Trať 130 Ústí n. L. - Klášterec n. O., úsek Most - Chomutov

Úpravy a obnova stavby "Trať 130 Ústí n.L. - Klášterec n.O., úsek Most - Chomutov" obsahují soubor činností,

jejichž výsledkem bude uvedení vybraných prvků do standardního stavu při současném dosažení dílčích

očekávaných užitných parametrů a zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu stávající dvojkolejné železniční trati.

Rozhodujícím přínosem je v regenerovaných úsecích obnovení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4

UIC, ložné míry UIC GC, zajištění požadované propustnosti a odstranění propadu traťové rychlosti na 120km/h.

Součástí stavby je obnova železničních stanic Třebušice a Kyjice. Rozsah se soustřeďuje pouze na hlavní

průjezdné koleje. Dotčena bude dílčím způsobem i vlastní stanice Most v úseku mezi kolejovým rozvětvením,

resp. výhybkou č.46 a vysunutou výhybkou č.48.

Zvýšení bezpečnosti provozu je dáno zřízením železničního svršku tvaru UIC 60 s lokální úpravou železničního

spodku, spolu s pracemi na vybraných mostních objektech a dílčích prvků trakčního vedení. V rámci úprav bude

převážně ve vnější části upraveno staniční a traťové zabezpečovací zařízení. V návaznosti na výměnu kolejového

svršku bude řešena i úprava elektrického ohřevu výhybek, což přispěje k zajištění bezpečnosti a funkčnosti

provozu zvláště v zimním období.

S ohledem na rozsah kolejového řešení bude upravena, či přeložena část drážních kabelových rozvodů.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC