Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I


Projekt je součástí IV. železničního tranzitního koridoru, který zahrnuje úsek tratí z Děčína st. hranice přes Prahu a České Budějovice do Horního Dvořiště st. hranice. Technický stav železničního svršku a spodku, odvodnění, mostních objektů, silnoproudých zařízení i zabezpečovacího a sdělovacího zařízení není vyhovující a nesplňuje parametry AGC a AGTC. Stavba "Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I" zahrnuje řešení osobního nádraží žst. České Budějovice (mimo jižního zhlaví) a řešení traťového úseku České Budějovice - Nemanice (mimo). zejména zdvoukolejnění úseku trati přes nadjezdy ulic Skuherského a Pekárenská a rekonstrukci zast. České Budějovice severní zastávka. Jedná se o úsek ve staničení 213,280 - 215,900 trati Č. Velenice - Č. Budějovice - Plzeň. Délka rekonstruovaného úseku je 2,620 km. Kolejové uspořádání severního zhlaví osobního nádraží žst. České Budějovice umožňuje v hlavních kolejích ve směru staničení od km 213,280 do km 213,945 traťovou rychlostí V = 100 km/h (v opačném směru je v tomto úseku uvažována traťová rychlost 60 km/h). Úsek km 213,945 - km 214,787 bude mít traťovou rychlost 120 km/h. Od km 214,787 do km 215,900 je ve vazbě na výhledové řešení úseku Nemanice - Ševětín navržena traťová rychlost V/Vvyj/Vk = 130/135/140 km/h. Do realizace stavby Modernizace trati Nemanice I - Ševětín však bude v úseku km 214,787 - 215,800 traťová rychlost 120 km/h a v úseku km 215,800 - 215,900 traťová rychlost 100 km/h. Jednokolejná trať s úrovňovými přejezdy bude projížděna max. rychlostí V = 60 km/h. V celé délce budou modernizované koleje umožňovat prostorovou průchodnost Z-GC a třídu zatížení D4 UIC. V rekonstuovaném úseku budou realizovány stavby 12 mostů a 3 opěrných zdí a 1 propustek bude zrušen.

Cíle projektu:

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Realizací tohoto projektu bude též dosaženo specifických cílů modernizace trati: zvýšení traťové rychlosti, prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla podle ČSN 73 6320, traťová třída zatížení D4 UIC. Dále dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu vybudováním nových a úpravou stávajících zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a zrušením a úpravou úrovňových přejezdů. Rekonstrukcí nástupišť a zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se zvýší kvalita přepravy cestujících. Z mezinárodního hlediska je stavba "Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I" součástí sítě mezinárodních železničních magistrál podle mezinárodních Dohod AGTC a AGC. Z hlediska vnitrostátního je úsek součástí IV. tranzitního železničního koridoru a žst. České Budějovice tvoří centrální bod železniční sítě jihočeského regionu s nadregionálními vazbami jak do vnitrozemí k sousedním střediskům osídlení regionálního významu, tak do sousedního Rakouska. Modernizací trati dojde k zajištění a splnění základních parametrů Interoperability podle pravidel Technických specifikací interoperability (TSI) vydávaných a průběžně doplňovanýchg k vydaným směrnicím Evropského parlamentu (EP) a Rady EP pro dosažení Interoperability.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC