Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

V rámci projektu se řeší rekonstrukce železničního spodku a svršku na vybraných úsecích širých tratí. V těchto vybraných úsecích jsou rekonstruovány i železniční přejezdy a zastávky (s výjimkou zastávky Suchovršice) a v

případě potřeby i mostní objekty (pokud jejich stav nevyhovoval z hlediska prostorové průchodnosti nebo z hlediska stavebního stavu). Železniční přejezdy pro vozidla, pokud jsou dnes zabezpečeny pouze výstražnými kříži a pokud nejsou nově zabezpečeny v rámci souboru staveb: Železniční přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov, jsou nově zabezpečeny

typem PZS. Rovněž bude rekonstruována přejezdová zabezpečovací zařízení staršího typu (VÚD, ventilové kolejové obvody).

Dále je v úseku Předměřice nad Labem - Smiřice navrženo nové traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 3.

kategorie doplněné vlakovým zabezpečovačem z důvodu navržené rychlosti až 120 km/h. V úseku Česká Skalice

- Starkoč - Červený Kostelec - Malé Svatoňovice je telefonický způsob dorozumívání rovněž nahrazen novým TZZ

3. kategorie. Stěžejní objekty navrhované stavby doplňuje přílož sdělovacích vedení a HDPE trubek k budované kabelové trase

zabezpečovacího vedení, potřebné úpravy napájení zabezpečovacího zařízení, osvětlení a přístřešky narekonstruovaných zastávkách a vyvolané úpravy trak

čního vedení a ukolejnění. Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise C(2015) 2771 a metodického

dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, budedosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem je zejména zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti a a plynulosti

dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC