Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší

07/2013-12/2013
Stavební práce jsou popisovány po stavebních úsecích.

Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova:

Dne 2.7. byla zprovozněna kolej č.1 přes tunel včetně zastávky Mosty
u Jablunkova. Bylo dokončeno trakční vedení, nástupiště a zab.zař. Byly ukončeny práce na únikové štole, zásypu stávajícího tunelu, komunikacích a plochách pro hasiče. Rovněž byly ukončeny práce na dálkovém ovládání a IPO.

Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:
Dne 2.7. bylo zprovozněno napojení koleje č.1 do tunelu. Byly dokončeny PHS
a IPO. Byly ukončeny práce na definitivním zab. zař a dálkovém ovládání.


Stavba byla stavebně v souladu se smlouvou o dílo dokončena 15.12.2013

 

01/2013-06/2013

Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova:

Dokončeny práce na tunelu a 30.5. zprovozněna kolej č. 2 přes tunel včetně zastávky Mosty u Jablunkova, trakčního vedení, nástupiště a zab.zař. Probíhaly práce na železničním svršku mezi výhybnou Šance a portálem P1 v koleji č.1, včetně nástupiště na zastávce, přístřešků pro cestující, trakčního vedení a zab.zař. Rovněž byly prováděny práce na únikové štole a zásypu stávajícího tunelu.

Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:

Probíhaly práce na individuálních protihlukových opatřeních (výměna oken). Probíhaly práce na železničním svršku (napojení do tunelu). Dne 30.5. bylo zprovozněno napojení do koleje č.2 v tunelu.

Úsek 13 žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov - Návsí:

Proběhlo broušení v koleji č.1.

07/2012-12/2012
Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova
:
V září dokončena ražba tunelu. V listopadu byly zahájeny práce na sekundárním ostění (izolace, výztuž a betonáž). Probíhaly práce na železničním spodku mezi výhybnou Šance a portálem P1 a byly dokončeny práce na SO 11-19-03 most v km 286,623.

Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:
Probíhaly práce na individuálních protihlukových opatřeních (výměna oken). Byly dokončeny práce na dálkovém ovládání zastávek.

Úsek 13 žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov - Návsí:
Práce na tomto úseku byly dokončeny.

Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
Byly dokončeny práce na dálkovém ovládání zastávek.

Úsek 15 Jablunkov – Návsí – Bystřice:
Byly dokončeny práce na individuálních protihlukových opatřeních (výměna oken).

Úsek 16 žst. Bystřice:
Byly ukončeny práce na dálkovém ovládání zastávek.

01/2012-06/2012
Stavební práce jsou popisovány po stavebních úsecích.

Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova:
Probíhala ražba tunelu. Tunelová trouba je rozdělena na 6 štol A,B,C,D,E a F. Ražba probíhala na všech štolách. Ke dni 29.6.2012 jsou proraženy štola A,B a C. Chybí vyrazit 11m štoly D, 24m štoly E a 60m štoly F. Dále probíhaly práce na železničním spodku mezi výhybnou Šance a portálem P1 a práce na SO 11-19-03 most v km 286,623, a to odtěžování zeminy pod mostem a úpravy svahů. Rovněž probíhaly práce na stavbě reléových domků a domku pro měření el. energie.

Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:
Pokračovaly práce na individuálních protihlukových opatřeních (výměna oken). Dále probíhaly práce na dálkovém ovládání zastávek.

Úsek 13 žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov - Návsí:
Proběhlo doplnění protihlukové stěny.

Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
Probíhaly práce na dálkovém ovládání zastávek.

Úsek 15 Jablunkov – Návsí – Bystřice:
Proběhly práce spojené se zajištěním protihlukových opatření a bylo rozhodnuto o rozsahu individuálních protihlukových opatření.

Úsek 16 žst. Bystřice:
Probíhaly práce na dálkovém ovládání zastávek.


08/2011-12/2011
Stavební práce jsou popisovány po stavebních úsecích.

Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova:
Probíhaly práce na tunelu, a to ražba štoly A a B a přestrojení hloubené části portálu P1. Probíhaly práce ve výluce TK č.2 v úseku státní hranice SR – výhybna Šance,
a to práce na železničním svršku a spodku a odvodnění, práce na mostních objektech a propustcích, práce na protihlukových stěnách, trakčním vedení a ukolejnění a kabelu 22 kV. Rovněž probíhaly práce na úpravách vedení nn a osvětlení zastávky a práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Výluka byla ukončena 6.9.2011. Dále probíhaly práce na železničním spodku mezi výhybnou Šance a portálem P1.

Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:
Probíhaly práce na Individuálních protihlukových opatřeních.

Úsek 13 žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov - Návsí:
Dokončeny práce na individuálních protihlukových opatřeních.

Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
Dokončeny práce na individuálních protihlukových opatřeních.

Úsek 15 Jablunkov – Návsí – Bystřice:
Byly přerušeny práce na Individuálních protihlukových opatřeních z důvodu řešení venkovního hluku.

Úsek 16 žst. Bystřice:
Byl dokončen objekt železničního svršku, spodku, trakčního vedení, ukolejnění , zabezpečovacího zařízení dne 22.11.2011.

Postup prací na stavbě „Státní hranice se SR – Bystřice nad Olší“ - 16.8. 2011

 

07/2010-12/2010
Stavební práce jsou popisovány po stavebních úsecích.


Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova:
Vzhledem k závalu tunelu se přepracovává projektová dokumentace na tunel. Prováděly se práce ve výluce TK 1 a to práce na štěrkových pilotách a pažící stěně na SO 11-19-03. Byly provedeny práce na železničním svršku a spodku a odvodnění, práce na mostních objektech a propustcích, práce na protihlukových stěnách, trakčním vedení a ukolejnění a kabelu 22 kV. Rovněž byly ukončeny práce na úpravách vedení nn a osvětlení zastávky a práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Kolej č. 1 byla uvedena do provozu v úseku výhybna Šance
– státní hranice SR dne 30.11.2010


Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:
Od 10.8.2010 byly prováděny práce ve výluce sudé kolejové skupiny a to práce na železničním spodku a svršku, nástupištích, mostních objektech a propustcích, opěrných zdech, technologické budově, zastření nástupiště a protihlukových stěnách, trakčním vedení a ukolejnění a kabelu 22 kV. Rovněž se budou provádět práce na úpravách vedení nn a osvětlení stanice a práce
na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Sudá skupina kolejí byla uvedena do zkušebního provozu dne 30.11.2010.


Úsek 13 žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov - Návsí:
Byly dokončeny práce na mostních objektech a úpravách terénu a dokončeno definitivní zabezpečovací zařízení. Bylo provedeno měření hluku pro stanovení rozsahu prací na IPO.
 

Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
Bylo provedeno měření hluku pro stanovení rozsahu prací na IPO. Bylo dokončeno definitivní napojení zabezpečovacího zařízení na úsek Návsí-Bystřice. Byla dokončena měnírna v Návsí a uvedena do zkušebního provozu 15.12.2010.
 

Úsek 15 Jablunkov – Návsí – Bystřice:
12.7.2010 byly dokončeny práce ve výluce TK 1 a to na železničním spodku, svršku, zárubních zdech, mostních objektech a propustcích, nástupišti a přejezdech, přístřešku pro cestující a protihlukových stěnách, úpravách vedení nn a osvětlení, trakčním vedení a ukolejnění a kabelu 22 kV a práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Byly dokončeny práce na dokončení mostních objektů a teréních úprav a přejezdů. Bylo dokončeno definitivní zabezpečovací zařízení dne 23.7.2010.
 

01/2010-06/2010
Stavební práce jsou popisovány po stavebních úsecích.


Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova:
Vzhledem k závalu tunelu se přepracovává projektová dokumentace na tunel. Byly provedeny štěrkové piloty a pažící stěna ve výluce koleje č. 2 na SO 11-19-03 a SO 11-16-01.
 

Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:
Prováděla se práce na železničním spodku a svršku, ostrovním nástupišti, mostních objektech
a propustcích, opěrných zdech, technologické budově, zastření nástupiště a protihlukových stěnách, trakčním vedení a ukolejnění a kabelu 22 kV. Rovněž se prováděla práce na úpravách vedení nízkého napětí a osvětlení stanice a práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení - v liché kolejové skupině.
 

Úsek 13 žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov - Návsí:
Prováděla se práce na dokončení mostních objektů a úpravách terénu a dokončení definitivního zabezpečovací zařízení.
 

Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
Provedeno měření hluku pro stanovení rozsahu prací na individuálních protihlukových opatřeních. Provádělo se definitivní napojení zabezpečovacího zařízení na úsek Návsí-Bystřice
Úsek 15 Jablunkov – Návsí – Bystřice:
Prováděla se práce ve výluce traťové koleje 1 a to na železničním spodku, svršku, zárubních zdech, mostních objektech a propustcích, nástupišti a přejezdech, přístřešku pro cestující a protihlukových stěnách, úpravách vedení nn a osvětlení, trakčním vedení a ukolejnění a kabelu 22 kV a práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení

06/2009-12/2009
 

Úsek 11 St. hr. SR – Mosty u Jablunkova:
Probíhaly práce na ražbě jádra tunelu a betonáž sekundárního ostění. Dokončena opěrná zeď.
 

Úsek 12 žst. Mosty u Jablunkova:
Byla dokončena komplet celá trakční měnírna. Dále byla postavena stavební část budovy RZZ. Byla dokončena dvojitá kolejová spojka.
 

Úsek 13 žst. Mosty u Jablunkova – Jablunkov - Návsí:
11.12.2009 byly dokončeny práce na celém úseku, tj. na železničním spodku, svršku, nástupištích, opěrných a zárubních zdech, mostních objektech a propustcích, trakčním vedení a ukolejnění, závěsném kabelu 22 kV a osvětlení zastávky Bocanovice.
 

Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
Tento úsek, tj. práce na železničním spodku a svršku, nástupištích, mostních objektech a propustcích, trakčním vedení a ukolejnění, byl dokončen.
 

Úsek 15 Jablunkov – Návsí – Bystřice:
Tento úsek byl dokončen v koleji č.2.
 

Úsek 16 žst. Bystřice:
Dokončeny práce na zpevněné ploše u koleje č.6, přeložce komunikace včetně přeložky plynu a kanalizace

01/2009-06/2009
Stavební práce jsou popsány po stavebních úsecích.

Úsek 11 St.hr.SR - Mosty u Jablunkova:
probíhaly práce na tunelu, byla dokončena ražba kaloty a pokračovaly práce na ražbě jádra. Pokračovaly práce na zajištění paty svahu.

Úsek 12 žst.Mosty u Jablunkova:
probíhaly práce na příjezdové komunikaci k trakční měnírně a stavební práce na trakční měnírně. Rovněž proběhl dovoz a montáž transformátoru 22/6kV. V rámci železničního spodku a svršku byla provedena DKS v koleji č.1.


Úsek 13 Mosty u Jablunkova - Jablunkov-Návsí:
probíhaly práce ve výluce 1. TK na železničním spodku, svršku, nástupištích, opěrných a zárubních zdech, mostních objektech a propustcích, trakčním vedení a ukolejnění, zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, závěsném kabelu 22 kV a osvětlení zastávky Bocanovice. Dne 25.6.2009 byl zaveden zkušební provoz na TK 1.


Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
byly prováděny práce na liché kolejové skupině a to na železničním spodku a svršku, mostních objektech a propustcích, nástupištích, protihlukových stěnách, trakčním vedení a ukolejnění, zabezpečovacím a sdělovacím zařízení. Rovněž byly prováděny práce na nové technologické budově a přípojkách vody a kanalizace a dále práce na osvětlení a rozvodně 6 kV. Dne 25.6.2009 byla uvedena do provozu lichá kolejová skupina.


Úsek 15 Jablunkov-Návsí - Bystřice:
prováděny práce na železničním spodku a svršku, mostních objektech a propustcích, zárubních zdech, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení v místech posunu trati.
Úsek 16 žst. Bystřice: dokončeny práce na zpevněné ploše u koleje č.6, přeložce komunikace včetně přeložky plynu a kanalizace.

Do 12/2008
Stavební práce jsou popisovány po stavebních úsecích.


Úsek 11 St.hr.SR - Mosty u Jablunkova:
Probíhaly práce na tunelu, vyraženo 320 m.;


Úsek 12 žst.Mosty u Jablunkova:
Probíhaly práce na příjezdové komunikaci k trakční měnírně a stavební práce na trakční měnírně.;


Úsek 13 Mosty u Jablunkova - Jablunkov-Návsí:
Probíhaly práce na zřizování železničního náspu od km 297,500 do km 298,500, práce na mostních objektech SO 13-19-17 a SO 13-19-18, opěrné zdi SO 13-16-04 a přeložkách plynu a kanalizací.;
 

Úsek 14 žst. Jablunkov - Návsí:
Byly prováděny práce na železničním spodku a svršku, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení a to na bystřickém zhlaví. Rovněž byly prováděny práce na nové technologické budově.;

Úsek 15 Jablunkov-Návsí - Bystřice:
Prováděny práce na železničním spodku a svršku, mostních objektech, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení v úseku, kde nedochází k odsunu trati. Rovněž byly prováděny práce na přeložkách vedení nn.;


Úsek 16 žst. Bystřice:
Prováděny práce na železničním spodku a svršku, mostních objektech a opěrných zdech, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení, nástupištích, kabelovodu, osvětlení, nové technologické budově, přípojkách plynu, vody a kanalizace, protihlukových stěnách a individuálních protihlukových opatřeních.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC