Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.

Projekt stavby řeší rekonstrukci želeszničního svršku v km 129,587 - 136,226 trati Česká Lípa - Liberec. V rámci

stavby dojde k rekonstrukci mostů a propustků na daném úseku, které mají nyní stavební stav 3 (takto hodnocený

objekt je možno provozovat za předpokladu zvýšeného dohledu, tj. běžná prohlídka se provádí jednou za 6

měsíců). Stávající kolejový rošt na dřevěných pražcích bude demontován a vložen kolejový rošt sestávající z

převážně užitých kolejnic na užitých betonových pražcích. V traťovém úseku bude nově zřízena bezstyková

kolej. Novými odvodňovacími zařízeními bude zlepšeno odvodnění drážního tělesa. Na zastávkách Novina a

Kryštofovo Údolí budou rekonstruována nástupiště - nově budou zřízena nástupiště s výškou hrany 550 mm nad

temenem kolejnice. Stavbou dojde rovněž ke zvýšení rychlosti v traťovém úseku na V=65 km/h (vyjma

výjezdového oblouku ze ŽST Křižany).

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu je:

1) uvést trať do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce vyhovovala platným předpisům a normám,

2) dosáhnout co nejvyšší rychlosti pro všechny typy vlakových souprav (V = 65 km/h) při minimalizaci

rozsahu stavebních prací,

3) zajistit bezpečnost provozu, a to jak po stránce řádného technického stavu jednotlivých zařízení, tak z hlediska

dodržení volného a schůdného manipulačního prostoru,

4) minimalizovat negativní vliv dopravy na okolní krajinu, přírodní prostředí a životní prostředí vůbec.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC