Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí

Listopad 2015

Ve sledovaném období již neprobíhaly žádné nepřetržité výluky. V plánovaných a povolených denních výlukách v železniční stanici Veselí nad Lužnicí i na trati v úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí probíhaly práce na montáži a regulaci trolejového vedení.Železniční provoz probíhá na 2. traťové koleji Ševětín – Veselí nad Lužnicí. 1. traťová kolej je v uvedeném úseku vyloučená. Mimo výše uvedené činnosti pokračovaly práce na přeložkách polních a účelových komunikací. V prostoru zastávky Veselí nad Lužnicí dokončovány povrchová odvodňovací zařízení (zpevněné příkopy), dokončeny terénní úpravy. Zde byla zřízena dosud chybějící část protihlukové stěny. Na mostních objektech se dokončovaly kamenné zádlažby v prostoru křídel a odstraňování drobných vad a nedodělků.Již postavené protihlukové stěny v žst. i na trati jsou opatřovány nátěry určenými projektem a v určených místech jsou vodivě propojovány.V rámci zabezbečovací a sdělovací techniky probíhaly dokončovací práce na definitivních kabelážích, osazování vnějších prvků ZZ a aktivace informačního systému v zastávce. Na přeložce trati pokračovaly práce na úpravě svahů tělesa přeložky, doplňování obsypů proti povodním, ohumusování a pokládka zatravňovacích rohoží. Mezideponie zřízené během výstavby jsou postupně vyklízeny.

Říjen 2015

Ve sledovaném období od již neprobíhaly žádné nepřetržité výluky. V plánovaných a povolených denních výlukách v železniční stanici Veselí nad Lužnicí i na trati v úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí probíhaly práce na 3. podbití kolejí, montáži a regulaci trolejového vedení a v neposlední řadě broušení kolejnic a zřizování stezek ve stanici.Železniční provoz probíhá na 2. traťové koleji Ševětín – Veselí nad Lužnicí. 1. traťová kolej je v uvedeném úseku vyloučená. Mimo výše uvedené činnosti pokračovaly práce na přeložkách polních a účelových komunikací. V prostoru zastávky Veselí nad Lužnicí dokončovány povrchová odvodňovací zařízení (zpevněné příkopy), dokončeny terénní úpravy. Zde byla zřízena dosud chybějící část protihlukové stěny. V závěru období byl zrušen staveništní most přes Lužnici. Na mostních objektech se dokončovaly kamenné zádlažby v prostoru křídel a odstraňování drobných vad a nedodělků.Již postavené protihlukové stěny v žst. i na trati jsou opatřovány nátěry určenými projektem a v určených místech jsou vodivě propojovány.V rámci zabezbečovací a sdělovací techniky probíhaly dokončovací práce na definitivních kabelážich a osazování vnějších prvků ZZ. Na přeložce trati pokračovaly práce na úpravě svahů tělesa přeložky, doplňování obsypů proti povodním, ohumusování a pokládka zatravňovacích rohoží. Mezideponie zřízené během výstavby jsou postupně vyklízeny.

Září 2015

V úvodu sledovaného období od 1. do 7. září proběhla poslední nepřetržitá výluka 1. a 2. koleje Ševětín – Veselí nad Lužnicí dle ROV 93140C a dále výluka staničních kolejí č. 1, 3 a 2 v žst. Veselí nad Lužnicí dle ROV93158A. Vyloučeno bylo také staniční a traťové zabezpečovací zařízení v úseku Dynín – Veselí nad Lužnicí dle ROVZZ 95019C. V uvedených výlukách byly dokončeny práce na obou traťových kolejích, 2. TK definitivně napojena do sudé skupiny v bývalé žst. Horusice, 1. TK položena od hranice stavby km 33,702. V žst. Veselí nad Lužnicí byla provizorní výhybka 5XP snesena a nahrazena definitivní výhybkou č.5 včetně kolejové spojky 2-5. Ke konci výluky bylo aktivováno nové staniční i traťové zabezpečovací zařízení. Rovněž byly provedeny úpravy na TV nad novým kolejištěm. Od 7.9.2015 probíhá provoz na 2. traťové koleji Ševětín – Veselí nad Lužnicí. 1. traťová kolej je v uvedeném úseku vyloučená. Mimo výše uvedené činnosti probíhaly práce na přeložkách polních a účelových komunikací. Postupně dokončováno zadláždění, přístupové chodníky od přilehlé městské komunikace do podchodu a k nástupišti u 2. TK směrem od garáží. Vlevo 1. TK pokračovaly práce na protihlukové stěně v oblasti zastávky směrem k Horusicím.  Již postavené protihlukové stěny v žst. i na trati jsou opatřovány nátěry určenými projektem a v určených místech jsou vodivě propojovány. Práce na podchodu v zastávce Veselí n. L., dokončeny.V rámci zabezpečovací a sdělovací techniky probíhaly dokončovací práce na definitivních kabelážích a osazování vnějších prvků ZZ. Na přeložce trati pokračovalo osazování pohltivých panelů PHS. Rovněž pokračovaly práce na úpravě svahů tělesa přeložky, doplňování obsypů proti povodním, vyklízení mezideponií podél trati, zádlažby u mostních objektů.

Srpen 2015

 Na trati v úseku Horusice – zastávka Veselí nad Lužnicí bylo ve sledovaném období téměř dokončeno zlepšení aktivní zóny pro 1. traťovou kolej za použití zemní frézy a směsného pojiva (dorosolu). Mimo úsek s přesmykem v místě provizorního napojení 2. TK Horusice – Veselí n. L. na 1. kolej v Horusicích dokončen železniční spodek a svršek. Prováděny úpravy svahů kolem 1. TK, pokládka rohoží. Ve sledovaném dokončeny práce na podkladních vrstvách a odvodnění pod nástupištní prefabrikáty „L“. Dokončena nástupištní hrana z „L“ prefabrikátů a následně i zásypy. Postupně dokončováno zadláždění, přístupové chodníky od přilehlé městské komunikace do podchodu a k nástupišti u 1. TK.Vlevo 1. TK pokračovaly práce na protihlukové stěně v oblasti zastávky směrem k Horusicím.  Již postavené protihlukové stěny v žst. i na trati jsou opatřovány nátěry určenými projektem a v určených místech jsou vodivě propojovány. Téměř dokončeny práce na podchodu v zastávce Veselí n. L., prováděny pokládky dlažeb, montáž zábradlí a osvětlení. V rámci zabezpečovací a sdělovací techniky probíhaly dokončovací práce na definitivních kabelážích. Na přeložce trati pokračovalo osazování pohltivých panelů PHS. Rovněž pokračovaly práce na úpravě svahů tělesa přeložky, doplňování obsypů proti povodním, vyklízení mezideponií podél trati, zádlažby u mostních objektů.

Červenec 2015

Na trati v úseku Horusice – zastávka Veselí nad Lužnicí bylo v měsíci červenec dokončeno zlepšení aktivní zóny pro 1. traťovou kolej za použití zemní frézy a směsného pojiva (dorosolu). Po uvedení zemní pláně  do projektovaného stavu a provedení zatěžovacích zkoušek byly zřízena podkladní vrstva ze štěrkopísku. Po odzkoušení a převzetí podkladní vrstvy následovalo předštěrkování. Na tuto vrstvu štěrku byly uloženy kolejnicové pasy, ze kterých byla vytvořena drážka pro kladecí stroj koleje PTH 350. Tímto strojem byl proveden kolejový rošt od nově položené výhybky č. 2 v žst. Veselí n.L. až k úrovňovému přejezdu u Horusic. Následovalo dosypání štěrkového lože. V červenci bylo rovněž dokončeno snášení staré traťové koleje v místech 3 bývalých železničních přejezdů. Postupně, za úplných uzavírek silnic, křižujících bývalou trať, byly provedeny nové konstrukční vrstvy  silnic v místě křížení. Rovněž bylo sneseno dopravní značení v okolí bývalých přejezdů. V rámci prací na železničním spodku pokračují práce na úpravách svahů železničního tělesa, ohumusování a položení vegetačních rohoží. Zpevněné příkopy jsou téměř dokončeny.Vlevo 2. TK pokračovaly práce na protihlukové stěně v oblasti zastávky směrem k Lužnici.  Již postavené protihlukopvé stěny v žst. I na trati jsou opatřovány nátěry určenými projektem. Pokročily práce na podchodu v zastávce Veselí n. L., hlavní železobetonové konstrukce před dokončením, provedeny izolace proti vodě a zpětné zásypy. Toto umožnilo dokončit hranu nástupiště u 1. TK v celé délce včetně zásypů. V podchodu i na nástupišti osazeno osvětlení a kabeláže pro informační a rozhlasové zařízení.V rámci zabezbečovací a sdělovací techniky probíhaly dokončovací práce na definitivních kabelážich. Na přeložce trati pokračovalo osazování pohltivých panelů PHS. Rovněž pokračovaly práce na úpravě svahů tělesa přeložky, doplňování obsypů proti povodním, vyklízení mezideponií podél trati, zádlažby u mostních objektů.

Červen 2015

Po uvedení nové 2. traťové koleje v úseku Horusice – Veselí n. Lužnicí dále ve sledovaném období pokračovaly práce na nové přeložce trati v úseku Horusice – Veselí n. Lužnicí.V celém úseku pokračovaly práce na zpevněném příkopu vlevo trati, dokončena kanalizace a část trativodu v prostoru budoucí zastávky. V zastávce v úseku vedle nové hrany nástupiště provedena úprava zemní pláně zlepšením a zřízena pracovní vrstva ze štěrkodrti. V úseku od provizorního napojení 2. TK na 1. SK v Horusicích do zastávky Veselí n.L. dotěžení přebytečného materiálu vlevo 1. TK, na přeložce pokračovaly obsypy násypu lomovým kamenem proti povodním a úpravy svahů tělesa násypu. U železničního svršku probíhaly na tomto stavebním objektu pouze demontáž snesené původní traťové koleje koleje a v závěru sledovaného období provedena montáž části koleje 201a včetně propojení mezi výhybkami č. 2 a 12. Rovněž byla na lešení smontována výhybka č. 2 pro následné vložení do kolejiště.V rámci zabezbečovací a sdělovací techniky probíhaly dokončovací práce na kabeláži pro ITZ. Dále byly postupně osazovány ovládací prvky ITZ v objektech rekonstruované ATÚ, objekt VB a výpravní budově, Dále probíhala montáž rozhlasového zařízení a zapojení, osazení informačního systému v podchodu.Rozvinuly se práce na podchodu v zastávce Veselí n. L, dokončeny zemní práce pod kolejí č.1. Proběhlo armování a betonáž podkladní desky včetně její izolace. Dále proběhla armování a betonáž sekce 3 výstupové rampy. U sekce 2 bylo provedeno armování podkladní desky, její betonáž a izolace. Dále proběhlo zhotovení tubus sekce 2 (armování + betonáž) a je zahájeno armování schodiště v sekci 2.Na přeložce trati pokračovalo osazování sloupků, soklových a pohltivých panelů PHS. Rovněž pokračovaly práce na úpravě svahů tělesa přeložky, doplňování obsypů proti povodním, vyklízení mezideponií podél trati, zádlažby u mostních objektů.

Květěn 2015

Během sledovaného období pokračovaly práce na nové přeložce trati v úseku Horusice – Veselí n. Lužnicí. Prováděly se dokončovací práce a konečná úprava štěrkového lože ve 2. tratové koleji v km 33,854 – 37,100. Byla provedena montáž nového trolejového vedení nad uvedenou kolejí a byly osazovány vnější prvky traťového zabezpečovacího zařízení. V závěru období, za přerušení kolejového provozu v úseku Horusice – Veselí n.Lužnicí ve dnech 19.-25.5.2015, bylo zřízeno provizorní napojení nové traťové koleje č. 2 do stávají 1. staniční koleje v Horusicích včetně trolejové spojky. Zároveň bylo aktivováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení v úseku Horusice – Veselí n.L. a v žst. Veselí n.L. Nepřetržitá výluka dle ROV 93024 D a 95006 B byla ukončena dle plánu a od 4:00 hod dne 26.5.2015 byl zahájen kolejový provoz na nově přeložené trati. Poté byla snesena, nyní již zrušená jednokolejná trať v úseku Horusice – Veselí n.L., včetně demontáže přejezdových zabezpečovacích zařízení, snesení zavěšeného optického kabelu a veškeré výstroje trakčního vedení. V úseku Horusice – Zastávka Veselí n.L. ve stopě bývalé trati a budoucí 1. traťové koleje byly zahájeny práce na železničním spodku, druhé části podchodu v zastávce.Na přeložce trati pokračovalo osazování sloupků, soklových a pohltivých panelů PHS. Rovněž pokračovaly práce na úpravě svahů tělesa přeložky, doplňování obsypů proti povodním, vyklízení mezideponií podél trati, zádlažby u mostních objektů.

Duben 2015

 V celém úseku trati Horusice – Veselí n.Lužnicí postupně uložena vrstva kolejového štěrku pro obě budoucí traťové koleje. Na upravené štěrkové lože navezeny kolejnicové pásy pro 2. traťovou kolej, zřízena drážka pro zřízení kolejového roštu strojem PTH 350. Následně zřízen kolejový rošt v úseku km 33,854 – 37,100. Po zaštěrkování provedeno 0. a 1. podbití automatickou strojní podbíječkou, zaměření absolutní polohy koleje, jeho vyhodnocení a následné 2. podbití kolej do projektované polohy. Po dalším zaměření APK a schválení dokončeny montážní sváry kolejnic a provedeny závěrné sváry kolejnic. V tomto období proběhla rovněž výstavba nového přejezdu v budoucí 2. traťové koleje v km 34,024. V uvedeném úseku pokračovaly práce na zpevněném příkopu vpravo i vlevo trati, kanalizaci a části trativodu v prostoru budoucí zastávky.Během sledovaného období dokončeny práce na kabelové trase v celém úseku nově přeložené trati, postupně osazovány vnější prvky TZZ, osazovány základy návěstidel, rozvaděče atp.Na přeložce trati pokračovalo osazování sloupků, soklových a pohltivých panelů PHS.V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím pokračovaly práce na definitivních trasách kabelů pro zabezpečovací a sdělovací zařízení žst. Veselí nad Lužnicí. Na severním i jižním zhlaví byly kabeláže téměř dokončeny. Na mostních objektech pokračovala činnost na zasypání prostorů za opěrami mostů, dokončení přechodových oblastí, montáž zábradlí, dokončení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí mostů přes Lužnici i Nežárku. Výstavba podchodu pod a vpravo 2. TK postoupila do fáze umožňující dokončení nástupištní hrany v zastávce.

Březen 2015

V celém úseku trati Horusice – Veselí n.Lužnicí téměř dokončena úprava zemní pláně do projektované polohy, po jejím předání navezena podkladné vrstva ze štěrkodrti. V uvedeném úseku z pokračovaly práce na zpevněném příkopu vpravo i vlevo trati, kanalizaci a části trativodu v prostoru budoucí zastávky. Mezi Nežárkou a žst. Veselí n. L. dokončena úprava zemní pláně mechanicky i směsným pojivem za využití zemní frézy. Zřízení pracovní vrstvy ze štěrkodrti. V zastávce probíhaly práce na podkladních vrstvách a odvodnění pod nástupištní prefabrikáty „L“ včetně zásypů části nástupiště, osazení obrubníků a odvodňovacích žlábků.Během sledovaného období probíhaly práce na kabelové trase v úseku 34,800 – 35,100 a 36,450 – 37,000 vpravo trati.Na přeložce trati pokračovalo osazování soklových a pohltivých panelů PHS. Dokončeno zřizování základů trakčních podpěr na novém tělese přeložky. Postupně dokončena zemní pláň na částech přeložky, na kterou byla, po předání technickému dozoru investora, navezena a rozprostřena podkladní vrstva ze štěrkodrti.V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím pokračovaly práce na definitivních trasách kabelů pro zabezpečovací a sdělovací zařízení žst. Veselí nad Lužnicí. Na severním i jižním zhlaví byly kabeláže téměř dokončeny.Na mostních objektech pokračovala činnost na zasypání prostorů za opěrami mostů, dokončení betonáží opěr, dokončeno PKO nosné konstrukce. Dále proběhla kompletní izolace nosné konstrukce, mostního závěru, závěrných zdí a dokončení izolace rubů opěr včetně křídel.

Únor 2015

V úseku trati Horusice – zastávka Veselí n.Lužnicí téměř dokončena úprava zemní pláně do projektované polohy, po jejím předání navezena podkladné vrstva ze štěrkodrti. V úseku km 34,310 – 34,380 dokončeny práce na konstrukčních vrstvách v oblasti sanovaného úseku na betonových pilotách. V uvedeném úseku z pokračovaly práce na zpevněném příkopu vpravo trati, kanalizaci a části trativodu v prostoru budoucí zastávky. Mezi Nežárkou a žst. Veselí n. L. km 36,450 – 36,700 dokončena úprava zemní pláně mechanicky i směsným pojivem za využití zemní frézy. Zřízení pracovní vrstvy ze štěrkodrti. V zastávce probíhaly práce na podkladních vrstvách a odvodnění pod nástupištní prefabrikáty „L“.Během sledovaného období probíhaly práce na kabelové trase v úseku 34,000 – 34,800 a 35,400 – 36,200 vpravo trati.Na přeložce trati pokračovalo osazování soklových a pohltivých panelů PHS. Pokračovalo zřizování základů trakčních podpěr na novém tělese přeložky. Postupně dokončena zemní pláň na částech přeložky, na kterou byla, po předání technickému dozoru investora, navezena a rozprostřena podkladní vrstva ze štěrkodrti.V únoru byla dokončena demolice drážního objektu v zastávce Veselí n.L.V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím pokračovaly práce na definitivních trasách kabelů pro zabezpečovací a sdělovací zařízení žst. Veselí nad Lužnicí. Na severním zhlaví byly kabeláže téměř dokončeny. Pokračovala práce na kabelové trase vpravo trati Horusice – Veselí n.L. v úseku km 35,0 – 34,8.Na mostních objektech pokračovala činnost na zasypání prostorů za opěrami mostů, podlití ložisek ocelových mostů.  Dokončena byla demontáž pracovních ploch, sloužících k sestavení OK a jejímu vysunutí. Ve sledovaném období proběhla betonáž 1 části  segmentu č. 4  a zahájena realizace částí s a 3 na segmentu č. 4. armování, bednění, betonáž podchodu v zastávce.

Leden 2015

Po přerušení prací v období vánoc a Nového roku byly tyto opět zahájeny 5. ledna 2015 Ve sledovaném období byly dřevěné obklady pozednice  zastřešení výstupu z podchodu u výpravní budovy, práce na úpravách komunikace před touto budovou v lednu pro nepříznivé klimatické podmínky nebyly prováděny.Na přeložce trati pokračovalo osazování soklových a pohltivých panelů PHS. Pokračovalo zřizování základů trakčních podpěr na novém tělese přeložky. Postupně dokončena zemní pláň na částech přeložky, na kterou byla, po předání technickému dozoru investora, navezena a rozprostřena podkladní vrstva ze štěrkodrti. V úseku trati Horusice – zastávka Veselí n.Lužnicí částečně provedena úprava zemní pláně do projektované polohy, po jejím předání navezena podkladné vrstva ze štěrkodrti.V úseku trati Horusice – zastávka Veselí n.Lužnicí částečně provedena úprava zemní pláně do projektované polohy, po jejím předání navezena podkladné vrstva ze štěrkodrti. V úseku km 34,310 – 34,380 dokončeny práce na založení násypu a propustku SO 45-21-02 na betonových pilotách. V uvedeném úseku z dokončeny práce na zpevněném příkopu vpravo trati a kanalizaci v prostoru budoucí zastávky. Zahájeno zřízení trativodu pod částí nástupiště v zastávce. V prostoru vpravo trati v prostoru od žst. Horusice směrem k horusickému přejezdu (km cca 33,800 – 33.960) provedena úprava zemní pláně směsným pojivem a zřízena pracovní vrstva štěrkodrti.V lednu byla provedena demolice drážního objektu u horusického přejezdu v trase budoucí 2. Traťové koleje.V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím pokračovaly práce na definitivních trasách kabelů pro zabezpečovací a sdělovací zařízení žst. Veselí nad Lužnicí. Na severním zhlaví byly kabeláže dokončeny. Zahájena byla rovněž práce na kabelové trase vpravo trati Horusice – Veselí n.L. v úseku km 35,0 – 34,8. Na mostních objektech pokračovala činnost na zasypání prostorů za opěrami mostů, příprava na podlití ložisek ocelových mostů.  Zahájena bylademontáž pracovních ploch, sloužících k sestavení OK a jejímu vysunutí. Ve sledovaném období proběhla betonáž sekce 4 a 5 (výstupová sekce a rampa), izolace, a zahájeno vázání armatury u podchodu v zastávce.

Prosinec 2014:

V samotném úvodu sledovaném období byla dne 1. prosince ve 23:35 hod ukončena nepřetržitá výluka části staniční koleje č. 1, 3, 5, 7, 9 a 307 dle ROV 93135 D a tím i hlavní práce stavebního postupu II-9 v železniční stanici Veselí nad Lužnicí. Po dokončení prací na kolejích a výhybkách pokračovaly práce na kabelovodu, kanalizaci včetně napojení systému odvodnění na tuto kanalizaci. Ve sledovaném období bylo provedeno statické zajištění zastřešení výstupu z podchodu u výpravní budovy, proběhly práce na úpravách komunikace před touto budovou. Probíhaly rovněž práce na dokončení vstupní rampy do podchodu z prostoru autobusového nádraží a přilehlého schodiště a chodníku před ním. Tyto práce však byly pro nepříznivé klimatické podmínky před vánočními svátky přerušeny.

      Dokončovaly se práce na podchodu, části pod přednádražím včetně výstupní rampy. Byly dokončeny zpětné zásypy podchodu tak, aby stavba mohla již projíždět přes podchod a zahájit práce na úpravě komunikace před výpravní budovou. Na kabelovodu byly osazeny poklopy železobetonových šachet, odsouhlaseno provedení poklopů šachet plastových a rovněž odsoulaseno vystrojení šachet.

      Na přeložce trati dokončeno osazování prefabrikovaných základů a sloupků budoucí protihlukové stěny a bylo zahájeno osazování soklových panelů PHS. Pokračovalo zřizování základů trakčních podpěr na novém tělese přeložky. Postupně dokončena zemní pláň na částech přeložky, na kterou byla, po předání technickému dozoru investora, navezena a rozprostřena podkladní vrstva ze štěrkodrti. V úseku trati Horusice – zastávka Veselí n. Lužnicí částečně provedena úprava zemní pláně do projektované polohy, po jejím předání navezena podkladné vrstva ze štěrkodrti.

     Na dokončenou  zemní pláň na částech přeložky, na kterou byla, po předání technickému dozoru investora, navezena a rozprostřena podkladní vrstva ze štěrkodrti. V úseku trati Horusice – zastávka Veselí n. Lužnicí částečně provedena úprava zemní pláně do projektované polohy, po jejím předání navezena podkladné vrstva ze štěrkodrti. V úseku km 34,310 – 34,380 zahájeny práce na založení násypu a propustku SO 45-21-02 na betonových pilotách. V uvedeném úseku z pokračovaly práce na zpevněném příkopu vpravo trati a kanalizaci v prostoru budoucí zastávky.

Dále byly zahájeny zemní práce vpravo trati v prostoru od žst. Horusice směrem k horusickému přejezdu (km cca 33,800 – 33.960).

    V měsíci  listopad 2014 dále pokračovala výstavba  provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím pokračovaly práce na definitivních trasách kabelů pro zabezpečovací a sdělovací zařízení žst. Veselí nad Lužnicí.

Listopad 2014:

      Ve sledovaném období pokračovaly práce na stavebním postupu I-1, II-9 a II-9PP. Na konci října 2014 byla zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje Horusice – Veselí nad Lužnicí, horusického zhlaví a části staničních kolejí č. 1, 3 a 307 včetně napětí TV nad vyloučeným kolejištěm dle ROV 93135D. Ve stavebním postupu II-9PP byla v šestidenní nepřetržité výluce propojeno nové kolejiště žst. Veselí nad Lužnicí se stávající traťovou kolejí směrem na Horusice. Po uvedení tohoto napojení stanice s tratí pokračovala výluka části staničních kolejí č. 1, 3 a 307. V této výluce byly, po snesení výhybek a kolejí, zahájeny práce na železničním spodku. Po posouzení geotechniky na stavbě byla zástupcem objednatele odsouhlasena úprava zemní pláně zlepšením směsným pojivem za použití těžké zemní frézy. Byly zřízeny nové konstrukční vrstvy železničního spodku a odvodnění. Na novou pláň železničního spodku bylo zřízeno štěrkové lože pro pokládku nového železničního svršku. Po předmontáži srdcovkových částí nových výhybek přímo na pracovní úroveň štěrkového lože (předštěrkování) byly položeny zbývající části výhybek č. 10, 11, 12, 15 a 18 včetně části navazujících staničních kolejí č. 1, 3 a 307. Následovaly práce na uvedení kolejí a kolejového rozvětvení do projektované polohy, montáž vnějších prvků zabezpečovacího zařízení, montáž a regulace trolejového vedení.

      Dokončovaly se práce na podchodu, části pod přednádražím včetně výstupní rampy. Byly dokončeny zpětné zásypy podchodu tak, aby stavba mohla již projíždět přes podchod a zahájit práce na úpravě komunikace před výpravní budovou. Na kabelovodu byly osazeny poklopy železobetonových šachet, odsouhlaseno provedení poklopů šachet plastových a rovněž odsouhlaseno vystrojení šachet.

      Na přeložce trati dokončeno osazování prefabrikovaných základů a sloupků budoucí protihlukové stěny a bylo zahájeno osazování soklových panelů PHS. Pokračovalo zřizování základů trakčních podpěr na novém tělese přeložky. Postupně dokončena zemní pláň na částech přeložky, na kterou byla, po předání technickému dozoru investora, navezena a rozprostřena podkladní vrstva ze štěrkodrti. V úseku trati Horusice – zastávka Veselí n.Lužnicí částečně provedena úprava zemní pláně do projektované polohy, po jejím předání navezena podkladné vrstva ze štěrkodrti. Připraven úsek pro vrtání pilot v oblasti propusku v km 34,406 a přilehlých části železničního tělesa. V uvedeném úseku z části proveden zpevněný příkop vpravo trati a část kanalizace v prostoru budoucí zastávky.

      Na uzavřené části komunikace III/00352 ve směru od Veselí n. L. na Val dokončeny práce na nových silničních mostech (SO 45-22-06 a 45-22-03). Následně dokončeny práce na zemním tělese pod přeložkou výše uvedené komunikace, položeny vozovkové vrstvy nové komunikace a tato byla vystrojena svodidly a dopravním značením. Ke konci sledovaného období byla komunikace uvedena do zkušebního provozu a uzavírka byla ukončena.

      V měsíci  listopad 2014 dále pokračovala výstavba  provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím pokračovaly práce na definitivních trasách kabelů pro zabezpečovací a sdělovací zařízení žst. Veselí nad Lužnicí. V závěru sledovaného období zařízení byla ukončena nepřetržitá výluka dle ROV 93135D a rekonstruovaná část kolejiště byly spuštěna do zkušebního provozu.

 

Říjen 2014:

Ve sledovaném období pokračovaly práce na stavebním postupu I-1, II-8 a II-8PP. Pokračovala nepřetržitá výluka horusického zhlaví a části staničních kolejí č. 2 a 4 včetně napětí TV nad vyloučeným kolejištěm dle ROV 93135B. V této výluce byly v předchozím období sneseny výhybky a koleje, zahájeny byly práce na železničním spodku. Tyto pak pokračovaly i v měsíci říjen. Byly zřízeny nové konstrukční vrstvy železničního spodku a odvodnění. Na novou pláň železničního spodku bylo zřízeno štěrkové lože pro pokládku nového železničního svršku. Po předmontáži srdcovkových částí nových výhybek přímo na pracovní úroveň štěrkového lože (předštěrkování) byly položeny zbývající části výhybek č. 3, 5XP, 6 a 7 včetně části navazujících staničních kolejí č. 2 a 4. Následovaly práce na uvedení kolejí a kolejového rozvětvení do projektované polohy, montáž vnějších prvků zabezpečovacího zařízení, montáž a regulace trolejového vedení. Pokračovaly práce na podchodu, části pod přednádražím včetně výstupní rampy. Byly provedeny částečné zpětné zásypy podchodu tak, aby stavba mohla již projíždět přes podchod. Pokračovaly práce na kabelovodu v celé délce, byly zhotoveny železobetonové římsy pro osazení poklopů kabelovodných šachet. Na přeložce trati pokračovalo osazování prefabrikovaných základů protihlukové stěny a bylo zahájeno osazování sloupků PHS. Pokračovalo zřizování základů trakčních podpěr na novém tělese přeložky. Navážel se a byl uložen další materiál nového násypu železničního tělesa. Na uzavřené části komunikace III/00352 ve směru od Veselí n. L. na Val pokračovaly práce na novém silničním mostu (SO 45-22-06). Postupně byly naváženy a usazovány prefabrikované dílce 4-TOMu, tvořícího nosnou konstrukci mostu. Následovaly izolace mostní konstrukce a zásypy. Na estakádě (SO 45-22-03) byly dokončeny římsy, osazeno zábradlí, připravoval se povrch mostovky pro izolace. Práce pokračovaly i na přeložkách komunikací II/147, III/14719, kde od 1.9.2014 probíhá zkušební provoz. Dokončovaly se práce na ochranách proti dotyku, ohumusování svahů, odvodnění apod. V měsíci říjen 2014 dále pokračovala výstavba provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV. V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím pokračovaly práce na definitivních trasách kabelů pro zabezpečovací a sdělovací zařízení žst. Veselí nad Lužnicí. V závěru sledovaného období zařízení byla ukončena nepřetržitá výluka dle ROV 93135B a rekonstruovaná část kolejiště byly spuštěna do zkušebního provozu. Bylo dokončeno zabezpečovací zařízení na trati Veselí n. L. – Lomnice n. L. železniční přejezdy .

 

Září 2014:

 Dne 1.9.2014 byla zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje Lomnice nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí a výluka staničních kolejí č. 101, 101a, 102 včetně napětí TV nad kolejemi 6 – 16, 101a, 101, 102 dle ROV 93 135 A pro stavební postup II-7. V tomto postupu, po snesení části traťové koleje Lomnice nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí od km 54,140, stávajících výhybek č. 1, 3, 4, a části staničních kolejí č. 8 – 16, byly zřízeny nové konstrukční vrstvy železničního spodku a odvodnění. Na novou pláň železničního spodku bylo zřízeno štěrkové lože pro pokládku nového železničního svršku. Po předmontáži srdcovkových částí nových výhybek přímo na pracovní úroveň štěrkového lože (předštěrkování) byly položeny zbývající části výhybek č. 1, 4, 8, 9 smontovaných na lešení montážní základny. Byla zřízena přípojná pole do kolejí č. 4 a do matečné koleje. Následovaly práce na uvedení kolejí a kolejového rozvětvení do projektované polohy, montáž vnějších prvků zabezpečovacího zařízení, montáž a regulace trolejového vedení.

      Pokračovaly práce na podchodu, části pod přednádražím včetně výstupní rampy. S tím provedena i související úprava plynovodu a kanalizace před výpravní budovou. Pokračovaly práce na kabelovodu mezi šachtami Š2 až Š5.

      Na přeložce trati pokračovalo osazování prefabrikovaných základů pro protihlukové stěny a bylo zahájeno osazování sloupků PHS. Bylo zahájeno zřizování základů trakčních podpěr na novém tělese přeložky.

      Od začátku sledovaného období byla uzavřena část komunikace III/00352 ve směru od Veselí n. L. na Val. Během září byly provedeny podkladní betonové vrstvy pro budoucí silniční most (SO 45-22-06). Práce pokračovaly i na přeložkách komunikací II/147, III/14719, kde od 1. 9. 2014 probíhal zkušební provoz. Dokončovaly se práce na ochranách proti dotyku, ohumusování svahů, odvodnění apod.

      V měsíci září 2014 dále pokračovala výstavba provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

      V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení bylo dokončeno zabezpečovací zařízení na trati Veselí n. L. – Lomnice n. L. Železniční přejezdy byly osazeny novým signalizačním zařízením a železniční přejezd ve Frahleži a dva přejezdy ve Vlkově byly osazeny závorami.

 

Srpen 2014:

        Ve sledovaném období pokračovala nepřetržitá výluka staničních kolejí č. 8 – 16, 101a včetně napětí TV nad kolejemi 6 – 14, 10a, 101a, 101 dle ROV 93 077B pro stavební postup II-6, který skončil 31.8.2014. V tomto postupu, po snesení stávajících výhybek č. 20 – 33 a části staničních kolejí č. 8 – 16, byly zřízeny nové konstrukční vrstvy železničního spodku a odvodnění. Na novou pláň železničního spodku bylo zřízeno štěrkové lože pro pokládku nového železničního svršku. Po předmontáži srdcovkových částí nových výhybek přímo na pracovní úroveň štěrkového lože (předštěrkování) byly položeny zbývající části výhybek č. 13, 17, 19, 20 a 21 smontovaných na lešení montážní základny. Byla zřízena přípojná pole do kolejí č. 8 až 16. Následovaly práce na uvedení kolejí a kolejového rozvětvení do projektované polohy, montáž vnějších prvků zabezpečovacího zařízení, montáž a regulace trolejového vedení.

      Pokračovaly práce na podchodu, části pod přednádražím včetně výstupní rampy. S tím provedena i související úprava plynovodu a kanalizace před výpravní budovou. Pokračovaly práce na kabelovodu mezi šachtami Š3 až Š5.

      Na přeložce trati pokračovalo osazování prefabrikovaných základů pro protihlukové stěny a bylo zahájeno osazování sloupků PHS.

      Během srpna byly dokončeny mostní objekty na přeložkách komunikací II/147, III/14719. Práce byly provedeny na uvedených přeložkách do stavu, který umožnil pustit uvedené komunikace od 1.9.2014 do zkušebního provozu. Zprovoznění přeložené silnice II/147 podmiňovalo ostatně zrušení železničního přejezdu na velenické trati od 1.9.2014 v rámci stavebního postupu II-7.

      V měsíci červenec 2014 dále pokračovala výstavba provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

      V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení pokračovala kabelizace pro traťové zabezpečovací zařízení Veselí – Lomnice. V železniční stanici Veselí nad Lužnicí zřizování místní kabelizace na soběslavském a doňovském zhlaví.

 

Červen 2014:

     Ve sledovaném období dne pokračovala plánovaná nepřetržitá výluka staničních kolejí 3, 5, 7, 9, 301, 303, 307, 1, 0, 2, 101, 102 a napětí TV nad kolejemi 3, 301, 303, 1, 0, 2, 101, 101a, 102 v dopravně Veselí nad Lužnicí v rozsahu dle ROV 93002 B.

     Pokračovaly práce na výstavbě nástupišť I a II. Na dokončované zásypy nástupišť byly postupně zřízeny kladecí vrstvy ze štěrkodrti a pokračovala pokládka zámkové dlažby.  Na II. ostrovním nástupišti pokračovala montáž nástupištního přístřešku. Pokračovala rovněž výstavba protihlukových stěn podél liché skupiny kolejiště.

      V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení pokračovala kabelizace pro traťové zabezpečovací zařízení Veselí – Lomnice. V železniční stanici Veselí nad Lužnicí zřizování místní kabelizace na soběslavském a doňovském zhlaví. Instalace kabeláže rozhlasového zařízení pod zastřešením 3. nástupiště. Dále probíhala kompletace návěstidel na dílně.

      Pokračovaly plánované denní výluky pro montáž trolejového vedení v žst. Veselí nad Lužnicí a rovněž v traťovém úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí

      Byly dokončeny práce na podchodu tj. instalace osvětlení. Výtahové šachty byly zaskleny a byla osazená samotná technologická část výtahů. Komunikace pod mostem v km 55,602 byla opatřena obrusnou vrstvou a následně osazeno dopravní značení.

      Na přeložce trati pokračovaly zásypy u mostů, navážení zeminy určeného ke zlepšení směsným pojivem.  U silniční estakády (SO 45-22-03) ve sledovaném období bylo provedeno osazení železobetonových nosníků polí 3 a 4. Po osazení byly osazeny odvodňovače a provedeno armování a bednění nosné konstrukce polí 3 a 4 včetně betonáže. Na SO 45-22-04 ve sledovaném období proběhla izolace opěr a křídel na opěrách OP1 a OP2. Provedeno PKO svařených spojů na ocelové konstrukci mostovky následně proběhlo armování mostovky a její betonáž. Dále začalo bednění říms a příprava na osazení armatury a provedení betonáže

      V měsíci červen 2014 dále pokračovala výstavba  provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

Dne 30. 6. 2014 byl stavební postup a s ním související výluka 1., 2. a 3. koleje ukončen.

 

Květen 2014:

Ve sledovaném období dne pokračovala plánovaná nepřetržitá výluka staničních kolejí 3, 5, 7, 9, 301, 303, 307, 1, 0, 2, 101, 102 a napětí TV nad kolejemi 3, 301, 303, 1, 0, 2, 101, 101a, 102 v dopravně Veselí nad Lužnicí v rozsahu dle ROV 93002 B.

      Pokračovaly práce na výstavbě nástupišť I a II. Na dokončované zásypy nástupišť byly postupně zřízeny kladecí vrstvy ze štěrkodrti a začala pokládka zámkové dlažby. Na II. ostrovním nástupišti pokračovala montáž nástupištního přístřešku. Ukončeny zásypy mostních konstrukcí v železniční stanici. Pokračovala rovněž výstavba protihlukových stěn podél liché skupiny kolejiště. V prostoru budoucích kolejí a kolejových rozvětvení bylo dokončeno odvodnění a bylo provedeno plánované mechanické zlepšení zemní pláně pod kolejištěm.

      V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení pokračovala kabelizace pro traťové zabezpečovací zařízení Veselí – Lomnice, situování výstražníků pro přejezdová zabezpečovací zařízení. V železniční stanici Veselí nad Lužnicí zřizování místní kabelizace na soběslavském a doňovském zhlaví. Instalace kabeláže rozhlasového zařízení pod zastřešením 3. nástupiště. Dále probíhala kompletace návěstidel na dílně.

      Pokračovaly plánované denní výluky pro montáž trolejového vedení v žst. Veselí nad Lužnicí a rovněž v traťovém úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí

      Na výtahové šachtě III. nástupiště byla postavena ocelová konstrukce nástavby výtahové šachty a začala montáž technologie výtahu. Byla dokončena rekonstrukce železničního mostu v km 55,607 včetně provizorního zábradlí, které bude nahrazeno následně průhlednou protihlukovou stěnou. Pokračovala rekonstrukce části komunikace pod rekonstruovaným mostem na sudé straně.

     Na přeložce trati pokračovaly zásypy u mostů, navážení zeminy určeného ke zlepšení směsným pojivem.  U silniční estakády (SO 45-22-03) byla ve sledovaném období provedena montáž skruže okolo pilířů P3 – P9. Osazení ložisek na pilíře P5 - P9 a následné osazení železobetonových nosníků na polí 5, 6, 7 a 8. Po osazení byly osazeny odvodňovače a provedeno armování a bednění nosné konstrukce polí 5, 6, 7 a 8 včetně betonáže. U silničního mostu na přeložce silnice II/147 na Drahov (SO 45-22-04) byla dokončena montáž podpěrné konstrukce a osazena ložiska na opěrách OP1 a OP2. Provedeno bednění příčníků na opěrách OP1 a OP2 a osazení ocelových nosníků včetně montáže

V měsíci květen 2014 dále pokračovala výstavba provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

 

Březen 2014:

Hned v úvodu sledovaného období dne 1.3.2014 od 4:10 hod byla zahájena plánovaná nepřetržitá výluka staničních kolejí 3, 5, 7, 9, 301, 303, 307, 1, 0, 2, 101, 102 a napětí TV nad kolejemi 3, 301, 303, 1, 0, 2, 101, 101a, 102 v dopravně Veselí nad Lužnicí v rozsahu dle ROV 93002 B. Po snesení vnějších prvků staničního zabezpečovacího zařízení z vyloučené části kolejiště provedeny potřebné úpravy na trolejovém vedení. Následovalo snesení kolejí a výhybek s uložením na určené místo k demontáži. Pro cestující byla zřízena náhradní přístupová cesta z přednádraží směrem k novému třetímu a provizornímu nástupišti. Postupně se rozvinuly práce na odtěžení starého štěrkového lože, těžení na základovou spáru nástupištních hran. Značné potíže způsobilo odkryté podzemní vedení v prostoru kabelovodu pod prvním nástupištěm vedoucí k severnímu zhlaví. Byla zde zastižena vedení silová, zabezpečovací místní kabelizace i dálkové kabely. Souběžně přiložen i vodovodní řad.

      V rámci prací na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení pokračovala kabelizace pro traťové zabezpečovací zařízení Veselí – Lomnice, situování výstražníků pro přejezdová zabezpečovací zařízení. V železniční stanici Veselí nad Lužnicí zřizování místní kabelizace na soběslavském a doňovském zhlaví. Instalace kabeláže rozhlasového zařízení pod zastřešením 3. nástupiště. Dále probíhala kompletace návěstidel na dílně.

      Pokračovaly plánované denní výluky pro montáž trolejového vedení v žst. Veselí nad Lužnicí a rovněž v traťovém úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí. Zde bylo aktivováno zřízené neutrální pole v trakčním vedení nutné pro stavbu silničního nadjezdu u zastávky.

      V železniční stanici v březnu pokračovaly práce na kabelovodu, byly provedeny výkopy pro další část kabelovodných šachet a postupně bylo vybetonováno dalších 6 kabelovodných šachet, položeny trasy z trubek mezi šachtami a provedeny zpětné zásypy. V místě vyhloubené stavební jámy podchodu provedeny podkladní betonové vrstvy a následně uloženy potrubí pro odvodnění podchodu s napojením na novou kanalizaci. Postupně betonovány podlahy a stěny podchodu včetně izolací na rubu železobetonových konstrukcí. V závěru sledovaného období připraveny stropy na části podchodu k betonáži.

      V souvislosti s rekonstrukcí železničního mostu v km 55,607 byly provedeny potřebné přeložky kanalizace s připojením na uliční řad pod ul. Čsl. Armády. Současně provedena i přeložka vodovodního řadu v místě zahloubené komunikace podjezdu.

      Na přeložce trati pokračovaly zásypy u mostů, navážení zeminy určeného ke zlepšení směsným pojivem.

      V měsíci březnu 2014 dále probíhala výstavba  provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

 

Únor 2014

 Ve sledovaném probíhaly přípravné práce před zahájením nepřetržité výluky plánované od 1.3.2014. Probíhaly plánované denní výluky pro montáž trolejového vedení v žst. Veselí nad Lužnicí a rovněž v traťovém úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí. Zde bylo zřízeno neutrální pole v trakčním vedení nutné pro stavbu silničního nadjezdu u zastávky.

 V železniční stanici v únoru pokračovaly práce na kabelovodu, byly provedeny výkopy pro další část kabelovodných šachet a provedeny podkladní betony. Bylo vybetonováno 5 kabelovodných šachet (zčásti), položeny trasy z trubek mezi šachtami a započaly zpětné zásypy. V místě budoucího vestibulu podchodu, kde byla snesena konstrukce bývalé restaurace včetně přilehlé části zastřešení 1. nástupiště byla vyhloubena stavební jáma budoucího vestibulu podchodu. Hloubení bylo podmíněno podchycením odhalených štítových stěn přilehlých objektů restaurace a výpravní budovy. V rámci úpravy kanalizace před výpravní budovou byla ve sledovaném období zřízena část kanalizace DN 400 včetně napojení na městskou kanalizaci DN 700 umístěnou pod komunikací ul. Československé armády. Další přeložka kanalizace byla zahájena na úrovni mostu v km 55,607 připojením na uliční řad pod ul. Čsl. Armády.

 V rámci prací na zabezpečovacím zařízení bylo dokončeno vyklizení stavědla 1 a 2 od technologie staničního zabezpečovacího zařízení. Na trati Veselí n. Lužnicí – České Velenice byly prováděny zemní práce pro nové kabely budoucí TZZ.

 V traťovém úseku probíhaly betonáže na mostních objektech, pokud to klimatické podmínky dosud mírné zimy dovolovaly. Dále byly na trati postaveny nové trakční podpory, na které byl v části převěšen stávající optický kabel.

 V měsíci  únor  2014 dále probíhala výstavba provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

 

Leden 2014:

 Ve sledovaném období neprobíhala žádná nepřetržitá výluka pro účel stavební činnosti. Probíhaly pouze plánované denní výluky pro montáž trolejového vedení v žst. Veselí nad Lužnicí a zřízení provizorního nástupiště u 10. a 6. staniční koleje.V železniční stanici byly v lednu zahájeny práce na kabelovodu, byly provedeny výkopy pro část kabelovodných šachet a provedeny podkladní betony.V místě budoucího vestibulu podchodu byla snesena konstrukce bývalé restaurace včetně přilehlé části zastřešení 1. nástupiště a přístřešku pro kola před výpravní budovou. V rámci úpravy kanalizace před výpravní budovou byla ve sledovaném období zřízena část kanalizace DN 400 včetně napojení na městskou kanalizaci DN 700 umístěnou pod komunikací ul. Československé armády.

V rámci prací na zabezpečovacím zařízení bylo vyklizeno stavědlo 1 od technologie staničního zabezpečovacího zařízení. Na trati Veselí n. Lužnicí – České Velenice byly prováděny zemní práce pro nové kabely budoucí TZZ.

V traťovém úseku probíhaly betonáže na mostních objektech, pokud to klimatické podmínky dosud mírné zimy dovolovaly.

V měsíci  lednu  2014 dále probíhala výstavba provozní budovy TT Veselí n.L.,R 27 kV.

Ve sledovaném období byla rovněž projednávána potřebná dopravně inženýrská opatření pro provedení přeložek podzemních vedení a plánovanou úplnou uzavírku pod železničním mostem v žst. Veselí n. Lužnicí.

 

Prosinec 2013

      V úvodu sledovaného období byla ukončena poslední nepřetržitá výluka roku 2013 (dle ROV 93107 J), ve které byla rekonstruovaná část zhlaví ve směru na Soběslav. Nepřetržitá výluka byla ukončena dle plánu dne 2. 12. 2013.
      V železniční stanici byly položeny potřebné kabelové trasy pro provizorní i definitivní staniční zabezpečovací zařízení. K datu 4. prosince 2013 byly aktivovány prvky směr Soběslav, byly provedeny úpravy na přejezdech 1A km 56,245, 1B km57,068 a úvazka TZZ směr Soběslav. Aktivovány byly vnější prvky v žst. Veselí do zařízení ESA.
Pro funkci komunikace byly položeny optické kabely /K1-K2/, /K1-DK/ s uložením v HDPE. Kabelizace pro venkovní prvky a propojení K1-K2, K1-DK, K1- ATÚ provedeno dle PD.
      Na úseku nové přeložky tratě postoupily práce na mostních objektech přes Nežárku i Lužnici, pokračovala výstavba opěrné zdi u Nežárky.
      V rámci prací na železničním spodku na přeložce trati byl průběžně navážen a ukládán určený materiál do násypů, kde byl po vrstvách hutněn na předepsanou míru zhutnění. Násypy byly zřizovány také na zmíněných přeložkách silnic. K datu 20. 12. 2013 byly práce na stavbě přerušeny vzhledem k celozávodové vánoční dovolené zhotovitele Eurovia C S.
 

Listopad 2013

      Ve sledovaném období pokračovaly práce v nepřetržité výluce v železniční stanici Veselí nad Lužnicí v sudé části kolejiště. K plánovanému ukončení nepřetržité výluky dle ROV 93107A dne 12. 11. 2013 byla dokončena a uvedena do provozu část sudé strany kolejiště v žst. Veselí nad Lužnicí (koleje č. 4-18), bylo dokončeno III. ostrovní nástupiště, část budoucího podchodu a zastřešení nástupištěm včetně provizorního osvětlení. Následovala další nepřetržitá devítidenní výluka (dle ROV 93107 I), ve které bylo rekonstruováno napojení již obnovené části kolejiště na trať směrem na Jihlavu. V posledním stavebním postupu roku 2013 proběhla, rovněž v nepřetržité výluce (dle ROV 93107 J), rekonstrukce zhlaví ve směru na Soběslav. Nepřetržitá výluka byla ukončena dle plánu dne 2. 12. 2013.   
      V železniční stanici byly položeny potřebné kabelové trasy pro provizorní i definitivní staniční zabezpečovací zařízení, dva kontejnery pro umístění tohoto provizorního SSZ byly postupně vystrojovány potřebnou technologií. Byly postaveny nové podpěry trakčního vedení, stávající trolej vč. nosného lana byly postupně převěšeny na nové podpěry a staré podpěry byly demontovány
      Na úseku nové přeložky tratě postoupily práce na mostních objektech přes Nežárku i Lužnici, postavena byla část opěrné zdi u Nežárky. Dokončeno bylo hlubinné založení mostních objektů a po pomocí pilot, pokročily práce na výstavbě nových opěr a pilířů mostů železničních i silničních, které jsou součástí přeložek dvou silnic vedených napříč staveništěm.
      V rámci prací na železničním spodku na přeložce trati byl průběžně navážen a ukládán určený materiál do násypů, kde byl po vrstvách hutněn na předepsanou míru zhutnění. Násypy byly zřizovány také na zmíněných přeložkách silnic.

Říjen 2013

   Ve sledovaném období pokračovaly práce v nepřetržité výluce v železniční stanici Veselí nad Lužnicí v sudé části kolejiště. Pokročily práce na železničním spodku, jeho odvodnění. Byla zahájena výstavba nového ostrovního nástupiště (budoucího III. nástupiště) včetně zastřešení. Rozvinuly se práce na mostních objektech tj. na podchodu (SO 46-20-01), části železničního mostu SO 46-20-02. V železniční stanici byly položeny potřebné kabelové trasy pro provizorní i definitivní staniční zabezpečovací zařízení, dva kontejnery pro umístění tohoto provizorního SSZ byly postupně vystrojovány potřebnou technologií. Byly postaveny nové podpěry trakčního vedení, stávající trolej vč. nosného lana byly postupně převěšeny na nové podpěry a staré podpěry byly demontovány
   Na úseku nové přeložky tratě postoupily práce na mostních objektech přes Nežárku i Lužnici, postavena byla část opěrné zdi u Nežárky a v neposlední řadě byl zprovozněn staveništní most přes Nežárku. Dokončeno bylo hlubinné založení mostních objektů a po pomocí pilot, pokročily práce na výstavbě nových opěr a pilířů mostů železničních i silničních, které jsou součástí přeložek dvou silnic vedených napříč staveništěm.
    V rámci prací na železničním spodku na přeložce trati byl průběžně navážen a ukládán určený materiál do násypů, kde byl po vrstvách hutněn na předepsanou míru zhutnění. Násypy byly zřizovány také na zmíněných přeložkách silnic.
 

Září 2013

Ve sledovaném období pokračovaly práce v nepřetržité výluce v železniční stanici Veselí nad Lužnicí v sudé části kolejiště. Pokročily práce na železničním spodku, jeho odvodnění. Byla zahájena výstavba nového ostrovního nástupiště (budoucího III. nástupiště) včetně zastřešení. Rozvinuly se práce na mostních objektech tj. na podchodu (SO 46-20-01), části železničního mostu SO 46-20-02. V železniční stanici byly položeny potřebné kabelové trasy pro provizorní i definitivní staniční zabezpečovací zařízení, dva kontejnery pro umístění tohoto provizorního SSZ byly postupně vystrojovány potřebnou technologií. Byly postaveny nové podpěry trakčního vedení, stávající trolej vč. nosného lana byly postupně převěšeny na nové podpěry a staré podpěry byly demontovány
      Na úseku nové přeložky tratě postoupily práce na mostních objektech přes Nežárku i Lužnici, postavena byla část opěrné zdi u Nežárky a v neposlední řadě byl zprovozněn staveništní most přes Nežárku. Dokončeno bylo hlubinné založení mostních objektů a po pomocí pilot, pokročily práce na výstavbě nových opěr a pilířů mostů železničních i silničních, které jsou součástí přeložek dvou silnic vedených napříč staveništěm.
      V rámci prací na železničním spodku na přeložce trati byl průběžně navážen a ukládán určený materiál do násypů, kde byl po vrstvách hutněn na předepsanou míru zhutnění. Násypy byly zřizovány také na zmíněných přeložkách silnic.
 

Srpen 2013

Ve sledovaném období již neprobíhala žádná nepřetržitá výluka. V plánovaných denních výlukách bylo provedeno závěrečné dokončení stezek v domluveném rozsahu. Tomu předcházela rektifikace poklopů šachet kanalizace a vodovodu v celém kolejišti. Bylo provedeno broušení kolejí a v nočních operativních výlukách byly odstraněny dílčí závady na trakčním vedení. Na šachtě V1 nového kabelovodu bylo osazeno bezpečnostní zábradlí.
   Po provedení třetího podbití kolejí a výhybek včetně úpravy štěrkového lože a stezek provedeny definitivní úpravy terénu po montáži nově zabudovaných venkovních prvků zabezpečovacího zařízení. Dále zahájena montáž strukturované kabeláže v prostoru rekonstruovaného stavědla IV.

Červen a červenec 2013

Byly provedeny práce na dále uvedeném objektu:

      Ve sledovaném období probíhaly technicko - administrativní záležitosti tj. projednávání
variantního řešení založení násypu přeložky tratě, variantní řešení provizorního přemostění Lužnice, projednávání dopravně inženýrských opatření, vytyčování podzemních sítí, zpracování výrobní dokumentace pro O.K., byla dokončena pastportizace komunikací za účasti správců a investora.
        V důsledku mimořádně silného přívalového deště byl v období od 2. do 12.6. vyhlášen III. povodňový stupeň na Nežárce a Lužnici. Byla zatopena část staveniště pro budoucí přeložku tratě vpravo toku Lužnice. Zemní práce na provizorní staveništní komunikaci nebylo možné zahájit a rovněž nebyl k dispozici žádný inventární provizorní most původně uvažovaný na provizorní přemostění Lužnice.
         V období od 3. 6. 2013 byly v plánovaných denních výlukách zahájeny práce na úpravách trakčního vedení v železniční stanici Veselí nad Lužnicí a od 13. 6. pak i na trati Horusice – Veselí nad Lužnicí. V druhé polovině června rovněž začaly práce na zřizování provizorní staveništní komunikace směrem od Horusic k Lužnici, postupně se rozvinuly práce na skrývkách pro budoucí těleso přeložky tratě. Koncem června začaly práce na odstraňování mimolesní zeleně.
          Výše uvedené práce pokračovaly i v průběhu měsíce července. V závěru července začaly i práce na provizorním staničním zabezpečovacím zařízení.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC