Trať 020 Velký Osek - Hradec Králové - Choceň v úseku Kanín - Převýšov

Celá trať je elektrifikovaná stejnosměrnou napájecí soustavou 3 kV, mezistaniční úseky jsou jednokolejné.

Mezistaniční úseky a hlavní staniční koleje jsou z kolejnic tv. R65 z velké části na dřevěných pražcích, případně

na betonových pražcích SB6 nebo SB8. Technický stav železničního svršku a spodku je nevyhovující.

Nefunkčnost a v některých případech úplná absence odvodňovacích zařízení je příčinou snížené kvality

kolejového lože, následně i geometrické polohy koleje. Na dřevěných pražcích je držebnost upevnění na kritické

úrovni. Vrtule někde zcela chybí nebo jsou povolené a nelze je kvůli protáčivosti utáhnout. Štěrkové lože je

středně až silně znečištěné. Klíčové komponenty stávajícího zabezpečovacího zařízení u přejezdových konstrukcí

jsou zastaralé a za hranicí životnosti. Tyto aspekty vedou k zaváděním pomalých jízd a následně k propadům

traťové rychlosti. Nevyhovující je stav nástupišť a umělých staveb (mosty a propustky)

 

V celé délce úseku (km 2, 631 - 17,978) dojde k úpravě železničního svršku k výměně betonových pražců B 91

S/1 a k výměně kolejnic R65 za typ UIC 60. Bezstyková kolej bude upravena dle předpisu S 3/2.

Následně dojde v celém úseku ke strojnímu čištění kolejového lože. Kvůli velmi omezeným přístupovým

komunikacím k trati se předpokládá čištění bez snášení kolejového roštu. Čištění se provede až po výměně

kolejového roštu za nový z důvodu špatného stavu stávajících upevňovadel.

V celém úseku dojde k výměně celkem šesti výhybek za nové. Všechny tyto výhybky budou vybaveny el. ohřevem

výhybek. U dvou stávajících výhybek bude elektrický ohřev výhybek doplněn. Dojde k lokálním sanacím

železničního spodku, včetně rozsáhlého pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno

poruchám geometrické polohy koleje a následným pomalým jízdám. Dále bude upraven nevyhovující stav

nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů). Bude provedena lokální výměna komponentů zabezpečovacího

zařízení či místní kabelizace.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční

infrastruktury a odstranění propadu trať. rychlosti v celém traťovém úseku. Výrazně se zvýší komfort pro cestující

a zajistí spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýší se kultura cestování a

zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC