Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín

 

07/2013-12/2013

Pokračovala výměna oken, zhotovitel prováděl odstraňování vad a nedodělků, zpracování geodetické dokumentace, dokumentace černotisků a digitální dokumentace. Stavba byla dle dodatku č.6 ke smlouvě o dílo ukončena 30. 11. 2013

01/2013- 06/2013

V měsíci květnu bylo provedeno doplňující měření hluku, které doplnilo rozsah výměny oken.

07/2012-12/2012

Po odstranění výhybny Konská v traťovém úseku Třinec –Český Těšín byla měsíci srpnu zavedena plná traťová rychlost na stavbě.Zhotovitel provedl měření hlukové zátěže na stavbě a započal s realizaci individuálních protihlukových opatření – výměnou oken.V žst Třinec byla dokončena montáž výtahů na nástupišti ć.1 a byly uvedeny do zkušebního provozu. Na dokončeném traťovém úseku stavby byla v září  zahájena stavba zastávky Třinec Lyžbice, která byla dokončena v prosinci.

01/2012-06/2012
Provedeno zrušení výhybny „Konská“ v úseku tratě Třinec – Český Těšín včetně dokončení navazujících stavebních objektů, dokončena aktivace zabezpečovacího zařízení,dokončení pozemních objektů stavby, v žst. Třinec pokračovala výstavba výtahu v šachtě „V1“včetně zahájení montáže výtahu pro bezbariérový přístup na nástupiště. V měsíci květnu byla provedena rychlá pantografická zkouška. Zhotovitel prováděl odstraňování nedodělků.

07/2011-12/2011
Ve sledovaném období byla dokončena rekonstrukce liché kolejové skupiny v žst. Třinec a rekonstrukce 1. traťové koleje v úseku Bystřice nad Olší – Třinec. Byly provedeny práce na objektech trakčního vedení, silnoproudá i slaboproudá napájení, mostní i pozemní objekty a provozní soubory sdělovacího a zabezpečovacího zařízení nutné pro ukončení výluky a spuštění do provozu, které proběhlo 12.7.2011.

Následně byla zahájena rekonstrukce sudé kolejové skupiny v žst. Třinec a rekonstrukce 2. traťové koleje v úseku Bystřice nad Olší – Třinec. Opět byly provedeny práce na objektech trakčního vedení, silnoproudá i slaboproudá napájení, mostní i pozemní objekty a provozní soubory sdělovacího a zabezpečovacího zařízení nutné pro ukončení výluky a spuštění do provozu, které proběhlo 31.10.2011.
Do konce sledovaného období proběhla definitivní úprava zabezpečovacího zařízení v žst. Třinec a v úseku Bystřice nad Olší – Třinec.

Postup prací na stavbě „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ 25.7.2011

01/2011-06/2011
V tomto období byla realizována rekonstrukce liché kolejové skupiny žst. Třinec (konkrétně kolejí č.1, 3, 5 a 7) a příslušných výhybkových zhlaví. Dále bylo v této stanici rekonstruováno nástupiště č.3. V traťovém úseku Bystřice n.O. – Třinec byla obnovena kolej č.1 včetně nástupiště u této koleje v zast.Vendryně. Pod dotčenými kolejemi byly taktéž rekonstruovány mosty a propustky a bylo obnoveno trolejové vedení. Dále byla zahájena montáž nového zabezpečovacího zařízení pro tyto úseky, zařízení, ale v uvedeném termínu nebylo ještě dáno v plném rozsahu do provozu.

07/2010-12/2010
V traťovém úseku Třinec-Konská-Český Těšín byla v měsíci září uvedena do zkušebního provozu část koleje č.1. Traťová kolej č.1 byla napojena na nově vybudovaný úsek koncem roku 2010. Traťová kolej č.2 byla uvedena do zkušebního provozu v měsíci listopadu 2010. Na uvedeném úseku byla dána do provozu nová zastávka Ropice. Přes řeku Olši byl postaven nový dvoukolejný ocelový most a aktivováno provizorní TZZ.

V žst.Třinec byly dokončeny stavební úpravy ve výpravní budově, pokračovaly práce na výstavbě kabelovodu. Dále pokračovaly práce na přeložkách silnoproudých rozvodů, přeložkách kabelů a rozvodny NN.

V úseku tratě Bystřice nad Olší -Třinec probíhaly práce na přeložkách kabelů 6kV, byl osazen závěsný kabel 22kV a pokračovala betonáž základů trakčních sloupů včetně montáže trakčních stožárů. V zastávce Vendryně pokračovaly stavební práce na úpravě zastávky.

01/2010-06/2010
Byla provedena kompletní rekonstrukce úseku žst. Třinec – zastávka Třinec - Konská, kolej č.2, včetně TV, silnoproudu, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, umělých staveb a nového podchodu pro cestující na zastávce Třinec-Konská.

Dále byl proveden směrový posun části koje č.2 v úseku zastávka Třinec-Konská – Český Těšín, v km 314,700 – 315,040, byla zahájena výluka koleje č.1 v úseku zastávka Třinec-Konská – Český Těšín.

Průběžně pokračovaly práce na objektech pozemních staveb v žst. Třinec a zastávce Vendryně.

05/2009-12/2009
Byly realizovány práce na železničním svršku vlečky Třineckých železáren – kol.201-205, část liché kolejové skupiny v žst. Třinec, úprava svršku ve TK 2 v úseku Třinec- Český Těšín, rekonstrukce železničního svršku koleje č. 301 v Třineckých železárnách, rekonstrukce úseku Třinec – Třinec Konská, TK 1.

Bez nároku na výluky byly prováděny práce na železničním spodku a umělých stavbách v úseku Třinec Konská – Český Těšín a výstavba lávky pro pěší ve Vendryni.

V souladu se stavebními postupy byly prováděny práce na souvisejících objektech zabezpečovacího zařízení, elektro a trakčního vedení.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC