Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa

Realizace projektu je v souladu s cílem prioritní osy 1 zajištění technických a provozních výkonnostních parametrů potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům tratí v síti TEN-T.

Cílem je tedy uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce rozvodny 110 kV, tj. v technologické části dojde k rekonstrukci přístrojového vybavení vvn v jednotlivých polích, armatur, spojovacího vedení, uzemňovací soustavy, souvisejících kabelových rozvodů vysokého a nízkého napětí, systému kontroly a řízení, technologie vlastní spotřeby, vazby nadálkovou řídicí techniku včetně zajištění přenosu po optických přenosových cestách na příslušné elektrodispečinky.

Ve stavební části budou rekonstruovány hlavní a pomocné ocelové konstrukce jednotlivých polí 110 kV, základové patky, kabelové kanály a stanoviště transformátorů včetně jejich elektroinstalace. Stanoviště stávajících transformátorů budou zastřešena, dešťové srážky budou svedeny do nově zbudované vsakovací jímky. Stávající záchytné olejové jímky budou přebudovány na havarijní jímky pro záchyt 100 % objemu oleje transformátoru. Stávající hlavní olejová jímka bude zrušena.

Provedena bude rovněž rekonstrukce štěrkové plochy rozvodny, oplocení rozvodny a silniční panelové plochy okolo provozní budovy v areálu napájecí stanice.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC