Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Stav k 30. 6. 2015
Ke dni 11. 2. 2015 započala fyzická realizace projektu. Ve sledovaném období probíhaly stavební práce, týkající se betonování základů a stavby trakčních stožárů a bran, včetně převěšování. Dále byly realizovány přeložky zabezpečovacích kabelů a kabelů na Hádech. Realizovány byly také přestavba propustku pod třemi kolejemi, vegetační úpravy či návěstidla v Židenicích vč. vevaření LIS. Práce byly prováděny i na výpravní budově v Židenicích, kde byla zároveň aktivována provizorní trafostanice. Byla také dokončena přeložka E.ON na Babické. Došlo k dílčímu zdemolování podchodu v ekm 159,645 pod kolejemi 1-7 a probíhaly práce na železničním svršku a spodku v souvislosti s demolicí a propustkem. 
Stav k 31. 12. 2015
Ve sledovaném období byly realizovány rekonstrukce kolejí č. 1, č. 1K, č. 2, č. 2K (konkrétně se jednalo o mosty, železniční spodek, svršek, návěstní lávky, trakční vedení, vnější prvky zabezpečení). Dále byly realizovány stavební úpravy výpravní budovy v Židenicích a na stavědle č.6. V žst. Židenice byl také dokončen kabelovod. V rámci stavby bylo aktivováno definitivní traťové a staniční zabezpečovací zařízení. Realizovaly se práce v oblasti mostu Markéty Kuncové (hydroizolace, zásypy, žel. spodek a svršek, trakce) v kolejích č. T6, T8 a V1. Dále také práce na silnoproudých technologiích (TS Židenice, NS Maloměřice jih a SpS 6kV). Bylo provedeno i broušení kolejnic.
Stav k 30.6.2016
Ve sledovaném období byly dokončeny protihlukové stěny a silnoproudé technologie, GSM-R a DŘT (dispečerská řídící technologie). Dále byly realizovány práce v oblasti mostu Markéty Kuncové (hydroizolace, zásypy, žel. spodek a svršek) v koleji T4. Proběhlo také odstranění nedodělků. Stavební práce byly ukončeny 11. 5. 2016.
 

II.3. Popis plánovaných prací na příští období
Stav k 31.12.2016
Do konce roku se předpokládá finanční ukončení projektu. V roce 2017 pak kolaudace stavby.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC