Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku odb. Brno-Černovice - Brno-Slatina

V traťovém úseku se provede kompletní výměna železničního svršku v obou kolejích včetně výměny kolejového

lože. V žst. Brno-Slatina bude provedena kompletní výměna železničního svršku v hlavních staničních kolejích a

koleji č. 4 včetně výměny kolejového lože. Výhybky na obou zhlavích zůstanou stávající, proběhne na nich pouze

oprava (GPK) a lokální výměna dřevěných pražců i opotřebených výhybkových součástí. V rámci stavby bude

provedena obnova odvodnění železničního spodku.

Předmětem tohoto objektu je výměna železničního svršku a zvýšení traťové rychlosti. Vzhledem k tomu je zvýšení

rychlosti zrealizováno s využitím maximálních nedostatků převýšení. Zvýšení rychlosti bude v km 2,628 - 3,065 na

90 km/h, v km 3,065 - 5,705 na 100 km/h a v km 7,001 - 8,125 na 100 km/h, kde navazuje na připravovanou

investici "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice".

V žst. Brno-Slatina je navrženo ponechání pouze tří úrovňových nástupišť se stávající výškou nástupištní hrany

200, 250 a 250 mm o délce 170 m. Nástupiště u koleje č. 1 je od km 5,986 a u koleje č. 2 a č. 4 od km 6,104.

Konstrukce nástupišť bude tvořena konzolovou deskou se zámky, nástupištními tvárnicemi TISCHER, úložný blok

U65 na podkladním betonu a podkladní vrstvě štěrkodrti. Stávající poloha přístupů je z důvodu rozhledových

poměrů zachována.

Na železničním přejezdu v km 6,838 bude nainstalována nová přejezdová konstrukce (pouze v kolejích č. 1 a č.

2). Zabezpečovací zařízení v úseku stavby bude ponecháno stávající. Součástí stavby jsou dále stavební úpravy

propustků v km 2,765; 3,178; 3,317; 5,196; 6,469 a 6,864 a mostu v km 5,220.

 

Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční

infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti

stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje. Stávající stav je

nevyhovující a za hranicí své životnosti. Dojde k lokálním sanacím železničního spodku podél nástupišť a pod

nerekonstruovanými přejezdy, včetně pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno

poruchám geometrické polohy koleje (GPK) a následným pomalým jízdám. Dále bude opraven nevyhovující stav

nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů). Výrazně se zvýší komfort pro cestující a zajistí spolehlivé

provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýší se kultura cestování na zastávkách a

zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC