Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad (mimo)-Lichkov st.hr.

Železniční svršek a spodek

Pro dosažení nápravového tlaku 22,5t a dlouhodobé provozuschopnosti trati po elektrizaci bylo nutné přistoupit na poměrně rozsáhlou rekonstrukci svršku v hlavních kolejích, převážně regenerovaným materiálem R65 na betonových pražcích SB8P.

V souvislosti s rekonstrukcí železničního svršku byly provedeny i rekonstrukce přejezdových konstrukcí. Nové přejezdové konstrukce jsou navrženy jako celopryžové konstrukce z vnějších a vnitřních panelů včetně betonových závěrných zídek na styku s živičnou konstrukcí silniční komunikace. Dotčená část vozovky přilehlá k železničnímu přejezdu je realizována jako živičná v rozsahu daném směrovým, šířkovým a sklonovým uspořádáním. Pro zabránění stékání srážkové vody z vozovky do konstrukce přejezdu jsou v místech daných sklonovými poměry instalovány prahové vpusti IZM 217/10 potřebné délky.

Zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží a odvodnění bylo navrženo ve všech úsecích s rekonstrukcí svršku, s výjimkou krátkých úseků ve stanicích. Dimenze konstrukce pražcového podloží byly navrženy na podkladě geotechnického průzkumu. Jednotlivým typům konstrukce pražcového podloží byly přiřazeny odpovídající zesílené konstrukce pražcového podloží u mostů a přejezdů.

Odvodnění podkladních vrstev žel. spodku je tvořeno zpevněnými příkopy, trativody a příkopovými zídkami. Nedílnou součástí úprav železničního spodku je úprava rozměrů a tvaru železničního tělesa.

V rámci stavby jsou zrekonstruována nástupiště v zastávkách Verměřovice, Jamné nad Orlicí, Mladkov (90m). V žst. Jablonné nad Orlicí je zřízeno oboustranné nástupiště s úrovňovým přístupem, délky 175m a výšky 550mm nad T.K.

V žst. Těchonín jsou stávající sypaná nástupiště rekonstruována na nástupiště s pevnou nástupištní hranou délky 90m.

V žst.Lichkov vzniklo po zrušení stávající koleje č.2 oboustranné nástupiště s úrovňovým přístupem délky 175m výšky 550mm nad T.K.

Mostní objekty a propustky, umělé stavby

Pro dosažení normové přechodnosti elektrických lokomotiv a železničních vozů je v rámci této stavby zrekonstruováno celkem 52 propustků a 10 mostů. Všechny objekty vyhovují zatěžovací třídě D4 při rychlosti do 90 kmh-1 .

Ve stavbě byly rovněž řešeny úpravy opěrných a zárubních zdí a zajištění svahů.

Zabezpečovací zařízení

Zcela rekonstruováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení v celém rozsahu stavby. Ve všech mezistaničních úsecích stavby bylo zřízeno traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie – automatické hradlo s počítači náprav a závislostí přejezdů. Pro napojení nového traťového zabezpečovacího zařízení byly provedeny potřebné úpravy dosavadních SZZ v žst.Letohrad a Dolní Lipka.

V mezistaničním úseku Miedzylesie (PKP) – Lichkov bylo zhotoveno nové traťové zabezpečovací zařízení typu automatické hradlo (AH 88), bez hradla na trati, jehož staniční část je součástí příslušných SZZ a které splňuje podmínky zabezpečovacího zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620. Mezistaniční úsek Miedzylesie (PKP) – Lichkov je pro kontrolu volnosti rozdělen na dvě části. Dělící bod je v úrovni státní hranice, kde má každá strana svůj vlastní snímač počítače náprav. Volnost každé části mezistaničního úseku je kontrolována v příslušné stanici. Kabelizace ke snímačům a vlastní snímače jsou součástí investice příslušné strany.
 
Automatické hradlo je vybaveno diagnostickým zařízením, které umožňuje automatické hlášení všech poruch zabezpečovací techniky do místa soustředěné údržby v Letohradě.
Součástí úprav zabezpečovacího zařízení trati byla rekonstrukce světelných přejezdových zab. zařízení (PZS) u 26-ti přejezdů, které jsou vesměs vybaveny novými PZS 3SB1, př. PZS 3ZB1 s vnitřním vybavením umístěným v nových reléových domcích u upravovaných přejezdů.

Sdělovací zařízení

V rámci stavby je v celém úseku žst.Letohrad (mimo) – Lichkov – Dolní Lipka uložen do společné trasy s kabely pro zabezpečovací zařízení optický kabel (36 vláken) spolu s traťovým kabelem metalickým, v úseku Lichkov – státní hranice je veden samostatný metalický kabel s ukončením na objektu na státní hranici.
Ve všech stanicích a pro napojení nových objektů RD u přejezdů a technologických objektů je provedena nová místní kabelizace.
Ve všech stanicích je z důvodu dálkového řízení trati vybudováno integrované zařízení ITZ. Ve stanicích Jablonné n.O., Těchonín a Lichkov, měnírně Jablonné n.O. a spínací stanici 3 kV Lichkov státní hranice jsou vybudovány ústředny zařízení EPS a EZS, v žst.Jablonné n.O. a Lichkov je vybudován místní radiový systém.
Pro potřeby dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a účely dispečerské řídící techniky (DŘT) je na trati instalováno nové přenosové zařízení PCM 3.řádu, vyvedené ve všech žel.stanicích.
 
Technologie TNS, SpS

Pro napájení trakčního vedení proudové soustavy 3 kV, DC úseku Letohrad – státní hranice Polské republiky je vybudována trakční měnírna TM Jablonné n. O., s instalovaným výkonem 2x 4,95 MW s napájením z rozvodny 22 kV TS 110/22 kV Jablonné n. O., která je v majetku ČEZ Distribuce a.s. Pro umožnění propojení trakčního vedení Českých drah a Polských drah je na státní hranici realizována spínací stanice 3 kV, DC, kde je pro případ vzájemného napájení umístěno měřící zařízení pro měření elektrické práce.

Trakční vedení a ukolejnění

Nové trakční vedení je navrženo podle typové sestavy „J“ – 3 kV pro stejnosměrnou trakci s doplněním základní sestavy v souladu s požadavky energetických výpočtů a respektuje úpravy souvisejících objektů. Současně oblast trakčního vedení řeší napojení statických měničů 3 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení a zařízení pro elektrický ohřev výměn.

Stavební objekty ukolejnění řeší ochranu před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech trakčního vedení a vodivých konstrukcí v blízkosti jeho živých částí dle platných norem z hlediska elektrické bezpečnosti, s koordinací se zabezpečovacím zařízením.

Silnoproudá elektrotechnika

Zhotoveno nové napájení technologie nového staničního zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích pomocí statických měničů 3 kV, DC, připojených na trakční vedení, záložního napájení zabezpeč.zařízení z distribuční sítě nn ČD a ČEZ.

Ve stavbě bylo provedeno nové napájení železničních stanic a zastávek, odpovídající nárokům na nově vybudovanou technologii, venkovní osvětlení železničních prostranství zastávek a stanic včetně areálu nové měnírny v Jablonném n.O., dálkové ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení se zapojením do systému DŘT.

V železničních stanicích byl vybudován elektrický ohřev výhybek v rozsahu, vyplývajícího z požadavků zabezpečovacího zařízení a dopravní technologie s napájením z trakčního vedení pomocí statických měničů 3 kV resp. z distribuční soustavy nn.

V rámci stavby byly provedeny přeložky a úpravy vedení nn a vn býv.VČE a.s. (nyní ČEZ Distribuce a.s) resp.vedení městského veřejného osvětlení, které kolidují se stavbou.
 
Dispečerská řídící technika

V rámci stavby došlo k potřebnému doplnění DŘT, řídícího systému a zřízení nového pracoviště elektrodispečera v Pardubicích, z kterého jsou řízeny jednotlivé technologické objekty v žel.stanicích Jablonné n.O. a Lichkov, výhybně Těchonín, měnírně Jablonné n.O. a spínací stanici 3 kV Lichkov státní hranice.

Pozemní objekty

Provedena adaptace skladu pro umístění nového staničního zabezpečovacího zařízení a úpravy dopravní kanceláře VB žst. Jablonné n.O., novostavba budovy nového SZZ v žst. Těchonín, včetně přípojek inženýrských sítí, adaptace skladu pro umístění nového staničního zabezpečovacího zařízení, úpravy dopravní kanceláře VB žst. Lichkov a stavebních úprav VB žst. Dolní Lipka, nová budova měnírny v žst. Jablonné n.O. včetně inženýrských sítí, zpevněných ploch, výstavba spínací stanice 3 kV v Lichkově v km 112,800 a 25 prefabrikovaných betonových reléových domků u přejezdů.

Protihluková opatření

Na podkladě hlukové studie, zpracované v rámci projektu stavby, bylo vybudováno v prostoru Letohrad – Orlice, Verměřovic a Jablonné n. O. cca 1 742 m PHS, převážně absorpčních. V rámci individuálních protihlukových opatření provedena výměna oken u 225 obytných domů v Letohradě, Verměřovicích, Jablonném n.O., Těchoníně, Celném, Mladkově a v Lichkově.

Časový rozvrh

2007
proběhla I. etapa - rekonstrukce žst. Lichkov a TK Lichkov - st. hr. Polsko - žel. svršek, spodek, umělé stavby, nástupiště, přejezdy, betonáž základů TS.

01-04 2008
přípravné práce na žel. spodku - odvodnění, betonáž základů TS v celém úseku Letohrad - Lichkov

05-06 2008
snesení kolejového roštu - Lichkov (mimo) - Letohrad (mimo), odtěžení štěrkového lože, rekonstrukce umělých staveb-propustů a mostů, odtěžení zemin na pláň železničního spodku, zřízení odvodnění, zřízení stabilizací, konstrukčních vrstev.

06-09 2008
Kolejový rošt položen v celém úseku včetně geometrické polohy a zřízení bezstykové koleje, z 90% všechny mosty a propusty hotovy, k 30.září končí poslední uzavírky přejezdů. Dokončeny VB v žst. Lichkov,žst. Jablonné n.O. a měnírna, ověřovací provoz technologického zařízení.

Dokončena kabelizace, montáž technologie zab.zař.a počítače náprav, zahájeno zkoušení zab.zař.. Montáž trolejového vedení, a to ze dvou stran. Dokončují se sanace svahů a skalních zářezů, dokončovací práce na protihlukových stěnách.

10-12 2008
Kolejový svršek a spodek jsou hotovy. Dokončeny jsou všechny mosty a propusty, nástupiště, přístřešky, protihlukové stěny a sanace svahů. Zrekonstruováno je všech 26 přejezdů. Je dokončena měnírna, kabelizace, je namontována kompletní technologie zab.zař. a počítačů náprav včetně přezkoušení. Je kompletně nainstalováno trolejové vedení v celém úseku.

Výluka v úseku Letohrad – Lichkov ukončena dne 19. 11. 2008 v 21,00 hod. uvedením PS a SO do zkušebního provozu. Dne 8.12.2008 uvedeny do zkušebního provozu PS měničů EOV a SO elektroohřevů výhybek v žst. Lichkov, žst. Jablonné nad Orlicí a výhybně Těchonín.

01-03 2009
V plánovaných výlukách od 30.3. do 20.4. proběhly práce na propracování železničního svršku a konečné regulaci TV. Práce na odstraňování nedostatků u jednotlivých SO a PS.

04-06 2009
Termín tiskové konference ke splnění public relations dle zásad staveb spolufinancovaných z EU proběhl dne 10.6.2009.

Ve dnech 23.4., 19.5., 16.6. a 29.6.2009 DÚ Olomouc byly uváděny jednotlivé SO a PS po konečných přejímkách do zkušebního provozu. K 29.6.2009 byly všechny SO a PS ukončeny konečnými přejímkami.

Práce na odstraňování vad a nedodělků, opravy místních komunikací, které byly stavbou využívány, jsou provedeny "
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC