Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice

Cíle projektu:

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti
železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. Zvýšení bezpečnosti provozu bude dosaženo instalací moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Stručný obsah projektu:

Předmětem optimalizace úseku jsou dvě železniční stanice (Praha-Bubeneč a Praha - Holešovice) a krátký traťový úsek mezi nimi, procházející oblastí Královské obory. Součástí žst. Praha - Holešovice je odbočka Stromovka a část úseku směrem k nádraží Praha-Bubny (Masarykovo n.).
Vedle komplexní modernizace stávajících železničních staveb a zařízení (celková modernizace kolejiště a trakčního vedení, instalace nového zabezpečovacího zařízení, rozvodů a technologie silnoproudého zařízení, rekonstrukce celkem 8 mostních objektů) na úroveň odpovídající požadovaným technickým parametrům bude hlavní koncepční změnou na celé trase vybudování nové zastávky Praha-Podbaba, situované blíže k přestupnímu uzlu MHD, se 2 novými nástupišti o délce 220 m, rozdělenými novým podchodem. S tím bude souviset zrušení nástupiště v železniční stanici Praha-Bubeneč, rekonstrukce stávajícího kolejiště včetně jeho zjednodušení a investice zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu a informovanosti cestujících. Konfigurace kolejiště a nástupišť v žst. Praha-Holešovice se nezmění. Realizace projektu v navržené podobě umožní dosažení výše identifikovaných cílů, zejména tedy celkové optimalizace trati ve smyslu jejího zatížení, prostorové průchodnosti a zvýšení traťové rychlosti. Hlavním přínosem projektu a účelem modernizace je tedy zlepšení technických parametrů tratě do takové podoby, aby kvalitativně odpovídala zařazení do mezinárodní železniční sítě TEN a sítě národních tranzitních železničních koridorů stejně jako navazující síť. Plánované aktivity budou realizovány vybraným dodavatelem stavebních prací a provozních souborů navrhovaných v rámci projektu, v úzké součinnosti se zadavatelem a investorem projektu (SŽDC, s.o.).
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC