Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí, 1.stavba

Dne 11. 5. 2012proběhlo slavnostní ukončení v rámci pravidel publicity OPD.

Dokončovací práce v roce 2011:

Trakční transformovna  České Velenice
Byly provedeny výkopy , uložení , pospojování vnějšího uzemnění. Došlo  postupně k   úpravám zpevněných ploch trakční transformovny. Uvnitř provozní budovy transformovny natřeny podlahy, osazeny krycí plechy a dokončeny práce na sociálním zařízení. Objekt rozvodny provizorně připojen přípojkou nn a provedeno napojení na vodovodní řád a kanalizaci.Následně provedeno kompletní oplocení rozvodny 27 kV. Postupně bude celý objekt transformovny osazen kamerovým systémem.

07/2010-12/2010
V období od 1.7. – 31.12. 2010 bylo provedeno dokončení prací na silnoproudé části stavby a úpravy terénu v prostoru stavby trafostanice a části napájecí stanice.

01/2010-06/2010
V období od 1.1.2010 do 30.6.2010 byly dokončeny práce na staničním zabezpečovacím zařízení (ESA 33), traťové zabezpečovací zařízení, přejezdové zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení železniční stanice České Velenice a přilehajících traťových úseků včetně vazeb na zabezpečovací a sdělovací zařízení Rakouských drah. Součástí prací bylo zprovoznění propojení trakčního vedení na traťový úsek České Budějovice – České Velenice a propojení na trakční vedení Rakouských drah. Silnoproudé zařízení bylo provedeno v rozsahu potřebném pro provoz železniční stanice, trakčního vedení a vazeb na E.ON (trafostanice 22 kV). Součástí prací bylo i propojení na jednotné obslužné pracoviště a řídící stanoviště dispečera České Budějovice. Stavební práce byly dokončeny na železničním svršku, nástupištích a podchodu železniční stanice České Velenice.Současně jsou dokončeny práce na všech mostních objektech stavby a terénní úpravy v tomto prostoru.

07/2009-12/2009
V průběhu 2. pololetí 2009 pokračovala stavba dle dohodnutých harmonogramů a stavebních postupů. Realizovány byly všechny stavební postupy s ukončením posledního stavebního postupu č. 5, tj. rekonstrukce železničního spodku, svršku na „Rakouském“ zhlaví žst. včetně „hraničního“ železničního mostu. Veškeré stavební objekty (týkající se - žel. spodku, svršku, nástupišť, přejezdů, propustků, mostů, komunikací,odvodnění a pod.) byly uvedeny Drážním úřadem, sekcí stavební do zkušebního provozu. Dále proběhly stavební úpravy ve výpravní budově pro umožnění montáže nové technologie staničního zabezpečovacího zařízení a před dokončením je i stavba budov elektrického předtápěcího zařízení a trafostanice 22/0,4 kV. V oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky byla provedena veškerá kabelizace a osazení návěstidel v obvodu žst. a to i na Rakouském území. V provozu je provizorní zabezpečovací zařízení žst. Dále probíhala montáž vnitřní technologie u všech provozních souborů zařízení sdělovací techniky. V oblasti silnoproudu je před dokončením veškerá kabelizace pro silnoproudou technologii a výstavba trakčního vedení. Pokračuje montáž vnitřní a venkovní technologie.

do 30.6. 2009
V souladu s harmonogramem výstavby byla stavba zahájena po předání staveniště v 10/08. K 30.6.2009 byly, dle harmonogramu výstavby a plánovaných výluk, realizovány stavební postupy č.1,2, a 3 a 21.6.09 zahájen stavební postup č.4. V "bezvýlukovém" stav.postupu č.1 byly provedeny plánované přípravné práce (kácení mimolesní zeleně, demolice, částečné demontáže kolejí, zřízení části základů trakčních stožárů a předmontáž sdělovacích a zabezpečovacích technologií a.j.). Ve stavebním postupu č.2, (první nepřetržitá 69 denní výluka), provedeny kolejové úpravy pro nové zhlaví a napojení do trati ve směru na Veselí n/Luž. Včetně rekonstukce tří propustků a sanace a pokládka nových kolejí č.2,4 a 6. Vvbudovány nástupiště I a II vč. sanace zastřešení a rekonstrukce stávajícího podchodu v rozsahu upravovaných kolejí. Ve stavebním postupu č.3, (druhá nepřetržitá 28 denní výluka), provedeny obdobné kolejové úpravy pro nové zhlaví a napojení do trati směr České Budějovice včetně sanace 2 propustků. V rámci rozsahu obou stavebních postupů byly současně prováděny stavební úpravy ve výpravní budově, montáž a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení, odvodnění kolejiště, výstavba trakčního vedení a kabelizace pro technologické provozní soubory a stavební objekty.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC