Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Stavba "Revitalizace trati Bludov - Jeseník" je liniovou dopravní stavbou, jejíž základním cílem je revitalizace trati

podle současných potřeb správce železniční dopravní cesty. Předmětem řešení je revitalizace trati v úseku Bludov

(mimo)-Hanušovice (mimo) v km cca 48,988 - 70,186, kolejové úpravy proběhnou mezi km 49,357 - 69,835. Do

revitalizace je zahrnut úsek mezi odbočkou Sudkov a odbočkou Chomeč trati Zábřeh na Moravě - Hanušovice od

km 0,000-0,882.

Úsek trati, kde bude probíhat stavba "Revitalizace trati Bludov - Jeseník" se nachází na trati č. 292 KrnovŠumperk

, která je tratí celostátní ostatní, nezařazenou do sítě TEN-T. Jedná se o jednokolejnou trať

obsluhovanou nezávislou trakcí. V současnosti je maximální traťová rychlost 65-75 km/h. Po provedení

revitalizačních opatření bude možno zavést traťovou rychlost až na 100 km/h ( na cca 57% celkové délky

rekonstruované trati).

 

Předmětem řešení je revitalizace trati v úseku Bludov (mimo)-Hanušovice (mimo) v km cca 48,988-70,186, do

revitalizace je také zahrnut úsek mezi odbočkou Sudkov a odbočkou Sudkov a odbočkou Chomeč trati Zábřeh na

Moravě - Hanušovice od km 0,000-0,862. Kolejové úpravy budou provedeny v úseku Bludov - Hanušovice v km

cca 49,357 -69,835 a budou zahrnovat rekonstrukci železničního svršku pro rychlost do 100km/h. V rámci

rekonstrukce železničního spodku budou zřízeny nové sanační vrstvy s ochranou proti promrzání a zároveň bude

vybudováno nové odvodnění. Mosty a propustky budou rekonstruovány pro třídu zatížení D4.

Součástí revitalizace jsou 2 žst. Ruda nad Moravou , Bohdíkov a 6 zastávek: Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov,

Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba, kde budou vybudována nová nástupiště s bezbariérovým přístupem,

novým osvětlením, rozhlasem a přístřešky. Přístup cestujících na nástupiště bude v železničních stanicích přes

centrální přechod, který povede od výpravních budov do čela nástupišť. Nová nástupiště v železničních stanicích

a zastávkách budou mít nástupištní hranu o výšce 550mm nad temenem kolejnice.

Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení bude nahrazeno novým SSZ a TZZ elektronického typu,

kontrola volnosti traťových úseků bude provedena pomocí počítačů náprav. Součástí stavby je 15 železničních

přejezdů a 2 přechody pro pěší vč. zabezpečení a nové přejezdové úpravy. V celém úseku bude provedeno DOZ

s ovládáním ze Šumperka. V žst. Ruda nad Moravou a Bohdíkov bude provedena rekonstrukce EOV.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem Prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T a to

především dosažením zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem stavby je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové

rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních

stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu

cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků, dálkové ovládání celého úseku. Rekonstrukcí zmíněných

objektů a zařízení dojde nejen k zajištění jejich bezproblémového provozu na další desítky let, ale i ke zvýšení

bezpečnosti železniční dopravy z důvodu snížení rizika případných nehod nebo poruch na zastaralé infrastruktuře.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC