Revitalizace trati České Budějovice - Volary

Koncepce řešení stavby „Revitalizace trati České Budějovice - Volary“, vychází ze záměru stavby, kterým je uvést stávající trať, do stavu, který odpovídá jejímu významu a zejména pak  současným požadavkům na konkurenceschopnou železniční dopravu.

Revitalizací trati dojde ke zvýšení propustné výkonnosti stanice  a zvýšení bezpečnosti provozu. Vybudováním nových oboustranných nástupišť v jednotlivých dopravnách a jednostranných nástupišť na zastávkách s bezbariérovým  a úrovňovým přístupem dojde  ke zlepšení kultury cestování a zajištění bezpečnosti cestující veřejnosti.  Na základě provedených úprav bude zajištěna dostatečná kapacita pro zavedení taktové železniční dopravy, která přispěje k větší atraktivitě této trati. Klíčovým opatřením na této trati je zavedení dálkového ovládání a zvýšení úrovně zabezpečení vybraných železničních přejezdů, které společně s výše uvedenými stavebními úpravami v dopravnách umožní zvýšení stávající rychlosti až na 80km/h a tím zajistí zkrácení stávající jízdní doby o cca 15 minut, výhledově až 27 minut a úspoře cca 33 provozních zaměstnanců.

Cílem stavby je :

zvýšení dopravně technologické efektivity práce kolejiště uzlu,
instalace moderního zabezpečovacího zařízení,
odstranění všech nevyhovujících prvků železniční dopravní cesty,
sjednocení organizování drážní dopravy na jednotný způsob dle drážního předpisu SŽDC (ČD) D2 a s tím spojená přeměna stávajících dopraven D3 na dálkově ovládané ŽST
zajištění potřebného počtu nástupištních hran vzhledem k vyššímu výhledovému rozsahu osobní dopravy
zjednodušení přístupu a zajištění komfortu cestujících

 

Stavba „Revitalizace trati České Budějovice - Volary“ je charakteru liniové železniční  stavby. Jedná se o velmi významnou regionální trať v oblasti Jihočeského kraje zajišťující železniční spojení Českých Budějovic s významnými a turisticky vyhledávanými oblastmi Českokrumlovska, Lipenska a především pak Šumavského národního parku, kde se pak stává jediným možným způsobem veřejné dopravy. V Českých Budějovicích je pak zajištěno napojení této tratě na trať IV.TŽK do Prahy, a tratě směr Plzeň, Jihlava a Linz(A).  Ve Volarech pak uvedená trať navazuje na tratě do Strakonic a Číčenic a v ŽST Černý Kříž pokračuje směr Nové Údolí, kde je vybudován přestupní terminál zajišťující spojení s Haidmühle resp. Passau (D).

Hlavní náplní této stavby je vybudování dálkového ovládání celého traťového úseku s řídícím pracovištěm umístěným v ŽST Kájov. Z hlediska zabezpečovacího zařízení bude v celém úseku vybudována nová kabelová trasa tvořena traťovým metalickým a optickým kabelem. Z celkového počtu 113 železničních přejezdů bude 60 přejezdů vybaveno  výstražným zabezpečovacím přejezdovým zařízením, 2 přejezdy budou uzamčeny mechanickou závorou a zbývající část zůstane zabezpečena výstražnými kříži. U 21 přejezdů dojde k rekonstrukci přejezdové konstrukce. Ve všech ŽST bude realizováno sdělovací zařízení zajišťující místní obsluhu dopravny se zapojením do řídícího dispečerského pracoviště, pro spojení dispečera s jedoucími vozidly bude  vybudován traťový radiový systém v pásmu 450MHz s vybudováním místních radiových sítí ve vybraných ŽST. Pro informování cestujících bude ve všech ŽST a ve všech zastávkách zřízen rozhlas. V rámci zřízení nového zabezpečovacího zařízení budou ve vytipovaných ŽST vybudovány nové technologické objekty u zbývajících stanic budou využity prostory ve stávajících výpravních budovách.

Z hlediska kolejových úprav dojde k rekonstrukci žel.svršku a spodku celkem v 8 ŽST a v úseku Černá v Pošumaví – Horní Planá dojde k úpravě železničního svršku ( zvýšení stávající nivelety). Další lokální úpravy žel.svršku a spodku jsou navrženy v místech rekonstruovaných žel.přejezdů a v zastávkách. V celém úseku se pak předpokládá úprava GPK. S ohledem na úpravu žel.spodku a svršku ve stanicích dojde k vybudování nových oboustranných nástupišť a v zastávkách jednostranných nástupišť s hranou 550mm nad TK v délce 125m ( u některých zastávek 110m). Všechna nástupiště budou s bezbarierovým přístupem a umožní přístup osob se sníženou schopností sluchu a orientace.

V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce 4 významných ocelových mostů a přestavba 3 umělých objektů – propustků.

Všechny ŽST  budou vybaveny EOV a novým osvětlením a přípojkami nn. Současně se stavbou budou provedeny přeložky dotčených inženýrských sítí v nezbytně nutném rozsahu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC