Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín

Začátek a konec stavby: km 305,807 - km 317,296
Celková délka stavby: 11 489 m
Traťové koleje : nový svršek UIC 60 – 22 467m; regenerovaný svršek S49 – 856m; regenerovaný svršek R65 - 2 268 m
Traťová rychlost : až 160 km/hod.
Podchody pro pěší: 2 ks - nové
Přejezdy : 6 ks - rekonstrukce; 3 ks - zrušený; 1 ks - zrušený s náhradou mimoúrovňového křížení
Mosty : 5 ks - nové; 9 ks - rekonstrukce; 2 ks - sanované; 2 ks - rušené
Propustky : 2 ks - nové; 9 ks - rekonstruované; 4 ks - rušené
Protihlukové stěny : 4 364 m

Stavba Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín představuje vybudování těchto rozhodujících kapacit:

- zavedení nápravového tlaku 22,5 tuny a třídy zatížitelnosti D4 při traťové rychlosti 120–160 km/hod
- rekonstrukce mostů a ostatních mostních objektů na třídu zatížitelnosti D4 při rychlosti 160 km/hod.
- rekonstrukce železničního svršku převážně materiálem UIC60, v ŽST Třinec u vedlejších dopravních kolejí bude použit materiál R65
- rekonstrukce a výstavba nástupišť a jejich zastřešení, výstavba podchodů a zřízení bezbariérových přístupů
- modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
- zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h a odstranění lokálních omezení rychlosti
- zabezpečení stanic a trati zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle technické normy železnice 34 2620

Technický popis stavby dle jednotlivých kategorií a profesí:

Rozsah úprav železničního spodku a svršku je dán požadavkem zlepšení směrových poměrů trati pro možnost zvýšení rychlosti jak pro klasické soupravy, tak pro soupravy s naklápěcí technikou. Navržené úpravy splňují požadavky dosažení přechodnosti pro zatížení traťové třídy D4 a zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC. Osová vzdálenost v traťových úsecích je 4 m s přechodem do staniční osové vzdálenosti 4,75 m.

V současné době je trať provozována traťovou rychlostí 100 km/h, která je omezena v úseku ŽST Třinec (km 310,751-314,894) na 60 km/h , v úseku 314,894-317,296 je pak rychlost 80 km/h. Na základě navržených úprav je v trati dosažena maximální rychlost 160 km/h, a to v úseku od začátku stavby do žkm 311,105, kde dochází vlivem směrových poměrů trati k postupnému poklesu traťové rychlosti až po konec stavby.

Železniční svršek v hlavních kolejích je navržen na rychlost 160 km/h. V celém úseku se předpokládá kompletní rekonstrukce kolejového roštu, stávající svršek R65 bude snesen a nahrazen svrškem tvaru UIC, tedy kolejnicemi UIC 60 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Kolejnice budou svařeny v bezstykovou kolej.

Jako odvodňovací zařízení byly navrženy nezpevněné příkopy, příkopy zpevněné příkopovými tvárnicemi typu TZZ3 (TZZ4), prefabrikované příkopové žlaby typu UCB, UCH a trativody. Ochrana svahů bude zajištěna vegetační ochranou. Součástí je rovněž instalace informačního systému a tabulí pro informování cestujících a to včetně označení názvů stanic či zastávek před těmito stanicemi (zastávkami.)

Konstrukce zastřešení nástupiště na zastávce Třinec – Konská je ocelová montovaná s krytinou z trapézového plechu. Výstavba nových releových domků a zásahy do stávajících budov jsou přizpůsobeny danému prostředí a projednány s obcemi.

Většina mostů je navržena v podobném konstrukčním systému jako stávající, proto se jejich architektonický výraz téměř nemění. Pouze u mostů přes řeku Olši dochází k výrazné změně nosných konstrukcí. U mostů v km 308,174 a km 311,028 je stávající příhradová konstrukce nahrazena spřaženou konstrukcí s plnostěnnými hlavními nosníky. Stávající most v km 315,875 tvořený plnostěnnými ocelovými nosnými konstrukcemi je nahrazen novým mostem v místě přeložky žel. trati (km 315,894), který tvoří oblouk spojený s nosnou konstrukcí pomocí táhel.

Pro zabezpečení vlakových a posunových cest je pro stanici (včetně obvodu Třinec Konska v 1. koleji) a část odevzdávkového kolejiště Třineckých železáren v rozsahu podle současného reléového zabezpečovacího zařízení navrženo staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 typu elektronického stavědla s integrovanou vnitřní částí autobloku a závislostí přejezdů. Toto zařízení bude umožňovat ovládání a kontrolu staničního zabezpečovacího zařízení, s výhledovou možností dálkového ovládání. Zařízení bude zabezpečovat všechny vlakové i posunové cesty v dohodnutém rozsahu. Stanice bude ovládána samostatně.

Ze stávajících 10 zabezpečených přejezdů jich zůstane po rekonstrukci pouze 6 a budou zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie s celými závorami a s pozitivní signalizací.

Protihlukové stěny (jedná se o nové konstrukce v mezistaničním úseku Bystřice nad Olší – Třinec) jsou navrženy v souladu s požadavky jednotlivých obcí a města Třinec. Část zdí je navržena betonových, část prosklených a plastových.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC