Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

Stavba představuje úsek tratě mezi Lovosicemi a Žalhosticemi, na kterém leží 11 mostních objektů, z nichž 10

bude rekonstruováno společně se železničním svrškem, spodkem, zastávkou Lovosice závod a přeložkami

inženýrských sítí, které jsou uložené v kolejišti.

Stěžejním objektem této stavby je i most v evidenčním kilometru 38,816, který se skládá celkem ze 7 nosných

konstrukcí. V prvních dvou mostních otvorech jsou z každé strany inundační otvory řeky Labe, zbylé tři pak

převádějí trať nad touto řekou. Jedná se o příhradové ocelové konstrukce s dolní prvkovou mostovkou o rozpětích

2 x 26,4 + 3 x 74,45 + 2 x 74,45 m z doby vzniku této trati. U pilířů P1, P2, P5 a P6 a opěr O1 a O2, které nejsou

v korytě řeky, budou z úrovně terénu a úložných prahů provedeny sloupy tryskové injektáže pro posílení založení

podpěr. U pilířů P3 a P4, které jsou v korytě řeky a jsou založeny na kesonech, budou z úrovně úložného prahu

provedeny injektované předpjaté kotevní tyče.

Nosná konstrukce tří polí přes řeku Labe je navržena jako celosvařovaná ocelová konstrukce s tuhými trámovými

hlavními nosníky, vyztuženými oblouky se svislými závěsy (tzv. Langerův trám). Ze statického hlediska se jedná o

3 prostá pole s rozpětím 74,37 m. Inundační mosty jsou ocelové celosvařované s plnostěnnými hlavními nosníky.

Ze statického hlediska se jedná o 2 spojité konstrukce s rozpětím 27,17 + 27,07 m.

Mostovku všech polí představuje ocelový žlab kolejového lože navržený jako ortotropní konstrukce s příčníky a s

podélnými výztuhami. Zbylé mostní objekty převádějí trať přes potok Modla, silnici I.třídy, podchod pro pěší,

komunikace a vlečky v závodě Lovochemie, záplavové území řeky Labe a železniční trať TÚ 1001.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. V rámci této stavby bude zkrácena jízdní doba mezi stanicemi Lovosice -

Žalhostice a to zvýšením traťové rychlosti z 50 km/h na 80, 85 resp. 90 km/h. Na mostech bude zajištěna normová

prostorová průchodnost (VMP 2,5) a přechodnost (nové nosné konstrukce jsou navrženy na zatížení LM71 s

klasifikačním součinitelem alfa=1,1, stávající spodní stavby pak na zatížení D4).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC