Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice - Nesovice

V úseku Blažovice - Slavkov u Brna bude železniční svršek obnoven mezi výměnovými styky krajních výhybek

žst. Blažovice a žst. Slavkov u Brna v obou kolejích jako bezstykový materiálem novým z kolejnic 49E1 s

betonovými pražci B91S/2, s pružným upevněním svěrkami Skl 14. Štěrkové lože jednotně 35 cm pod pražcem. V

úseku Slavkov u Brna - Bučovice bude železniční svršek opraven v km 24,022-32,656 mezi krajními výhybkami

stanic. V rámci opravy železničního svršku bude v tomto úseku provedena výměna stávajícího kolejového roštu za

nové betonové pražce minimální hmotnosti 252 kg s rozdělením "d", s bezpodkladnicovým upevněním W14 a

pružnými svěrkami, včetně výměny kolejnic za nové kolejnice typu 49E1. V úseku Bučovice - Nesovice se bude

opravovat stávající svršek včetně opravy materiálu a tvaru štěrkového lože do předepsaného stavu. Použit bude

svršek tvaru S49 (kolejnice 49 E1) s pružným bezpodkladnicovým upevněním na betonové pražce B91 S/2.

Celkový rozsah prací v obou kolejích dvoukolejné tratě bude v úseku Bučovice - Nesovice činit 8 642 m.

V místě přejezdů budou použita upevňovadla s antikorozní úpravou. V celém úseku bude proveden nový návrh

geometrické polohy koleje s využitím nedostatku převýšení do 130 mm.

Nová nástupiště budou vybudována s délkou nástupištní hrany 170 m, výška 550 mm nad temenem kolejnice.

Rekonstruované přejezdové konstrukce budou celopryžové. U mostních objektů budou provedeny stavební

úpravy, které umožní provozování drážní dopravy v souladu s platnými předpisy a normami.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Výrazně se zvýší komfort a atraktivita železniční dopravy pro cestující,

zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýší se kultura cestování na

zastávkách.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC