Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Stavební postup č.1,2    15.4.2013 – 28.5.2013

PS 01-28-61   žst.Břeclav, staniční zab.zař. (část B – provizorní SZZ)
Tato část řeší, zabezpečení stanice během části stavebních postupů č. 1, 2.
• zrušení výhybek 111, 123, 124 a nahrazení novými výhybkami 111X,123X, 124X
• demontáž návěstidel Lc1, Lc2 a montáž nových návěstidel
• demontáž tlumivek a montáž nových tlumivek
Na nově rekonstruované výhybky jsou namontovány definitivní přestavníky. V kolejišti jsou usazeny definitivní stykové transformátory. Všechny tyto prvky jsou po přezkoušení začleněny do stávajícího RZZ. Práce jsou provedené dle schválené PD a ROV 33055.

SO 01-16-61.1 žst.Břeclav, železniční spodek – střední zhlaví do km 84,012
Ve stavebním postupu č.1;2 byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí v tomto rozsahu:
Bylo provedeno odtěžení na zemní pláň, kde se provedla stabilizace :
Sanace  koleje č.                   km poloha sanace           délka sanace
         1                                       83,600 – 83,821                      221 bm
         2                                       83,600 – 83,900                      300 bm
Typ provedené sanace :
V koleji číslo 1;2 byla provedena sanace typu Dorosol C 50 v min.tloušťce 0,5 m.Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem  byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32mm v tloušťce 0,2 – 0,3 m.Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni železničního spodku. Pláň železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku.V rámci tohoto objektu byl zřízen systém trativodního odvodnění(materiál trub HD-PE DN160;200,trativodní šachtice HD-PE DN 400,beton DN 800),dále byly zřízeny kabelové chráničky (trubky DN 160 obetonované 0,1 m z betonu C 12/15).Byly zbudovány trativodní šachty Š –  411,416, 422,427, 431,412,417, 420,426,430, 432,434,438,442.

SO 01-17-61.1 žst.Břeclav, železniční svršek –  střední zhlaví do km 84,012
Po zahájení výluky staniční kol. č. 1 (km 8,500-84,825) a kol.č. 2 (km 84,500-84,905) v žst. Břeclav byly provedeny práce na odpojení zabezpečovacího zařízení a úpravě stávajícího trakčního vedení. Pak došlo k demontáži koleje č. 1 v km 84,600 – 84,821 včetně v.č 111 a koleje č. 2 v km 84,600 – 84,900 včetně v.č. 123 v ose.  Stávající kolejové lože bylo odtěženo na vozy Ua přistavených na sousedních kolejích a odvezen na recyklační základnu  v žst. Břeclav. Kontaminovaný štěrk z místa oblasti jazyků výhybek č. 111, 123 a 124 byl odvezen séparé a uložen na skládce k tomu určené.  Po ukončení prací na železničním spodku došlo k předání pláně tělesa železničního spodku a povolení k zřízení pražcového podloží (předštěrkování). Bylo provedeno předštěrkování a byl položen kolejový rošt kol.č.1 a 2 včetně nových výhybek č. 58 (1:14 – 760 beton),v.č. 74 (1:14-760 beton) a v.č.75 (1:11-300 beton). Dále bylo provedeno poštěrkování vozy  a směrová a výšková úprava (dále jen SVÚ) automatickou strojní podbíječkou. Po kontrole měření SVÚ technologií kontinuálního měření směrové a výškové polohy koleje bylo povoleno zřízení bezstykové koleje. Na základě vytýčení návěstidel došlo zároveň k situování kilometrické polohy kolejových lisů v kol.č. 1 a 2. Ve finální fázi prací na železničním svršku došlo k úpravě štěrkového lože.
Staničení koleje z nového materiálu (kolejnice 60E2, pražce B91, bezpodkladnicové upevnění):
k.č.1  83,600 – 83,820
k.č.2  83,600 – 83,899

SO 01-01-63    žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část
Byla provedena regulace TV nad 1.a 2.staniční kolejí mazi bránami 69-70 až 83-84 bez výměny vodičů.
Dále bylo provedeno zrušení vložených izolací v el.dělení st.71-72. Vytaženo nové vedení spojky SP21 vedlejší sestavy(TD 80 Cu, NL 50Bz).

SO 01-01-62   žst.Břeclav, osobní nádraží, ukolejnění kovových konstrukcí
Ukolejnění v rozsahu st.71-72 až 83-84 je provedeno jednotlivě přes opakovatelné průrazky.

 

Stavební postup č.3,4,6  29.5.2013 – 29.7.2013


PS 01-28-61  Žst.Břeclav, část A.2, definitivní SZZ (část B – provizorní SZZ)
Byla nově postavená návěstidla sudé skupiny os. n. Lc4 až  Lc26, sudé skupiny    přednádraží Sc206, Sc216 až Sc428, seřaďovací návěstidla os. n. Se29, 34, 36 a seřaďovací návěstidla přednádraží Se203 až 207, Se 209, a Se 221 až 229.
Dále byly vloženy nové výhybky nebo stávající výhybky vybaveny novými prvky zabezpečovacího zařízení. Jedná se o výhybky č. 64X, 66X, 78X, 101, 102, 104, 105, 107, 125XA, 110, 114, 116XB, 132, 134, 139, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 217, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 230 a 232 a výkolejek GVk1 a GVk2
Nově vložené výhybky č. 64X, 66X a 78X byly opatřeny výměnovými a odtlačnými zámky, jejich závislosti byly přezkoušeny v souladu se schválenou technickou dokumentací.
Byly přezkoušeny a nastaveny všechny kolejové obvody obnoveného kolejiště.

PS 01-07-62.1 Žst.Břeclav, TS 2-výměna traf. T1,T2,T3
Byla provedena výměna výkonových transformátorů v samostatných trafokomorách trafostanice SŽDC TS 2 v žst.Břeclav, v rozsahu:
- Transformátor BEZ Bratislava ; 160 kVA; 22/0,4kV; typ TOHn 318/22; v.č.353410
- Transformátor BEZ Bratislava ; 630 kVA, 22/0,4kV; typTOHn  378/22; v.č.353411
- Transformátor BEZ Bratislava ; 630 kVA, 22/0,4kV; typTOHn  378/22; v.č.353412
- Úprava přípojnic v samostatných trafokomorách č.1 – 3;
- Vnitřní ochranné a pracovní uzemnění v trafokomorách č.1, 2 a 3.

PS 01-07-62.2 Žst.Břeclav, TS 2-úprava rozvodny nn
Úprava rozvodny nn v trafostanici TS2.
Nový rozvaděč RZ o dvou polích je umístěn v trafostanici TS2. V poli č.1 je umístěn
přívod a v poli č. 2 je vývod. Přívod z transformátoru T3 je osazen jističem ve výsuvném provedení s motorickým  pohonem s možností dálkového ovládání. Na dveřích rozvaděče jsou osazeny ovládací prvky, signalizace stavu přívodního jističe, multifunkční měřící přístroj a přepínač pro ovládání přívodního jističe. V přívodním poli je osazena přepěťová ochrana   B a C.
Nový rozvaděč RZ je připojen k stávajícímu uzemnění rozvodny nn.

SO 01-16-61.1 Žst.Břeclav, železniční spodek – střední zhlaví do km 84,012
Ve stavebním postupu č.3;4 a 6 byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí v tomto rozsahu:
Těžení zeminy na úroveň zemní pláně ve smyslu PD, poté byla zemní pláň sanována :
Sanace  koleje č.                   km poloha sanace           délka sanace
         4                                       83,505 – 83,923                      418 bm
         6                                       83,657 – 83,881                      224 bm
         8                                       83,505 – 83,677                      172 bm
         10b                                   83,505 – 83,638                      133 bm
         12                                     83,505 – 83,600                        95 bm
         14b                                   83,505 – 83,600                        95 bm
         28a                                   83,746 – 83,799                        53 bm
Typ provedené sanace :
V kolejích číslo 4;6;8;10b;12;14b;28a byla provedena sanace typu Dorosol C 50 v min.tloušťce 0,5 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32mm . Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku. V rámci tohoto objektu byl zřízen systém trativodního odvodnění (materiál trub HD-PE DN160 a 200, trativodní šachtice HD-PE DN 400, beton DN 800), dále byly zřízeny kabelové chráničky (trubky DN 160 obetonované 0,1 m z betonu C 12/15). Byly zbudovány trativodní šachty  Š402;403;404;407;408;413;414;418;419;423;428;435;436;439;443

SO 01-16-61.2 Žst.Břeclav, železniční spodek – střední zhlaví od km 84,012
Ve stavebním postupu č3;4 a 6 byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí v tomto rozsahu:
Těžení zeminy na úroveň zemní pláně ve smyslu PD,poté byla zemní pláň sanována :
Sanace  koleje č.                     km poloha sanace                                  délka sanace
206a                          84,337 -  84,349  a  84,361 - 84,373                      24 bm
208a                          84,337 - 84,349  a   84,361 -  84,373                     24 bm
310                           84,337 - 84,349  a   84,361 -  84,373                     24 bm
        
Typ provedené sanace :
V kolejích číslo 206a, 208a, 310 byla provedena sanace typu ZKPP (cementová stabilizace) v min.tloušťce 0,6 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32mm v tloušťce 0,15 – 0,3 m. Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku.


SO 01-17-61.1 Žst.Břeclav, železniční svršek – střední zhlaví do km 84,012
Po zahájení výluky staničních kol. č. 4,6,8,8b,10b,12,14b,28a,28b (km 83,505 - 83,923 440 ) v žst. Břeclav byly provedeny práce na odpojení zabezpečovacího zařízení a demontáži stávajícího trakčního vedení v místě původního kol.roštu. Pak došlo k demontáži koleje č. 4,6,8,10,12,14,125 v km 83,505 – 83,923 440 včetně v.č.110,114,116,125XA,127,132,133,134,139. Snášení staničních kolejí 4,6,8,14 bylo provedeno do KP kolejovým jeřábem, snášení výhybek dvojcestnými rypadlami MHS vč.demontáže srdcovek do součástí.  Po dohodě se zástupci SŽDCa.s.( OŘ Brno – ST Břeclav ) byl materiál – vyzískaný kol.rošt uložen na předem určeném místě v žst. Břeclav u kol. č. 33,35 a žst.Zaječí. Výhybky a staniční koleje dle předkategorizace určené do šrotu byly zdemontované do součástí a výzisk předán uživateli ( ocel.součástí výhybek, kolejnice, pražce betonové, dřevěné, drobné kolejivo ). Stávající kolejové lože bylo odtěženo na vozy Ua přistavených na sousedních kolejích a odvezen na recyklační základnu  v žst. Břeclav. Kontaminovaný štěrk z místa oblasti jazyků výhybek č. 110,114,116,125XA,127,132,133,134,139 byl odvezen séparé a uložen na skládce k tomu určené.  V průběhu prací na železničním spodku byl kol.rošt určen k regeneraci zregenerován dle PD ( SK 4,6,12,28a a dále provedená montáž srdcovkových částí k výh.č.53,57,62,64,66,71,78,79,80,84,86. Po ukončení prací na železničním spodku došlo k předání pláně tělesa železničního spodku a povolení k zřízení pražcového podloží (předštěrkování). Bylo provedeno předštěrkování a byl položen kolejový rošt kol.č.4,6,8,8b,10,12,14b,28a,28b a včetně nových výhybek č. 53,57,66,71,79,80,84,86 (1:11 – 300 beton S49 ),v.č. 62,64 (1:12-500 beton UIC60 ) a v.č.78 (1:14-760 beton UIC60 ). Dále bylo provedeno doštěrkování vozy  a směrová a výšková úprava (dále jen SVÚ) automatickou strojní podbíječkou. Po měření SVÚ technologií kontinuálního měření směrové a výškové polohy koleje ( „APK“ ) SPPK na základě předložených měření zaslal vyhodnocení postupu měření PPK. Po kontrole SPPK a odsouhlasení bylo povoleno zřízení bezstykové koleje. Na základě vytýčení návěstidel došlo zároveň k situování kilometrické polohy LIS v kol.č. 4,6,8,8b,10b,12,14b,28a,28b. Ve finální fázi prací na železničním svršku došlo k úpravě štěrkového lože, osazení bet.námezníků, kolíkových výhybkových propojek.

SO 01-17-61.2 Žst.Břeclav, železniční svršek – střední zhlaví od km 84,012
Po zahájení výluky staničních kolejí v oblasti mostu KM 84,355 ( oblast výh.č.201,202,203,204,205,207,208,209,210,213,216 – nové číslování) v žst. Břeclav byly provedeny práce na odpojení zabezpečovacího zařízení a demontáži stávajícího trakčního vedení v místě původního kol.roštu. Pak došlo k demontáži výhybek č. 201,202,203,204,205,207,209,210,211,213,215 – ( původní čílsovaní ) a spojek mezi výhybkami. Snesení kol.roštu na mostě včetně výhybek ( 201 – 216 = 11 kus ) dvojcestnými rypadlami MHS vč.výměny pražců výhybkových a příčných.  Po dohodě se zástupci SŽDC a.s.( OŘ Brno – ST Břeclav ) byl materiál – vyzískané dřevěné pražce uloženy na předem určeném místě v žst. Břeclav. Likvidaci pražců zajišťovala firma ŽSD a.s. Ve výhybkách a staničních kolejích dle předkategorizace byly  vyměněny dřevěné pražce. Stávající kolejové lože bylo odtěženo na vozy Ua přistavených na sousedních kolejích a odvezen na recyklační základnu  v žst. Břeclav. Kontaminovaný štěrk z místa oblasti jazyků výhybek č. 201 – 215 ( celkem 11 výhybek ) byl odvezen séparé a uložen na skládce k tomu určené – likvidaci provedla firma ŽSD a.s.  Kol.rošt byl zřízen na vrstvu předštěrkování mimo oblasti mostu ( 1.fáze pokládky ) – nová ŽB konstrukce, kde byl proveden žel.spodek. Po výměně pražců byly výhybky a spojky mezi výhybkami opětovně zabudovány. Po ukončení prací na železničním spodku v místě mostu došlo k předání pláně tělesa železničního spodku a povolení k zřízení pražcového podloží (předštěrkování). Bylo provedeno předštěrkování a byl položen kolejový rošt na mostě ( 2.fáze pokládky ). Dále bylo provedeno doštěrkování vozy  a směrová a výšková úprava (dále jen SVÚ) automatickou strojní podbíječkou. V místě mostu byla kolej svařena do původního stavu – jenom montážní svary. V oblasti výh.č.201 – 216 nebyl zabudován LIS dle nové KM, byl zachován původní izolační stav kolejiště. Ve finální fázi prací na železničním svršku došlo k úpravě štěrkového lože, osazení bet.námezníků, navaření stykových propojek – původní stav. V koleji mezi výh.č.201 – 219ab byly nahrazeny svěrky ŽS3 za ŽS4.

SO 01-19-62  Mosty v km 84,355
Most je tvořen železobetonovým rámem o světlosti 5,0 m a volné výšce 3,66m. Konstrukce mostu je rozdělena na tři dilatační úseky, z nichž každý převádí tři koleje. Tloušťka stěn rámu je 0,45m, spodní příčle 0,50m, horní příčel má tloušťku 0,45 uprostřed rozpětí a její horní povrch je ve střechovitém sklonu 2%: Součástí rámu jsou železobetonová rovnoběžná závěsná křídla délky 3m, na závěsná křídla navazují samostatná železobetonová křídla délky 4,5m plošně založená.
Založení rámu je hlubinné na sloupech tryskové injektáže, do sloupů jsou osazeny závitové tyče, na které jsou osazeny ocelové roznášecí desky.
Izolace rámu je tvořena plošně natavenými pásy. Za rubem opěr rámu jsou na začátku i na konci mostu umístěny poloperforované drenážní trubky pr.150mm ve spádu 2%, které jsou vyústěny na čelech mostu.

SO 01-01-63  Žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část
Trakční vedení je provedeno dle sestavy „S“ hlavní plně kompenz. trolej 100Cu, n.lano 50Bz, vedl. plně kompenz. trolej 80Cu, n.lano 50Bz. Ve spojkách použity nové děliče Flury.       Napájecí vedení provedeno lanem 120Cu – st.č.N6-110C, st.84A-84B, 94-94A .
Od st.č.100B ( ÚO 127) po st.č.94A ( ÚO 117) nově kabel 50 AKCEKCEY 1x240/35
část kol.8/3 ( st.č.68-90 ), část kol.4/1 ( st.č.56-80B ), část kol.8b/1 ( st.č.74A-86A ),
část kol.8b/2 ( st.č.82-500A ),  část kol.28b ( st.č.76B-110A ), Sp 22 ( st.č.72E-84B ),
Sp 24 ( st.č.76B-84 ), Sp 25 ( st.č.78B-84C ),  Sp 33 ( st.č.96B-104A ), Sp 24 ( st.č.98-104C )
část kol.30/2 nově od st.94,94A po st.102B ,  část kol.32/2 nově od st.94,94A po st.98A,
část kol.216 nově od st.104D po st.500A,501A, část kol.218 nově od st.104A po st.500,501,  část kol.420 nově od st.102B po st.500,501, část kol.424 nově od st.106B po st.500,501,  část kol.426 nově od st.104A po st.500,501, část kol.428 nově od st.104C po st.108D,108E,  část kol.432 nově od st.98A po st.108D,108E, část kol.434 nově od st.104D po st.108D,108E,   

SO 01-01-61  Žst.Břeclav, osobní nádraží, úprava trakčního vedení
Trakční vedení je provedeno dle sestavy „S“ hlavní plně kompenz. trolej 100Cu, n.lano 50Bz, vedl. plně kompenz. trolej 80Cu, n.lano 50Bz.
část kol.6 ( st.č.62B-78 ), část kol.10/2 ( st.č.58-76B ), část kol.12 ( st.č.60-74 ),  část kol.14 nově od st.66E,66F po st.72C, část kol.16/1 nově od st.66E,66F po st.72C,  část kol.18/1 nově od st.66,66A po st.76,   část kol.20 nově od st.70,70A po st.70E, sestava

SO 01-12-61  Žst.Břeclav, přeložka kabelu 22kV ČD v km 83,813
Přeložka na přívodních kabelech SŽDC distribučního rozvodu 22 kV do trafostanice TS2 v žst.Břeclav, v rozsahu:
Řízený protlak napříč kolejištěm cca  žkm  83,814, v délce 90m;
Uložení dvou nových kabelů 3x (22-AXEKVCEY 240 mm2) do trubek protlaku 160mm pod kolejištěm a návazných kabelových kynet oboustranně kolejiště ke spojkovištím;
Zhotovení kabelových spojek v místě spojkovišť;
Zaústění kabelů do kobek č.2A (kabel 22kV propojuje TS1-TS2); č.11A (kabelová přípojka vn SŽDC z UO linky E.ON č.386), s ukončením kabelů na přívodních svorkách odpojovačů kabelovými koncovkami.

Stavební postup č.7   29.7.2013 – 11.11.2013


SO 01-17-61.2 Žst.Břeclav, železniční svršek-střední zhlaví od km 84,012
V tomto stavebním postupu byla  snesena výhybka č. 208, kolej .č 204a v km 84,250–84,376 dvoucestnými bagry s přeložením na kol.č. 204 v km 84,550 a zregenerovány (výměna ocelových součástí, pražců dle PD). Následně bylo odtěženo stávající štěrkové lože s odvozem na deponii. Kontaminované štěrkové lože z výhybky bylo odvezeno na skládku k tomu určenou po dohodě se zástupcem zhotovitele likvidace odpadů. Po ukončení prací na železničním spodku a mostním objektu v km 84,349  bylo provedeno předštěrkování kamenivem fr. 32-63 mm z výsypných vozů ze sousední koleje. Bylo provedeno hutnění štěrkového lože a položeny v.č. 211 a kolej č. 204a zpět do projektované polohy. Dále se zrealizovalo zaštěrkování a směrová a výšková úprava. Výhybka je zaspojkovaná na zadní díry na základě požadavku OŘ TO Břeclav s výhledem budoucího svařování. Izolované styky nejsou předmětem dodávky, jsou použity stávající izolované spojky. Dále byla provedena úprava štěrkového lože.
Závěrečné práce na trolejovém vedení a zabezpečovacím zařízení realizují firmy EŽ a AŽD Praha.
Měření svodové admitance bude provedeno před zapojením ESSA v roce 2014.

SO 01-16-61.2 Žst.Břeclav, železniční spodek-střední zhlaví od km 84,012
V tomto stavebním postupu byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí č.204a v rozsahu: km 84,281-84,254 /27 bm/ a 84,337-84,349 a 84,361-84,373 /24 bm/.
V koleji číslo 204a v km 84,337 -  84,349  a  84,361 - 84,373 byla provedena sanace typu ZKPP (cementová stabilizace) v min. tloušťce 0,75 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32 mm v tloušťce 0,15 – 0,3 m. Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku. V koleji číslo 204a v km 84,281 – 84,254 byla provedena sanace typu Dorosol C 50 v min. tloušťce 0,5 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32 mm v tloušťce 0,2 – 0,3 m. Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku.

SO 01-19-62  Most v km 84,355
SO 01-19-62 R2-část B
Most je tvořen železobetonovým rámem o světlosti 5,0 m a volné výšce 3,66m. Konstrukce mostu je rozdělena na tři dilatační úseky, z nichž každý převádí tři koleje. Tloušťka stěn rámu je 0,45m, spodní příčle 0,50m, horní příčel má tloušťku 0,45 uprostřed rozpětí a její horní povrch je ve střechovitém sklonu 2%:
Založení rámu je hlubinné na sloupech tryskové injektáže, do sloupů jsou osazeny závitové tyče, na které jsou osazeny ocelové roznášecí desky.
Izolace rámu je tvořena plošně natavenými pásy. Za rubem opěr rámu jsou na začátku i na konci mostu umístěny poloperforované drenážní trubky pr.150mm ve spádu 2%, které jsou vyústěny na čelech mostu.

SO 01-01-63  Žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část
V tomto stavebním postupu byla realizována úprava  TV 25kV,50Hz  žst.Břeclav, střední část,sk.č.204/1 včetně Sp 39. Sestava „S“ vedlejší plně kompenzovaná , trolej 80Cu, n.lano 50Bz pro 204/1 kol. v rozsahu od st.č.94 po stáv.st.č.112.
Sp 39 - sestava „S“ vedlejší plně kompenzovaná – nově trolej 80Cu, nové n. lano 50Bz od st.č.106 po st.č.500.

SO 01-04-61.2 NS 6kV, 75Hz Lanžhot – doplnění technologie
Rekonstruovaná NS 6kV  Lanžhot je osazena dvěma repasovanými měniči Elstr 90/75 90 kVA , 75Hz. Měniče jsou umístěny v nových měničových pracovištích. Měnič  RT1
slouží jako hlavní a je doplněn filtrem pro snížení vyšších harmonických. Měnič RT2 slouží jako záloha.Napájení soustavy 6kV, 75Hz zajišťují transformátory T1 a T2 100kVA s napěťovým převodem 0,38/6,3 kV. Transformátory jsou umístěny v kobce č.2 a 3.
Na novou uzemňovací soustavu je připojeno pracovní i ochranné uzemnění NS.
Stavební úpravy: byly zřízeny nové kabelové kanály, nová elektroinstalace, úpravy vnitřních i vnějších obvodových zdí.

SO 01-06-64  Žst.Břeclav, přeložka silnoproudých rozvodů a zařízení
Předmětem tohoto stavebního objektu je realizace provizorních  přeložek kabelových rozvodů DOÚO a EOV tak, aby bylo zajištěno napájení a ovládání stávajícího zařízení po dobu výstavby.Ovládání rozvaděčů rozváděčů RM1, RM2, RM04 a RM05 je zajištěno pomocí rozváděče RPE. Ovládání je místní.
Rozvaděč  EOV RM04 je provizorně napájen z kabelové skříně KS 208 a rozváděč EOV RM2 je napájen z kabelové skříně KS89. Pro zajištění napájení EOV stávajících výhybek jsou položeny provizorní napájecí kabely k výhybkám č.,140,154.
Napájení sdělovacího zařízení je zajištěno z provizorního rozvaděče R-PRO v provizorní DK
Ze stávajícího rozvaděče KS011 je vyveden kabel AYKY 3x240+120 mm2 do rozvaděče KS 011A.

SO 01-06-66.1 Žst.Břeclav, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV
Předmětem dílčího předání je realizace ochranného a pracovního uzemnění trafostanic  v místě situování TREOV7 a TREOV9, v rozsahu:
a) ekvipotenciální prahy po obvodu TREOV uzemňovacím páskem FeZn 30x4 mm;              b) oddáleného uzemnění (1-YY 1x35 mm2 v kombinaci s páskem FeZn 30x4 mm a        
    zemnicích tyčí) spojeného se středem sekundárního vinutí napájecího transformátoru  v  
       TREOV7 a TREOV9.

SO 01-06-62  Žst.Břeclav, EOV
Realizace nového elektrického ohřevu výhybek včetně přístrojových prvků, silových a ovládacích kabelů pro systém EOV v žst.Břeclav, v rozsahu:
      1.   EOV jih
a) doplnění vývodu stávajícího rozvaděče REOV1 pro výhybku .č.9
b) doplnění vývodu stávajícího rozvaděče REOV1A pro výhybku č.12
c) doplnění vývodu stávajícího rozvaděče REOV2A  pro výhybku č.20
d) doplnění vývodu z REOV2 pro REOV2B
e) nový podružný REOV2B s vývody pro výhybky č. 26, 31, 32, 34, 36, 39, 41
      2.   EOV střed
a) nový rozvaděč REOV7 (v TR EOV7) s vývodem pro REOV7A
b) nový rozvaděč REOV9 (v TR EOV9) s vývody pro výhybky č. 201, 202, 203, 204
c) nový podružný REOV7A s vývody pro výhybky č. 53, 57, 62, 64, 75, 78, 84
d) nový podružný REOV9A s vývody pro výhybky č. 205, 209, 210, 211, 218, 220
3. silové a ovládací kabelové  rozvody z rozváděčů REOV k připojovacím skříňkám MX a MXP předmětných výhybek uvedených – viz výše;
4. připojovací typové plastové skříňky MX a MXP výhybek – viz výše;
5. kabelové rozvody z připojovacích typových skříní MX s napojením topnic ohřevu (topných tyčí) uložených na opornicích a u přestavníkových táhel výhybek – viz výše;
6. topnice (topné tyče)
7. kolejová teplotní čidla v prostoru referenčních výhybek č.26, 68, 75, 104, 211
8. čidla teploty a vzduchu v prostoru REOV2B; REOV7, REOV7A, REOV9, REOV9A

 

SO 01-06-65  Žst.Břeclav, kabelové rozvody nn
Napájení vlastní spotřeby reléových domků RD1 – RD4 je zajištěno kabelovými přípojkami nn. RD1N je připojen z KS 204, RD2 N je připojen  z KS 84A, RD3N  z kabelové skříně KS012 a RD4N je připojen přípojkou nn z kabelové skříně KS013.

SO 01-01-65              Žst.Břeclav,střední část – připojení TR EOV a ZZ na TV 25kV
V rámci rekonstrukce žel. uzlu Břeclav je provedeno připojení  TS 25/0,4 pro EOV a ZZ na TV 25 kV v žst. Břeclav- střední část . Připojení je provedeno na stož. č.65F přes ÚO 308 lanem 120Cu , které dále pokračuje na st.č.75A s ÚO Z 318 na omezovač přepětí Tridelta a poj. spodek s vn poj. 50A - trafo 25/0,4 kV pro ZZ; dále je na st.č.75A s ÚO Z 148 na omezovač přepětí Tridelta a poj. spodek s vn poj. 50A - trafo 25/0,4 kV pro EOV 7   na st.č.100C přes ÚO Z 168 lanem 1x120Cu připojeno na omezovač přepětí    
Tridelta a poj. spodek s vn poj.50A - trafo 25/0,4 kV pro EOV 9; v definitivním stavu je připojení stáv. předtápění ( ze st.č.57B přes ÚO Z128) lanem 120Cu přes ÚO 128A
( st.č.65G) .Použité odpojovače typu QAD, QADZ.

PS 01-13-61.1 Žst.Břeclav, TS 25/0,4 kV pro EOV
Předmětem dílčího předání jsou transformátorové stanice 25/0,4kV a jejich elektrotechnologie pro napájení elektrického ohřevu výhybek (TREOV) žst.Břeclav, v rozsahu:
1. trafostanice TREOV :
    a) TREOV7, typ TOV-M1 (ELTRAF), v.č. 313015
    b) TREOV9, typ TOV-M1 (ELTRAF), v.č. 313012
2. olejové hermetizované transformátory 25/2x0,23 kV :
   a) TREOV7 - SGB 25/2x0,23 kV, typ EOK 160 H/30, 160 kVA, v.č.2666905
   b) TREOV9 - SGB 25/2x0,23 kV, typ EOK 160 H/30, 160 kVA, v.č.2666907
      3. přívodní kabely 50-AXEKVCEY 1x150 mm2 s kabelovými koncovkami RAYCHEM 
          na obou koncích kabelu, s ukončením na pojistkových spodcích, na stožárech :
a) TV č. 75A   s odpojovačem Z148 pro TREOV7
b) TV č. 100C s odpojovačem Z168 pro TREOV9
   a s ukončením ve vnitřní části prostoru vn na pojistkových spodcích pojistek16A  
   v TREOV7 a TREOV9;
4. rozvaděče RH ve vnitřní části prostoru nn TREOV7 a TREOV9;
5. oddělovací transformátory pro napájení vlastní spotřeby TREOV7 a TREOV9
6. připojení (kolejového) zpětného pólu transformátoru paralelními kabely 1-CHBU
    120 mm2 s vyvedením na středy stykových  traf :
          TREOV7 č. bez čísla - u návěstidla Se32
          TREOV9 č. V201R-V220R
          a s vyvedení bezpečnostního napojení zpětného pólu trafostanic vždy dvěma vodiči  
    FeZn ø 10mm s izolačním návlekem přes průrazku HGS, 250V v TREOV na  
    zpětné kolejové vedení:
a) TREOV7 přímo přes ukolejňovací svorky;
b) TREOV9 přes středy stykových transformátorů č.V201R-V220R.

PS 01-28-61 část A.2 žst. Břeclav, definitivní SZZ část B žst. Břeclav, prov. SZZ
  Tato část řeší zabezpečení stanice během části stavebního postupu č.7.
   Zapojeny kolejové obvody 204a K, 204K a V 208. Dále byly postaveny návěstidla        
   SE 208, SE 204. Na novou  výhybku  V 208 je namontován přestavník s čelisťovým     
   zámkem. Stávající tlumivky byly zdemontovány a nahrazeny novými.
    Práce jsou provedené dle schválené PD a ROV 33144.

Stavební postup č.12   23.8.2013 – 31.8.2013

Stručný technický popis:

SO 01-17-62 žst.Břeclav, vložení spojek na jižním zhlaví  (výhybka č.9x)
V rámci stavebního postupu byla do kol.č.5a vložena výhybka č.9X tvaru 1:14-760 I, bylo zřízeno kol.lože z nového kameniva 32-63 mm , byla  provedena BK.

 

Stavební postup č.13  18.8.2013 – 22.8.2013

PS 01-28-61 Žst.Břeclav, staniční zab.zař.
Výměna uzamčena do přímého směru výměnovými zámky navzájem svázanými a výsledný klíč je držen v EZ. Dohledy EZ jsou zapracovány do plusových opakovačů DPX přilehlých výhybek.

SO 01-17-62 Žst.Břeclav, vložení spojek na jižním zhlaví
V rámci stavebního postupu byla do kol.č.3a vložena výhybka č.12X tvaru 1:14-760 P, bylo zřízeno propojení výhybek 9X – 12X kolejnicemi tv.E60,  bylo zřízeno kol.lože z nového kameniva 32-63 mm , byla  provedena BK. Vložené výhybky budou provozovány v přímém směru do doby zprovoznění zab.zař. ESA.

 

01-01-63 Žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část
Byla provedena montáž trakčního vedení spojky Sp 5 v žst. Břeclav od stožáru TV č. 35 po stožár TV č. 17 A.
Trakční vedení je provedeno dle sestavy S – vedlejší plně kompenzovaná sestava : trolejový drát 80 mm2 Cu , nosné lano 50 mm2 Bz ,trakční podpěry příhradové BP, trubkové 2 TB ,závěsy bránové ,SIK ,úsekové děliče - Flury.

SO 01-01-62 Žst.Břeclav, osobní nádraží, ukolejnění kovových konstrukcí
Ukolejnění neživých částí a vodivých konstrukcí v POTV je provedeno izolovaným vodičem FeZn 10mm přímo na kolejový pás ,skupinové ( brány 19,20 – 23,24 ) , v místech s kolejovými obvody přes HGS 150 RW 500V


2014

Dne  20.2.2014 bude zahájena nepřetržitá výluka pro stavební postup č.8, která bude trvat do  4.6.2014.

 

Od 01/2013 pokračovaly práce v 0 etapě tj.budování základů,stavba stožárů a bran TV,dále byla zahájena montáž technologockých skříní pro zab zař.,a pokládka provizorních kabelů pro zab.zařízení. Dne 16.4.2013 bude zahájena nepřetržitá výluka pro stavební postupy 1 a 2.

Dne 14.12.2012 zahájeny práce 0 etapy, výstavbou základů trakčního vedení.

Stavební postup č.1,2    15.4.2013 – 28.5.2013

PS 01-28-61     žst.Břeclav, staniční zab.zař. (část B – provizorní SZZ)

Tato část řeší, zabezpečení stanice během části stavebních postupů č. 1, 2.

 • zrušení výhybek 111, 123, 124 a nahrazení novými výhybkami 111X,123X, 124X
 • demontáž návěstidel Lc1, Lc2 a montáž nových návěstidel
 • demontáž tlumivek a montáž nových tlumivek

Na nově rekonstruované výhybky jsou namontovány definitivní přestavníky. V kolejišti jsou usazeny definitivní stykové transformátory. Všechny tyto prvky jsou po přezkoušení začleněny do stávajícího RZZ. Práce jsou provedené dle schválené PD a ROV 33055.

SO 01-16-61.1 žst.Břeclav, železniční spodek – střední zhlaví do km 84,012

Ve stavebním postupu č.1;2 byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí v tomto rozsahu:

Bylo provedeno odtěžení na zemní pláň, kde se provedla stabilizace :

Sanace  koleje č.                   km poloha sanace           délka sanace

         1                                       83,600 – 83,821                      221 bm

         2                                       83,600 – 83,900                      300 bm

Typ provedené sanace :

V koleji číslo 1;2 byla provedena sanace typu Dorosol C 50 v min.tloušťce 0,5 m.Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem  byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32mm v tloušťce 0,2 – 0,3 m.Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni železničního spodku. Pláň železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku.V rámci tohoto objektu byl zřízen systém trativodního odvodnění(materiál trub HD-PE DN160;200,trativodní šachtice HD-PE DN 400,beton DN 800),dále byly zřízeny kabelové chráničky (trubky DN 160 obetonované 0,1 m z betonu C 12/15).Byly zbudovány trativodní šachty Š –  411,416, 422,427, 431,412,417, 420,426,430, 432,434,438,442.

SO 01-17-61.1 žst.Břeclav, železniční svršek –  střední zhlaví do km 84,012

Po zahájení výluky staniční kol. č. 1 (km 8,500-84,825) a kol.č. 2 (km 84,500-84,905) v žst. Břeclav byly provedeny práce na odpojení zabezpečovacího zařízení a úpravě stávajícího trakčního vedení. Pak došlo k demontáži koleje č. 1 v km 84,600 – 84,821 včetně v.č 111 a koleje č. 2 v km 84,600 – 84,900 včetně v.č. 123 v ose.  Stávající kolejové lože bylo odtěženo na vozy Ua přistavených na sousedních kolejích a odvezen na recyklační základnu  v žst. Břeclav. Kontaminovaný štěrk z místa oblasti jazyků výhybek č. 111, 123 a 124 byl odvezen séparé a uložen na skládce k tomu určené.  Po ukončení prací na železničním spodku došlo k předání pláně tělesa železničního spodku a povolení k zřízení pražcového podloží (předštěrkování). Bylo provedeno předštěrkování a byl položen kolejový rošt kol.č.1 a 2 včetně nových výhybek č. 58 (1:14 – 760 beton),v.č. 74 (1:14-760 beton) a v.č.75 (1:11-300 beton). Dále bylo provedeno poštěrkování vozy  a směrová a výšková úprava (dále jen SVÚ) automatickou strojní podbíječkou. Po kontrole měření SVÚ technologií kontinuálního měření směrové a výškové polohy koleje bylo povoleno zřízení bezstykové koleje. Na základě vytýčení návěstidel došlo zároveň k situování kilometrické polohy kolejových lisů v kol.č. 1 a 2. Ve finální fázi prací na železničním svršku došlo k úpravě štěrkového lože.

Staničení koleje z nového materiálu (kolejnice 60E2, pražce B91, bezpodkladnicové upevnění):

k.č.1                83,600 – 83,820

k.č.2                83,600 – 83,899

SO 01-01-63     žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část

Byla provedena regulace TV nad 1.a 2.staniční kolejí mazi bránami 69-70 až 83-84 bez výměny vodičů.

Dále bylo provedeno zrušení vložených izolací v el.dělení st.71-72. Vytaženo nové vedení spojky SP21 vedlejší sestavy(TD 80 Cu, NL 50Bz).

SO 01-01-62     žst.Břeclav, osobní nádraží, ukolejnění kovových konstrukcí

Ukolejnění v rozsahu st.71-72 až 83-84 je provedeno jednotlivě přes opakovatelné průrazky.

 

Stavební postup č.3,4,6  29.5.2013 – 29.7.2013

PS 01-28-61               Žst.Břeclav, část A.2, definitivní SZZ (část B – provizorní SZZ)

Byla nově postavená návěstidla sudé skupiny os. n. Lc4 až  Lc26, sudé skupiny    přednádraží Sc206, Sc216 až Sc428, seřaďovací návěstidla os. n. Se29, 34, 36 a seřaďovací návěstidla přednádraží Se203 až 207, Se 209, a Se 221 až 229.

Dále byly vloženy nové výhybky nebo stávající výhybky vybaveny novými prvky zabezpečovacího zařízení. Jedná se o výhybky č. 64X, 66X, 78X, 101, 102, 104, 105, 107, 125XA, 110, 114, 116XB, 132, 134, 139, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 217, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 230 a 232 a výkolejek GVk1 a GVk2

Nově vložené výhybky č. 64X, 66X a 78X byly opatřeny výměnovými a odtlačnými zámky, jejich závislosti byly přezkoušeny v souladu se schválenou technickou dokumentací.

Byly přezkoušeny a nastaveny všechny kolejové obvody obnoveného kolejiště.

PS 01-07-62.1            Žst.Břeclav, TS 2-výměna traf. T1,T2,T3

Byla provedena výměna výkonových transformátorů v samostatných trafokomorách trafostanice SŽDC TS 2 v žst.Břeclav, v rozsahu:

 • Transformátor BEZ Bratislava ; 160 kVA; 22/0,4kV; typ TOHn 318/22; v.č.353410
 • Transformátor BEZ Bratislava ; 630 kVA, 22/0,4kV; typTOHn  378/22; v.č.353411
 • Transformátor BEZ Bratislava ; 630 kVA, 22/0,4kV; typTOHn  378/22; v.č.353412
 • Úprava přípojnic v samostatných trafokomorách č.1 – 3;
 • Vnitřní ochranné a pracovní uzemnění v trafokomorách č.1, 2 a 3.

PS 01-07-62.2            Žst.Břeclav, TS 2-úprava rozvodny nn

Úprava rozvodny nn v trafostanici TS2.

 Nový rozvaděč RZ o dvou polích je umístěn v trafostanici TS2. V poli č.1 je umístěn

přívod a v poli č. 2 je vývod. Přívod z transformátoru T3 je osazen jističem ve výsuvném provedení s motorickým  pohonem s možností dálkového ovládání. Na dveřích rozvaděče jsou osazeny ovládací prvky, signalizace stavu přívodního jističe, multifunkční měřící přístroj a přepínač pro ovládání přívodního jističe. V přívodním poli je osazena přepěťová ochrana   B a C.

Nový rozvaděč RZ je připojen k stávajícímu uzemnění rozvodny nn.

SO 01-16-61.1           Žst.Břeclav, železniční spodek – střední zhlaví do km 84,012

Ve stavebním postupu č.3;4 a 6 byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí v tomto rozsahu:

Těžení zeminy na úroveň zemní pláně ve smyslu PD, poté byla zemní pláň sanována :

Sanace  koleje č.                   km poloha sanace           délka sanace

         4                                       83,505 – 83,923                      418 bm

         6                                       83,657 – 83,881                      224 bm

         8                                       83,505 – 83,677                      172 bm

         10b                                   83,505 – 83,638                      133 bm

         12                                     83,505 – 83,600                        95 bm

         14b                                   83,505 – 83,600                        95 bm

         28a                                   83,746 – 83,799                        53 bm

Typ provedené sanace :

V kolejích číslo 4;6;8;10b;12;14b;28a byla provedena sanace typu Dorosol C 50 v min.tloušťce 0,5 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32mm . Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku. V rámci tohoto objektu byl zřízen systém trativodního odvodnění (materiál trub HD-PE DN160 a 200, trativodní šachtice HD-PE DN 400, beton DN 800), dále byly zřízeny kabelové chráničky (trubky DN 160 obetonované 0,1 m z betonu C 12/15). Byly zbudovány trativodní šachty  Š402;403;404;407;408;413;414;418;419;423;428;435;436;439;443

SO 01-16-61.2           Žst.Břeclav, železniční spodek – střední zhlaví od km 84,012

Ve stavebním postupu č3;4 a 6 byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí v tomto rozsahu:

Těžení zeminy na úroveň zemní pláně ve smyslu PD,poté byla zemní pláň sanována :

Sanace  koleje č.                     km poloha sanace                                  délka sanace

206a                          84,337 -  84,349  a  84,361 - 84,373                      24 bm

208a                          84,337 - 84,349  a   84,361 -  84,373                     24 bm

310                           84,337 - 84,349  a   84,361 -  84,373                     24 bm

  

Typ provedené sanace :

V kolejích číslo 206a, 208a, 310 byla provedena sanace typu ZKPP (cementová stabilizace) v min.tloušťce 0,6 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32mm v tloušťce 0,15 – 0,3 m. Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku.

SO 01-17-61.1           Žst.Břeclav, železniční svršek – střední zhlaví do km 84,012

Po zahájení výluky staničních kol. č. 4,6,8,8b,10b,12,14b,28a,28b (km 83,505 - 83,923 440 ) v žst. Břeclav byly provedeny práce na odpojení zabezpečovacího zařízení a demontáži stávajícího trakčního vedení v místě původního kol.roštu. Pak došlo k demontáži koleje č. 4,6,8,10,12,14,125 v km 83,505 – 83,923 440 včetně v.č.110,114,116,125XA,127,132,133,134,139. Snášení staničních kolejí 4,6,8,14 bylo provedeno do KP kolejovým jeřábem, snášení výhybek dvojcestnými rypadlami MHS vč.demontáže srdcovek do součástí.  Po dohodě se zástupci SŽDCa.s.( OŘ Brno – ST Břeclav ) byl materiál – vyzískaný kol.rošt uložen na předem určeném místě v žst. Břeclav u kol. č. 33,35 a žst.Zaječí. Výhybky a staniční koleje dle předkategorizace určené do šrotu byly zdemontované do součástí a výzisk předán uživateli ( ocel.součástí výhybek, kolejnice, pražce betonové, dřevěné, drobné kolejivo ). Stávající kolejové lože bylo odtěženo na vozy Ua přistavených na sousedních kolejích a odvezen na recyklační základnu  v žst. Břeclav. Kontaminovaný štěrk z místa oblasti jazyků výhybek č. 110,114,116,125XA,127,132,133,134,139 byl odvezen séparé a uložen na skládce k tomu určené.  V průběhu prací na železničním spodku byl kol.rošt určen k regeneraci zregenerován dle PD ( SK 4,6,12,28a a dále provedená montáž srdcovkových částí k výh.č.53,57,62,64,66,71,78,79,80,84,86. Po ukončení prací na železničním spodku došlo k předání pláně tělesa železničního spodku a povolení k zřízení pražcového podloží (předštěrkování). Bylo provedeno předštěrkování a byl položen kolejový rošt kol.č.4,6,8,8b,10,12,14b,28a,28b a včetně nových výhybek č. 53,57,66,71,79,80,84,86 (1:11 – 300 beton S49 ),v.č. 62,64 (1:12-500 beton UIC60 ) a v.č.78 (1:14-760 beton UIC60 ). Dále bylo provedeno doštěrkování vozy  a směrová a výšková úprava (dále jen SVÚ) automatickou strojní podbíječkou. Po měření SVÚ technologií kontinuálního měření směrové a výškové polohy koleje ( „APK“ ) SPPK na základě předložených měření zaslal vyhodnocení postupu měření PPK. Po kontrole SPPK a odsouhlasení bylo povoleno zřízení bezstykové koleje. Na základě vytýčení návěstidel došlo zároveň k situování kilometrické polohy LIS v kol.č. 4,6,8,8b,10b,12,14b,28a,28b. Ve finální fázi prací na železničním svršku došlo k úpravě štěrkového lože, osazení bet.námezníků, kolíkových výhybkových propojek.

SO 01-17-61.2           Žst.Břeclav, železniční svršek – střední zhlaví od km 84,012

Po zahájení výluky staničních kolejí v oblasti mostu KM 84,355 ( oblast výh.č.201,202,203,204,205,207,208,209,210,213,216 – nové číslování) v žst. Břeclav byly provedeny práce na odpojení zabezpečovacího zařízení a demontáži stávajícího trakčního vedení v místě původního kol.roštu. Pak došlo k demontáži výhybek č. 201,202,203,204,205,207,209,210,211,213,215 – ( původní čílsovaní ) a spojek mezi výhybkami. Snesení kol.roštu na mostě včetně výhybek ( 201 – 216 = 11 kus ) dvojcestnými rypadlami MHS vč.výměny pražců výhybkových a příčných.  Po dohodě se zástupci SŽDC a.s.( OŘ Brno – ST Břeclav ) byl materiál – vyzískané dřevěné pražce uloženy na předem určeném místě v žst. Břeclav. Likvidaci pražců zajišťovala firma ŽSD a.s. Ve výhybkách a staničních kolejích dle předkategorizace byly  vyměněny dřevěné pražce. Stávající kolejové lože bylo odtěženo na vozy Ua přistavených na sousedních kolejích a odvezen na recyklační základnu  v žst. Břeclav. Kontaminovaný štěrk z místa oblasti jazyků výhybek č. 201 – 215 ( celkem 11 výhybek ) byl odvezen séparé a uložen na skládce k tomu určené – likvidaci provedla firma ŽSD a.s.  Kol.rošt byl zřízen na vrstvu předštěrkování mimo oblasti mostu ( 1.fáze pokládky ) – nová ŽB konstrukce, kde byl proveden žel.spodek. Po výměně pražců byly výhybky a spojky mezi výhybkami opětovně zabudovány. Po ukončení prací na železničním spodku v místě mostu došlo k předání pláně tělesa železničního spodku a povolení k zřízení pražcového podloží (předštěrkování). Bylo provedeno předštěrkování a byl položen kolejový rošt na mostě ( 2.fáze pokládky ). Dále bylo provedeno doštěrkování vozy  a směrová a výšková úprava (dále jen SVÚ) automatickou strojní podbíječkou. V místě mostu byla kolej svařena do původního stavu – jenom montážní svary. V oblasti výh.č.201 – 216 nebyl zabudován LIS dle nové KM, byl zachován původní izolační stav kolejiště. Ve finální fázi prací na železničním svršku došlo k úpravě štěrkového lože, osazení bet.námezníků, navaření stykových propojek – původní stav. V koleji mezi výh.č.201 – 219ab byly nahrazeny svěrky ŽS3 za ŽS4.

SO 01-19-62               Mosty v km 84,355

Most je tvořen železobetonovým rámem o světlosti 5,0 m a volné výšce 3,66m. Konstrukce mostu je rozdělena na tři dilatační úseky, z nichž každý převádí tři koleje. Tloušťka stěn rámu je 0,45m, spodní příčle 0,50m, horní příčel má tloušťku 0,45 uprostřed rozpětí a její horní povrch je ve střechovitém sklonu 2%: Součástí rámu jsou železobetonová rovnoběžná závěsná křídla délky 3m, na závěsná křídla navazují samostatná železobetonová křídla délky 4,5m plošně založená.

Založení rámu je hlubinné na sloupech tryskové injektáže, do sloupů jsou osazeny závitové tyče, na které jsou osazeny ocelové roznášecí desky.

Izolace rámu je tvořena plošně natavenými pásy. Za rubem opěr rámu jsou na začátku i na konci mostu umístěny poloperforované drenážní trubky pr.150mm ve spádu 2%, které jsou vyústěny na čelech mostu.

SO 01-01-63               Žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část

Trakční vedení je provedeno dle sestavy „S“ hlavní plně kompenz. trolej 100Cu, n.lano 50Bz, vedl. plně kompenz. trolej 80Cu, n.lano 50Bz. Ve spojkách použity nové děliče Flury.       Napájecí vedení provedeno lanem 120Cu – st.č.N6-110C, st.84A-84B, 94-94A .

Od st.č.100B ( ÚO 127) po st.č.94A ( ÚO 117) nově kabel 50 AKCEKCEY 1x240/35

část kol.8/3 ( st.č.68-90 ), část kol.4/1 ( st.č.56-80B ), část kol.8b/1 ( st.č.74A-86A ),

část kol.8b/2 ( st.č.82-500A ),  část kol.28b ( st.č.76B-110A ), Sp 22 ( st.č.72E-84B ),

Sp 24 ( st.č.76B-84 ), Sp 25 ( st.č.78B-84C ),  Sp 33 ( st.č.96B-104A ), Sp 24 ( st.č.98-104C )

část kol.30/2 nově od st.94,94A po st.102B ,  část kol.32/2 nově od st.94,94A po st.98A,

část kol.216 nově od st.104D po st.500A,501A, část kol.218 nově od st.104A po st.500,501,  část kol.420 nově od st.102B po st.500,501, část kol.424 nově od st.106B po st.500,501,  část kol.426 nově od st.104A po st.500,501, část kol.428 nově od st.104C po st.108D,108E,  část kol.432 nově od st.98A po st.108D,108E, část kol.434 nově od st.104D po st.108D,108E,   

SO 01-01-61               Žst.Břeclav, osobní nádraží, úprava trakčního vedení

Trakční vedení je provedeno dle sestavy „S“ hlavní plně kompenz. trolej 100Cu, n.lano 50Bz, vedl. plně kompenz. trolej 80Cu, n.lano 50Bz.

 část kol.6 ( st.č.62B-78 ), část kol.10/2 ( st.č.58-76B ), část kol.12 ( st.č.60-74 ),  část kol.14 nově od st.66E,66F po st.72C, část kol.16/1 nově od st.66E,66F po st.72C,  část kol.18/1 nově od st.66,66A po st.76,   část kol.20 nově od st.70,70A po st.70E, sestava

SO 01-12-61               Žst.Břeclav, přeložka kabelu 22kV ČD v km 83,813

Přeložka na přívodních kabelech SŽDC distribučního rozvodu 22 kV do trafostanice TS2 v žst.Břeclav, v rozsahu:

Řízený protlak napříč kolejištěm cca  žkm  83,814, v délce 90m;

Uložení dvou nových kabelů 3x (22-AXEKVCEY 240 mm2) do trubek protlaku 160mm pod kolejištěm a návazných kabelových kynet oboustranně kolejiště ke spojkovištím;

Zhotovení kabelových spojek v místě spojkovišť;

Zaústění kabelů do kobek č.2A (kabel 22kV propojuje TS1-TS2); č.11A (kabelová přípojka vn SŽDC z UO linky E.ON č.386), s ukončením kabelů na přívodních svorkách odpojovačů kabelovými koncovkami.

 

Stavební postup č.7   29.7.2013 – 11.11.2013

SO 01-17-61.2           Žst.Břeclav, železniční svršek-střední zhlaví od km 84,012

V tomto stavebním postupu byla  snesena výhybka č. 208, kolej .č 204a v km 84,250–84,376 dvoucestnými bagry s přeložením na kol.č. 204 v km 84,550 a zregenerovány (výměna ocelových součástí, pražců dle PD). Následně bylo odtěženo stávající štěrkové lože s odvozem na deponii. Kontaminované štěrkové lože z výhybky bylo odvezeno na skládku k tomu určenou po dohodě se zástupcem zhotovitele likvidace odpadů. Po ukončení prací na železničním spodku a mostním objektu v km 84,349  bylo provedeno předštěrkování kamenivem fr. 32-63 mm z výsypných vozů ze sousední koleje. Bylo provedeno hutnění štěrkového lože a položeny v.č. 211 a kolej č. 204a zpět do projektované polohy. Dále se zrealizovalo zaštěrkování a směrová a výšková úprava. Výhybka je zaspojkovaná na zadní díry na základě požadavku OŘ TO Břeclav s výhledem budoucího svařování. Izolované styky nejsou předmětem dodávky, jsou použity stávající izolované spojky. Dále byla provedena úprava štěrkového lože.

Závěrečné práce na trolejovém vedení a zabezpečovacím zařízení realizují firmy EŽ a AŽD Praha.

Měření svodové admitance bude provedeno před zapojením ESSA v roce 2014.

SO 01-16-61.2           Žst.Břeclav, železniční spodek-střední zhlaví od km 84,012

 V tomto stavebním postupu byly realizovány práce na železničním spodku staničních kolejí č.204a v rozsahu: km 84,281-84,254 /27 bm/ a 84,337-84,349 a 84,361-84,373 /24 bm/.

V koleji číslo 204a v km 84,337 -  84,349  a  84,361 - 84,373 byla provedena sanace typu ZKPP (cementová stabilizace) v min. tloušťce 0,75 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32 mm v tloušťce 0,15 – 0,3 m. Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku. V koleji číslo 204a v km 84,281 – 84,254 byla provedena sanace typu Dorosol C 50 v min. tloušťce 0,5 m. Po stabilizaci byla zemní pláň upravena do předepsaného sklonu a zhutněna. Po provedení statické zkoušky únosnosti a povolení stavebním dozorem, byla vybudována zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32 mm v tloušťce 0,2 – 0,3 m. Dále byly provedeny statické zkoušky únosnosti na pláni tělesa železničního spodku. Pláň tělesa železničního spodku byla předána k provedení železničního svršku.

SO 01-19-62               Most v km 84,355

SO 01-19-62 R2-část B

Most je tvořen železobetonovým rámem o světlosti 5,0 m a volné výšce 3,66m. Konstrukce mostu je rozdělena na tři dilatační úseky, z nichž každý převádí tři koleje. Tloušťka stěn rámu je 0,45m, spodní příčle 0,50m, horní příčel má tloušťku 0,45 uprostřed rozpětí a její horní povrch je ve střechovitém sklonu 2%:

Založení rámu je hlubinné na sloupech tryskové injektáže, do sloupů jsou osazeny závitové tyče, na které jsou osazeny ocelové roznášecí desky.

Izolace rámu je tvořena plošně natavenými pásy. Za rubem opěr rámu jsou na začátku i na konci mostu umístěny poloperforované drenážní trubky pr.150mm ve spádu 2%, které jsou vyústěny na čelech mostu.

SO 01-01-63               Žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část

V tomto stavebním postupu byla realizována úprava  TV 25kV,50Hz  žst.Břeclav, střední část,sk.č.204/1 včetně Sp 39. Sestava „S“ vedlejší plně kompenzovaná , trolej 80Cu, n.lano 50Bz pro 204/1 kol. v rozsahu od st.č.94 po stáv.st.č.112.

Sp 39 - sestava „S“ vedlejší plně kompenzovaná – nově trolej 80Cu, nové n. lano 50Bz od st.č.106 po st.č.500.

SO 01-04-61.2           NS 6kV, 75Hz Lanžhot – doplnění technologie

Rekonstruovaná NS 6kV  Lanžhot je osazena dvěma repasovanými měniči Elstr 90/75 90 kVA , 75Hz. Měniče jsou umístěny v nových měničových pracovištích. Měnič  RT1

slouží jako hlavní a je doplněn filtrem pro snížení vyšších harmonických. Měnič RT2 slouží jako záloha.Napájení soustavy 6kV, 75Hz zajišťují transformátory T1 a T2 100kVA s napěťovým převodem 0,38/6,3 kV. Transformátory jsou umístěny v kobce č.2 a 3.

Na novou uzemňovací soustavu je připojeno pracovní i ochranné uzemnění NS.

Stavební úpravy: byly zřízeny nové kabelové kanály, nová elektroinstalace, úpravy vnitřních i vnějších obvodových zdí.

SO 01-06-64               Žst.Břeclav, přeložka silnoproudých rozvodů a zařízení

Předmětem tohoto stavebního objektu je realizace provizorních  přeložek kabelových rozvodů DOÚO a EOV tak, aby bylo zajištěno napájení a ovládání stávajícího zařízení po dobu výstavby.Ovládání rozvaděčů rozváděčů RM1, RM2, RM04 a RM05 je zajištěno pomocí rozváděče RPE. Ovládání je místní.

Rozvaděč  EOV RM04 je provizorně napájen z kabelové skříně KS 208 a rozváděč EOV RM2 je napájen z kabelové skříně KS89. Pro zajištění napájení EOV stávajících výhybek jsou položeny provizorní napájecí kabely k výhybkám č.,140,154.

Napájení sdělovacího zařízení je zajištěno z provizorního rozvaděče R-PRO v provizorní DK

Ze stávajícího rozvaděče KS011 je vyveden kabel AYKY 3x240+120 mm2 do rozvaděče KS 011A.

SO 01-06-66.1           Žst.Břeclav, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV

Předmětem dílčího předání je realizace ochranného a pracovního uzemnění trafostanic  v místě situování TREOV7 a TREOV9, v rozsahu:

a) ekvipotenciální prahy po obvodu TREOV uzemňovacím páskem FeZn 30x4 mm;              b) oddáleného uzemnění (1-YY 1x35 mm2 v kombinaci s páskem FeZn 30x4 mm a     

    zemnicích tyčí) spojeného se středem sekundárního vinutí napájecího transformátoru  v

       TREOV7 a TREOV9.

SO 01-06-62               Žst.Břeclav, EOV

Realizace nového elektrického ohřevu výhybek včetně přístrojových prvků, silových a ovládacích kabelů pro systém EOV v žst.Břeclav, v rozsahu:

      1.   EOV jih

 1. doplnění vývodu stávajícího rozvaděče REOV1 pro výhybku .č.9
 2. doplnění vývodu stávajícího rozvaděče REOV1A pro výhybku č.12
 3. doplnění vývodu stávajícího rozvaděče REOV2A  pro výhybku č.20
 4. doplnění vývodu z REOV2 pro REOV2B
 5. nový podružný REOV2B s vývody pro výhybky č. 26, 31, 32, 34, 36, 39, 41

      2.   EOV střed

 1. nový rozvaděč REOV7 (v TR EOV7) s vývodem pro REOV7A
 2. nový rozvaděč REOV9 (v TR EOV9) s vývody pro výhybky č. 201, 202, 203, 204
 3. nový podružný REOV7A s vývody pro výhybky č. 53, 57, 62, 64, 75, 78, 84
 4. nový podružný REOV9A s vývody pro výhybky č. 205, 209, 210, 211, 218, 220
 1. silové a ovládací kabelové  rozvody z rozváděčů REOV k připojovacím skříňkám MX a MXP předmětných výhybek uvedených – viz výše;
 2. připojovací typové plastové skříňky MX a MXP výhybek – viz výše;

5.kabelové rozvody z připojovacích typových skříní MX s napojením topnic ohřevu (topných tyčí) uložených na opornicích a u přestavníkových táhel výhybek – viz výše;

6.topnice (topné tyče)

7.kolejová teplotní čidla v prostoru referenčních výhybek č.26, 68, 75, 104, 211

 1. čidla teploty a vzduchu v prostoru REOV2B; REOV7, REOV7A, REOV9, REOV9A

 

SO 01-06-65               Žst.Břeclav, kabelové rozvody nn

Napájení vlastní spotřeby reléových domků RD1 – RD4 je zajištěno kabelovými přípojkami nn. RD1N je připojen z KS 204, RD2 N je připojen  z KS 84A, RD3N  z kabelové skříně KS012 a RD4N je připojen přípojkou nn z kabelové skříně KS013.

 

SO 01-01-65              Žst.Břeclav,střední část – připojení TR EOV a ZZ na TV 25kV

V rámci rekonstrukce žel. uzlu Břeclav je provedeno připojení  TS 25/0,4 pro EOV a ZZ na TV 25 kV v žst. Břeclav- střední část . Připojení je provedeno na stož. č.65F přes ÚO 308 lanem 120Cu , které dále pokračuje na st.č.75A s ÚO Z 318 na omezovač přepětí Tridelta a poj. spodek s vn poj. 50A - trafo 25/0,4 kV pro ZZ; dále je na st.č.75A s ÚO Z 148 na omezovač přepětí Tridelta a poj. spodek s vn poj. 50A - trafo 25/0,4 kV pro EOV 7   na st.č.100C přes ÚO Z 168 lanem 1x120Cu připojeno na omezovač přepětí  

Tridelta a poj. spodek s vn poj.50A - trafo 25/0,4 kV pro EOV 9; v definitivním stavu je připojení stáv. předtápění ( ze st.č.57B přes ÚO Z128) lanem 120Cu přes ÚO 128A

( st.č.65G) .Použité odpojovače typu QAD, QADZ.

 

PS 01-13-61.1            Žst.Břeclav, TS 25/0,4 kV pro EOV

Předmětem dílčího předání jsou transformátorové stanice 25/0,4kV a jejich elektrotechnologie pro napájení elektrického ohřevu výhybek (TREOV) žst.Břeclav, v rozsahu:

1. trafostanice TREOV :

    a) TREOV7, typ TOV-M1 (ELTRAF), v.č. 313015

    b) TREOV9, typ TOV-M1 (ELTRAF), v.č. 313012

2. olejové hermetizované transformátory 25/2x0,23 kV :

   a) TREOV7 - SGB 25/2x0,23 kV, typ EOK 160 H/30, 160 kVA, v.č.2666905

   b) TREOV9 - SGB 25/2x0,23 kV, typ EOK 160 H/30, 160 kVA, v.č.2666907

      3. přívodní kabely 50-AXEKVCEY 1x150 mm2 s kabelovými koncovkami RAYCHEM

          na obou koncích kabelu, s ukončením na pojistkových spodcích, na stožárech :

 1. TV č. 75A   s odpojovačem Z148 pro TREOV7
 2. TV č. 100C s odpojovačem Z168 pro TREOV9

   a s ukončením ve vnitřní části prostoru vn na pojistkových spodcích pojistek16A

   v TREOV7 a TREOV9;

4. rozvaděče RH ve vnitřní části prostoru nn TREOV7 a TREOV9;

5. oddělovací transformátory pro napájení vlastní spotřeby TREOV7 a TREOV9

6. připojení (kolejového) zpětného pólu transformátoru paralelními kabely 1-CHBU

    120 mm2 s vyvedením na středy stykových  traf :

          TREOV7 č. bez čísla - u návěstidla Se32

          TREOV9 č. V201R-V220R

          a s vyvedení bezpečnostního napojení zpětného pólu trafostanic vždy dvěma vodiči

    FeZn ø 10mm s izolačním návlekem přes průrazku HGS, 250V v TREOV na

    zpětné kolejové vedení:

 1. TREOV7 přímo přes ukolejňovací svorky;
 2. TREOV9 přes středy stykových transformátorů č.V201R-V220R.

 

PS 01-28-61               část A.2 žst. Břeclav, definitivní SZZ část B žst. Břeclav, prov. SZZ

  Tato část řeší zabezpečení stanice během části stavebního postupu č.7.

   Zapojeny kolejové obvody 204a K, 204K a V 208. Dále byly postaveny návěstidla     

   SE 208, SE 204. Na novou  výhybku  V 208 je namontován přestavník s čelisťovým  

   zámkem. Stávající tlumivky byly zdemontovány a nahrazeny novými.

    Práce jsou provedené dle schválené PD a ROV 33144.

 

 

 

Stavební postup č.12   23.8.2013 – 31.8.2013

Stručný technický popis:

 

SO 01-17-62   žst.Břeclav, vložení spojek na jižním zhlaví  (výhybka č.9x)

V rámci stavebního postupu byla do kol.č.5a vložena výhybka č.9X tvaru 1:14-760 I, bylo zřízeno kol.lože z nového kameniva 32-63 mm , byla  provedena BK.

 

Stavební postup č.13  18.8.2013 – 22.8.2013

PS 01-28-61   Žst.Břeclav, staniční zab.zař.

Výměna uzamčena do přímého směru výměnovými zámky navzájem svázanými a výsledný klíč je držen v EZ. Dohledy EZ jsou zapracovány do plusových opakovačů DPX přilehlých výhybek.

SO 01-17-62   Žst.Břeclav, vložení spojek na jižním zhlaví

V rámci stavebního postupu byla do kol.č.3a vložena výhybka č.12X tvaru 1:14-760 P, bylo zřízeno propojení výhybek 9X – 12X kolejnicemi tv.E60,  bylo zřízeno kol.lože z nového kameniva 32-63 mm , byla  provedena BK. Vložené výhybky budou provozovány v přímém směru do doby zprovoznění zab.zař. ESA.

01-01-63         Žst.Břeclav, úprava trakčního vedení – střední část

Byla provedena montáž trakčního vedení spojky Sp 5 v žst. Břeclav od stožáru TV č. 35 po stožár TV č. 17 A.

 Trakční vedení je provedeno dle sestavy S – vedlejší plně kompenzovaná sestava : trolejový drát 80 mm2 Cu , nosné lano 50 mm2 Bz ,trakční podpěry příhradové BP, trubkové 2 TB ,závěsy bránové ,SIK ,úsekové děliče - Flury.

SO 01-01-62   Žst.Břeclav, osobní nádraží, ukolejnění kovových konstrukcí

Ukolejnění neživých částí a vodivých konstrukcí v POTV je provedeno izolovaným vodičem FeZn 10mm přímo na kolejový pás ,skupinové ( brány 19,20 – 23,24 ) , v místech s kolejovými obvody přes HGS 150 RW 500V

 

 

2014

 

Dne  20. 2. 2014 bude zahájena nepřetržitá výluka pro stavební postup č. 8, která bude trvat do  4. 6. 2014.

1. 1. 2014 – 30. 6. 2014

V měsíci lednu a únoru probíhaly práce na úpravě trakčního vedení pro zahájení nepřetržité výluky. Dále byly zahájeny práce na stavebních úpravách v Ústředním stavědle a pokračovaly práce odborné komise na přezkušování definitivního a provizorního zab.zařízení Dne 20.2.2014 byla zahájena nepřetržitá výluka pro stavební postup č. 8 .Ve kterém pokračovaly práce na mostu v km 84,355, realizací úpravy spodní stavby a zřízením nové nosné konstrukce pod třemi kolejemi – 7c, 5c, 3c. . Dále probíhaly práce na železničním spodku ,svršku a odvodnění kolejí 5c, 3c, zhlaví kolejí 15, 13, 11 a jižním zhlaví kolejové skupiny 207 – 215.Byly položeny nové výhybky č. 51X, 55X, 59a/bX ,68X, 70X, 77a/bX, 88X, 98X, 101X, 103X, 102X, 107X, 108X, 110X, 112X, 105X, 206X a 212.

Po celou dobu stavebního postupu probíhaly práce na na trakčním vedení, elektrickém ohřevu vyhybek, osvětlení, kabelizaci, stavebních úpravách na Ústředním stavědle (výměna oken a zateplení ve 4.NP) a Trafostanici T2 (dokončení zateplení a provádění fasád). Dále byly namontovány do kolejiště nové prvky zabezpečovacího zařízení. Ve stavědlové ústředně bylo dokončeno přezkoušení elektronického stavědla. Dne 4.6.2014 byla ukončena nepřetržitá výluka pro stavební postup č.8 a následně začala nepřetržitá výluka pro stavební postup č.9,která potrvá do 8.9.2014 t.j.97 dní.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC