Rekonstrukce koleje č.2 Brno - Královo Pole - Kuřim

Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Brno - Kutná Hora č. 324 (dle TTP). Trať je pravostranně

pojížděná, je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz a je provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D1.

Současná rychlost je 100 km/h, zábrzdná vzdálenost je 1000 m. Stavba zasahuje do záhlaví přilehlých stanic Brno

-Královo Pole a Kuřim, v mezistaničním úseku jsou zastávky Brno-Řečkovice a Česká. Stavba se nachází zčásti v

intravilánu města Brna.

Trať původního stavu byla postavena v letech 1938 - 1953 a je navržena dle platných technických požadavků a

předpisů platných v té době. V 60. a 70. letech minulého století byla trať elektrifikována a vybavena moderním

zabezpečovacím a sdělovacím zařízením. V přilehlých stanicích Brno-Královo Pole a Kuřim jsou staniční

zabezpečovací zařízení 3. kategorie - releová zabezpečovací zařízení. V mezistaničním úseku Brno-Královo Pole

- Kuřim je v činnosti obousměrný autoblok s výstrojí umístěnou ve skříních na trati, napájený z kabelu 6 kV, 75 Hz

se sedmi prostorovými oddíly. Pro komunikaci je trať vybavena traťovým radiovým systémem. Přejezdy v úseku

stavby nejsou.

Poslední souvislá rekonstrukce železničního svršku byla provedena v roce 1977, tvar svršku je S49 se značným

počtem defektoskopických vad v kolejnicích, se závadami z měřícího vozu - především rozchod, upevňovadla ŽS

3, betonové pražce SB 6, PB 2 z části popraskané. Vzhledem k silnému zatížení trati dochází k častým poruchám

svršku, které je třeba odstraňovat ve výlukách omezujících hlavně příměstskou železniční dopravu.

 

Obsahem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku v 2. traťové koleji, zčásti i koleje č. 1, včetně

rekonstrukce nástupišť zastávek Brno-Řečkovice a Česká v obou kolejích pro dosažení bezbariérového přístupu.

Stavba dále zahrnuje rekonstrukci mostů a propustků v této koleji, rekonstrukci trakčního vedení a traťového

zabezpečovacího zařízení - obousměrného autobloku. Současně se provedou rekonstrukce sdělovacího zařízení

a napájení. Tím se zvýší cestovní rychlost, zkrátí jízdní doby a přepravní časy, zvýší se kultura cestování a zvýší

se bezpečnost vlakové dopravy na železniční dopravní cestě v úseku stavby.

Ve stanicích Brno-Královo Pole a Kuřim budou vybudovány nové transformovny 6 kV; v celém úseku bude

položen nový napájecí kabel 6 kV, 75 Hz a postaveny nové skříňové trafostanice u návěstních bodů.

Rozsah kolejových úprav stavby je km 9,283 - 17,962 (rekonstrukce svršku a sanace spodku). Přesah mimo

kilometrický obvod stavby je dán technickými parametry jednotlivých objektů a nutností zajistit provázanost se

sousedícími úseky trati.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem této stavby je především zvýšení stávající rychlosti pro třídu zatížitelnosti D4

a průjezdný průřez Z-GC, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC