Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany - Skochovice

Prosinec 2013 – červen 2014

 

V uvedeném období probíhalo odstranění nedodělků. Nedodělky odstraněny k 30. 6. 2014.

Soupis praci:

Odvoz materiálu, recyklace, terénní úpravy ploch meziskládky.

Odstraňování nedodělků (oprava nátěrů OK po montáži, dospárování zdiva opěr  01,02).

 

Listopad 2013

SO 101 – Železniční svršek
SO 201 – Rekonstrukce mostu
SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu ČD TLM

Na objektu SO 101 bylo provedeno:
• návoz štěrkového lože
• montáž kolejí
• podbití, úprava GPK
• bezstyková kolej
• osazení návěstidla

Na objektu SO 201 bylo provedeno:
• podélný výsun mostu
• osazení mostu a podlití ložisek
• montáž a betonáž závěrů
• izolace rubu ÚP u závěrů
• dosypání přechodové oblasti
• přeložení kabelů SSZT
• montáž zábradlí na závěrných zídkách
• hlavní prohlídka mostu
• zatěžovací zkouška
• betonáž říms na křídlech
• osazení žlabovek
• terénní úpravy
• obklad pilíře kamenem
• odtěžení cesty z řeky Sázavy
• demontáž trub z řeky Sázavy

Na objektu SO 401 bylo provedeno:
• provedení definitivní přeložky ČD Telematika
 

Říjen  2013

SO 201 – Rekonstrukce mostu

Na objektu SO 201 bylo provedeno:

·         betonáže opěr OP1 a OP3, pilíře P2
·         podložiskových bloků OP1, OP3, P2
·         vrtání, sanace, injektáže zdiva opěr
·         izolace rubu opěr, odvodnění rubu opěr
·         zásyp přechodových oblastí mostu
·         odvodnění mostu
·         montáž žlabů pro kabely IS
·         příprava pro zásun mostu

připraveny podklady pro statickou zatěžovací zkoušku

Září  2013

SO 101 – Železniční svršek
SO 201 – Rekonstrukce mostu
SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu ČD TLM
Dne 16. 9. 2013 byla zahájena výluka traťové koleje.

Na objektu SO 101 bylo provedeno:

·         demontáž kolejového svršku na mostě a v předpolích vč. řezání kolejnic
·         demontáž pojistných úhelníků, podlahových plechů a mostnic
·         odpojení a demontáž návěstidla, které bylo v místě zásunu mostu
·         odtěžení štěrku
·         odvoz vytěženého materiálu

Na objektu SO 201 bylo provedeno:

·         demontáž stávající ocelové konstrukce
·         vybourání opěr a pilíře
·         zřízení cesty k pilíři P2 v řece
·         zhotovení mikropilotového založení mostu na opěrách a pilíři
·         spárování opěry O3 (část celkové výměry)
·         izolace mostovky
·         demontáž kabelů NN osvětlení z mostu
·         přeložení kabelů SSZT

Na objektu SO 401 bylo provedeno:

  • odstranění křovin pro provizorní přeložku
  • výkopy pro uložení přeložky
  • stažení kabelů

montáž a zprovoznění provizorní přeložky

 

Srpen 2013

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:
Na stavbě „Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany – Skochovice " byly v měsíci srpnu 2013 realizovány dále uvedené práce:
Byly provedeny práce na dále uvedených objektech:
„SO 201 – Rekonstrukce mostu –

Bylo dokončeno svaření celé ocelové nosné konstrukce, přivaření „F“ profilů dilatačních mostních závěrů. Osazení podlahových plechů, osazení konzol pro inženýrské sítě. Svary jsou opatřeny PKO ve fázi poslední vrstvy před vrchním nátěrem.
Ve výrobně jsou převzaty jak mostní ložiska, tak dilatační mostní závěry.
Do řeky Sázavy je položeno 5 ks ocelových trub pro převod vody.
Ze silničních panelů je provedeno zpevněný a ochrana přístupových cest.

Červenec  2013

„SO 201 Rekonstrukce mostu

Probíhá svařování mostní konstrukce na montážní plošině v ŽST Týnec nad Sázavou.
Svařeny jsou hlavní nosníky, spodní část mostovky k nosníkům.
Ve výrobně v Polsku jsou dokončeny zábradlí, kabelové žlaby a krycí plechy.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC