Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba

Stavba Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba je stavbou, která v rozsahu tak jak je navržena nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. Drobné a dílčí úpravy tělesa dráhy z důvodu rekonstrukce kolejiště jsou nepodstatnými vzhledovými úpravami v koruně a patě náspů zejména z titulu požadavku zvýšení stability tělesa. Práce na železničním tělese jsou orientovány na výstavbu nástupišť a zastřešení, rekonstrukci a prodloužení podchodu a zřízení bezbariérových přístupů. Výstavba technologických objektů bude architektonicky přizpůsobena okolní zástavbě. Realizací stavby nebude změněn stávající charakter železniční tratě tak, jak je již dlouhodobě stabilizován v území. Rekonstruováno bude trakční vedení, zařízení silnoproudé elektrotechniky a částečně též  zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Železniční stanice Břeclav se nachází v jihovýchodním cípu České republiky při hranicích se Slovenskem a Rakouskem. Uzel Břeclav má mimořádné postavení, protože se zde křižují Pan-evropské koridory č. IV a VI. Železniční stanice byla postavena v roce 1839. V roce 1945,  po jejím vážném poškození německou armádou, byla rekonstruována. V roce 1967 byla elektrizována a v roce 1983 byla provedena komplexní rekonstrukce zabezpečovacího zařízení vč. úpravy kolejiště.


V současné době jsou, především z důvodu přetížení, kolejiště, ale i technologická zařízení na hranici životnosti. Trakční vedení hranici životnosti již překročilo. Z důvodu změn přepravní toků, které nastaly po otevření hranic po roce 1989, je schéma stanice nevyhovující a je tedy nutné překonfigurovat kolejiště.

 

Cíle projektu:


Obecným cílem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC, AGTC a standardů pro interoperabilitu. Specifickým cílem stavby je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC-GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až na 130 km/hod. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC