Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I

Listopad - prosinec 2013

Ve sledovaném období již neprobíhala žádná nepřetržitá výluka. V plánovaných nočních výlukách byla provedena závěrečné úprava výšky bran trakčního vedení. Na stavědle 4 byly v rámci stavebních úprav provedeny elektroinstalace a montáž sdělovacího zařízení. U stavebního objektu kabelovod byly vyčištěny kabelovodné šachty a upraveny vstupy do šachet. Dále pokračovaly pouze administrativní práce, kompletace dokumentace skutečného provedení.

Za účasti správců komunikací byla provedena kontrola stavu komunikací v okolí stavby s následnou opravou obrubníků poškozených dopravou při dopravně inženýrských opatřeních. V 50. týdnu roku 2013 veškerá stavební činnost ustala. Stavbu je možné ze stavebního hlediska považovat za ukončenou.

Říjen 2013

Ve sledovaném období již neprobíhala žádná nepřetržitá výluka. V plánovaných denních výlukách bylo provedeno závěrečné dokončení stezek v domluveném rozsahu. Tomu předcházela rektifikace poklopů šachet kanalizace a vodovodu v celém kolejišti. Bylo provedeno broušení kolejí a v nočních operativních výlukách byly odstraněny dílčí závady na trakčním vedení. Na šachtě V1 nového kabelovodu bylo osazeno bezpečnostní zábradlí.

Po provedení třetího podbití kolejí a výhybek včetně úpravy štěrkového lože a stezek provedeny definitivní úpravy terénu po montáži nově zabudovaných venkovních prvků zabezpečovacího zařízení. Dále zahájena montáž strukturované kabeláže v prostoru rekonstruovaného stavědla IV.

Září 2013

Ve sledovaném období již neprobíhala žádná nepřetržitá výluka. V denních výlukách bylo provedeno závěrečné podbití kolejí a výhybek na trati i v železniční stanici včetně doplnění štěrkového lože a jeho úpravy do předepsaného profilu. Následně dokončeno laníčkování a regulace trolejového vedení a příprava na rychlou pantografovou zkoušku.

V železniční stanici byla dokončena úprava jižní části 1. nástupiště včetně osazení zbývající části zábradlí. Nové přístřešky všech nástupišť v železniční stanici byly vybaveny sítěmi proti ptactvu.

V průběhu sledovaného období dokončeno vyklizováno staveniště, byly upraveny používané plochy a komunikace přiléhající stavbě.

Červenec – srpen 2013:

          Ve sledovaném období pokračovala nepřetržitá výluka části 2. a 4. staniční koleje v žst. České Budějovice včetně napětí TV nad nimi.
           V železniční stanice byly dokončeny nové nástupištní hrany severní části 3. nástupiště a povrch nástupiště byl zadlážděn zámkovou dlažbou. V tomto období probíhala montáž litinových a ocelových dílů zastřešení nástupišť. Ke konci sledovaného období byly rovněž položeny jižní části nové koleje č. 2 a 4 v žst. Po uvedení kolejí do projektované absolutní polohy byla zřízena bezstyková kolej a kolejiště bylo opatřeno výstrojí dráhy. Dokončeny byly práce na jižní části 3. nástupiště včetně zastřešení.

           Dne 29. 6. 2013 ve 22,05 byla dle plánu ukončena nepřetržitá výluka části 2. a 4. staniční koleje v žst. České Budějovice včetně napětí TV nad nimi dle ROV 93022B.
      
           V období po ukončení poslední nepřetržité výluky této stavby probíhalo bez omezení vlakové dopravy dokončení prací na jižní části 1. nástupiště (úpravy stropu u přejezdu pro vozíky a dokončení zvýšené římsy včetně zábradlí). Dále byl obnoven přejezd pro vozíky.
V průběhu měsíce července postupně bylo vyklizováno staveniště, byly upraveny používané plochy a komunikace přiléhající stavbě.
 

Květen 2013:

           Ve sledovaném období pokračovala nepřetržitá výluka 2. traťové koleje České Budějovice – Nemanice I včetně napětí TV, dále výluka staničních kolejí 3, 3b, 16, 18, 20, 22 včetně napětí TV dle ROV 93022 A.
          Dokončena byla výstavba druhé poloviny nově zřizovaných mostů (SO 23-20-01 a 02) a práce na sanacích a rekonstrukci mostů stávajících (severní podchod v žst. včetně nové výtahové šachty - SO 22-20-02, sanace klenby SO 22-20-03, sanace části spřažené konstrukce mostu přes Rudolfovskou třídu SO 22-20-04, rekonstrukce podchodu v severní zastávce SO 23-20-03 a rekonstrukce  mostu přes Pražskou ulici v rámci SO 23-20-04).
           V úseku stavby Propojení okruhů – severní zastávka bylo dokončeno nové odvodnění železniční spodku tj. otevřené zpevněné příkopy a trativody. Byla postavena protihluková stěna vpravo 2. TK. V železniční stanice byly dokončeny nové nástupištní hrany severní části 3. Nástupiště a povrch nástupiště byl zadlážděn zámkovou dlažbou. V tomto období probíhala montáž litinový a ocelových dílů zastřešení nástupišť. V první polovině sledovaného období byly rovněž položeny severní části nové koleje č. 2 a 4 v žst., kolejové rozvětvení a koleje č. 18 až 24 (části) v prostoru bývalé myčky. V traťové koleji 902 dokončena pokládka koleje. Po uvedení kolejí a výhybek do projektované absolutní polohy byla zřízena bezstyková kolej a kolejiště bylo opatřeno výstrojí dráhy. Dokončeny byly práce na severní části 3. Nástupiště včetně zastřešení, a také nástupiště severní zastávky včetně zastřešení podchodu a nástupištního přístřešku.
       Dne 12.5.2013 ve 23,10 hod byla ukončena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje České Budějovice – Nemanice I včetně napětí TV, dále výluka staničních kolejí 3, 3b, 16, 18, 20, 22 včetně napětí TV dle ROV 93022 A, dle plánu. Následující den byla zahájena v 1,00 hod výluka TZZ a SSZ v obou traťových kolejích mezi Č. Budějicemi a Nemanicemi I a dále SSZ předsunutého severního zhlaví, PZS v obvodu St 4 dle ROVZZ 95102F. Dále 13.5.2013 ve 3,20 hod zahájena nepřetržitá výluka části 2. a 4. staniční koleje v žst. České Budějovice včetně napětí TV nad nimi.
       V období mezi nepřetržitými výlukami probíhalo bez omezení vlakové dopravy připojování venkovních prvků zabezpečovacího zařízení do SÚ St.4. Probíhala stavba návěstidel, elektromotorických přestavníků, kolejových obvodů  na novém kolejišti. V nepřetržité výluce od 13.5. do 17.5. byla provedena celková aktivace zab. zařízení ovládaná ze St.4. Po aktivaci ve vlakových přestávkách provádění demontáží uvolněného vnitřního zab. zařízení na St. Jih.  
 

Duben 2013:

          Ve sledovaném období pokračovala nepřetržitá výluka 2. traťové koleje České Budějovice – Nemanice I včetně napětí TV, dále výluka staničních kolejí 3, 3b, 16, 18, 20, 22 včetně napětí TV dle ROV 93022 A.
          Pokračovaly činnosti na výstavbě druhé poloviny nově zřizovaných mostů (SO 23-20-01 a 02) a práce na sanacích a rekonstrukci mostů stávajících (severní podchod v žst. včetně nové výtahové šachty - SO 22-20-02, sanace klenby SO 22-20-03, sanace části spřažené konstrukce mostu přes Rudolfovskou třídu SO 22-20-04, odkrytí zbývající části ocelové konstrukce tohoto mostu a její zesílení, rekonstrukce podchodu v severní zastávce SO 23-20-03 a rekonstrukce  mostu přes Pražskou ulici v rámci SO 23-20-04).
           V úseku stavby Propojení okruhů – severní zastávka bylo dokončeno nové odvodnění železniční spodku tj. otevřené zpevněné příkopy a trativody. Byla postavena protihluková stěna vpravo 2. TK. V železniční stanice byly dokončeny nové nástupištní hrany severní části 3. Nástupiště a povrch nástupiště byl zadlážděn zámkovou dlažbou. V tomto období probíhala montáž litinový a ocelových dílů zastřešení nástupišť.
       Probíhaly práce v nepřetržitých dopravních výlukách. V první sedmidenní výluce byla provedena úprava vnitřního zabezpečovacího zařízení na St. Jih, provedeny nezbytné úpravy na stávající kabelizaci pro budoucí napojení na kabely nového zab. zařízení. Byla prováděna   montáž stykových transformátorů, zapojování kabelů venk. prvků nového zab. zař. Prováděny práce na definitivním propojení optických kabelů. Prováděna repase demontovaných tabulí informačního systému ze 4.nástupiřtě.Byla prováděna montáž venkovních prvků zab. zařízení. S ukončením komisionelních zkoušek vnitřního zab. zař. byly na St. demontovány makety.      
 

Březen 2013:

          Dne 1.3.2013 byla zahájena nepřetržitá výluka 2. traťové koleje České Budějovice – Nemanice I včetně napětí TV, dále výluka staničních kolejí 3, 3b, 16, 18, 20, 22 včetně napětí TV dle ROV 93022 A. Byla dokončena demontáž přístřešku 3. nástupiště včetně všech zařízení na něm umístěných (rozvody nn, rozhlasu, informační a orientační systém). Snesen poslední sklad na nástupišti, rozebrány nástupištní hrany, odstranění krytu povrchu severní části 3. nástupiště. Následovalo snesení kolejí a kolejových rozvětvení, následovalo odtěžení starého štěrkového lože ve vytržených kolejích. Demontáž vytržených kolejových polí do součástí
          Ve sledovaném období byly rozvinuty činnosti na výstavbě spodních staveb druhé poloviny nově zřizovaných mostů (SO 23-20-01 a 02). Pokračovaly práce na sanacích a rekonstrukci mostů stávajících (severní podchod v žst. včetně nové výtahové šachty - SO 22-20-02, sanace klenby SO 22-20-03, sanace části spřažené konstrukce mostu přes Rudolfovskou třídu SO 22-20-04, odkrytí zbývající části ocelové konstrukce tohoto mostu a její zesílení, rekonstrukce podchodu v severní zastávce SO 23-20-03 a rekonstrukce  mostu přes Pražskou ulici v rámci SO 23-20-04).
           V úseku stavby Propojení okruhů – severní zastávka byla doplněna a upravena zemní pláň včetně zlepšení dorosolem pomocí těžké zemní frézy, poté, po odzkoušení a předání zemní pláně, byla zřízena pracovní vrstvy ze štěrkodrti a provedeno předštěrkování. V tomto úseku bylo současně zřízeno nové odvodnění železniční spodku tj. otevřené zpevněné příkopy a trativody. Byla založena a rozestavena protihluková stěna vpravo 2. TK. V železniční stanice byly zřízeny nové nástupištní hrany severní části 3. nástupiště.
V tomto období probíhala zároveň repase popř. výroba litinový a ocelových dílů zastřešení nástupišť.
          Probíhaly přípravné práce na zajištění  výluk pro aktivaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v dubnu a květnu 2013. Byla prováděna   montáž stykových transformátorů, zapojování kabelů venkovních prvků zabezpečovacího zařízení. Provedeno zafouknutí OK mezi budovou SDC, St. 3 a St. 4, montáž optických rozvaděčů. Spolu s demontáží reproduktorů a informačních tabulí byla provedena demontáž slaboproudých rozvodů na 3. nástupišti. Demontované informační tabule byly odvezeny na repasi do výrobního závodu. Byla provedena demontáž zabezpečovacích prvků ve 2. traťové koleji. Současně byly úspěšně ukončeny zkoušky zabezpečovacího zařízení Odbornou komisí na makety. 
 

Leden 2013:

       Ve sledovaném období do konce 2. dekády probíhalo zkoušení vnitřní části zabezpečovacího zařízení na makety. Od 22. ledna probíhaly zkoušky zabezpečovacího zařízení prostřednictvím odborné komise dle předpisu T 200. Na venkovním zařízení, i za nepříznivých klimatizačních podmínek, byla prováděna montáž PN (počítačů náprav). Dále byly prováděny potřebné přípravné práce na vnitřním provozovaném zařízení stavědla Jih. Pokračovala montáž sdělovacího zařízení v kabelových domcích KD 3 a na severní zastávce.         
       Na trakčním vedení byla dokončena výměna směrových lan v jižní části žst. České Budějovice, výměna izolátorů a závěsů TV, vkládání definitivních děličů. Bylo dokončeno ukolejnění v dosud modernizované části železniční stanice České Budějovice, namontováno osvětlení v severním podchodu a ukončení kabelů v pohonech odpojovačů v žst. Na stavědle 4 proběhly práce na další části zateplení fasády.

Prosinec 2012:

       Dne 1. 12. 2012 ve 23:10hod byla ukončena nepřetržitá výluka jižní části staniční koleje č. 4, 6,   včetně napětí TV v rozsahu dle ROV 93079E.
       Tím byl naplněn plánovaný rozsah prací roku 2012. Stavební práce byly utlumeny a staveniště bylo uklizeno a připraveno na nadcházející zimní období.
       Před vánočními svátky ještě probíhaly práce na SZZ A definitivní zab. zař. - prováděny úpravy vnitřního zab. zařízení Stavědla Jih, zkoušení definitivního zab. zařízení St.4 na makety. Na stavědle Jih v nočních výlukách prováděny přípravné práce pro vlastní aktivaci zab. Zařízení.
       V krátkodobých nočních výlukách byla provedena výměna směrových lan v jižní části žst.
České Budějovice a výměna izolátorů. Dne 21. 12. 2012 byly práce na stavbě přerušeny.
 

Listopad 2012:

       Ve sledovaném období pokračovaly práce ve vyloučené jižní části staniční koleje č. 4, 6, včetně napětí TV v rozsahu dle ROV 93079E.
       Bylo odtěženo stávající kolejové podloží na parapláň kolejí č. 6 a 10 podél jižní části 4. nástupiště v rozsahu stavebního postupu. Zlepšení aktivní zóny DOROSOL C 50, srovnání a zhutnění zřízení konstrukční vrstvy ŠTD frakce 0/32. Následovalo předštěrkování a pokládka koleje číslo 6 a 10 podél jižní části 4. nástupiště. Zřízení bezstykové koleje v kolejích č. 6, 10 dle stavebního postupu, zaštěrkování, podbití, výšková a směrová úprava s napojením do stávajícího stavu. Definitivní úprava do provozního stavu.
       Byla dokončena montáž nástupištní hrany v jižní části 4. nástupiště u koleje č. (nově) 6 a 10 z prefabrikovaných „L“ prvků v rozsahu stavebního postupu. Zásyp nástupiště. Konstrukční vrstvy pod zámkovou dlažbu. Dodláždění povrchu jižní části 4. nástupiště v rozsahu stavebního postupu ze zámkové dlažby.
       U mostního objektu SO 22-20-01 zhotoveny monolitické železobetonové nástupištní zídky.
Dokončeny hydroizolace na žb. límci u výstupu z podchodu. Osazení kamenných říms, osazení repasovaného zábradlí. Osazení 4 kamenných stupňů na prodloužené výstupní rameno schodiště. Provedení vyrovnávacích podkladních omítek pod keramické obklady na stěnách výstupu z podchodu. Oprava štuků v podchodu. U SO 22-20-03 provedena montáž pracovního osvětlení a kabelů pro strojní vybavení. Postupné montáž a demontáž lešení a podlah po pracovních úsecích pod kamennou klenbou. Vysekání nesoudržných spár a zpětné zaspárování kamenného zdiva celé klenby. Následovala injektáž kamenného zdiva čela klenby.
       V měsíci listopadu probíhalo zkoušení vnitřní části zab. zařízení na makety. V obvodu St.4 se prováděla provizorní i definitivní kabelizace.Mezi šachtami kabelovodu M1 a M3 bylo dokončeno protahování kabelů.V obvodu Jižního zhlaví byla provedena výměna návěstidel. Provedena definitivní kabelizace pod zastřešením 4.nástupiště pro rozhlasy a informační systém. Provedena aktivace panelů EZOP, reproduktorů a informačních tabulí na 4.nástupišti.        
      Byla provedena montáž a aktivace repasovaných informačních tabulí  na 4. nástupišti,  montáž a aktivace nových informačních tabulí v podchodech. Montáž 2 ks elektronických zobrazovacích panelů  (EZOP)  v hale včetně jejich kabelového propojení a uvedení do provozu.
 

Říjen 2012:

       V první části sledovaného období pokračovaly práce ve vyloučené severní části staniční koleje č. 2, 4, 6,  101b a 101c včetně napětí TV v rozsahu dle ROV 93079B. Zřízena bezstyková kolej v kolejích č. 6, 10 ,12, 101b a 904a dle stavebního postupu, zaštěrkování, podbití, výšková a směrová úprava s napojením do stávajícího stavu. Definitivní úprava do provozního stavu. Montáž nástupištní hrany v severní  části 4. nástupiště u koleje č. (nově) 6 a 10 z prefabrikovaných „L“ prvků v rozsahu stavebního postupu.  Zásyp nástupiště. Konstrukční vrstvy pod zámkovou dlažbu. Dodláždění povrchu severní části 4. nástupiště v rozsahu stavebního postupu ze zámkové dlažby. Tato výluka byla dle plánu ukončena dne 14.10.2012.
       Následně dne 15.10.2012 zahájena další plánovaná výluka části staniční koleje č. 2, 4, včetně napětí TV v rozsahu dle ROV 93079E.
          Zahájen další stavební postup, demontáž kolejí č. 6 a 10 v jižní části 4. nástupiště.
Zřízení odvodnění větev „D“ ŠD1 – ŠD4 mezi kolejemi 10 a 12 a větev „C“ ŠC1 – VT mezi kolejemi 4 a 6. Rozebrání jižní části 4. nástupiště a odkopání jeho tělesa. Zřízení hrany nástupiště z prefabrikovaných prvků „L“. zásyp nástupiště. Zhotovení pracovní podlahy v úrovni nástupiště v prostoru výstupu. Demontáž stávajícího zábradlí. Demontáž původních kamenných říms. Odkop kolem zídek výstupu. Vybudování žb. límce okolo výstupu. Demontáž pracovní podlahy. Bednění pro prodloužení schodiště. Betonáž prodloužení schodiště. Úprava povrchů pod izolace. Vybourání stávající stropní desky podchodu a betonáž nové žb. stropní desky. Provedení hydroizolace na stropní desce podchodu a nabetonovaném žb. límci okolo výstupu.
Vybourání keramických obkladů ne stěnách výstupu z podchodu. Úprava povrchů pod keramický obklad. Zřízení TV nad kolejí 904, úprava TV nad kolejemi 6,10,12 a 101b, výstavba nového stožáru 42B jako odtah pro kotvení systému 12 koleje na stožár 44. Ukolejnění podle KSU ze dne 5.10. 2012. Montáž provizorních podvlaků pod mosty ul. Rudolfovská, zřízení trolejového vedení dvě stopy. Zprovoznění TV směr Suché Vrbné.
       V měsíci říjen probíhalo zkoušení vnitřní části zab. zařízení na makety. V obvodu St.4 se prováděla provizorní i definitivní kabelizace. Byla provedena montáž čelisťových závěrů, návěstidel, elektromotorických přestavníků a počítačů náprav. Po písemném souhlasu investora (zápis ve Stavebním deníku) bylo provedeno protahování hlavních kabelů mezi St.4 a šachtou kabelovodu M1. Příprava kabelů pro informační a rozhlasový systém na 4. nástupišti. U výrobce provádění repasí tabulí informačního a rozhlasového zařízení  4. nástupiště.
 

Září 2012:

       Ve sledovaném období pokračovaly práce ve vyloučené severní části staniční koleje č. 2, 4, 6,  101b a 101c včetně napětí TV v rozsahu dle ROV 93079B.
       Postupně se dokončovaly práce na sanacích a rekonstrukci stávajících mostů, severní podchod v žst. SO 22-20-02 výstavba nové šachty pro výtah, u mostu SO 22-20-04 (Rudolfovská) položeny antivibrační rohože.
       Ve vyloučené části kolejiště byly zřízeny nové hrany nástupišť, zpětné zásypy, zřízeny nabetonované základy přístřešku. Následně byly uloženy kabelové chráničky pod budoucí povrch nástupiště, zahájeno zadlážďování. Zahájena montáž přístřešku 4. Nástupiště. Dokončena výstavba kabelovodu (větve „d“) mezi šachtami M1 – M3 včetně protlaku pod kolejištěm.
       V měsíci září probíhalo zkoušení vnitřní části zab.zařízení na makety. Pokládka části provizorní kabelizace, montáž a zapojování definitivních kabelů do venkovních kabelových skříní. Pokládka trubek na 4. nástupišti a v severním podchodu. Sestavování světelných návěstidel.
Provedení kabelového napojení sdělovacích kabelů a trubek HDPE od St.2 do budovy SDC.
 

Srpen 2012:

       Ve sledovaném období pokračovaly práce ve vyloučené severní části staniční koleje č. 2, 4, 6,  101b a 101c včetně napětí TV v rozsahu dle ROV 93079B.
       Postupně byly rozvinuty práce na sanacích a rekonstrukci stávajících mostů, severní podchod v žst. SO 22-20-02 výstavba nové šachty pro výtah, u mostu SO 22-20-04 (Rudolfovská) byl proveden odkop štěrku z mostu pod kolejí č.101b a jeho odvoz. Čištění povrchu od původní asfaltové izolace. Pískování ocelové mostní konstrukce. Zvednutí mostu. Čištění a oprava ložisek. Výměna podkladních plátů. Oprava nátěrů na spodním líci OK. Stříkání nátěru horního líce OK. U opěr pak ošetřování betonu žlb. závěrných zídek na obou opěrách pod kolejí 904a. Úprava povrchů pod izolace a betonáž žlabů pro drenáže. Provedení izolace na obou opěrách. Osazení teflonů a dilatačních plechů na obou opěrách. Bourání starých závěrných zídek pod kolejí č.101b. Odkop pro vybudování nových zídek. Vyčištění zákl. spáry a vytrnování. Vybetonování nových závěrných zídek na obou opěrách. Úprava povrchů pro izolace a betonáž žlabu pro drenáže. Provedení izolace na obou opěrách. Osazení teflonů a dilatačních plechů – ČB opěra. Přesun dopravního provozu pod mostem. V průběhu srpna byly dokončeny úpravy toku pod mostem SO 22-20-08 (Dobrovodská stoka).
       Ve vyloučené části kolejiště bylo sneseno stávající 4. nástupiště včetně skladu, byla zahájena výstavba nových nástupištních hran, uloženy byly ležaté svody odvodnění přístřešku, trativod mezi kol. č. 1 a 2, 4 a 6 včetně části vodovodu DKV. Probíhala stavba kabelovodu (větve „d“) mezi šachtami M1 – M3 včetně protlaku pod kolejištěm.
       Litinové a ocelové části sneseného přístřešku 4. nástupiště byly převezeny do provozu zhotovitele k repasi.
 

Červenec 2012:

       Ve sledovaném období pokračovaly práce ve vyloučené jižní části staniční koleje č. 7 a 9 a části navazujícího jižního zhlaví (dle ROV 93011 F). Postupně byly dokončeny práce na sanacích a rekonstrukci mostů stávajících (jižní podchod v žst. SO 22-20-01, sanace spodní stavby mostu přes Rudolfovskou třídu SO 22-20-04, zesílení ocelové konstrukce tohoto mostu.
       Ve vyloučených staničních kolejích byly zřízeny nové konstrukční vrstvy železničního spodku a svršku, byly položeny nové koleje a kolejová rozvětvení, dokončeny jižní části nástupišť u vyloučených kolejí a na nich nové přístřešky včetně vystrojení (informační a orientační systém pro cestující, osvětlení přístřešků, sedáky a opěradla). Po dokončení montáže a aktivace zabezpečovacího zařízení v kolejích 7 a 9. (staré číslování) jižního zhlaví, provedení definitivní a provizorní kabelizace, montáže lan pro propojení IS a stykových traf, opětovné montáže počítačů náprav, postavení provizorních a definitivních návěstidel, montáži a aktivace prvků sdělovacího zařízení na 1. a 2. nástupišti včetně úprav trolejového vedení a dokončovacích prací v kolejišti byla výše uvedená výluka ukončena dle plánu dne 21.7.2012 ve 23,10 hod.
       Následujícího dne byla v 3,20 hod zahájena nepřetržitá výluka částí staničních kolejí č. 2, 4, 6,  101b a 101c včetně napětí TV v rozsahu dle ROV 93079B. V úvodu výluky byla provedena  demontáž zabezpečovacího zařízení ve staničních kolejích č. 2, 4 ,6 a 101b   (Severní část) a navazujícího zabezpečovacího zařízení ve výhybkách (el. mot. přestavníky, návěstidla, počítače náprav) v obvodu St.4. Následně byl snesen kolejový rošt, stávající štěrkové lože a podloží. V těchto úsecích bylo zřízeno nové odvodnění železniční spodku tj. trativody. Po snesení celého zastřešení 4. nástupiště probíhala výstavba nových nástupištních hran severní části 4. nástupiště. V neposlední řadě byly zahájeny práce na kabelovodu v úseku M1-M2-M3 větve D.
 

Červen 2012:

       V úvodu sledovaného období 3. 6. 2012 byla ukončena dle plánu výluka kolejí 5b, 7, 9 v žst. České Budějovice a 1. Traťové koleje České Budějovice – Nemanice dle ROV 93011 D včetně napětí TV nad nimi a následně zahájena výluka 1. Traťové koleje České Budějovice – Nemanice dle ROV 93079 A pro aktivaci TZZ. Současně s touto výlukou byly vyloučeny jižní části staniční koleje č. 7 a 9 a části navazujícího jižního zhlaví včetně vypnutí napětí TV nad těmito kolejemi dle ROV 93011 F. Ve sledovaném období byly zahájeny práce  na sanacích a rekonstrukci mostů stávajících (jižní podchod v žst. SO 22-20-01, sanace spodní stavby mostu přes Rudolfovskou třídu SO 22-20-04, odkrytí ocelové konstrukce tohoto mostu a její zesílení, dokončovala se rekonstrukce části mostu přes Dobrovodskou stoku TK – SO 22-20-08.
       Ve vyloučených staničních kolejích byl snesen kolejový rošt, stávající štěrkové lože a podloží. V těchto úsecích bylo zřízeno nové odvodnění železniční spodku tj. trativody. Zároveň byly uloženy svody odvodnění přístřešků 1. a 2. nástupiště a vodovod DKV. Po odstranění stávajícího povrchu 1. nástupiště bylo, v rámci stavebních úprav VB provedeno zesílení stropních konstrukcí prostorů pod nástupištěm. Probíhala výstavba nových nástupištních hran jižní části 1. a 2. nástupiště u kolejí č. 7 a 9., založeny přístřešky zmíněných nástupišť, dokončen byl výtah na 2. nástupišti.
        V železniční stanici byly smontovány a vybaveny odvodněním části přístřešků nad 1. a 2. nástupištěm (severní část).
        V oblasti zabezpečovací techniky probíhala montáž a aktivace zab. zař. v 1. TK a kolejí 9,7a 5 Seveního zhlaví žst. Provádění definitivní a provizorní kabelizace, montáž lan pro propojení IS a styk. traf, demontáž a opět. montáž počítačů náprav, stavění provizorních a definitivních návěstidel. Demontáž zab. zař. jižní strany kolejí 9 a 7 ( staré číslování).               
        V subsystému energie se prováděly demontáže TV, nově natažení TV nad kolejí 9 a 3, vložení izolací v jižní části v koleji staré 9 a 7 pro postup od 6.6. 2012, osazení stojanů na 1. a 2. Nástupišti, dokončení montáže, práce na jižní části na 1. a 2. nástupišti, kabelizace kabely 3 kV, montáž na nových výhybkách 23,25, 27, 40, montáž zpětného vedení od TS1, zprovoznění TS, přivedení napětí do stavědla 4, montáž osvětlení 1. a 2. nástupiště první část, příprava pro druhou etapu.

Květen 2012

V průběhu května 2012 pokračovaly práce v plánované výluce kolejí 5b, 7, 9 v žst. České Budějovice a 1. Traťové koleje České Budějovice – Nemanice dle ROV 93011 D včetně napětí TV nad nimi. Ve sledovaném období pokračovaly práce na výstavbě nosných konstrukcí nově zřizovaných mostů (SO 23-20-01 a 02). Pokračovaly práce na sanacích a rekonstrukci mostů stávajících (severní podchod v žst. včetně nové výtahové šachty - SO 22-20-02, sanace spodní stavby mostu přes Rudolfovskou třídu SO 22-20-04, odkrytí ocelové konstrukce tohoto mostu a její zesílení, rekonstrukce části mostu přes Dobrovodskou stoku pod 1. TK – SO 22-20-08, rekonstrukce podchodu v severní zastávce SO 23-20-03 a rekonstrukce mostu přes Pražskou ulici v rámci SO 23-20-04).

Ve všech zbývajících úsecích rozpracované stavby (mimo úseku Propojení okruhů – severní zastávka) byla doplněna a upravena zemní pláň včetně zlepšení dorosolem pomocí těžké zemní frézy, poté, po odzkoušení a předání zemní pláně, byla zřízena pracovní vrstvy ze štěrkodrti a provedeno předštěrkování. V těchto úsecích bylo zřízeno nové odvodnění železniční spodku tj. trativody. Následovala pokládka kolejí a výhybek, zaštěrkování podbití, zřízení bezstykové koleje a úprava štěrkového lože do definitivního stavu. V železniční stanice a na zastávce byly dokončeny nové nástupištní hrany severní části 1. a 2. nástupiště, založeny přístřešky zmíněných nástupišť, dokončovala se zádlažba nástupišť.

V železniční stanice byly smontovány a vybaveny odvodněním části přístřešků nad 1. a 2. nástupištěm, postupně byl instalován informační sytém pro cestující

V oblasti zabezpečovací techniky proběhly práce na definitivní a provizorní kabelizaci, montáž lan pro propojení IS a styk. traf, demontáž a opět. montáž počítačů náprav, stavění provizorních a definitivních návěstidel. Rekonstrukce PZZ A.

V rámci subsystému energie bylo namontováno osvětlení 1. a 2. nástupiště - první část, osazení stojanů EPZ na 1. a 2. nástupišti, montáž EOV na nových výhybkách 23, 25, 27, 40, montáž zpětného vedení od TS1, zprovoznění TS1. Ukolejnění severního zhlaví podle nového KSU, vkládání izolací do TV jednotlivých kolejí pro zajištění pracoviště pro další postupy. Dokončení montáže TV 9. a 3. koleje, regulace kolejí č. 7,5,1.
 

Duben 2012

V průběhu dubna 2012 pokračovaly práce v plánované výluce kolejí 5b, 7, 9 v žst. České Budějovice a 1. Traťové koleje České Budějovice – Nemanice dle ROV 93011 D včetně napětí TV nad nimi. Ve sledovaném období byly rozvinuty činnosti na výstavbě spodních staveb nově zřizovaných mostů (SO 23-20-01 a 02). Pokračovaly práce na sanacích a rekonstrukci mostů stávajících (severní podchod v žst. včetně nové výtahové šachty - SO 22-20-02, sanace klenby SO 22-20-03, sanace spodní stavby mostu přes Rudolfovskou třídu SO 22-20-04, odkrytí ocelové konstrukce tohoto mostu a její zesílení, rekonstrukce části mostu přes Dobrovodskou stoku pod 1. TK – SO 22-20-08, rekonstrukce podchodu v severní zastávce SO 23-20-03 a rekonstrukce mostu přes Pražskou ulici v rámci SO 23-20-04). Práce na sanaci opěrné zdi (SO 22-23-01) probíhaly současně s pracemi na mostu SO 22-20-03.

V úseku stavby Propojení okruhů – severní zastávka byla doplněna a upravena zemní pláň včetně zlepšení dorosolem pomocí těžké zemní frézy, poté, po odzkoušení a předání zemní pláně, byla zřízena pracovní vrstvy ze štěrkodrti a provedeno předštěrkování. V tomto úseku bylo současně zřízeno nové odvodnění železniční spodku tj. otevřené zpevněné příkopy a trativody. Byly dokončeny dosud nepostavené úseky protihlukových stěn, které nebylo možné provést v předchozích etapách (kolize se stávajícími podpěrami TV). V železniční stanice byly zřízeny nové nástupištní hrany severní části 1. a 2. nástupiště, založeny přístřešky zmíněných nástupišť.

V rámci stavebních úprav VB byly zesíleny stropy nad severní částí 1. Nástupiště. V tomto období probíhala zároveň repase popř. výroba litinový a ocelových dílů zastřešení nástupišť.
V oblasti zabezpečovací techniky proběhly práce na definitivní kabelizaci podél vyloučené 1 TK ,km 215,200-215,530 a km 215,900-215,990), přepojování kabelů v obvodu St.2, usazování základů pro návěstidla na jižním zhlaví, příprava pro kabelizaci (pokládka trubek) pro sdělovací rozvody v prostoru 1 a 2 nástupiště.

Na rekonstruovaném stavědle 4 bylo zapojen napájecí kabel z veřejné sítě pro zab.zař., nastavení UNZ a baterií. Zkoušení SW na simulátoru.
 

Březen 2012

Práce spojené s výlukou 1.TK, napojení V 24 .Demontáž provozovaného zab.zař. kolej č.9 a 7 včetně napojení do koleje 5ba demontáž V 38. .Demontáž tabulí informačního systému pro cestující, demontáž reproduktorů z 1.nástupiště. Na základě dodatku dokončeno přeložení kabelových rozvodů v prostoru stěny a zastřešení 1. nástupiště. V převzatých technologických místnostech na St. 4 prováděna montáž vnitřního zařízení. Podél demontované 1. TK prováděna definitivní kabelizace.

Vkládání izolací do TV jednotlivých kolejí pro zajištění pracoviště pro další postupy. Výstavba bran a vystrojení stožárů odpojovači. Realizace nových napaječových převěsů. Demontáž starého napájecího převěsu, demontáž bran.

Zřízení provizorního stavu (fáze 8) s napojením do koleje č. 1 (stará 5.) včetně položení výhybky č.P2.

Vytržení koleje stáv. č.11 kusé, 9. a 7. Odtěžení starého štěrkového lože ve vytržených kolejích. Demontáž vytržených kolejových polí do součástí

Odstranění krytu povrchu části 2. nástupiště podél koleje č.5 (nově 1.) a 7 v km 213,375 – 213,489. Dokončení kompletního zřízení nástupištní hrany podél koleje č. 5 (nově č.1) v délce 86m s nástupní hranou 550mm na TK. Zřízení betonových základů pro zavěšení sedáků na nástupišti. Nástupiště provedeno z prefabrikátů „L“ bez osazení konzolových desek. Povrch nástupiště tvoří zámková dlažba ve sklonu 2%.

Dokončení části PHS nacházející se podél koleje vytržené v rámci etapy na SO 23-10-01 a v místech uvolněných vybouráním překážejících základů TV. Vrtání a betonáž pilot, osazování sloupů a panelů PHS.

Provedeno bezpečnostní ochranné pevné zábradlí. Postupným způsobem prováděn výkop stavební jámy s kotvením pažící stěny pomocí CPS tyčí protahovaných vrtanými otvory pod kolejí č.2 a ukotvenými do stěny ze zaražených larsen v úpatí svahu u koleje č.2. Ve dně stavební jámy vykopány základy pro obě opěry a svahových křídel. Výskyt podzemní vody sanován uložením lomového kamene do dna výkopů. Pod základy rámu a svahových křídel provedeny podkladní betony. Provedení základů rámu a svahových křídel. V průběhu výkopových i následných prací stále průběžné čerpání vody. Po dokončení a odbednění základů na všech provedeny izolace proti vodě a následně hutněné zásypy. Hutnění plochy mezi opěrami a betonáž plochy pro zřízení podpěrné konstrukce. Zřízení podpěrné konstrukce.
 

Leden únor 2012

V prvních dvou měsících roku 2012 probíhala převážně příprava na sled hlavních nepřetržitých výluk tohoto roku, které jsou naplánovány od 3.3.2012. Projekčně se připravovalo variantní řešení zajištění stavebních jam nových mostu SO 23-20-01 a 02. Připravovaly se dílčí harmonogramy postupu prací stěžejních stavebních objektů, projednávala se dopravně inženýrská opatření potřebná pro uzavírky pod mosty v ul. Rudolfovské a Pražské. V nočních výlukách pokračovala stavba podpěr trakčního vedení, stavba bran a převěšování na nové brány. V měsíci únoru se připojily přípravné práce pro výstavbu výše uvedených mostů a to zřizování pažících stěn. Předtím byla vyjmuta provizorní výhybka P4 a nahrazena kolejí.

Ve sledovaného období pokračovaly práce na SZZ A - definitivním zabezpečovacím zařízení. Do převzatých místností na St. 4 umístěna 1. část dodávky skříní a stojanů pro další montáž zabezpečovacího zařízení. V rámci SZZ B provizorního zabezpečovacího zařízení byly provedena demontáž zabezpečovacího zařízení výhybky P4 v 2 TK . Po vložení jako P2 její zapojení, přezkoušení a uvedení do provozu. Demontáž a montáž počítačů náprav a jejich přezkoušení.
 

Listopad 2011

Ve sledovaném období pokračovaly práce na části kolejiště za plánované výluky staniční koleje 14, 101c a 102b dle ROV 93109 A. V průběhu měsíce probíhaly práce na železničním spodku a svršku koleje č. 902 a 906. Byly postaveny dosud chybějící podpěry TV podél uvedených kolejí, dokončeny práce na pravé polovině mostu SO 22-20-08.

V měsíci listopadu byly prováděny práce na provozních souborech sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Dále byly prováděny přeložky a uvolňování stávajících kabelových sítí bránící plynulému postupu stavebních prací na novém železničním spodku a svršku v prostoru koleje 102b cca od km 214,500 do km 215,100. Současně byla prováděna definitivní kabelizace v prostoru vlečky Ferona - přejezd „B“ a „A“ do km 213,780. Společně byly uloženy stávající provozované kabely (vyjmuté z kabelové trasy) a demontované kabely provizorního sděl. a zab. zařízení. Současně byly prováděny práce spojené s ukončením výluky zab. zařízení v termínu 1.12 2011a kabelizace v obvodu St.3 a St.2.Pro montáž vnitřního zab. zař. byly AŽD převzaty potřebné místnosti v 1.PP a 1.NP.

Dne 1.12.2011 ve 22:50 hod byla ukončena nepřetržitá výluka části staniční koleje č. 14, 101c a 102b v dopravně České Budějovice dle ROV 93 109 A včetně výluky napětí TV části staniční koleje č. 14, 101c, 102b, 104b, 106b v rozsahu dle ROV 93 109 B, dále ukončena nepřetržitá výluka části zabezpečovacího zařízení koleje č. 14 a předsunutého severního zhlaví dle ROV 95 112 C. Práce v hlavních výlukách roku 2011 byly tímto ukončeny dle plánu.
 

Říjen 2011

Ve sledovaném období pokračovaly práce na části kolejiště za plánované výluky staniční koleje 5 a 7b dle ROV 93109 E a výluky částí staničních kolejí 101c a 102b dle ROV 93109 C. V úvodu měsíce vrcholily práce na železničním svršku koleje 101c, 102b a nového napojení na vlečku Ferony. Výluka části koleje 101c a části koleje 102b byla ukončena dle plánu dne 5.10.2011. Práce na zbylém vyloučeném kolejišti pokračovaly. Bylo provedeno odtěžení na pláň koleje č.102 zčásti v nové trase, zlepšení zemin v aktivní zóně, zřízení konstrukční vrstvy ŠTD frakce, zřízení odvodnění vně koleje č. 102b. V koleji č.5 byla provedena konstrukční vrstva ŠTD frakce 0/32mm. Mezi kolejemi č.3 a č.5 bylo provedeno odvodnění pomocí podélné drenáže dle PD.

Byly namontovány 2 přejezdové konstrukce STRAIL na svršek UIC60 včetně závěrných zídek.

Zřízena byla nová nástupištní hrana podél koleje č.5 v délce 200m s nástupní hranou 550mm na TK přilehlé koleje. Nástupiště bylo provedeno z prefabrikátů „L“ bez osazení konzolových desek. Povrch nástupiště tvoří zámková dlažba ve sklonu 2%. Do zámkové dlažby byly osazeny prvky pro orientaci slepců.

Zároveň pokračovaly práce na stavebních úpravách jižního podchodu (SO 22-20-01). Bylo provedeno navýšení a prodloužení stávajících monolitických železobetonových stěn. Byl zřízen základ pod nové schodišťové stupně. Nad tubusem podchodu směrem do kolejiště byla zřízena monolitická železobetonová zídka.

U mostu SO 22-20-03 Most v ev. km 213,510 byl, po odtěžení přesypávky, pro zajištění provozu na sousední koleji, proveden pažený výkop. Z rubu klenby byla odstraněna původní hydroizolace a provedeno začištění povrchu. Za ruby opěr byl zřízen podklad. Desky vyztužené KARI sítěmi ve tvaru žlabů. Bylo provedeno celoplošné natavení nové hydroizolace z asfaltových pásů. Izolace byla překryta geotextilií. Po ukončení prací byl proveden zpětný zásyp z mezerovitého betonu a osazeno ocelové mobilní pažení pro zajištění stability konstrukcí žel.spodku pod novou kolejí.

Na mostě SO 22-20-08 Most v ev. km 214,802 byl po odtěžení přesypávky, pro zajištění provozu na sousední koleji, proveden pažený výkop z ocelových vrtaných mikrozápor s vkládanými dřevěnými pažinami.

Nad stávající klenbou byla provedena nová železobetonová konstrukce ukončená římsou. Po dokončení výkopů za opěrami byly na podkladní betony provedeny nové železobetonové úhelníkové zdi. Poté byly zpětně doplněny hutněné zásypy a proveden podkladní beton pod navazující plovoucí desky. Byly provedeny železobetonové plovoucí desky ukončené římsami s odvodňovacími koryty pro příčné drenáže.

V průběhu října byly dokončeny práce na přeložkách podzemních kabelových i trubních vedení v prostoru rekonstruovaných pozemních komunikací v ul. Skuherského a Pekárenské vč. Nádražní. Následně byly dokončeny konstrukce všech uvedených komunikací. Instalováno bylo nové světelné signalizační zařízení křižovatky Nádražní x Pekárenská, osazeno dopravní značení a dne 25.10.2011 byly všechny komunikace

Září 2011

V prvních dvou dnech sledovaného období proběhly, za výluky koleje 5b včetně navazujících částí obou zhlaví a výluky staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11 v dopravně České Budějovice, nutné úpravy zabezpečovacího zařízení. Následně pak byla zahájena další plánovaná výluka staniční koleje 5 a 7b dle ROV 93109 E a výluka částí staničních kolejí 101c a 102b dle ROV 93109 C. Postupně byly rozvinuty všechny plánované činnosti ve vyloučené části kolejiště. Byl snesen kolejový rošt, štěrkové lože, byla snesena část konstrukce stávajícího II. nástupiště přilehlá k vyloučené 5. koleji, snesen byl přístřešek nad II. nástupištěm mimo sloupků u 7. staniční koleje, na které bylo zavěšeno provizorní osvětlení dále provozované části II. ostrovního nástupiště. Zároveň byly zahájeny práce na stavebních úpravách jižního podchodu a byl zřízen provizorní přístřešek nad schodištěm severního podchodu. Následně bylo zřízeno odvodnění železničního spodku 5. SK včetně napojení na stávající kanalizaci, úprava šachet stávající kanalizace, obnova dešťových svodů přístřešku a obnova části vodovodních rozvodů DKV vedle 5. Koleje. Po snesení železničního svršku byly zahájeny práce na dalších mostech (SO 22-20-03, 04 a 08). Byly odkryty stávající nosné konstrukce a byly zahájeny projektem uvažované sanační práce. Jednou z rozhodujících činností bylo uvolnění prostoru pod rekonstruovaným kolejištěm od podzemních vedení, které tvořily překážku pro zřízení železniční spodku. V tomto období začaly práce i na přisypávce tělesa pro budoucí kolej č. 902 v úseku mezi přemostěním vlečky Ferona a bývalým stavědlem VII.

V průběhu září pokračovaly práce na přeložkách podzemních kabelových i trubních vedení v prostoru rekonstruovaných pozemních komunikací v ul. Skuherského a Pekárenské vč. Nádražní. Po dokončení přeložek byly provedeny sanace podloží budoucích komunikací a postupně i jednotlivé konstrukční vrstvy. Dokončena byla opěrná zeď v ul. Nádražní (SO 22-23-02). V nočních krátkodobých výlukách byly provedeny základy trakčních podpěr v nevyloučeném kolejišti v žst. i na trati, byly osazovány nové trakční stožáry.

Srpen 2011

V průběhu srpna 2011 pokračovaly práce v plánovaných výlukách koleje 5b a 14 včetně napětí TV nad nimi. Ve sledovaném období byly dokončovány nosné konstrukce mostů nad komunikacemi Skuherského, Pekárenskou, nad vlečkou Ferona. Dokončovaly se také práce na obou opěrných zdech (SO 22-23-02 a 03), kdy byly dohotoveny izolace a odvodnění, dokončeny byly rovněž zásypy za rubem zdí, opěrná zeď v ulici Nádražní byla obložena dle zadání a na zeď vpravo trati bylo osazeno zábradlí. Na mostních objektech SO 22-20-05 až 07 byly dokončeny práce na nosných konstrukcích (spřažená konstrukce SO 22-20-05, urovnání a svařování OK u SO 22-20-06, monolitického železobetonového polorámu u SO 22-20-07. U zmíněných mostů pokračovaly práce na výstavbě křídel a říms včetně izolací tak, aby že bylo možné postupně provádět zásypy za opěrami mostů.

V úseku stavby Rudolfovská – konec úseku (u bývalého stavědlaVII) pokračovaly práce na protihlukových stěnách (včetně již zasypaných míst u mostů), rovněž byly prováděny práce na přisypání tělesa v úseku Pekárenská - vlečka Ferona. Mosty byly vybaveny mostním příslušenství (odvodnění, dilatační závěry, zábradlí, antivibrační rohože). Na SO 22-20-06 proběhla úspěšně zatěžovací zkouška.

Po dokončení zásypů umělých staveb se naplno rozběhly práce na železničním spodku a železničním svršku. Zemní pláň byla zlepšena vápnem a cementem s použitím těžké zemní frézy, následně byly zřízeny podkladní vrstvy ze štěrkodrti a podštěrkováno pro pokládku kolejového roštu. Následně byly položeny koleje a kolejová rozvětvení v souladu s POV včetně zřízení bezstykové koleje.

Práce na provozních souborech sdělovacího a zabezpečovacího byly soustředěny zejména na zřízení definitivních i provizorních kabelových tras, potřebných k následné aktivaci zabezpečovacího zařízení v souvislosti s uvedením části nového kolejiště do provozu. Byly osazeny vnější prvky zabezpečovacího zařízení a probíhaly i přípravy na připojení dokončené části do staničního zabezpečovacího zařízení.

Ve sledovaném období postupně probíhalo překládání podzemních inženýrských a trubních vedení pod komunikacemi ul. Nádražní, Pekárenské a Skuherského.

Práce probíhaly podle harmonogramu a ve 23,10 hod dne 31.8.2011 byla ukončena nepřetržitá výluka koleje 5b včetně navazujících částí obou zhlaví a výluka napětí TV v dopravně České Budějovice dle ROV 93040 F.
 

Červenec 2011

V průběhu července 2011 pokračovaly práce v plánovaných výlukách koleje 5b a 14 včetně napětí TV nad nimi. Ve sledovaném období byly dokončovány spodní stavby mostů nad komunikacemi Skuherského, Pekárenskou, nad vlečkou Ferona. Rovněž byla dokončena výstavba opěr pro kabelovou lávku v rámci SO 22-20-04. V plánovaných termínech v první dekádě sledovaného období byly vloženy ocelové konstrukce a nosníky na SO 22-20-04 až 06. Práce na obou opěrných zdech (SO 22-23-02 a 03) pokročily do té míry, že bylo možné začít se zásypy za ruby obou zdí. Na mostních objektech SO 22-20-05 až 07 pokračovaly práce na nosných konstrukcích. U zmíněných mostů pokračovaly práce na výstavbě křídel včetně izolací tak, aby bylo možné postupně provádět zásypy za opěrami mostů.

V úseku stavby Rudolfovská – konec úseku (u bývalého stavědlaVII) pokračovaly práce na protihlukových stěnách (mimo dosud nezasypaných míst u mostů), rovněž byly prováděny práce na přisypání tělesa v úseku Pekárenská - vlečka Ferona.

Práce na provozních souborech sdělovacího a zabezpečovacího zařízení omezily na mimořádné zajišťování stávajících a provizorních kabelů, které bránily zemním pracím, výstavbě PHS a železničního spodku v prostoru budoucí koleje 901. Současně byly zpracovávány realizační dokumentace jak sdělovacího, tak i zabezpečovacího zařízení. Ve sledovaném období postupně (dle projednaných DIO) probíhalo ukládání chrániček pro plánované přeložky inženýrských sítí v ul. Nádražní.
 

1. pololetí 2011 - postup prací

Červen 2011

V průběhu června 2011 pokračovaly práce v plánovaných výlukách koleje 5b a 14 včetně napětí TV nad nimi. Ve sledovaném období byly rozvinuty činnosti na výstavbě spodních staveb mostů nad komunikacemi Skuherského, Pekárenskou a nad vlečkou Ferona. Rovněž byla zahájena výstavba opěr pro kabelovou lávku v rámci SO 22-20-04. Práce na obou opěrných zdech (SO 22-23-02 a 03) pokračovaly v maximální míře s ohledem na práce probíhající na mostních objektech (SO 22-20-05 a 06). Dokončeny byly velkoplošné piloty pro založení zdi vpravo trati a práce na této zdi pokračovaly v potřebném tempu.

V úseku stavby Rudolfovská – Skuherského a vlečka Ferona – konec úseku (u bývalého stavědlaVII) byla doplněna a upravena zemní pláň včetně zlepšení dorosolem pomocí těžké zemní frézy, poté, po odzkoušení a předání zemní pláně, byla zřízena pracovní vrstvy ze štěrkodrti. Z této pak pokračovaly práce na protihlukových stěnách a zřizování odvodnění kolejiště. Rovněž byly prováděny práce na přisypání tělesa v úseku Pekárenská - vlečka Ferona.

Práce na provozních souborech sdělovacího a zabezpečovacího zařízení omezily na mimořádné zajišťování stávajících a provizorních kabelů, které bránily zemním pracím, výstavbě PHS a železničního spodku v prostoru budoucí koleje 901. Současně byly zpracovávány realizační dokumentace jak sdělovacího, tak i zabezpečovacího zařízení.

Květen 2011

V průběhu května 2011 pokračovaly práce v plánovaných výlukách koleje 5b a 14 včetně napětí TV nad nimi. Ve sledovaném období byly postupně sneseny nosné konstrukce mostů nad komunikacemi Skuherského, Pekárenskou a nad vlečkou Ferona. Následně byly zdemolovány stávající opěry mostů a po provedení potřebných výkopů pro novou spodní stavbu mostů, speciálního založení (tryskové injektáže u SO 22-20-07) včetně přípravy základové spáry, začaly práce na zřízení nových základů opěr a opěr samotných. Práce na obou opěrných zdí (SO 22-23-02 a 03) byly rozvinuty v maximální míře s ohledem na práce probíhající na mostních objektech (SO 22-20-05 a 06). Byly provedeny velkoplošné piloty pro založení zdi vpravo trati, poté se proudově rozběhly práce na této zdi a také na opěrné zdi v ul. Nádražní.

V úseku stavby Rudolfovská – Skuherského a vlečka Ferona – konec úseku (u bývalého stavědlaVII) byly z větší části založeny protihlukové zdi na pilotách, postaveny sloupky a započalo se s vkládáním soklových panelů.

Práce na provozních souborech sdělovacího a zabezpečovacího zařízení omezily na mimořádné zajišťování stávajících a provizorních kabelů,které bránily zemním pracím, výstavbě PHS a železničního spodku v prostoru budoucí koleje 901. Současně jsou zpracovávány realizační dokumentace jak sdělovacího, tak i zabezpečovacího zařízení.V úseku Rudolfovská – Skuherského se podařilo vymístit velké množství kabeláže, která kolidovala s pracemi uvažovanými projektem stavby.

V části období probíhaly také denní výluky, ve kterých se realizovaly základy pro budoucí trolejové podpěry.

Duben 2011

V průběhu dubna 2011 byly postupně zahájeny práce v plánovaných výlukách staničního zabezpečovacího zařízení (dle ROVZZ 95108), výluky vlečkové koleje Ferona a také výluky koleje 101c (dle ROV 93040A). V uvedených výlukách byly provedeny potřebné úpravy zabezpečovacího zařízení v žst., které souviselo s vymístěním pracoviště signalisty na stavědle 4 včetně technologie. Signalista i technologie byly umístěny do provizorních prostor (2 kontejnery AŽD), mimo toho byly provedeny úpravy na kabelových trasách zabezpečovacího, sdělovacího i elektrického zařízení, tak aby v následných pracovních postupech bylo možné rozvinout potřebné činnosti (demolice mostů, zemní práce). Bylo realizováno provizorní napojení vlečky Ferona, které umožní pozdější výstavbu nového dvoukolejného přemostění této vlečky a byla zrekonstruována část koleje č. 16 v prostoru rušené myčky kolejových vozidel. Současně probíhaly také práce na zřizování nových podpěr TV, jejich vystrojování a následné převěšení stávajícího TV a snesení starých podpěr TV. Dne 21.4.2011 byla zahájena nepřetržitá výluka koleje 5b a 14 včetně napětí TV nad nimi. V předstihu před zahájením uvedené nepřetržité výluky bylo zřízeno provizorní propojení komunikace Pekárenské a U Smaltovny, zajišťující přístup do areálu Sfinx a rovněž průchod pěších z Husovy kolonie směrem do centra města. Byla projednána a realizována potřebná dopravní opatření, nutná pro uzavření komunikací pod mosty v ul. Skuherského a Ul. Pekárenské. V průběhu dubna se postupně rozběhly práce na snesení kolejí, šterkového lože, demolicích umělých i pozemních staveb. Začaly práce na založení opěrných zdí po obou stranách kolejiště.

Březen 2011

Ve sledovaném období pokračovaly technicko-administrativní záležitosti tj. projednávání DIO,vytyčování podzemních sítí, zpracování výrobní dokumentace pro O.K., byla dokončena pastportizace komunikací za účasti správců a investora. Byla projednána a projekčně dopracována varianta I pro zajištění obslužnosti areálu SFINX.

V plánovaných denních výlukách byly zahájeny práce na úpravách trakčního vedení v železniční stanici Č. Budějovice i na trati Č. Budějovice – Nemanice.

V měsíci březnu byly zahájeny práce na provozních souborech sdělovacího a zabezpečovacího zařízení podle schválené projektové dokumentace a v souladu s plánem výluk.
Probíhaly přípravné práce na staničním zabezpečovacím zařízení, byly zahájeny demolice pozemních objektů a zřízeno provizorní oplocení v místě budoucí opěrné zdi vpravo kolejiště mezi ul. Skuherského a Pekárenskou.

06/2010 - 12/2010
V druhém pololetí roku 2010 probíhalo vyhodnocení veřejné obchodní soutěže na zhotovitele stavby. V měsíci prosinci bylo zadavatelem vydáno rozhodnutí a oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky. Vítězným uchazečem se stala firma EUROVIA a.s. Smlouva nebyla zatím podepsána. Stavební práce ve sledovaném období ještě nezačaly.

do 30.6.2010
Z důvodu dosud neukončeného výběrového řízení nebylo započato se stavebními ani přípravnými pracemi.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC