Modernizace žst. Kroměříž

Stavební práce
Rekonstrukce části kolejiště v žst. Kroměříž: sanace železničního spodku a odvodnění. Rekonstrukce železničního svršku (tvar S 49), délka rekonstruovaných staničních kolejí je 3000 m, počet výhybek 22 kusů. Vybudováno oboustranné nástupiště délky 250 m a vnější nástupiště délky 90 m s bezbariérovými přístupy.Oboustranné nástupiště bylo vybaveno 2 přístřešky pro cestující a mobiliářem. Realizována protihluková stěny dl. 82 m. Nové staniční zabezpečovací zařízení je 3. kategorie, ovládaní z jednotného obslužného stanoviště v dopravní kanceláři. Traťová zabezpečovací zařízení (směr Hulín a směr Kojetín) jsou nově 3. kategorie s automatickým hradlem. Byly rekonstruovány 4 přejezdy a 1 přechod pro pěší. Most v km 10,078 byl upraven pro průřez UIC-GC a třídu D4/120. V žst. Kroměříž bylo dále rekonstruováno sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení.

BOZP
Byly provedeny všechny činnosti BOZP stanovené zákonem č 309/2006 Sb. A nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
 

Časový harmonogram prací

07/2009-08/2009
Byla provedena aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení. Dále byly dokončeny stavební úpravy výpravní budovy, demolice stavědel St. 1 a St. 2 a dokončeno sdělovací zařízení.

01/2009-06/2009
Proběhlo dokončení kabelových rozvodů, objektů silnoproudých rozvodů a zařízení, kabelovodu, zpevněných ploch, protihlukových stěn a části sdělovacího zařízení. Montáž technologie zabezpečovacího zařízení.

05/2008-12/2008
Byly provedeny stavební práce zejména na objektech inženýrských staveb, železničního spodku, železničního svršku, nástupišť, mostních objektů, přejezdů (jejich stavební části), kanalizace a přeložek inženýrských sítí. Uvedené objekty byly dokončeny. Dále byly zahájeny práce na stavebních úpravách výpravní budovy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC