Trať 036 Liberec - Tanvald

Tento projekt řeší stavebně mezistaniční úseky předmětné trati tak, aby došlo k vyšší efektivitě a spolehlivosti

provozování železniční dopravy, především výrazného snížení rizika pomalých jízd a dopravních výluk na opravné

a údržbové práce. To povede k zatraktivnění železniční dopravy pro širokou veřejnost. Rychlé a především

pravidelné železniční spojení v silně obydleném prostoru, bude směřovat s doplňujícími dopravními systémy ke

zlepšení veřejné dopravy v daném regionu. Tím dojde k bezpečnějšímu dodržování taktové železniční dopravy,

včetně zkrácení jízdní doby. Využití ani základní kapacity železniční trati se nemění.

Stavba se nachází v úseku Liberec - Tanvald. Začátek stavby je v km 1,786 za začátkem výhybky ve směru

staničení a konec v km 26,976 před začátkem výhybky ve směru staničení.

Délka celého úseku je 25,19km (jednokolejně), z toho nový stav železničního svršku je 15,55km. V rámci stavby

se provede kompletní demontáž všech 20 stávajících přejezdových konstrukcí. Ve třech stanicích (v železničních

zastávkách Liberec - Rochlice a Vratislavice nad Nisou a v ŽST Smržovka dolní nádraží) dojde k úpravě

nástupištních hran včetně přidání osvětlovacích stožárů s LED svítidly. Součástí projektu je i stavební úprava 6

mostních objektů a 11 propustků. Budou rovněž provedeny sanace skalních zářezů nacházejících se v těsné

blízkosti tratě. Délka jednotlivých úseků se pohybuje v rozmezí od 20 do 300 m. Celkově se jedná o 17 skalních

zářezů.

Konkrétním obsahem akce je tedy realizace těchto prvků: železniční spodek a svršek, nástupiště, železniční

přejezdy, mosty, propustky a zdi.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Projekt je rovněž v souladu se Specifickým cílem Prioritní osy 3, jímž je

vytváření podmínek pro větší konkurenceschopnost železniční dopravy.

Cílem tohoto konkrétního projektu je dosáhnout optimálního stavu dotčeného úseku trati pro využití maximální

normativní rychlosti dané pro příslušný typ vlaku a s přihlédnutím ke specifikům dané trati. Realizace akce zajistí

optimální využití možností stávající infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu

souprav, zlepšení přípojných vazeb a zvýšení stability grafikonu. Realizací projektu pak dojde k zatraktivnění

osobní železniční dopravy pro cestující veřejnost.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC