Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 - 38,616 trati Brno hl. n. - Havl. Brod

Začátek a konec stavby: km 30,623 - km 38,607
Celková délka stavby: 7,984 km
Traťové koleje : Kolej tvaru UIC60
Traťová rychlost : 110 km/hod (Vk=140km/hod)
Mosty : 5 ks - rekonstrukce
 • Rekonstrukce traťové koleje č. 1 v km 30,6228-38,6071 v celkové délce 7,9844 km. Stávající kolej je bezstyková, tvaru S49 na betonových pražcích SB-6 s rozdělením pražců „e“ z roku 1976. Betonové pražce jsou popraskané, dochází k postupnému obnažování výztuže a destrukci v oblasti upevňovadel. Kolejnice jsou za dobou své životnosti. Kolejové lože je opotřebováno a značně znečištěno přepravovanými substráty.
 • Nová kolej bude bezstyková, tvaru UIC60 na betonových pražcích B91 S/1. Na masivních mostech budou použity betonové pražce SB 8P. Rozdělení pražců bude „u“ (600 mm). Rekonstrukce kolejového lože bude provedena v délce 6652,0m. Na masivních mostech v evid. km 34,341 a 35,529 a v tunelu (km 34,531 až 35,164) se zřídí nové kolejové lože v celkové délce 1174,0 m. Na ocelových mostech v evid. km 30,896, 31,461 a 31,850 bude provedena rekonstrukce mostnic. Kolej svými geometrickými parametry po rekonstrukci vyhoví pro traťovou rychlost V=110 km/h, (Vk=140 km/h).
 • Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v zastávce Dolní Loučky. Stávající nástupiště je vybudováno jako úrovňové vnější nástupiště z prefabrikovaných prvků typu SUDOP, s nástupní hranou 200 mm nad stávající niveletou TK, ve vzdálenosti 1700 mm od stávající osy koleje. Délka nástupiště je 238 m. Nové nástupiště se vybuduje jako mimoúrovňové vnější nástupiště z prefabrikovaných prvků SUDOP, s nástupní hranou 550 mm nad projektovanou niveletou TK, ve vzdálenosti 1670 mm od projektované osy koleje. Délka nového nástupiště bude 170 m.
 • Sanace zářezu u koleje č. 1 v km 37,782 až 38,217.
 • V km 38,070 až 38,100 byly ve svahu zjištěny trhliny. V km 38,083 v horní části svahu došlo k odloučení materiálu a jeho sesuvu o výšku cca 2,0 m. Ve spodní, akumulační zóně došlo k částečnému zásahu zeminy do průjezdného profilu koleje.
 • Sanace sesuvu svahu zářezu v km 38,060 až 38,110 bude provedena odtěžením stávající nevhodné zeminy. Odtěžená nevhodná zemina se náhradí propustnou, nenamrzavou zeminou. Současně bude obnovena funkce trativodu pod drážním přikopem. Příkop bude zpevněný příkopovými betonovými tvárnicemi.
 • Rekonstrukce odvodnění a hydroizolace, dilatačních závěrů a říms v obou kolejích na mostě v evid. km 35,529 a na mostě v evid km 34,341 v koleji č.1. Mosty byly uvedeny do provozu v roce 1953 a za dobu jejích existence na nich nebyla provedena žádná větší oprava. Závady v hydroizolaci a v odvodnění se začínají nepříznivě projevovat na vlastní konstrukci mostů. Původně projektovaný mostní žlab (pro železniční svršek na dřevěných pražcích) již nevyhovuje současným požadavkům. Bude provedena nová nástřiková izolace. Provede se rekonstrukce odvodňovačů. Původní římsy se nahradí novými železobetonovými římsami. Zřídí se nové, třímadlové ocelové zábradlí.
 • Vyvolanými investicemi je úprava venkovního osvětlení v zastávce Dolní Loučky, trakčního vedení a úpravy zabezpečovacího zařízení.
 • Vybudování nového nástupiště si vyžádá nové situování osvětlovacích stožárů, stávající perónní stožáry 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 budou demontovány.
 • Pro nové osvětlení nástupiště bude postaveno 11ks perónních stožárů LBH-5A se stožárovými rozvodnicemi EKM a výbojkovými nerozbitnými svítidly IVA včetně sodíkových výbojek 150W/E40, 15000 lm.
 • Kabelizace bude provedena celoplastovými kabely CYKY, zkoušenými na zkušební napětí 4kV. V kabelové trase bude položen páskový strojený zemnič FeZn 4x30mm, ke kterému se připojí uzemnění nových osvětlovacích stožárů. Uzemnění bude sloužit současně jako ochranné i pracovní.
 • Trakční vedení je původní z 60. let, dle sestavy „S“ (25 kV, 50 Hz), tj. v hlavních kolejích je trolejový drát průřezu 100 mm2 Cu s nosným lanem průřezu 70 mm2 Bz, nástavky ke kotvení jsou průřezu 70 mm2 Bz.
 • Z důvodu nevyhovujících elektrických parametrů systémů TV traťového úseku a OV bude v rámci rekonstrukce koleje č.1 provedena rekonstrukce všech izolačních prvků jak v podélných, tak i v příčných polích. Dále bude provedena rekonstrukce všech proudových propojek a flexi lan, včetně kladek u pohyblivých kotvení v mechanických a elektrických děleních a rovněž připojení napájecích převěsů.
 • V úpravách zabezpečovacího zařízení je zahrnuta demontáž starých a montáž nových kódovacích smyček v žst. Tišnov a Říkonín, u návěstních bodů demontáž a montáž repasovaných stykových transformátorů a demontáž starých a montáž nových lanových souprav.
   

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC