Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou

V rámci úpravy železničního svršku bude v dotčeném traťovém úseku provedena výměna stávajících dřevěných či

betonových pražců za nové betonové pražce minimální hmotnosti 304 kg/ks, s úklonem horní plochy pod kolejnicí

1:40, s rozdělením pražců "u" (600 mm), bezpodkladnicovým upevněním W 14 a pružnými svěrkami včetně

výměny kolejnic za nové kolejnice tvaru 49 E1.

Bezstyková kolej bude upravena dle předpisu SŽDC S 3/2. S ohledem na parametry geometrické polohy koleje

(dále jen GPK) a druh použitých pražců budou v obloucích s poloměrem pod 280 m použity pražcové kotvy. V

celém úseku je navrženo zvýšení traťové rychlosti zavedením rychlostního profilu V130 přepočtem stávajících

parametrů GPK, u některých oblouků s úpravou stávajícího převýšení.

Předpokládá se kontinuální čištění štěrkového lože. Ve dvou úsecích (v km 73,650 - 74,050, 74,480 - 74,600), kde

je štěrkové lože silně znečištěno, se provede odtěžení a nahrazení kolejového lože novým drážním štěrkem fr.

32/63 mm.

V celém úseku bude provedena obnova funkčnosti odvodnění, zejména reprofilací stávajících otevřených příkopů.

V úsecích se stísněnými poměry bude užito odvodňovacích žlabů, popř. trativodů. Pokud to směrové poměry

dovolí, lze uvažovat v PS s odsunem osy koleje od skalního svahu.

U mostních objektů a propustků, u kterých dojde ke stavebním úpravám, bude zřízena zesílená konstrukce

pražcového podloží (dále jen ZKPP) patřičných parametrů. Budou provedeny sanace skalního zářezu a sesuvu

náspu nacházejícího se v těsné blízkosti tratě.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC