Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení

Začátek a konec stavby: km 124,754 - km 132,412 (Kolejové úpravy km 129,026 - km 130,246)
Celková délka stavby: 7,658 km (celková délka kolejových úprav: 1,22 km)
Přejezdy : 2 rekonstrukce
Mosty : 1 rekonstrukce

Železniční spodek a svršek:
Je navržena rekonstrukce žel. spodku a svršku na slavičínském zhlaví, které bude přesunuto do nové polohy blíže k VB, mezi kol.č.1, 1a - 3 bude vybudováno oboustranné nástupiště a u kol. č.5 nástupiště jednostranné. Vlivem posunu zhlaví dojde k vymístění přejezdu v km 129,619 do záhlaví a ke zmenšení počtu přejížděných kolejí a dále bude nutné provést úpravu propustku v km 129,865.

Pozemní objekty:
Pro umístění nové technologie je navržen nový objekt na místě snesené nákladní rampy. Objekt bude jednopodlažní, zděný, nepodsklepený napojený na inženýrské sítě (voda a kanalizace).

Silnoproud a osvětlení:
Na výhybkách č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 bude osazen elektrický ohřev s ovládáním z dopravní kanceláře. Stávající osvětlení žel. prostranství bude sneseno a bude vybudováno nové s ohledem na kolejové úpravy, stejně tak bude nové osvětlení nástupišť. Pro osvětlení budou vybudovány nové rozvody. Pro napájení nové technologické budovy bude zřízena nové elektrická přípojka 22 kV vč. trafostanice.

Zabezpečovací zařízení:
Nové kolejiště bude zabezpečeno novým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie s ovládáním JOP. Po dobu rekonstrukce kolejiště bude upravováno stávající zabezpečovací zařízení. Stávající PZM v km 129,619 a PZS v km 130,014 a km 128,982 budou změněna na PZS 3ZNI. Stávající TZZ Slavičín – Bojkovice bude upraveno a doplněno. Úsek Bojkovice – Nezdenice bude zabezpečen novým TZZ.

Sdělovací zařízení:
Předmětná část PD řeší místní kabelizaci v žst. Bojkovice pro okruhy VTO, rozhlas pro cestující ve stanici a na zastávce Bojkovice a propojovací kabely mezi DK a novou technologickou budovou, přičemž do výkopů bude připoložena prázdná trubka pro budoucí OK. Ve stanici je navržen nový telefonní zapojovač ovládaný místně z DK, který umožní přepnutí na budoucí dálkové ovládání. Nová technologická budova bude chráněna zařízením EZS se signalizací do DK žel. stanice, ve stavědlové ústředně je navrženo zařízení ASHS. Je navržena příprava pro kamerový systém, který bude realizován až při budování dálkového ovládání stanice. Rozhlas pro cestující je navržen ve stanici a na zastávce Bojkovice, ve stanici bude doplněn hlasovými majáčky pro orientaci nevidomých a slabozrakých. Ve stanici je navržena nová radiostanice MRTS místně ovládaná z DK, která po doplnění příslušným zařízením umožní dálkové ovládání. Stávající samostatně stojící anténní stožár s anténami zařízení TRS a MRTS, který překáží výstavbě nové technologické budovy, bude nahrazen novým.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC