Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice

Stav k 31.12.2014

Za období 1. 7. – 31. 12. 2014 byla dopracována projektová dokumentace stavby, členěná do 17-ti staveb – železničních přejezdových zabezpečovacích zařízení.  V daném období bylo požádáno o vydání stavebních povolení. Všechna stavební povolení byla vydána, včetně nabytí právní moci a byla provedena výstavba všech přejezdů včetně aktivací zabezpečovacího zařízení. Stavební práce byly ukončeny, na všech železničních přejezdech byl spuštěn silniční provoz a byl zaveden zkušební provoz. Stavba je po stavební stránce ukončena včetně spuštění světelné křižovatky ve vazbě na železniční přejezd v km 5,960 v Ostravici. V souvislosti s úpravou dopravy na parkovišti přilehlém ke světelné křižovatce bylo svoláno jednání na dořešení této úpravy. Bylo navrženo rozšíření parkoviště, tak aby mohlo být na parkovišti provedeno kolmé stání místo stávajícího šikmého, a byl zrušen výjezd z parkoviště do křižovatky za světelné signalizační zařízení. K tomuto účelu bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího parkoviště. Náklady na vykoupení části pozemku ČD i náklady na provedení opravy parkoviště ponese obec.

Stav k 30. 6. 2015

10. 2. 2015 byl projekt realizačně ukončen. V období 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015 byla zhotovena projektová dokumentace skutečného provedení včetně digitální podoby, byla zpracována závěrečná zpráva o odpadech a bylo provedenou posouzení rizik bezpečnosti ES 352_2009. Byly odstraněny veškeré nedostatky, které byly odhaleny na konečné pochůzce za účasti správců komunikací a pozemků. Pozemky využívané v rámci stavby – formou dočasných záborů byly navráceny zpět majitelům. Byly zpracovány geometrické plány na trvalé zábory a věcná břemena, jsou uzavírány smlouvy o prodejích pozemků a o věcných břemenech. Byly zajištěny stanoviska účastníků řízení a chystání podkladů ke kolaudačnímu řízení. Bylo požádáno o prodloužení zkušebního provozu. Byly podány první žádosti o kolaudaci staveb.

Stav k 31. 12. 2015

V tomto období probíhala příprava na kolaudaci stavby pro 16 přejezdů ze 17 – zajišťování podkladů pro kolaudaci.
Následně proběhly kolaudace jednotlivých 16-ti přejezdů. Není zkolaudován přejezd ve vazbě se světelnou křižovatkou v obci Ostravice v km 5,960.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC