Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa

01/2014-06/2014

Pokračovaly navazující stavební práce na druhé polovině rozvodny 110 kV, napájené z linky distributora E.ON  č. V5540 (Kunovice).

PS 06 – na připravené ocelové konstrukce (viz SO 01) se provádělo se usazování a montáž 2 a 3-pólových vypínačů. Prováděly se dokončovací montážní práce vypínačů a odpojovačů a jejich postupné připojování. Byly zahájeny práce na elektroinstalaci stanovišť transformátorů T2 a T102.

 PS 07 - Probíhalo zapojování ovládacích (propojovacích) kabelů v řídících rozvaděčích ASE 07, 08, 10 s venkovními rozvaděči elektrotechnologických .

 PS 08 – byly zahájeny práce na rekonstrukci zařízení vlastní spotřeby, demontáž stávajících transformátorů, pokračování průběžných prací na oplocení areálu TNS

 SO 09 – byly zahájeny výkopové práce a proběhlo celkové dokončení uzemňovací sítě v polích AEA 07, 08, 10.

Dne 30.5.2014 bylo zařízení uvedeno do zkušebního provozu Zápisem z jednání  Drážního úřadu Olomouc č.j.: DUCR-27784/14/Vb ze dne 14.5.2014.

1.7. – 31.12. 2013 

Od 1.7.2013 byly zahájeny práce na montáži hlavních a pomocných ocelových  konstrukcí na nové betonové patky a jejich připojení k uzemňovací soustavě; zahájeno osazování nových vypínačů, odpojovačů, izolátorů, proudových a napěťových měničů; ukončení sanace stavební části kabelových kanálů, montáž kabelových lávek, montáž uzemnění a nové elektroinstalace včetně osvětlení kabelového prostoru. Došlo k ukotvení ocelových konstrukcí, pokládka krytiny zastřešení stání transformátorů T1 a T101 a montáž okapů.
 

Od 19.-23.7. proběhlo konečné přejímací řízení s TBZ na objektech PS 09 TNS Nedakonice, kamerový systém, PS 01 TNS Nedakonice, MOK a PS 02 TNS Nedakonice, přenosový systém – s uvedením zařízení do zkušebního provozu dnem 30.7.2013
 

Od 1.8.2013 byly zahájeny práce na elektroinstalaci zastřešených stání transformátorů T1 a T101 (montáž rozváděče, kabelový rozvod, osvětlení) a ochrana před bleskem (LPS), montáž a osazení rozváděčových skříní pro systém kontroly a řízení, výkonových ochran technologie a transformátorů, kabelové propojení technologie mezi jednotlivými venkovními poli a vnitřní částí rozvaděčů v dozorně TNS; montáž bateriové sestavy  a rozvaděčů RU 110kV DC, přepojování signalizačních a ovládacích vazeb mezi rozvaděčem záskokové sítě a RU; servisní nastavení venkovní a vnitřní technologie (výkonové vypínače, odpojovače a PLC přístrojů v rozvaděčích ASE, AST, RU, RVS)
 

Od 1.9. 2013 byly prováděny dokončovací práce na stavebních objektech a zkoušky na objektech elektrotechnologie před uvedením do zkušebního provozu
 

Od 16.-18.9. probíhalo dílčí přejímací řízení s TBZ na objektech SO 01 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce HOK, POK; SO 02 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce základů HOK, POK; SO 03 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce kabelových kanálů; SO 04 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce stanovišť transformátorů; SO 05 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, zastřešení stanovišť transformátorů; SO 06 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, stanoviště transformátorů, elektroinstalace; SO 09 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce uzemnění; PS 03 TNS Nedakonice, rekonstrukce DŘT; PS 06 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce technologie; PS 07 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce systému kontroly, řízení a měření; PS 08 TNS Nedakonice, rozvodna R110 kV, rekonstrukce vlastní spotřeby a pomocných obvodů - s uvedením zařízení ½ rozvodny z linky V547 do zkušebního provozu dnem 19.9.2013
Dnem 18.9. 2013 - po vypnutí a zajištění přívodní linky V5540 - byly zahájeny práce na demontážích 2/2 rozvodny v rozsahu demontáží stávající technologie (výkonové vypínače, měřicí transformátory proudu a napětí, napájecí převěsy), silových a ovládacích kabelů z kabelovodů, všech nosných kovových a betonových konstrukcí, včetně stání transformátorů T2 a T102; postupné předávání výzisků správci (SŽDC OŘ Olomouc);
 

Od 1.10.2013 byly zahájeny práce na budování nových betonových základů-patek a rekonstrukci stavební části kabelových kanálů, sanace betonových stání transformátorů T2 a T102, nátěr 2/2 přívodního portálu 110kV;
 

Od 1.11.2013 – průběžné dokončovací práce sanace betonových stání transformátorů T2 a T102, základových patek, jejich penetrace, obsyp zeminou pro uložení uzemňovací soustavy; sanace dna záchytných jímekT2 a T102 a kabelových kanálů;
 

Od 1.12.2013 došlo k ukotvení ocelových konstrukcí, pokládce krytiny zastřešení stání transformátorů T2 a T102, proběhla montáž hlavních a pomocných ocelových konstrukcí, byly průběžně naváženy nové technologické prvky (vypínače, rozváděče, izolátory) a kabely.
Nízké venkovní teploty neumožňovaly provádět  elektroinstalační práce.
 

 

01/2013-06/2013 

Dne 11.1.2013 bylo předáno staveniště, přípravné práce byly zahájeny od 18.2.-28.2.2013 přepojením rozvodů tlakového vzduchu pro pohony vypínačů S2 a S12, identifikací a přepojováním ovládacích obvodů vypínačů vvn, vn; propojení portálů přívodních linek V547 a V5540110 kV distributora EON ČR, zřízení zábran.
 

Od 1.3.2013 – po vypnutí a zajištění přívodní linky V547 – byly prováděny práce na ½ rozvodny R 110 kV v rozsahu demontáží stávající technologie (výkonové vypínače, měřicí transformátory proudu a napětí, napájecí převěsy), silových a ovládacích kabelů z kabelovodů, všech nosných kovových a betonových konstrukcí, včetně stání transformátorů T1 a T101; postupné předávání výzisků správci (SŽDC OŘ Olomouc)
 

Od 1.4.2013 byly zahájeny práce na budování nových betonových základů-patek, rekonstrukce stavební části kabelových kanálů a na pokládce nové uzemňovací soustavy;
 

Od 1.5.2013 byly zahájeny práce na uložení optického kabelu (MOK), rekonstrukci dálkového řídícího systému (DŘT) a kamerového systému na TNS; pokračovaly práce na rekonstrukci stání transformátorů (sanace betonových stěn T1 a T101) a výkopových prací pro uložení kanalizace a vsakovacích jímek;
 

Od 1.6.2013 došlo k průběžnému navážení nových technologických prvků (vypínače, rozváděče, izolátory) a kabelů. Byly dokončovány práce na uzemňovací soustavě, parametrizaci optického kabelu a přenosového systému mezi TNS a elektrodispečinkem, montáž kamer a jejich provozní zkoušky; byly zahájeny práce na zastřešení stání transformátorů T1 a T101, zahájena výroba jejich zastřešení (ocelové konstrukce), došlo k zásypu v prostoru betonových základů a uzemňovací soustavy;
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC