Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

Popis projektu:
Navrhovaná rekonstrukce má za cíl zmodernizovat úsek dráhy v obvodu železniční stanice Frýdlant nad Ostravicí. Stavba je ohraničena km 99,775 - km 103,135 na trati Ostrava - Valašské Meziříčí, v odbočné trati do Ostravice bude stavba probíhat v úseku 0,000 - 0,600 km, celková délka řešeného úseku je 3,960 km. V předmětném úseku se provede rekonstrukce železničního svršku, sanace železničního spodku, výstavba nástupišť s mimoúrovňovým přístupem cestujících podchodem, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení. Součástí úprav bude i provedení nezbytných přeložek kabelové sítě dotčené úpravami. Z hlediska architektonického se upravují stávající budovy a zřizuje nové zastřešení s novým podchodem. Zastřešení je přizpůsobeno horskému rázu a obdobným konstrukcím na této železniční trati. Stavba je řešena tak, aby veřejné prostory této stavby mohly být užívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Cíle projektu:
Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu ve stanici, kde bude nainstalováno nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie elektronického typu a další zařízení zlepšující provoz a bezpečnost dopravy jako jsou nové osvětlení, rozhlasové zařízení, hlasové majáčky pro nevidomé a nová nástupiště s výškou nástupní hrany 550mm. Instalací nových technologických zařízení dojde také k výrazné racionalizaci a zvýšení efektivity provozu železniční dopravní cesty. V neposlední řadě bude zvýšen komfort dopravy cestujících a zlepšena dostupnost železniční vlakové dopravy pro všechny skupiny obyvatelstva, zejména díky vybudování nových nástupišť, bezbariérových přístupů k nim, včetně podchodu a výtahů.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC