GSM-R v úseku Ostrava - st. hr. SR a Přerov - Česká Třebová

Stavba byla zahájena na v červenci 2011 podpisem smlouvy o dílo mezi SŽDC na straně investora a firmou Kapsch na straně zhotovitele. V září byla provedena místní šetření pro zhodnocení situace a získání podkladů pro dokumentaci pro stavební povolení. Prohlídky byly vykonány ve všech lokalitách, vytipovaných pro umístění anténních stožárů a domků pro technologii základnových stanic tzv. BTS (Basic Transciever Station) mobilní komunikace GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) za účasti investora i zhotovitele. BTS jsou umisťovány převážně v železničních stanicích na pozemcích s právem příslušnosti hospodaření pro SŽDC.

Na základě výsledků průzkumů z místních šetření začal projektant v říjnu 2011 vytvářet dokumentaci pro stavební povolení a už na začátku listopadu byla podána první žádost o stavební povolení na drážní úřad Olomouc (DÚ), konkrétně pro úsek Ostrava - Opava. DÚ si následně vyžádal ještě několik doplňujících dokumentů, ale již v lednu 2012 vydal stavební povolení a ještě v tomto měsíci bylo zhotoviteli předáno staveniště.

Po dokončení přípravných prací, byly zahájeny výkopové práce pro základové patky stožáru ve stanici Ostrava-Třebovice. V připravené jámě bylo na podkladní beton postaveno bednění, do kterého byla připravena armatura, která byla následně zalita betonovou směsí. Směs se dováží na staveniště domíchávačem a připravuje se podle přesné receptury ve stabilní betonárně. Zároveň s patkou byly betonovány i základové pasy pro prefabrikovaný domek, do kterého bude instalována samotná technologie GSM-R. Po nutné technologické přestávce, ve které zrál beton patky, bylo zahájeno vztyčování stožárů. Za pomoci jeřábu byl do vynechaného otvoru v patce umístěn spodní díl stožáru, na který byl potom pomocí ocelových přírub a vysokopevnostních šroubů namontován horní díl sloupu, v některých případech i díly dva. Patka stožáru pak byla zalita betonem. Přítomnost jeřábu byla využita i k návozu a usazení zmíněných domků pro technologii, už z výroby vystrojených rozvaděčem NN, osvětlením, elektrickou a požární signalizací. Hlavní stavební práce v úseku Ostrava - Opava byly dokončeny v březnu 2012.

V únoru 2012, bylo předáno staveniště v úseku Zábřeh na Moravě – Přerov a zhotovitel tak pracoval na více místech současně. Zároveň se však potýkal s nepřízní počasí a silnými mrazy. Přesto již na začátku března s příchodem teplejšího počasí byla připravena většina lokalit k betonáži základu. Do konce měsíce března bylo připraveno vše na vztyčování stožárů, které bylo zahájeno v průběhu dubna 2012.

V dubnu bylo předáno staveniště pro úsek Česká Třebová – Zábřeh na Moravě a úsek Odbočka Polanka – Havířov – Albrechtice u Českého Těšína, kde byly ihned zahájeny zemní práce. Betonáž patek těchto úseků byla dokončena v květnu respektive v červnu 2012.

V květnu se na úseku Zábřeh - Přerov pokračovalo se vztyčováním stožárů a s instalací domků pro technologie. Do května byly v tomto úseku vztyčeny všechny stožáry a instalovány domky pro technologii.

V průběhu června byla zahájena realizace přípojek elektrického proudu pro napájení základnových stanic z veřejného rozvodu v místech, kde není k dispozici zdroj energie z rozvodů SŽDC.

Celá stavba by měla být dokončena podle plánu do konce roku 2012.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC