Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice

Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.O. – Ostravice

 

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,494“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,850“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,910“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 2,030“

„Výstavba PZS v km 2,882 (P 7463) trati Frýdlant  nad Ostravicí – Ostravice“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,354“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,730“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,838“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,916“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,171“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,308“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,445“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,594“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,720“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,924“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 5,850“

„PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 5,960“

 

Navržená stavby vychází ze zadávacích podkladů a zohledňuje současné technické i legislativní požadavky platné pro navrhované typy staveb. Stavba řeší výstavbu přejezdových zabezpečovacích zařízení.

V rámci staveb bude rovněž provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku a přejezdové konstrukce.

 

Navržený soubor staveb 17 přejezdů se nachází na železniční trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice severozápadně od chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Dopravna Ostravice tvoří koncovou stanici dané tratě.

V traťovém úseku je doprava řízena dle předpisu SŽDC D3 a Prováděcího nařízení k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy SŽDC D3 pro trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice.

Trať není elektrifikovaná a je provozována v nezávislé trakci.

Ve stávajícím stavu se v mezistaničním úseku Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice nachází 16 přejezdů zabezpečených výstražnými kříži a jedním přejezdem zabezpečeným  zabezpečovacím zařízením VÚD.

Stavba řeší výstavbu 11 světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) bez závor a 4 světelných PZS se závorami, na úrovňových kříženích tratě s účelovými komunikacemi, kde budou také nově zřízeny přejezdové konstrukce s napojením na stávající komunikace. Dvě úrovňová křížení budou ponechány ve stávajícím stavu se zabezpečením pouze výstražnými kříži.

 V novém stavu je soubor staveb řešen pro výhledovou traťovou rychlost 80 km/h s úpravou přibližovacích dob pro stávající traťovou rychlost 50 km/h. Rychlost silničních vozidel bude zvýšena ze současných 30 km/h na 50 km/h.

Zabezpečení jednotlivých přejezdů odpovídá současným platným normám, předpisům a rozhodnutí Drážního úřadu o změně a způsobu zabezpečení.

Pro zabezpečení všech přejezdů bude použita technologie PZS-RE. Kategorie přejezdů bude 3SBI nebo 3ZBI (přejezd 3. kategorie, s pozitivní signalizací, bez/s závorami a s přenosem informací k výpravčímu ve stanici Frýdlant nad Ostravicí)

Technologie bude umístěna v nových releových domcích umístěných v blízkosti přejezdů.

Přejezdy nacházející se v zastavěné oblasti budou vybaveny signalizací pro nevidomé a slabozraké a ve výstražnících budou použity zvonce určené do obytných částí. Hlasitost zvukové výstrahy dle ČSN 34 2650 ve vzdálenosti 7m od zdroje nebude menší než 60 dB a větší než 80 dB. V případě, že zařízení umožňuje automatickou korekci hlasitosti, má být hlasitost větší o 15 dB než je hluk pozadí (čl. 5.1.3.4).

Výstražníky budou v plastovém provedení. Výstražné kříže budou zvýrazněné žlutou reflexní barvou.

Jako ovládací prvky PZS jsou navrženy počítače náprav se směrovým výstupem, bez nutnosti instalovaní časových souborů ASE, odolnými vůči bezdůvodně obsazují vlivem pronikání chemického posypu až na kolejnice přejezdu. Počítací úseky se budou na přejezdu překrývat a směrový výstup počítače náprav bude sloužit k ukončování výstrahy na přejezdu. Také nebude nutné provádět opatření proti ztrátě vlakového šuntu.

Ovládání a indikace nově budovaných PZS budou začleněny do nově vybudovaného pracoviště JOP pro elektronické SZZ v DK žst. Frýdlant n. O..

Při jízdách z dopravny Ostravice bude po uplynutí požadované doby na krycím návěstidle SkF  rozsvícena návěst „Volno“ (současně musí být i všechna PZS v bezporuchovém a bezanulačním stavu).

Přejezdy budou vybaveny místním uzavřením a otevřením.

Dále bude zřízeno dálkové nouzové otevření a dopravní klid, který bude zaveden současně pro všechny nově budované PZS na trati.

Přejezdy budou vybaven diagnostickým zařízením s dálkovým přístupem, které bude umožňovat po příjezdu na přejezd diagnostikovat poruchy a jednotlivé stavy přejezdu. Součástí diagnostiky bude také záznamové zařízení s vysokou mírou spolehlivosti funkce a zaznamenaných dat s možností místního připojení k záznamovému zařízení.

Pro základní napájení nových PZS budou vybudovány nové elektrické přípojky z veřejné distribuční sítě.  Přepěťové ochrany budou umístěny spolu s technologií přejezdu až na přejezdu.

Náhradním napájením bude bezúdržbová baterie 24V o odpovídající kapacitě dle ČSN 34 2650. Baterie bude umístěna v skříni v RD. Maximální celkový odběr přejezdového zab. zařízení včetně spotřeby RD bude cca 3,5kVA, soudobý pak cca 2kVA.

Vlastní přejezdové zařízení a ústředna počítačů náprav budou napájeny z releové bezúdržbové baterie 24 V (dimenzované na 8 hodin provozu) a dobíjené třífázovým usměrňovačem.

Z důvodu ochrany akumulátorové baterie před hlubokým vybitím (možnost zničení) v případě nepředpokládaného dlouhodobého výpadku hlavního AC napájení bude PZS vybaveno i funkcí automatického nouzového vypnutí z činnosti.

Použité ovládací prvky a samotná technologie na jednotlivých PZS mají pozitivní vliv na plynulost silniční a vlakové dopravy, na jednoduchou  údržbu, minimalizování poruch a falešných spuštění výstrahy.

Samotné zabezpečení PZS zvyšuje bezpečnost, kulturu cestování a provozování železniční a silniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC