Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

07/2014 - 12/2014

-Stavební postup 2 (4.8.2014-18.9.2014) realizace staničních kolejí č.100,101,výhybek 110/114,124/136,115/123, odvodnění ,část mostu v km 317,892,nové základy trakčních stožárů, výstavba nových bran a stožárů pro TV.

-byl realizován stavební postup 3(29.8.-18.9.2014) a to kolej č.1 od km 317,700,nákladové nádraží, odvodnění, TV, byla zahájena realizace protihlukové stěny č.1 v km 317,700-317,900. Bylo zprovozněno provizorní zabezpečovací zařízení pro oba stavební postupy, včetně úprav traťového zab.zař.

-stavební postup SP 4 (19.9.-18.11.2014) proběhla realizace žel. Spodku a svršku pro kolej č.102, výhybky č. 101,103,105,106,107,110,108,112,115,124 a 119.

Realizace druhé části mostu v km 317,892.

Proběhla úprava a montáž TV,převěšování, regulace a montáž spojek TV, aktivace provizorního zab.zař pro tento postup.

Průběžně se realizoval kabelovod – jižní větev.

Byla zahájena výstavba technologické budovy – k 20.12.2014 hrubá stavba včetně zastřešení.

Byla zahájena výstavba budovy trakční měnírny – k 20.12.2014 hotová hrubá stavba včetně zastřešení.

Byly postaveny reléové domky u přejezdu v km 136,825,a v km 137,781

Byly provedeny stavební úpravy ve stavědle ST1.

Prováděly se přeložky kabelů (6kV,SZ,NN,ČD T a jiných správců),na hotových úsecích kolejiště bylo provedeno definitivní osvětlení a zprovoznění elektrického ohřevu výměn.

01/2014 - 06/2014

10.1.2014 proběhlo předání staveniště pro SO a PS dle 1.části stavebního povolení.

Realizace dle odsouhlaseného hmg a povolených výluk byly zahájena od 10.3.2014.

Práce probíhaly zejména na SO 24-01-01 Žst. Český Těšín, trakční vedení, a realizace kabelovodu SO 24-15-09

Dále se provedly nutné přeložky kabelů bránící ve výstavbě a přeložky inženýrských sítí.

Proběhla demolice budovy „elektrodílny“a příprava místa pro zahájení výstavby nové budovy RZZ.

Realizují se stavební úpravy spádovištního stavědla.

23.6.2014 bylo předání staveniště pro zbývající SO ,PS.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC