Rekonstrukce žst. Bylnice - I.stavba

Obsahem projektu "Rekonstrukce žst. Bylnice - I.stavba" je realizace stavby, která bude prováděna ve  Zlínském kraji a nachází se na železniční trati č.341 Staré Město u Uherského Hradiště, Vlárský průsmyk a č. 283 Bylnice-Horní Lideč.

Žst. Bylnice je stanicí smíšenou podle povahy práce, mezilehlou, koncovou a vlakotvornou po provozní stránce, odbočnou pro trať Bylnice - Horní Lideč. Staniční zabezpečovací zařízení je 2. kategorie elektromechanické. Stávající výpravní budova v žst. Bylnice není vybavena žádným elektrickým zabezpečovacím systémem, požární signalizací nebo autonomním samočinným hasícím systémem .

Ve stanici je rozhlasová ústředna, ozvučen je vestibul a prostor u výpravní budovy. Zařízení je nevyhovující pro dálkové ovládání, morálně i fyzicky za hranicí životnosti, nevhodné pro další využití. V hlavní koleji je stávající traťová rychlost 70 km.h-1,v koleji č.2 je rychlost 70 nebo 40 km.h-1. V ostatních dopravních kolejích je rychlost 40 km.h-1. Štěrkové lože je silně znečištěno.

Stávající hlavní dopravní koleje č. 1 a 2 jsou tvaru S49 z roku1977 na betonových pražcích, ostatní dopravní koleje jsou tvaru T na dřevěných pražcích, železniční spodek je postrádá odvodňovací zařízení. V rámci přípravné dokumentace byl proveden geotechnický průzkum pro ověření skladby stávajícího pražcového podloží.

Délka stávajících nástupišť u kolejí č.1, 2, 3 je 247m. U koleje č. 4 je délka nástupiště 162m.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Rekonstrukcí kolejiště žst. budou zlepšeny jízdní parametry kolejí a bude odstraněn nepříznivý stav žel. svršku,zvýšena únosnost pláně žel. spodku a zrekonstruováno odvodnění. Provedení rekonstrukce je nutné z důvodu amortizace materiálů a zřízení odvodňovacích zařízení.

Zlepšení komfortu cestujících bude dosaženo vybudováním nových nástupišť se zajištěním bezbariérového přístupu a orientačního systému.

Železniční spodek a svršek:

V žst. Bylnice budou rekonstruovány koleje č.1, 2 a 4 novým materiálem včetně směrového a výškového navázání do kolejí č.3, č.4a (nového číslování). Slavičínské / Lidečské zhlaví bude rekonstruováno novým materiálem. Rekonstrukcí kolejiště žst. budou zlepšeny jízdní parametry kolejí a bude odstraněn nepříznivý stav žel. svršku, zvýšena únosnost pláně žel. spodku a zrekonstruováno odvodnění.

Pozemní objekty:

Bude vystavěna nová zděná technologická budova s dopravní kanceláří a sociálním zázemím pro obsluhu. V technologické části bude umístěno sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, silnoproudá technologie (trafostanice, rozvodna nn, náhradní zdroj).

Silnoproud a osvětlení:

Na vybraných výhybkách bude osazen elektrický ohřev s ovládáním z dopravní kanceláře. Stávající osvětlení železniční stanice bude sneseno a bude vybudováno nové s ohledem na kolejové úpravy, stejně tak bude nové osvětlení nástupišť. Pro osvětlení budou vybudovány nové rozvody. Pro napájení nové technologické budovy bude zřízena nová přípojka 22 kV včetně trafostanice.

Zabezpečovací zařízení:

Stávající elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) se závislými stavědly bude nahrazeno novým SZZ 3.kategorie elektronického typu se současným zrušením obsluhy na stavědlech. Nové traťové zabezpečovací zařízení bude 3.kategrie typu automatické hradlo.

Sdělovací zařízení:

Bude provedena nová místní kabelizace, položen traťový kabel Bylnice - Bohuslavice. Vnitřní sdělovací zařízení bude rekonstruováno, technologický objekt bude vybaven EZS a ASHS. Bude zřízen nový informační systém pro cestující včetně rozhlasu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC