Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, 1. stavba

Stavba byla zahájená dne 18.7.2011 předáním staveniště. Poté započato s výstavbou podchodu v žst Horní Počernice pod sudými kolejemi. Dále bylo vybudováno zesuilovací vedení trakce v úseku Vysočany - Balabenka. Byly zahájeny výkopové práce na kabelových trasách v úseku Čelákovice - Vysočany.

Stavební práce byly v roce 2012 zahájeny v druhé polovině března, kdy byly ve čtyřech na sebe navazujících výlukách provedeny kolejové úpravy v žst Praha – Vysočany. Úpravy spočívají ve zjednodušení kolejiště, byly vyjmuty nepotřebné výhybky a nahrazeny kolejovým polem. Současně byly provedeny nutné úpravy trakčního vedení.

Dne 5. 4. 2012 byla zahájená výluka lichých kolejí v žst Praha – Horní Počernice pro výstavbu druhé části podchodu pro cestující. Výluka bude ukončena dne 12. 6. 2012 a téhož dne odpoledne bude podchod zprovozněn pro veřejnost.

Průběžně od začátku roku pokračovaly práce na zabezpečovacím zařízení. Na elektronickém stavědle pro žst Praha – Vysočany odbočce Skály bylo zahájeno komisionální zkoušení. V krátkodobých výlukách již byla postavena návěstidla pro traťové zabezpečovací zařízení a dokončuje se montáž vnějších prvků zařízení.

V průběhu května a června 2012 pokračovaly práce na souvisejících objektech silnoproudu, osvětlení, rozhlasu a elektrického ohřevu výměn.

Dne 12.6.2012 byl Drážním úřadem uveden do zkušebního provozu podchod v žst. Horní Počernice a téhož dne byl otevřen pro cestující veřejnost. V druhém pololetí roku 2012 byly postupně dokončovány technologické objekty, především zabezpečovací zařízení. Bylo zprovozněno obousměrné traťové zabezpečovací zařízení v úseku žst. Praha Vysočany – odb. Skály, dále staniční zabezpečovací zařízení v žst. Praha Vysočany a odb. Skály. V obou dopravnách bylo nasazeno elektronické stavědlo ESA-11.

Slavnostní ukončení projektu proběhlo v žst. Horní Počernice dne 20.11. 2012. Dokončovací práce proběhly do 31.1. 2013

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC