Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší

Začátek a konec stavby: km 286,539 / km 305,807
Celková délka stavby: 19,268 km
Traťová rychlost : 140 resp. 160 km/h s výkyvnou skříní (Jablunkov Návsí – Bystřice nad Olší) 95 reps. 120 km/h s výkyvnou skříní (úsek st.hr. – Jablunkov Návsí)
Podchody pro pěší: nové: 5 ks
Přejezdy : rekonstruované - 9 ks; rušené - 5 ks; pro vozíky - 3 ks
Mosty : nové: 4 ks; rekonstruované: 22 ks; rušené: 3 ks
Propustky : nové: 1 ks; rekonstruované: 30 ks; rušené bez náhrady: 7 ks
Protihlukové stěny : 11,2 km

Traťová rychlost v daném úseku stavby bude optimalizována s místními omezeními podle směrových poměrů trati a dle nasazené techniky (soupravy s naklápěcí technikou - klasické soupravy).
Nové kolejové řešení umožňuje následující rychlosti v jednotlivých úsecích:
st.hr. SR – Jablunkov-Návsí (vč.):           95 km.h-1 pro klasické soupravy                                                                120 km.h-1 pro jednotky s naklápěcími skříněmi
Jablunkov-Návsí – Bystřice nad Olší:   140 km.h-1 pro klasické soupravy
                                                               160 km.h-1 pro jednotky s naklápěcími   skříněmi

Zvýšením rychlosti bude dosaženo umožnění následující zkrácení jízdních dob pro vlaky s vyklápěcí technikou až o 7,5 minuty, u rychlíků až o 4 minuty a u osobních vlaků až o 4 mi-nuty).

Stavební objekty železničního svršku a spodku řeší optimální složení konstrukce železniční-ho spodku včetně odvodnění, zajištění stability drážního tělesa a rekonstrukci traťových a sta-ničních  kolejí.

 důvodů umožnění zvýšení rychlosti je v úseku tratě mezi stanicemi Mosty u Jablunkova a Jablunkova - na rozhraní katastrálních území Bocanovice a Jablunkov navržena přeložka tra-ti délky cca 900 m  která je vedena z části na novem násypovém tělese.

V úseku tratě mezi stanicemi Jablunkov Návsí a Bystřice nad Olší -  v katastru obce Hrá-dek navržené kolejové řešení respektuje požadavek  na nové situování přeložky silnice I / 11 obcí Hrádek a navrhuje novou polohu kolejí v odsunuté poloze  (v části trati od km cca 300,700 do km cca 303,500).

V žst. Mosty u Jablunkova, Jablunkov Návsí a Bystřice n. Olší bude provedena plná pero-nizace s částečným zastřešením ostrovního a prvního nástupiště a se zajištěnými bezbariéro-vými  přístupy pomocí podchodů a výtahů pro cestující s omezenou pohyblivostí. V zastávkách Mosty u Jablunkova, Bocanovice a Hrádek ve Slezsku budou budou zřízena dvě vnější mimoú-rovňová nástupiště spolu s novými přístřešky pro cestující. Ve všech stanicích bude zajištěn elektický ohřev výměn.

Stávající mostní objekty a propustky budou uvedeny do stavu vyhovující zatěžovací třídě D4/120. Budou vybudovány 4 nové mosty,  1 nový propustek, 5 nových podchodů a je prove-dena přestavba dvou tunelů.  Ve stavbě jsou rovněž řešeny nové opěrné a zárubní zdi a zajiš-tění svahů a to především ve svážném úseku u státní hranice se Slovenskem pomocí železobe-tonové úhlové zdi v kombinaci s pilotami a zemními kotvami. Na základě výsledků studie Za-jištění migrační propustnosti Jablunkovské brázdy pro velké savce,  zajištěné Ministerstvem životního prostředí České republiky v roce 2007 budou  jeden mostní objekt a jeden propustek  přebudovány na mostní objekty umožňující tuto migraci.

Navrhovaná staniční, traťové a přejezdová zabezpečovací zařízení jsou navržena elektro-nického typu 3. kategorie, které výhledově umožní v plném rozsahu dálkové ovládání z centrálního dispečerského pracoviště. Přejezdy budou zabezpečeny elektronickými přejez-dovými zabezpečovacími zařízeními s celými závorami.

Nové zabezpečovací zařízení odpovídá požadavkům směrnice TSI evropské unie pro inte-roperabilitu pro konvenční  tratě. Navrhovaná staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení jsou navržena v souladu s harmonogramem národního plánu implementace ERMTS (European Rail Traffic Management System), jsou s touto koncepcí kompatibilní a umožní plné zapojení řízení stanic a tratí do evropského systému řízení (mimo tr. úseku Mosty u J.- Čadca, kde je nutná realizace návazné investice ŽSR).

Ve stanicích a zastávkách bude instalováno nové rozhlasové zařízení a ve stanicích Mosty u Jablunkov, Jablunkov Návsí a v žst. Bystřice nad Olší budou zřízeny nové rozhlasové ustředny a nové informační odjezdové panely a pro potřebu posunu budou položeny nové místní radiové technologické sítě (MRTS) a nový traťový radiový systém (TRS).

V nových nebo rekonstruovaných technologických objektech bude instalováno nové zaříze-ní požární signalizace - EPS ( i v rekonstruovaném tunelu) a nové systémy elektrické zabezpe-čovací signalizace – EZS  se samočinným hasícím zařízením.

V rámci dispečerské řídící techniky (DŘT) je navržen takový systém řízení, který svým cha-rakterem a použitými technickými prostředky odpovídá zvýšeným požadavkům na bezpečnost a spolehlivost provozu na koridorových tratích. Navržený systém je určen pro centrální dispe-čerské řízení technologických celků, s možností dálkového ovládání. Pro dispečerskou obslu-hu vytváří  integrovaný nástroj sledování a vyhodnocování technologických dějů a současně poskytuje prostředky pro ústřední řízení zařízení v technologické síti.

Požadavky definované TSI (technické specifikace interoperability) jsou splněny a jsou po-tvrzeny   získáním  certifikátu  interoperability od notifikované osoby.

Jednotlivé provozní soubory silnoproudé technologie trakčních napájecích stanic ( měníren, transformoven) řeší měření spotřeby stejnosměrné trakční elektrické energie, nová technolo-gie v novém objekti trakční měnírny v Mostech u Jablunkova a nová technologie v rekonstru-ované měnírně v žst, Jablunkov Návsí bude sloužit k napájení trakčního vedení optimalizova-né elektrizované trati v příslušných  meziměnírenských úsecích.

Provozní soubory nové technologie transformačních stanic vn/nn umožní napájení ze zá-věsného kabelu 22kV. Z důvodů optimálního využití elektrické energie bude v trakční měnírně Mosty u Jablunkova osazen systém monitoringu spotřeby- GPRS  ( General Packed Radio Service).

Z řešení jednotlivých stavebních objektů vyplývá nutnost přeložek a vybudování nových in-ženýrských sítí -  kanalizace, vody, plynu, sdělovacích a elektrických zařízení a sítí.

Pro zpřístupění nově vybudovaných  stavebních  objeků jsou navrženy nové pozemní komu-nikace a zpevněné plochy jako například plochy pro hasiče u tunelů, nebo přeložka silnice III/1144 v obci Bystřicenad Olší, komunikace k trakční měnírně v Mostech u Jablunkova a podobně. 

Pro ochranu proti hlučnosti bude vybudováno více jak 11 km protihlukových stěn a prove-deno více jak 260 individuálních protihlukových opatření na obytných budovách.

Z pozemních objektů budov budou pro umístění nových technologických zařízení vybudo-vány v Mostech u Jablunkova a v Bystřici nad Olší nové budovy sdělovasího a zabezpečova-cího zařízení, podél trati nové reléové domky, stavebními  úpravami ve stávajívích výpravních budovách bude v nich zajištěno umístění těchto  nových technologií. V Hrádku ve Slezsku bu-de z titulu posunu drážního tělesa do nové polohy zrealizována nová výdejna jízdenek s če-kárnou pro cestující.

V celém traťovém úseku od státní hranice se Slovenskem  až do Bydřici nad Olší bude pro-vedena úplná rekonstrukce trakčního vedení zahrnující úplnou výměnu trakčních podpěr i vo-dičů, spolu  s novým napájecím a zpětným vedením do budov trakčních měníren a s novými úsekovými odpojovači a příslušným vybavením umožňující jejich ústřední a dálkové ovládání.

Nezbytnými úpravami projdou i silnoproudé rozvody, osvětlení nástupišť a nových podcho-dů. V celém traťovém úseku bude realizován nový energetický napájecí systém 22kV uložený na  podpěrách trakčního vedení s napájením z rozvodny 22kV v měnírně Jablunkov.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC