Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín

Popis projektu:

Stavba začíná v kilometru 305,807 v železniční stanici Bystřice nad Olší, kde navazuje na rovněž probíhající optimalizaci koridoru v úseku Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova – státní hranice se Slovenskem, a končí v kilometru 317,296 na vjezdu do železniční stanice Český Těšín. Zahrnuje dva mezistaniční úseky, modernizaci železniční stanice Třinec a přestavbu železničních zastávek Vendryně, Třinec Konská a Ropice. Součástí zakázky je také rekonstrukce trakční napájecí stanice Třinec. Celková délka optimalizovaného úseku je 11 489 m a stavba je členěna celkem na 166 stavebních objektů a 59 provozních souborů.

Optimalizace zahrnuje rekonstrukci železničního spodku a svršku, rekonstrukci nástupišť, včetně výstavby mimoúrovňových přístupů na ostrovní nástupiště, sanaci nestabilního podloží železničního spodku a výstavbu pozemních objektů pro umístění technologických zařízení. V celém úseku bude vybudováno nové trakční a kabelové vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení a osvětlení.

V zástavce Ropice vyroste na přeložce trati nový most a budou rekonstruovány další železniční mosty a propustky. Budou vybudovány nové podchody pro cestující v zastávce Vendryně a Třinec Konská. V zastávce Vendryně bude postavena nová ocelová lávka pro pěší, v železniční stanici Třinec bude opravena stávající lávka pro pěší a bude vybavena bezbariérovým přístupem.

Cíle projektu:

Realizací tohoto projektu se přispěje k dosažení globálního cíle prioritní osy 1, což je zlepšení železniční dopravy na síti TENT-T a v souladu s tímto cílem se přispěje k zvýšení dopravní dostupnosti. Současně s přispěním k dosažení globálního cíle je realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je modernizace a rozvoj železničních tratí na sítí TEN-T včetně železničních uzlů.

Důležitým cílem projektu je zlepšení dostupnosti dopravou a snížení externích účinků z dopravy. Zkvalitnění technických parametrů tratě umožní dosažení plné interoperability, odstranění lokálních omezení traťové rychlosti, její zvýšení až na 160 km/h a tím i zkrácení jízdních dob jak pro osobní, tak nákladní vlaky. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC