Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Začátek a konec stavby: Železniční trať st. hr. Rakousko – Břeclav – Přerov v km 82,149-85,600 (hlavní stavební práce budou probíhat v úseku km 83,505-84,635)
Celková délka stavby: 3,451 km
Traťové koleje : UIC60 nový - 4 322 m; S49 novým - 1 038 m; počet nových výhybek UIC60 - 37 v.j.; počet nových výhybek S49 - 11 v.j.; Počet regenerovaných výhybek - 19 v.j.
Traťová rychlost : výkyvné soupravy: až 160 km/hod průjezd železničním uzlem rychlostí: až 120 km/h průjezd přednádražím rychlostí: až 130 km/hod pro výkyvné soupravy
Mosty : Rekonstrukce železničních mostů betonových: 1ks
Propustky : Rekonstrukce propustků: 1 ks

Stavba navazuje na již zrealizovanou stavbu „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba“ a řeší kompletní rekonstrukci středního zhlaví stanice a navazujících profesí.

Železniční svršek a spodek
V oblasti středního zhlaví dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku.

Hlavní koleje v celém modernizovaném úseku budou rekonstruovány svrškem 60 E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním rozdělení 600 mm, štěrkové lože bude mít tloušťku 35 cm pod úložnou plochou pražce.  Kolej bude realizována jako bezstyková, mimo zhlaví z dlouhých kolejnicových pasů. V ostatních kolejích je navržen, pokud je to nutné, nový svršek 49 E1, ale ve větším rozsahu bude v ostatních kolejích používaný stávající svrškový materiál.

Nově vkládané výhybky v hlavních a předjízdných kolejích budou tvaru UIC na betonových pražcích, v ostatních kolejích budou výhybky tvaru S49 II. generace na betonových pražcích. Výhybky umístěny v hlavních kolejích budou opatřeny žlabovými pražci. Výhybky budou vevařeny do bezstykové koleje. Výhybky zhlaví seřaďovacího kolejiště budou regenerovány.

Pod všemi rekonstruovanými kolejemi a výhybkami budou zřízeny konstrukční vrstvy železničního spodku a odvodnění pomocí trativodního systému.

Pozemní objekty
V této etapě budou prováděny pouze nutné stavební úpravy ve stávající budově ústředního stavědla, ve kterém bude demontována nevyužívaná technologie, dále budou provedeny již definitivní úpravy v dopravní kanceláři a bude adaptován objekt trafostanice TS 2. V km 84,120 bude umístěn prefabrikovaný domek pro umístění technologie zařízení spínací stanice.

Silnoproudá zařízení
Nové kabelové rozvody nn zajistí napájení stávajících i nových kabelových skříní a napájení nových zařízení, které budou ve stanici instalovány v rámci této stavby. Předmětem jsou zejména nové zásuvkové stojany, nové kabelové skříně a nové kabelové rozvody nn.

Technické řešení nové osvětlovací soustavy naváže na již rekonstruované osvětlení, které bylo předmětem 1. části stavby. Nová svítidla budou umístěna na podpěrách trakčního vedení tak, aby intenzita osvětlení železničního prostranství odpovídala požadavku norem. Osvětlení bude ovládáno a monitorováno pomocí systému dálkové diagnostiky technologických zařízení.

Řízení jednotlivých technologických celků je prováděno z elektrodispečinku Brno samostatným elektrodispečerem (SED), který řídí pouze určitou část zařízení v jemu přesně vymezeném rozsahu. V rámci stavby je řešeno řízení trafostanice TS2 Břeclav, nové jednovypínačové spínací stanice SN1, rozvodny nn v ústředním stavědle, doplnění dálkového ovládání úsekových odpojovačů o střední zhlaví žst. Břeclav, jakož i doplnění elektrodispečinku Brno.

Trakční vedení
Předpokládá se zásadní rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, výměna vodičů a trakčních podpěr v návaznosti na rekonstrukci železničního svršku a spodku a souvisejících profesí v žst. Břeclav střední zhlaví.

Sdělovací zařízení
V rámci realizace stavby bude dokončena páteřní trasa místní kabelizace, včetně vybudování sítě místních optických kabelů umožňujících dálkové ovládání a servis jednotlivých zařízení.
Nahrazeno bude stávající sdělovací zařízení, ve stanici, především zapojovače, aby bylo možné žst. Břeclav začlenit do řízení tratě 1. koridoru. Nové technologické prostory v žst. Břeclav, zejména prostory pro zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a silnoproud budou vybaveny novým zařízením elektrické požární signalizace a elektronické zabezpečovací signalizace.
V rámci stavby budou provedeny nutné kabeláže, rekonstrukce stávajícího kabelovodu a vybudován nový kabelovod v dotčené oblasti. Bude zajištěno křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a jejich přeložky.

Zabezpečovací zařízení:
Ve stanici Břeclav bude vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie elektronického typu s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště (JOP) s možností budoucího dálkového ovládání stanice z dispečerského pracoviště CDP Přerov, s možností úsekového ovládání stanic Lanžhot ze stanice Břeclav. Do staničního zabezpečovacího zařízení budou integrovány i části traťového zabezpečovacího zařízení z úseků Lanžhot – Břeclav a Břeclav – Podivín, jejichž výstroj je již ve stávajícím stavu umístěná v žst. Břeclav. Vlastní elektronické staniční zabezpečovací zařízení bude jedno pro celý obvod železničního uzlu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC