Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

Stav k 9/2014

Stavba byla dokončena v řádném termínu 30.11.2013, do konce února byla předaná DSPS včetně digitální verze.Byly vypracovány geometrické plány a následně se uzavíraly smlouvy na majetkoprávní vypořádání. V průběhu 3-6/2014 probíhaly kontroly předložení PSDS a byly zajišťovány podklady pro kolaudační řízení. Kolaudační souhlas byl vydán Drážním úřadem pod č.j. DUCR-5551/14/Kp dne 26.9.2014.

Stav k 12/2013


V termínu od 18.7 do 26. 7. probíhaly předávky  sudé kolejové skupiny včetně ostrovního nástupiště č. 2.. Pokračovaly práce v liché kolejové skupině. Uvedení do provozu této kolejové skupiny tedy celé dokončené stavby proběhlo v termínu od 4.11. do 22.11. Je dokončen železniční svršek, železniční spodek v plném rozsahu včetně ohřevu výhybek. Jsou dokončena obě ostrovní nástupiště, zastřešení, podchod, mosty, železniční přejezdy, manipulační plocha, zabezpečovací zařízení, osvětlení apod. Všechny stavební  objekty a provozní soubory stavby jsou již provozu. Provizorní definitivní zařízení je z demontováno, jsou provedeny demolice původních stavědel a jsou dokončeny likvidace provizorních kabelových tras. Je dokončena úprava terénu po demontovaných kabelových trasách.

Stav k 06/2013


Jsou provedeny práce na železničním spodku a svršku sudé kolejové skupiny (tj koleje č. 2, č. 4, č. 6 a kolej č. 8 včetně přilehlých výhybek). Jsou provedeny všechny tři mosty a podchod pod sudou kolejovou skupinou. Je zhotoveno jedno ostrovní nástupiště, je vybudováno osvětlení žst. včetně osvětlení nástupišť, jsou téměř dokončeny stavební úpravy provozní budovy SŽDC pro instalaci technologie zabezpečovacího zařízení a trafostanice. Jsou provedeny kabelizace pro ohřev výhybek v sudé kolejové skupině. Provádí se zkoušení provizorního zabezpečovacího zařízení.

Stav k 11/2013


Provedlo se napojení nově vybudovaného kolejiště (včetně železničního spodku a odvodnění) sudé kolejové skupiny přes zhlaví do traťových kolejí směr Frýdek Místek, směr Kunčice, směr Ostravice. Byly provedeny dva železniční přejezdy v žst. přes kolej na trati na Ostravici a přes kolej na trati na Kunčice. Byla zprovozněna sudá kolejová skupina a pokračovaly práce na liché kolejové skupině – demontáže stávajícího železničního svršku, práce na odvodňovacím systému, beranění Larsenových stěn pro budování tří mostů a podchodu. Proběhla poslední technickobezpečnostní zkouška – uvedení výtahů do provozu. Je dokončen železniční svršek, železniční spodek v plném rozsahu včetně ohřevu výhybek. Jsou dokončena obě ostrovní nástupiště, zastřešení, podchod, mosty, železniční přejezdy, manipulační plocha, zabezpečovací zařízení, osvětlení apod. Všechny stavební  objekty a provozní soubory stavby jsou již provozu.

Popis dalších prací


Po překlenutí provizorního staničního  zabezpečovacího zařízení do definitivního se dokončují demolice původních stavědel a byly zahájeny likvidace provizorních kabelových tras. Po jejich likvidaci bude dokončena úprava terénu vně kolejiště. Dále bude zhotovitel provádět odstraňování drobných vad z předávacích řízení. Budou probíhat práce na posouzení interoperability, posouzení rizik dle ES 352/2009, práce na PD skutečného provedení, zpracovávají se geometrické plány a geodetická dokumentace. Dále budou provedeny  úpravy ploch, které stavby využívala jako zařízení staveniště a následné předání majitelům, správcům apod.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC