – výluka koleje č.1- od 6. 3. 2010 do 4. 5. 2010 a zavedení zkušebního provozu č.ř.2010 novým zářezem za Zdicemi a po přeložce trati přes nový most přes Červený potok, nová železniční zastávka Stašov, zahájení výluky v koleji č. 2

• úsek Praskolesy – Hořovice – výstavba nových přeložek trati, mostů, propustků, trakčních podpěr, kabelizace apod.

• ŽST Hořovice – ve výpravní budově – práce na novém energocentru, náhradní WC, prostorů pro reléový sál zabezpečovacím zařízení, výstavba podchodu, nové prodejny jízdenek, přístřešku pro cestující

• úsek Hořovice- Zbiroh – pokračování ve výstavbě tunelu u obce Osek- primer. ostění, výstavba přeložky trati u Cerhovic vč. nového podjezdu


1. 7. – 31. 12. 2009
Od 1. 7. 2009 do 13. 9. 09 probíhala výluka 1. koleje na úseku provizorní odbočka Popovice až po ŽST Zdice vč. staniční výluky liché skupiny ŽST Zdice. V tomto úseku byla prováděna kompletní sanace železničního spodku, nový železniční svršek, protihlukové stěny a opěrné zdi, kabelizace, osvětlení. V ŽST Zdice byla dána do provozu 1. etapa podchodu, ostrovní nástupiště mezi 1. a 3. kolejí a nástupiště u výpravní budovy vč. zastřešení. Dne 14. 9. 09 byl zaveden zkušební provoz uvedeného úseku. Ihned od 18 hodin dne 13. 9. 09 byla zahájena výluka koleje č. 2 Popovice-Zdice vč. sudé skupiny v ŽST Zdice.

V místě bývalého lokomotivního depa v ŽST Zdice se řešila sanace podloží zasaženého provozem depa.

Byl ukončen archeologický průzkum. Dne 20. 9. 09 byla provedena přeložka vysokotlakého plynovodu DN 300. Přeložka vzdušného vedení linky ČEZ v zářezu ve Zdicích byla 15. 10. 09, intenzivně se projednávala přeložka vzdušného vedení u Kotopek.

Provedly se zemní práce na vytěžení zářezu u Zdic a ukládání zeminy do protihlukového valu u obce Bavoryně. Pokračovaly práce na násypových tělesech přeložek tratí u Praskoles, Kotopek a u Hořovic. Průběžně se zpevnily a rozšířily přístupové komunikace.

Byla zahájena výstavba tunelu u obce Osek.

Probíhala výstavba nového objektu pro technologii staničního reléového zabezpečovacího zařízení (SRZZ) a trakční transformovny (TT) ve Zdicích.

Od 13. 9. 09 byla zahájena výluka koleje č. 2 Popovice-Zdice vč. sudé supiny v ŽST Zdice. V tomto úseku se provedla kompletní sanace žel. spodku, nový žel. svršek, protihlukové stěny a opěrné zdi, kabelizace, osvětlení. V ŽST Zdice pokračovala 2. etapa podchodu, ostrovní nástupiště mezi 2. a 4. kolejí vč. zastřešení. Ukončení výluky 26. 11. 2009. Zkušební provoz byl zaveden od 27. 11. 2010.

Od 28. 11. 2010 do 3. 12. 2010 přepojení nových kolejí č. 1 a 2 střídavě do stávajících traťových kolejí úseku Zdice-Hořovice. Následně zaveden DÚ zkušební provoz.

Od 6. 12. 2009 do 21. 12. 2009 proběhla poslední výluka roku 2009. Provedla se výměna kolejí a výhybek liché části na plzeňském zhlaví ve Zdicích vč. přeložení části jednokolejné trati na Protivín. Zkušební provoz zaveden od 22. 12. 2009

S městem Zdice a KÚ Praha, odborem dopravy je uzavřena smlouva na účelovou dotaci na přístupovou rampu a chodníku ramp od obce. Krajský úřad převedl finanční prostředky na SŽDC v částce 13,5 mil. Kč (dodatek č. 2 SOD). Výstupní rampa se zastřešením včetně osvětlení je provedena, nedodělek je provedení pokládky zámkové dlažby z důvodů klimatických.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC