Rekonstrukce přejezdu v km 1,212 trati Častolovice - Solnice

Projekt stavby řeší rekonstrukci úrovňového křížení silnice I. třídy č.11 s regionální dráhou Častolovice - Solnice v

ev. km 1,212 včetně rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení. V rámci rekonstrukce budou

provedeny práce na železničním svršku a spodku v nezbytném rozsahu. Jedná se zejména o odstranění stávající

přejezdové konstrukce, odstranění vrchního krytu i podkladu silniční komunikace navazující na přejezd a zřízení

nové přejezdové konstrukce vč. navazujícího úseku komunikace. Součástí stavby je také fyzické oddělení

komunikace pro pěší od silniční komunikace a zřízení samostatného přechodu pro pěší přes železniční trať. V

rámci stavby bude v zastávce Častolovice-zastávka zřízeno mimoúrovňové nástupiště s výškou nástupní hrany

550 mm nad TK. V novém stavu je stavba ve všech ohledech (směrové a výškové řešení, přejezd a přechod,

zabezpečovací zařízení) připravena na zvýšení rychlosti na V=60km/h (tato rychlost bude zavedena po celkové

rekonstrukci celého úseku). V úseku stavby je v současné době lokální omezení traťové rychlosti na 50 km/h, toho

se však samotná stavba nijak nedotýká. V rámci CBA se nepředpokládají žádné časové úspory.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Po provedení stavby bude zvýšena bezpečnost železniční dopravy,

bezpečnost silniční dopravy i chodců na rekonstruovaném úrovňovém křížení s předmětnou železniční tratí. Cílem

projektu je také uvést rekonstruovaný úsek do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce vyhovoval

platným předpisům a normám, provést rekonstrukci přejezdu a povrchu vozovky tak, aby byl průjezd silničních

vozidel bezpečný a plynulý.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC