Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

Začátek a konec stavby: rozhodující stavební práce v km 99,775 – km 103,135 a km 0,000 - km 0,600
Celková délka stavby: celková délka řešeného úseku 3,960 km
Traťové koleje : Rekonstrukce kolejí: 8832,46 m, Rekonstrukce výhybek: 16 ks
Traťová rychlost : v hlavní koleji: 70 km/h v předjízdných kolejích: 50 km/h
Podchody pro pěší: 1 ks
Přejezdy : 2 ks - rekonstrukce
Mosty : 3 ks - rekonstrukce

Kolejové úpravy:
Budoucí stanice bude přestavěna na dopravnu s jednou hlavní kolejí (kolej č. 1), se čtyřmi předjízdnými kolejemi, jednou manipulační kolejí a se dvěma kolejemi pro všeobecnou nakládku a vykládku.

Pro nástup a výstup cestujících bude stanice opatřena dvěma ostrovními nástupišti délky 245m a 170m, s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Pro příchod na ostrovní nástupiště je zajištěn bezbariérový přístup pomocí podchodu. Na nových nástupištích bude doplněno rozhlasové zařízení pro cestující. Na vstupech do podchodu budou instalovány hlasové majáčky pro nevidomé a slabozraké. Ve vestibulu ve výpravní budově doplněn jeden odjezdový informační panel a v podchodu a na nástupištích budou instalovány informační panely.

Rychlost v hlavní (průjezdné) koleji bude 70 km/h. Na kunčickém zhlaví bude rychlost 50 km/h a traťová kolej ve směrovém oblouku o poloměru 280 m upravena na 60 km/h. Rychlost ve všech předjízdných kolejích bude 50 km/h včetně odjezdu z manipulační koleje č. 8 (směr Kunčice n. O.). Železniční svršek bude rekonstruován v hlavních kolejích novým svrškem – kolejnice S49 na pražcích B91. V ostatních kolejích bude při rekonstrukci svršku přednostně použito užitého materiálu.

V úseku od km 10,465 až km 101,714 bude rekonstruován železniční spodek. Předpokládá se zdvih nivelety kolejí. Pražcové podloží bude rekonstruováno předrcením a pokládkou odtěženého stávajícího kolejového lože do úrovně nové zemní pláně. Žst. Frýdlant nad Ostravicí bude odvodněna soustavou trativodů doplněných o vsakovací žebra.

V km 100,574 a v km 0,480 (0,100 původní evidenční km) budou rekonstruovány přejezdy na komunikaci III. třídy. Konstrukce přejezdů bude celopryžová. Oba přejezdy budou nově kategorie 3ZBI s celými (km 0,480), respektive s polovičními závorami (km 100,574). Nová PZS budou mít indikace a ovládání umístěné na pracovišti JOP, vnitřní výstroj PZS bude umístěna v RD na přejezdech.

Zabezpečovací zařízení:
V žst. Frýdlant nad Ostravicí bude provedena rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ). Stávající SZZ 2. kategorie - elektromechanického typu bude nahrazeno novým SZZ 3. kategorie - elektronického typu s možností budoucího dálkového ovládání. Nové elektronické stavědlo bude ovládáno z nového zálohovaného pracoviště JOP ve stávající DK žst. Frýdlant n. Ostravicí.

Staniční zabezpečovací zařízení bude vybaveno světelnými návěstidly, elektromotorickými třífázovými přestavníky a pro kontrolu volnosti úseků budou nasazené počítače náprav se směrovým výstupem. Dopravní program ve stanici bude odpovídat nové konfiguraci kolejiště a potřebě dopravní technologie.

Hlavní napájení nového SZZ bude z veřejné distribuční sítě, náhradní a nouzové napájení bude zajišťovat baterie se zdroji UPS. Technologie SZZ včetně napájení bude umístěna ve stávající budově SDC vedle výpravní budovy.

V mezistaničních úsecích zůstanou v provozu stávající TZZ 3. kategorie (automatická hradla): v traťovém úseku Pržno – Frýdlant n.O. bude zachováno automatické hradlo AH 83 bez oddílových návěstidel, v traťové úseku Frýdlant n.O. – Kunčice pod Ondřejníkem bude zachováno automatické hradlo AH 83 s oddílovými návěstidly na hradle Čeladná, provoz na trati směr Ostravice bude nadále řízen dle předpisu D3. Volnost mezistaničních úseků zůstane kontrolována pomocí stávajících kolejových obvodů KO 37.

Osvětlení:
V rámci stavby budou stávající stožáry osvětlení, které jsou v nevyhovujícím stavu a nedostatečné intenzity (typu JŽ v počtu 55ks), budou z bezpečnostních důvodů demontovány a nahrazeny novými stožáry (typu JŽ v počtu 67 ks). Osvětlení nekryté části I. a II.nástupiště bude řešeno pomocí svítidel umístěných na sadových stožárcích. Krytá část nástupišť a podchod budou osvětleny pomocí výbojkových a zářivkových svítidel.

Mosty:
Z mostních objektů bude rekonstruován most v km 100,854, kterým se převádí vodní tok Bahno. Současná konstrukce bude vybourána a nahrazena železobetonovou deskou o světlosti 2,8 m, uloženou na rekonstruovaných úložných prazích. Bude provedena sanace spodní stavby a její zesílení pomocí mikropilot, včetně nové izolace NK a odvodnění rubu opěr. Na vtoku bude vybetonováno nové železobetonové čelo a provedeny úpravy koryta pod mostem.

V km 101,101 bude vybudován nový podchod na ostrovní nástupiště, nosná konstrukce šířky 4,0 m a odchodné výšky 2,8 m. Podchod je opatřen výstupními schodišťovými rampami a výtahy pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí a orientací.

Vzhledem k nevyhovujícímu hydrotechnickému profilu mostů v km 101,356 a v km 101,431, změně konfigurace kolejiště a zvýšení zatížení nosné konstrukce bude provedeno odstranění stávajících nosných konstrukcí, čel, úložných prahů, a částí spodních staveb. Budou zřízeny nové železobetonové rámové konstrukce, provedena nová izolace NK a odvodnění rubu opěr. Budou vybudovány nové železobetonové čela s římsami a zábradlím. Provedou se úpravy napojení koryta na vtoku a výtoku mostů.

Další:
Dalšími důležitými stavebními objekty jsou demolice budov, které brání nové konfiguraci kolejiště, stavební úpravy v budovách, elektrický ohřev výměn a nový kabelový rozvod nn a trafostanice 22/0,4 kV.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC